Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych, w wieku 5 – 7 lat, z Chwarzna Wiczlina – BO Gdynia

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych, w wieku 5 – 7 lat, z Chwarzna Wiczlina

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych, w wieku 5 – 7 lat, z Chwarzna Wiczlina

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

SZKOŁY PODSTAWOWE: SP 48, ul. Jowisza 60 SP 37, ul. Wiczlińska 93 PRZEDSZKOLA: PS 53, ul. Wiczlińska 93 PS 59, ul. Wiczlińska 50 B

Opis:

Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych, w wieku 5 – 7a lat, z Chwarzna Wiczlina” to działanie skierowanie do społeczności najmłodszych gdynian, dziewczynek i chłopców w wieku od 5 do 7 lat – uczniów gdyńskich samorządowych placówek oświatowych.
Projekt, który ma stanowić rozszerzenie oferty gdyńskiego samorządu w zakresie edukacji i wychowania, wzmocni działania na rzecz dostępu dzieci do kultury fizycznej na terenie naszego miasta.
Umożliwienie podjęcia aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowo rekreacyjnej, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć.

Cele szczegółowe:
a/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej,
b/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników,
c/ rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu,
d/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia,
e/ nauka samodzielności oraz wytrwałości,
f/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami,
g/ nauczanie współpracy w grupie rówieśników,
h/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa.

Udział w niniejszym projekcie spowoduje możliwość uzyskania przez jego beneficjentów następujących korzyści:
– powszechną i bezpłatną dostępność do podjęcia zajęć sportowych, bez względu na poziom ich
ruchowego talentu,
– zdolność do podjęcia aktywności sportowej przez wszystkie zainteresowane dzieci,
– współtworzenie miejsc, w których najmłodsi mieszkańcy Gdyni mają możliwość rozwijać się pod
opieką specjalistów,
– rozszerzenie oferty sportowej kierowanej do najmłodszej społeczności miasta,
– wzrost znaczenia powszechnej odpowiedzialności za zdrowie.

Realizacja projektu przewiduje następujące rodzaje działań:
1/ Przygotowanie zadania:
– opracowanie harmonogramu działań,
– sporządzenie kosztorysu,
– określenie możliwości spełnienia wymogów formalnych,
2/ Pozyskanie zasobów, w tym:
– partnerów – przedszkola, szkoły, instytucje publiczne, III sektor,
– nabór uczestników – placówki i dzieci,
3/ Merytoryka:
– Autorski Program Projektu w tym treści, cele, rezultaty, metody i formy pracy,
– system ewaluacji,
– wyznaczenie mierników,
– określenie możliwości kontynuacji w czasie po projekcie,
4/ Informacja i promocja:
– www i media społecznościowe,
– prasa i TV lokalna,
– nośniki miasta Gdyni.

Program Projektu zakłada:
1/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, poprzez m.in. ćwiczenia wszechstronne, gry i zabawy, naukę posługiwania się przyborami, wprowadzenie do poznania różnych gier i dyscyplin, skutkujące np. podjęciem zajęć treningowych w gdyńskich klubach sportowych,
2/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, za pomocą m.in. rozbudzenia wśród dzieci zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej,

3/ rozwijanie zainteresowań różnorodnymi dyscyplinami sportu, poprzez poznawanie gier, zabaw i ich zasad – podstawowych elementów przepisów,
4/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, poprzez np. nagradzanie i docenianie aktywności ruchowej dzieci oraz ich i ich rodzin czy wskazywanie na model aktywnej sportowo rodziny, jako zdrowej i szczęśliwej,
5/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, polegająca na wdrażaniu wzorców ruchowych o różnym stopniu trudności, w tym we współpracy w mikro grupach lub zupełnie samodzielnie,
6/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, jako niezbędnym elementem do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Głównym środkiem do realizacji tego celu stanowi współzawodnictwo, np. mikro zawody, mini turnieje, sztafety, etc.
7/ nauczanie współpracy, poprzez wdrażanie takich działań, jak praca w małych grupach, nauczanie odpowiedzialności za koleżankę / kolegę, docenianie ich wspólnych wysiłków, wspólne kibicowanie działaniom,
8/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa, dzięki stosowaniu metod i narzędzi, skutkujących uzyskiwaniem satysfakcji z ich uprawiania – uśmiech dziecka jest najważniejszy.

Kalkulacja kosztów:

Zatrudnienie trenera (1 j.tr./tyg. x 14 tyg. x 150,00 zł brutto = 2100PLN x 4 lokalizacje) 8400
Sprzęt treningowy i pomocniczy – piłki, przybory sportowe 1200
Promocja – plakaty, ulotki, reklama w mediach 400

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki