FAQ – BO Gdynia

Projekt do Budżetu może zgłosić każdy, kto mieszka w Gdyni. Nie musisz być w Gdyni zameldowany ani mieć skończonych 18 lat. Wystarczy, że mieszkasz w naszym mieście i masz pomysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu.

Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, do wniosku dołącz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na złożenie wniosku.

Co ważne, projekt składasz jako mieszkaniec/mieszkanka, a nie przedstawiciel firmy, organizacji czy instytucji.

Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów dzielnicowych, a każdy z nich może dotyczyć dowolnej dzielnicy Gdyni. Nie ma też ograniczeń w liczbie składanych projektów miejskich.

Wskazanie lokalizacji jest niezbędne przy projektach inwestycyjnych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Numer działki umożliwia sprawdzenie, do kogo ona należy, a także czy miasto ma konkretne plany dotyczące jej przeznaczenia. Koniecznie załącz do projektu mapę z zaznaczoną lokalizacją projektu (mapę możesz wydrukować, korzystając z Gdyńskiego Portalu Mapowego; jak to zrobić – wyjaśniamy w naszej Instrukcji do serwisu mapowego).

Wskazanie lokalizacji nie jest konieczne przy projektach miękkich.

Gdy będziesz planować inwestycje czy wydarzenia na terenach placówek oświatowych, pamiętaj, by skontaktować się z dyrekcją w celu uzyskania pisemnej zgody na realizację tych przedsięwzięć, jeśli Twój projekt wygra.

 

Tak, ale efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, a nie tylko np. uczniów danej szkoły czy pracowników instytucji. Wszystkie projekty, bez względu na to, na czyjej działce/na czyim terenie są realizowane, muszą być ogólnodostępne.

Zanim zaplanujesz inwestycję na terenie szkoły czy złożysz projekt na cykl warsztatów w bibliotece, porozmawiaj z dyrekcją placówki. Upewnij się, czy Twój pomysł jest możliwy do realizacji w danym terminie i kształcie na terenie.

W przypadku planowania przedsięwzięcia na terenie szkoły/przedszkola poproś dyrekcję o wydanie Ci pisemnej zgody. Zgoda nie ma żadnej szczególnej formy. Wystarczy do wniosku dołączyć pismo podpisane przez dyrektora (pamiętaj, by został w nim przytoczony tytuł Twojego projektu).

W przypadku tzw. projektów miękkich, związanych z organizacją różnych wydarzeń, warsztatów itp. na terenie szkoły, gdy otrzymasz zgodę dyrekcji, uwzględnij we wniosku koszty eksploatacyjne i obsługi technicznej pomieszczeń (znajdziesz je w Cenniku), w których zajęcia miałyby się odbyć. Jeśli nie uzyskasz zgody dyrektora, rozważ możliwość realizacji projektu np. w  domu sąsiedzkim w Przystani (informacje o Przystaniach w dzielnicach znajdziesz >>tu), czy w bibliotece (o poszczególnych filiach dowiesz się >>tu) bądź ujmij w projekcie koszty wynajmu komercyjnego sali w oparciu o dostępną w dzielnicy infrastrukturę.

Pamiętaj, że jednostki miejskie prowadzą też własne działania, czasami wynajmują pomieszczenia i mogą mieć zarezerwowane terminy. Podobnie z inwestycjami – upewnij się, że Twój pomysł nie stoi w sprzecznościami z planami dyrekcji na rozwój tej konkretnej instytucji.

Ogólnodostępność projektu oznacza, że z jego efektów będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy i mieszkanki. Planując projekt pamiętaj, że jeśli:

  • zakładasz inwestycję w infrastrukturę (np. sportową, kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej muszą wszyscy zainteresowani mieszkańcy przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00),
  • planujesz zakup wyposażenia dla podmiotu/instytucji działającej na rzecz mieszkańców – z tego wyposażenia będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani gdynianie w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot,
  • chcesz, żeby zostały zorganizowane wydarzenia, zajęcia, spotkania, itp. – udział w nich będą mogli wziąć wszyscy zainteresowani mieszkańcy z dzielnicy w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc – zostanie zapewniony otwarty nabór uczestników.

