Deklaracja dostępności – BO Gdynia

Deklaracja dostępności

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Deklaracja dostępności

Kropki w zdjęciu w tle sekcji

Wstęp do deklaracji dostępności

Laboratorium Innowacji Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:/bo.gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-23

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: LepszyWeb.pl Pracownia Dostępności Cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-06

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 727 39 02 lub mailem na dostepnosc@lis.gdynia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Derdowskiego. Do wejścia prowadzą schody, siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych znajduję się na I piętrze budynku bez windy.

Wejścia do budynku oraz części biurowej zabezpieczone są systemem zamykania drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, sterowanymi zdalnie poprzez domofon przez naciśnięcie dzwonka.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I piętrze.

W promieniu 50 m od wejścia do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych wyznaczone są trzy ogólnodostępne miejsca parkingowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Derdowskiego).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

2. Wymiennikownia – Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu, ul. Kartuska 20B, 81-044 Gdynia
Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduje się od strony ulicy Świeckiej, po lewej stronie od wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 18, drugie wejście (nieogólnodostępne) znajduje się od  strony dziedzińca budynku przy ul. Kartuskiej 20.

Przed wejściem głównym od strony ul. Świeckiej znajduję się bramka otwierana w godzinach pracy Centrum (15:00-20:00). Wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach (brak schodów oraz progów), przy wejściu od strony dziedzińca znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, w obiekcie znajduje się sala warsztatowa na poziomie -1, do której prowadzą schody, obiekt nie jest wyposażony w windę.

W obiekcie znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na parterze).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

3. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Śmidowicza 49, ul. Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia
Do budynku prowadzi sześć wejść – główne wejście znajduje się od strony południowej, od strony ul. Śmidowicza, cztery wejścia boczne łączą budynek z terenem przynależącym do nieruchomości:
– wejście północne od strony sali gimnastycznej,
– wejście północne od strony bramy wjazdowej,
– wejście północne od strony terenu sportowo-rekreacyjnego,
– wejście zachodnie od parkingu, na którym wyznaczone jest miejsce postojowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wejście wschodnie łączy budynek z częścią sportowo-rekreacyjną terenu.

W obrębie wejść do budynku po stronie zachodniej, wschodniej oraz południowej znajdują się oznaczenia kontrastowe pierwszego stopnia.

Wejścia od strony północnej (zarówno od strony bramy wjazdowej, jak i sali gimnastycznej) oraz południowej wyposażone są w podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach lub nie posiadają przeszkód architektonicznych.

Wejście główne do budynku wyposażono w nawierzchnie dotykowe.

Schody prowadzące do budynku od strony południowej oraz północnej od strony bramy wjazdowej zostały opisane nakładkami z pismem Braille’a.

Plac zabaw znajdujący się na terenie Przystani dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i umożliwia integrację dzieci.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku. Obiekt wyposażony jest w windę –
czteroprzystankową, wyposażoną w panel sterowania z przyciskami opisanymi językiem Braille’a oraz piśmem wypukłym.

W obiekcie znajduje się pięć toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – trzy z nich znajdują się na parterze, jedna na I piętrze oraz jedna na II piętrze.

Ciągi piesze znajdujące się w najbliższym otoczeniu budynku umożliwiają komunikację pieszą osobom z niepełnosprawoścami w obrębie całej nieruchomości – trasy wolne od przeszkód oraz wyposażone w nawierzchnie dotykowe.

W obrębie działki zlokalizowany jest parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym, dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Przed głównym wejściem do budynku, w pasie
drogowym ul. Śmidowicza, znajdują się dwa wyznaczone stanowiska postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

4. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia
Do budynku prowadzi jedno wejście, znajdujące się od strony ulicy Lipowej, po prawej stronie od wejścia do Miejskiego Klubu Seniora „Wielki Kack”.

Wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach (podjazd).

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W obiekcie znajdują się sale warsztatowe oraz biuro na I piętrze, na które prowadzą schody. Obiekt nie jest wyposażony w windę.

W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczone jest jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Gryfa Pomorskiego).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

5 Centrum Sąsiedzkie – Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-062 Gdynia
Do obiektu prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduje się od strony ulicy świętego Mikołaja oraz wejście boczne od strony ulicy Opata Hackiego.

Główne wejście do budynku przystosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach (podest przedwejściowy).

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach, obiekt jest wyposażony w windę oraz dwie platformy przyschodowe.

W obiekcie znajduje się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – jedna na parterze oraz jedna na I piętrze.

W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczonych jest pięć ogólnodostępnych miejsc parkingowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Opata Hackiego).
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

6. Urban Lab, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Obiekt Urban Lab zlokalizowany jest w części parterowej Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Gdyni. Do obiektu prowadzą trzy wejścia – wejście główne znajduje się od strony ulicy Stryjskiej, wejścia boczne – w tym, łączące część biurową z częścią warsztatową, do którego można dostać się poprzez główne wejście do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (wejście po lewej stronie od recepcji).