BO 2024 podstawowe informacje – BO Gdynia

BO 2024 podstawowe informacje

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie BO 2024 podstawowe informacje

Kropki w zdjęciu w tle sekcji

Harmonogram BO 2024

Tegoroczny proces Budżetu Obywatelskiego rusza 1 lutego 2024 r. i będzie trwał do 20 września 2024 r., kiedy to zostaną ogłoszone wyniki głosowania na projekty.

Poniżej prezentujemy daty kolejnych etapów BO:

 • 1–29.02.2024 – składanie projektów dzielnicowych i miejskich,
 • 1.03–27.06.2024 – weryfikacja i uzupełnienia w projektach,
 • do 10.05.2024 – warsztaty dopracowywania projektów miejskich,
 • 26.03–2.07.2024 – odwołania od negatywnej oceny,
 • 2–16.09.2024 – głosowanie na projekty,
 • do 20.09.2024 – ogłoszenie wyników głosowania.

Pula środków

W 2024 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydujemy o wydaniu kwoty 12 837 607 zł.  

Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 3 000 000 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 9 837 607 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

PULA DZIELNICOWA

Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł oraz środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Ponadto kwoty te zostały uzupełnione o środki niewykorzystane w ubiegłych edycjach BO.

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.

Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:

 • w przypadku projektów małych – maksymalnie 20 000 zł,
 • w przypadku projektów dużych – od 20 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.

małe projekty ≤ 20 tys. zł < duże projekty ≤ 90% puli

Dzielnica GdyniPula środków
na projekty duże*
Pula środków
na projekty małe
Babie Doły362 228 zł40 248 zł
Chwarzno-Wiczlino951 277 zł105 697 zł
Chylonia621 233 zł69 026 zł
Cisowa398 062 zł44 229 zł
Dąbrowa413 194 zł45 910 zł
Działki Leśne236 670 zł26 297 zł
Grabówek265 199 zł29 467 zł
Kamienna Góra425 438 zł47 271 zł
Karwiny262 779 zł29 198 zł
Leszczynki261 662 zł29 074 zł
Mały Kack501 123 zł55 680 zł
Obłuże558 255 zł62 028 zł
Oksywie389 912 zł43 324 zł
Orłowo462 890 zł51 432 zł
Pogórze617 023 zł68 558 zł
Pustki Cisowskie-Demptowo387 706 zł43 078 zł
Redłowo263 677 zł29 297 zł
Śródmieście329 197 zł36 577 zł
Wielki Kack422 603 zł46 956 zł
Witomino354 222 zł39 358 zł
Wzgórze Św. Maksymiliana369 495 zł41 055 zł

*  maksymalny koszt projektu dużego

W ramach BO mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, które wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu oraz są zgodne z regułami procesu BO 2024, określonymi w uchwałach Rady Miasta i zarządzeniu Prezydenta.

Projekty zgłaszane do BO mogą dotyczyć inwestycji oraz tzw. działań „miękkich”, czyli np. wydarzeń czy zajęć.

Propozycje projektów mogą dotyczyć takich obszarów, jak:

 • edukacja (na przykład warsztaty, zajęcia profilaktyczne, edukacja regionalna, kampanie edukacyjne, zakup książek, gier, pomocy naukowych dla instytucji),
 • komunikacja i organizacja ruchu (na przykład drogi rowerowe, chodniki, remonty jezdni, rozwiązania uspokajające ruch m.in. progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania/przejścia dla pieszych),
 • kultura (na przykład festiwale, koncerty, festyny, zajęcia artystyczne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy),
 • przestrzeń publiczna (na przykład mała architektura [jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe], elementy dekoracyjne w przestrzeni, oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów,)
 • sport i rekreacja (na przykład boiska, place zabaw, wybiegi dla psów, siłownie zewnętrzne, zawody i zajęcia sportowe),
 • zdrowie i polityka społeczna (na przykład badania profilaktyczne, edukacja prozdrowotna, montaż defibrylatorów, działania na rzecz integracji społecznej),
 • zieleń i ochrona środowiska (na przykład nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie parków, łąki kwietne, montaż mierników jakości powietrza, paneli słonecznych, zagospodarowanie wód opadowych).

PULA MIEJSKA

Projekty miejskie składa się w ramach dwóch określonych zakresów tematycznych:

1. „Klimatyczny Budżet Obywatelski” (KBO), którego celem jest:

 • zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja drzew dorosłych, nasadzenia drzew i innych elementów zieleni, zwiększanie bioróżnorodności – w tym łąki kwietne),
 • zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów),
 • ograniczenie emisji CO2 poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej
  oraz
 • działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach.

W ramach projektów KBO dopuszcza się ujmowanie kosztów służących rekreacji oraz elementów małej architektury pod warunkiem, że zaplanowane w projekcie miejskim wydatki w dominującej części bezpośrednio przyczyniają się do realizacji ww. celów.

Wysokość puli dla projektów miejskich w ramach „Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego” (KBO) wynosi 2 000 000 złotych, a koszt jednego projektu nie może przekroczyć 1 000 000 złotych.

2. „Jubileuszowy Budżet Obywatelski” (JBO), który:

 • związany jest z obchodami 100. rocznicy nadania Gdyni praw miejskich
 • obejmuje projekty dotyczące działań popularyzujących historię miasta lub wspierających budowanie lokalnej wspólnoty
 • obejmuje działania przewidywane do realizacji w okresie od 1.01.2025 do 31.12.2026

Z możliwych do realizacji działań w ramach JBO wyklucza się projekty, których tematyka mieści się w zakresie KBO. Projekt zgłoszony w ramach JBO o takiej tematyce może zostać przypisany do kategorii projektów miejskich składanych w ramach KBO.

Wysokość puli dla projektów miejskich w ramach „Jubileuszowego Budżetu Obywatelskiego” (JBO) wynosi 1 000 000 złotych, a koszt jednego projektu nie może przekroczyć 100 000 złotych.

Warunki, które muszą spełnić projekty

1. Ogólnodostępność
Projekty z Budżetu Obywatelskiego powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, tak aby mogli skorzystać z inicjatywy zrealizowanej w ramach BO. W praktyce oznacza to:

 • w przypadku inwestycji (np. sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych) – dostęp dla zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00);
 • w przypadku zakupu wyposażenia dla instytucji/podmiotu działającego na rzecz mieszkańców – możliwość korzystania z tego wyposażenia przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot;
 • w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć itp. – umożliwienie korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc – otwarty nabór uczestników;
 • w przypadku realizacji projektów na terenach administrowanych przez jednostki miejskie – efekty realizacji projektów nie mogą służyć jedynie pracownikom oraz osobom korzystającym z oferty danej jednostki w ramach jej podstawowych zadań statutowych.

Za udostępnienie mieszkańcom nie są uważane godziny wynajmów/użyczeń dla podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych.

W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję o dopuszczeniu go do głosowania podejmuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.


2. Uniwersalne projektowanie

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, powinny uwzględniać projektowanie uniwersalne, czyli umożliwiać korzystanie z niego również mieszkańcom ze specjalnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością ruchową. W praktyce oznacza to, że:

 • zakładając budowę nowych obiektów rekreacji i sportów (np. placów zabaw, siłowni, obiektów sportowych) powinno się:

– uwzględnić w nich urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową czy sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową) oraz potrzeby opiekunów z niepełnosprawnością ruchową,

– wziąć pod uwagę możliwości dostępu do terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz swobodne dojście do niego trasą wolną od barier;

 • planując modernizację istniejących obiektów rekreacji i sportów, powinno uwzględnić się poprawę dostępności oraz uzupełnienie ich o urządzenia dostępne dla wszystkich;
 • planując organizację zajęć, wydarzeń itp. starać się wybierać te miejsca, które spełniają zasady dostępności lub zapewnić alternatywny dostęp (np. zakładając koszty wynajmu/zakupu urządzeń, które tę dostępność zapewnią) oraz uwzględnić działania zapewnianiające możliwość wzięcia w nich udziału osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Celowość i gospodarność
Działania proponowane w projekcie muszą prowadzić do założonych celów, a środki przeznaczone na realizację powinny być proporcjonalne do planowanych efektów. Projekty nie mogą zakładać powielania istniejących już działań lub infrastruktury, z wyłączeniem sytuacji, w których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.


4. Zgodność z zasadami współżycia społecznego
Projekty powinny przestrzegać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni miasta różnych grup mieszkańców. Opis projektu nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.


5. Kompletność
Projekty muszą też stanowić kompletną inwestycję lub działanie, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO.

Jakich projektów nie można zgłaszać w ramach BO

 • zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
 • dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub remontów budynków, z wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnością,
 • których dominującą częścią jest budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób z niepełnosprawnością,
 • sprzecznych z działaniami sfinansowanymi wcześniej z budżetu miasta,
 • sprzecznych z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami lub z innymi obowiązującymi przepisami prawa,
 • noszących znamiona pomocy publicznej,
 • wymagających na etapie oceny projektów pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych,
 • naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie,
 • łączących zadania inwestycyjne z projektami miękkimi dotyczącymi organizacji wydarzeń, zajęć itp., chyba że działania miękkie są ściśle powiązane z zaplanowaną inwestycją,
 • zakładających realizację inwestycji w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnych celów,
 • powielających istniejące już działania lub infrastrukturę, z wyłączeniem sytuacji, w których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.