Jeśli będziesz konsultował swój projekt z osobą zarządzającą jednostką, na której terenie ma być on realizowany, zadbaj, by miała ona świadomość wymagań dotyczących ogólnodostępności. Jest to o tyle ważne, że może wiązać się z dodatkowymi kosztami (np. zapewnienia ochrony obiektu w weekendy czy poza godzinami pracy).

Tak, możesz to zrobić do momentu ogłoszenia list do głosowania.

Na liście poparcia Twojego projektu dzielnicowego muszą podpisać się mieszkańcy dzielnicy, której ten projekt dotyczy. Sprawdź tutaj, ile podpisów poparcia musisz zdobyć. Natomiast w przypadku projektu miejskiego należy uzyskać podpisy poparcia co najmniej 30 osób zamieszkujących na terenie Gdyni. Wzór listy poparcia znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że zbierając podpisy poparcia pod swoim projektem, stajesz się administratorem danych osobowych! A to oznacza, że jesteś zobligowany(-a) do przestrzegania przepisów RODO.

Jeśli masz wątpliwości, ile kosztują elementy Twojego projektu, koniecznie skorzystaj z przygotowanych przez nas cenników. Są one aktualizowane przynajmniej raz w roku przez urzędników, którzy na co dzień odpowiadają za realizację podobnych inwestycji czy pomysłów. Poza cenami znajdziesz tam też informacje, jakiego typu działania trzeba zapewnić przy realizacji konkretnych pomysłów.

Od negatywnej weryfikacji projektu możesz się odwołać. Masz na to 3 dni robocze, liczone od momentu otrzymania informacji o wyniku weryfikacji. Odwołanie musi mieć formę pisemną – możesz dostarczyć je do naszej siedziby na Żeromskiego 31, bądź napisać mailowo na adres bo@gdynia.pl lub przesłać elektronicznie na zasadach wymaganych przepisami prawa. Pamiętaj, żeby w odwołaniu wskazać zastrzeżenia do oceny projektu i je uzasadnić.

Wniosek zostanie poddany weryfikacji – najpierw ogólnej (inaczej formalnej), potem szczegółowej (merytorycznej, techniczno-finansowej). W trakcie weryfikacji ogólnej sprawdzimy, czy wniosek jest kompletny i nie brakuje w nim żadnych załączników. Podczas weryfikacji szczegółowej urzędnicy sprawdzą, czy wskazany teren jest możliwy do zagospodarowania w sposób wskazany we wniosku, a opisana inwestycja/wydarzenie zostało dobrze wycenione. Ważnym kryterium oceny wniosku będzie stwierdzenie, czy nie jest on sprzeczny ze strategiami i programami miasta oraz działaniami finansowanymi z budżetu miasta w poprzednich latach.

Może się zdarzyć, że urzędnicy będą mieli zastrzeżenia dotyczące projektu – w takiej sytuacji skontaktują się z Tobą, aby wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany są niezbędne, żeby projekt był możliwy do realizacji. Po takiej informacji będziesz mieć 5 dni kalendarzowych na odniesienie się do tych zmian. Jeśli nie uda się Wam osiągnąć porozumienia, projekt zostanie odrzucony jako niemożliwy do realizacji.

Tak, jeśli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany(-a), nie dopisałeś(-aś) się wcześniej do rejestru wyborców ani nie posiadasz aktywnej Karty Mieszkańca, będziesz mógł/mogła głosować po złożeniu pisemnego oświadczania (wzór będzie dostępny przed głosowaniem), że jesteś mieszkańcem Gdyni. Deklarację taką mogą złożyć również mieszkający w Gdyni cudzoziemcy i cudzoziemki.

W głosowaniu wybierasz projekty na poziomie miasta oraz z jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (niekoniecznie tej, w której mieszkasz). W tym roku będziesz mógł oddać swój głos na maksymalnie 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO), 3 projekty miejskie w ramach Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego (JBO), 3 projekty dzielnicowe duże oraz 3 projekty dzielnicowe małe.

Oczywiście możesz wybrać mniejszą liczbę projektów, a nawet pominąć dany poziom, jeśli żadna z propozycji nie wyda Ci się interesująca.

Tak. W Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdyni, bez względu na wiek. 

Zachęcamy, żeby udział niepełnoletnich wykorzystać do rozmowy o potrzebach i preferencjach najmłodszych uczestników procesu BO.

Do Budżetu Obywatelskiego możesz zgłosić projekty dzielnicowe, które wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu, a ten obejmuje wiele obszarów takich jak: sport, rekreacja, kultura, edukacja, komunikacja i organizacja ruchu, ochrona środowiska, zdrowie, pomoc społeczna, przestrzeń publiczna czy zieleń miejska.

Projekty miejskie mogą dotyczyć dwóch zakresów tematycznych: Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (a więc zwiększenia ilości zieleni i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, rozbudowy infrastruktury rowerowej oraz działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach) oraz Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego (czyli działań związanym z obchodami 100. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, popularyzujących historię miasta lub wspierających budowanie lokalnej wspólnoty).

Możesz zgłosić zarówno projekty inwestycyjne, jak i miękkie, dotyczące organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań sąsiedzkich, itp.

Projekt, który chcesz złożyć, musi stanowić kompletny pomysł (nie możesz zgłosić wykonania np. tylko dokumentacji projektowej pomysłu czy też inwestycji, która będzie wymagała uzupełnień, bez których korzystanie z niej będzie niemożliwe). Nie może stać w sprzeczności ze strategiami i planami miasta ani z działaniami, które miasto sfinansowało w poprzednich latach.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie finansujemy też budowy i remontów budynków. Parkingi możesz zgłosić tylko pod warunkiem, że nie stanowią one dominującej części projektu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obie te inwestycje mają poprawić dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

Pamiętaj, że zakazane jest łączenie projektów inwestycyjnych z miękkimi (chyba że są ze sobą ściśle powiązane). Jeśli masz kilka pomysłów na ulepszenie dzielnicy – złóż je w oddzielnych projektach. Dzięki temu będziemy mieć pewność, które projekty są postrzegane przez mieszkańców jako szczególnie potrzebne czy ciekawe.

Zakazane jest również planowanie inwestycji w więcej niż jednej lokalizacji, jeśli dotyczą różnych celów.

Tak. Podobnie jak w zeszłym roku projekty miejskie są składane analogicznie do projektów dzielnicowych (z tą różnicą, że składane są przez grupę trzech autorów). Po weryfikacji ogólnej projekty te będą dopracowywane przez mieszkańców podczas spotkań warsztatowych z urzędnikami.

W edycji Budżetu Obywatelskiego 2024 projekty miejskie mają dwa określone zakresy tematyczne. W ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego (KBO) mogą być składane przedsięwzięcia, których celem jest:

  • zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja drzew dorosłych, nasadzenia, zwiększanie bioróżnorodności – w tym łąki kwietne),
  • zagospodarowania wód opadowych i roztopowych (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów), 
  • ograniczenia emisji CO2 poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej,
  • działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach.

 

W ramach Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego (JBO) mogą być składane projekty:

  • związane z obchodami 100. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich,
    dotyczące działań popularyzujących historię miasta lub wspierających budowanie lokalnej wspólnoty.

Numer oraz własność działki możesz sprawdzić w Gdyńskim portalu mapowym. Jeśli korzystanie z tego portalu wydaje Ci się trudne, koniecznie skorzystaj z przygotowanej przez nas Instrukcji do serwisu mapowego. Ponadto wątpliwości związane z określeniem własności działki możesz skonsultować z urzędnikami z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji. Kontakt do nich znajdziesz tutaj.

Tak, ale do takiej propozycji musisz dołączyć zgodę właściciela na realizację projektu na jego nieruchomości. Jeśli właścicielem jest osoba prywatna/spółdzielnia/wspólnota/użytkownik wieczysty bądź trwały zarządca będący dysponentem gruntu Skarbu Państwa, musi wypełnić załącznik: Oświadczenia właścicieli gruntów.

Pamiętaj! Złożenie oświadczenia nie jest jednoznaczne z możliwością realizacji Twojego pomysłu na wskazanej nieruchomości. Podczas weryfikacji lokalizacji urzędnicy sprawdzą, czy wskazane w oświadczeniu ewentualne obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi nie będą przeszkodą w jego realizacji oraz w przypadku nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, którym zarządza Prezydent Miasta Gdynia, zwrócą się z prośbą do Wojewody Pomorskiego o zgodę na użyczenie terenu na okres przewyższający 3 lata w celu realizacji projektu. W przypadku braku uzyskania decyzji o możliwości realizacji projektu, w czasie trwania weryfikacji merytorycznej lub otrzymania negatywnej decyzji, realizacja projektu we wskazanej lokalizacji uznana zostanie za niemożliwą.

Jeśli zgłoszony przez Ciebie projekt zostanie wybrany do realizacji, a działka należy do osoby prywatnej czy innego podmiotu, właściciel działki będzie musiał podpisać umowę, w której przekaże w bezpłatnie używanie posiadaną nieruchomość. Wzór umowy użyczenia znajdziesz tutaj (jest on dołączony do dokumentu Oświadczenia właścicieli gruntów).

Koniecznie zadbaj, by właściciel działki zapoznał się z zapisami umowy przed podpisaniem oświadczenia!

Nie. Możesz zgłosić projekt dotyczący dowolnej, wybranej przez siebie dzielnicy Gdyni.

Tak. Każda edycja Budżetu Obywatelskiego jest nową procedurą i wymaga spełnienia wszystkich niezbędnych formalności.

 

Na naszej stronie opisaliśmy, jak wypełnić wniosek krok po kroku oraz zamieściliśmy przydatne materiały, takie jak cenniki, czy instrukcja do portalu mapowego. Koniecznie zapoznaj się z nimi przed wypełnieniem wniosku, a jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie (58 727 39 10) lub mailowo (bo@gdynia.pl).

Skorzystaj też z możliwości skonsultowania pomysłu na projekt. W okresie składania projektów będziemy organizować spotkania, w tym we wtorki Budżet Wieczorową Porą, czyli wieczorne konsultacje (do godz. 19.00). Śledź naszą stronę internetową, profil na Facebooku lub skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.

Nie. Pisząc projekt wskazujesz, co ma zostać zrealizowane, ale nie decydujesz, kto ma to zrobić. Projekty, które zostaną wybrane przez mieszkańców, będą wpisane do budżetu miasta, a Prezydent wskaże jednostki miejskie czy wydziały urzędu miejskiego, które będą odpowiedzialne za ich realizację, w tym również wybór wykonawców zgodny z obowiązującymi procedurami, np. w drodze przetargu czy konkursu.

Jedynym wyjątkiem są projekty, które dotyczą działalności kulturalno-artystycznej, a ich istotą jest realizacja autorskiej koncepcji, do której autor lub osoba trzecia posiada prawa autorskie. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć Oświadczenie dot. realizacji projektu autorskiego. Znajdziesz je tutaj.

Wszystkie projekty zgłoszone dotychczas w Budżecie Obywatelskim w Gdyni możesz sprawdzić na naszej stronie w zakładce Poprzednie edycje.

Każdy projekt musi być dokładnie sprawdzony pod kątem możliwości jego realizacji. Im bardziej złożony jest projekt, tym więcej osób z różnych wydziałów i jednostek miejskich jest zaangażowanych w jego weryfikację. Może się zdarzyć, że urzędnicy weryfikujący projekt zaproponują wprowadzenie w nim zmian tak, by był on realny do wdrożenia.

Głosowanie trwa od 2 do 16 września 2024 r. za pośrednictwem platformy, do której przekieruje Ciebie nasza strona internetowa bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu musisz potwierdzić swoją tożsamość, podając dane: nr PESEL oraz imię ojca  albo numer karty mieszkańca i imię i nazwisko.

Będziemy umożliwiać głosowanie osobom nie posiadającym dostępu do Internetu, tworząc punkty głosowania w wybranych  miejscach. Dokładne informacje znajdziesz w Poradniku BO, a także pod nr telefonu (58) 727 39 10 czy na profilu facebookowym.

Nie. Możesz zagłosować na projekty małe i duże dotyczące tylko jednej wybranej dzielnicy.

Po ogłoszeniu wyników głosowania Prezydent wskaże jednostki miejskie/wydziały UM, które otrzymają zadanie realizacji konkretnych projektów. Jednostki te będą odpowiedzialne za wybór wykonawców zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. Z tego powodu nie można w projekcie wskazywać wykonawców projektu.