RODO – BO Gdynia

Szanowni Państwo,

Niniejszy portal powstał, aby informować Państwa o postępach w procesie realizacji konsultacji społecznych.

Budżet Obywatelski jest rozłożonym w czasie procesem, a jego poszczególne etapy wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Na każdym z tych etapów jeśli wymagana będzie aktywność z Państwa strony związana z przekazaniem danych osobowych zostaną Państwo odpowiednio poinformowani, stosownie do art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub jako RODO).

Kto jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl,  tel: +48 58 626 26 26.

W imieniu i na rzecz administratora dane osobowe przetwarza Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Z podmiotem przetwarzającym można się skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31,

Jak można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się zwracać do Inspektora Ochrony Danych, ze strony:

  • Administratora, wysyłając widomość elektroniczną na adres e-mail iod@gdynia.pl lub pisemnie na adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54;
  • Podmiotu przetwarzającego, wysyłając widomość elektroniczną na adres e-mail adres aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl lub pisemnie na adres do korespondencji: 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

  1. Przekazałeś nam swoje dane osobowe, gdy:

– zakładałeś konto w systemie,

– złożyłeś projekt,

– głosowałeś na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego,

– odwiedziłeś niniejszą stronę dedykowaną BO,

– prowadziłeś z nami rozmowę telefoniczną.

  • Przekazał nam je autor projektu, jeśli:

– podpisałeś listę poparcia projektu.

  • Przekazała nam je jednostka organizacyjna Miasta zajmująca się weryfikacją wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego.
  • Zgłosiłeś się i zostałeś powołany do Rady ds. BO.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do podmiotów wskazanych w §43 Uchwały Nr XXIII/749/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego dane osobowe przetwarzany w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. przeprowadzenia konsultacji społecznych na dany rok budżetu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz wyżej wymieniona uchwała i art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dane osób (pracowników jednostek organizacyjnych Miasta), które udostępnione zostały na stronie www.bo.gdynia.pl przetwarzamy w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z konsultowaniem wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust 1 lit f RODO.

Pozostałe dane osobowe, które ujawnione zostały w portalu Budżetu Obywatelskiego przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Dane osobowe, które zgromadzimy, w momencie, gdy skorzystasz z elektronicznego systemu do obsługi projektów  będziemy przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, z którym będziesz mógł się zapoznać przed zalogowaniem do aplikacji.

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.bo.gdynia.pl znaleźć można w Polityce Prywatności.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia konsultacji będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny przechowuje się wieczyście.

W odniesieniu do celu opartego na naszym uzasadnionym interesie Twoje dane przetwarzane będą przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, wysyłając żądanie na adres sekretariat@lis.gdynia.pl lub pismo na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji celów, o których wyżej mowa.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem).


Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).


W sytuacji, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe/kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy Laboratorium Innowacji Społecznych jako jednostce wskazanej do koordynacji Budżetu Obywatelskiego oraz innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Gdyni, które biorą udział w Budżecie Obywatelskim. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty zapewniające wsparcie dla systemu obsługi procedury konsultacji społecznych, podmioty świadczące usługi informatyczne w Laboratorium Innowacji Społecznych , dostawcy usług audytorskich i doradczych oraz wspierających Administratora/Podmiot przetwarzający, a także dostawcy oficjalnie wykorzystywanych mediów społecznościowych.

Czy Twoje dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu oraz nie zostaną przekazane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe?

Udział w konsultacjach społecznych Budżetu Obywatelskiego jest dobrowolny, jednakże w przypadku chęci uczestniczenia w nich niezbędne jest podanie danych osobowych. Wynika to z przepisów prawa, a niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w takich czynnościach jak złożenie projektu, jego poparcie czy udział w głosowaniu.