Polityka prywatności – BO Gdynia

Polityka prywatności

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Polityka prywatności

Kropki w zdjęciu w tle sekcji

Przedmiot polityki

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.bo.gdynia.pl (zwanego dalej „Portalem”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel: +48 58 626 26 26.

W imieniu i na rzecz administratora dane osobowe przetwarza Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Kontakt

Z podmiotem przetwarzającym można się skontaktować w następujący sposób:

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się zwracać do Inspektora Ochrony Danych, ze strony:

 • Administratora, wysyłając widomość elektroniczną na adres e-mail iod@gdynia.pl lub pisemnie na adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54;
 • Podmiotu przetwarzającego, wysyłając widomość elektroniczną na adres e-mail adres aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl lub pisemnie na adres do korespondencji: 81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31.

Podstawa prawna

Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bezpieczeństwo

Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Portalu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Automatyzacja pozyskiwanych danych osobowych

Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich stron internetowych Portalu. Informacje te mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron internetowych Portalu.

Zasady przetwarzania numerów IP

Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Portalu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Portalu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

Pliki cookies

 1. Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies.
  Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a
  także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  A) w przeglądarce Internet Explorer,
  B) w przeglądarce Mozilla Firefox,
  C) w przeglądarce Chrome,
  D) w przeglądarce Opera, albo
  E) w przeglądarce Safari
  z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

Google Analytics

Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki
prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.

Strony Partnerów

Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki mogą być umieszczone w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies).

Akceptacja polityki

Portal www.bo.gdynia.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze strony internetowej www.bo.gdynia.pl Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.

Prawa Użytkownika

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
  A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych w Gdyni (art. 15 RODO)
  B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
  C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
  D) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
  E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  F) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
  G) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
 2. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
  A) żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d).
 3. Ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
  A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w
  zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
  B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
  C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.