Deklaracja dostępności – Bo Gdynia

Deklaracja dostępności

Home Strzałka w breadcrumbie Deklaracja dostępności

Kropki w zdjęciu w tle sekcji

Wstęp do deklaracji dostępności

Laboratorium Innowacji Społecznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:/bo.gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-23

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: LepszyWeb.pl Pracownia Dostępności Cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-06

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Warmowska

E-mail: m.warmowska@lis.gdynia.pl

Telefon: 58 727 39 10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Laboratorium Innowacji Społecznych

Adres: ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

E-mail: lis@lis.gdynia.pl

Telefon: 58 727 39 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Derdowskiego.

Do wejścia prowadzą schody, siedziba Laboratorium Innowacji Społecznych znajduję się na 1 piętrze budynku bez windy.

Wejścia do budynku oraz części biurowej zabezpieczone są systemem zamykania drzwi z zamkami elektromagnetycznymi, sterowanymi zdalnie poprzez domofon przez naciśnięcie dzwonka.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia biurowe na I piętrze.

W promieniu 50 m od wejścia do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych wyznaczone są 3 ogólnodostępne miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Derdowskiego).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

2. Wymiennikownia – Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu, ul. Kartuska 20B, 81-044 Gdynia

Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne wejście znajduję się od strony ulicy Świeckiej, po lewej stronie od wejścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 18, drugie wejście (nieogólnodostępne) znajduję się od dziedzińca budynku Kartuska 20.

Przed wejściem głównym od strony ul. Świeckiej znajduję się bramka, otwierana w godzinach pracy Centrum (15:00-20:00), wejście do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach (brak schodów oraz progów), przy wejściu od strony dziedzińca znajduję się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, w obiekcie znajduję się sala warsztatowa na poziomie -1, do której prowadzą schody, obiekt nie jest wyposażony w windę. W obiekcie znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujące się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W najbliższym otoczeniu obiektu nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. 

3. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Śmidowicza 49, ul. Śmidowicza 49, 81-127 Gdynia

Do budynku prowadzą wejścia – wszystkie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością przez zastosowanie pochylni i odpowiedniej szerokości drzwi. 

W obrębie dwóch wejść do budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe pierwszego stopnia. Wejścia od strony północnej (zarówno od strony bramy wjazdowej oraz sali gimnastycznej) oraz południowej wyposażone są w podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach lub nie posiadają przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku wyposażono w nawierzchnie dotykowe. Schody prowadzące do budynku od strony południowej oraz północnej od strony bramy wjazdowej zostały opisane nakładkami z pismem Braill’a.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach budynku. Obiekt wyposażony jest w windę – czteroprzystankową, wyposażoną w panel sterowania z przyciskami opisanymi językiem Braill’a oraz piśmie wypukłym.

W obiekcie znajdują się pięć toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – trzy z nich znajdują się na parterze, jedna na I piętrze oraz jedna na II piętrze.

W pomieszczeniach z nagłośnieniem: duża sala wielofunkcyjna oraz sala fitness zastosowano pętlę induktofoniczną. Przenośna pętla dostępna jest w recepcji.

Ciągi piesze znajdujące się w najbliższym otoczeniu budynku, umożliwiają komunikację pieszą osobą niepełnosprawnym w obrębie całej nieruchomości – trasy wolne od przeszkód oraz wyposażone w nawierzchnie dotykowe.

W obrębie działki zlokalizowany jest parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dostępnym dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do budynku, w pasie drogowym ul. Śmidowicza znajdują się 2 wyznaczone stanowiska postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

4. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Lipowa 15, ul. Lipowa 15, 81-572 Gdynia

Wejście do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach, ze względu na znajdujący się tam podjazd.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i część pomieszczeń na parterze, w obiekcie znajdują się sale warsztatowe oraz biuro na I piętrze, na które prowadzą schody, obiekt nie jest wyposażony w windę.

W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczone jest 1 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Gryfa Pomorskiego).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

5. Centrum Sąsiedzkie – Przystań Opata Hackiego 33, ul. Opata Hackiego 33, 81-062 Gdynia

Główne wejście do budynku przystosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózkach – dostęp bezpośrednio z poziomu chodnika.

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach, obiekt jest wyposażony w windę oraz dwie platformy przyschodowe.

W obiekcie znajduje się dwie toalety przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – jedna na parterze oraz jedna na I piętrze.

W promieniu 50 m od wejścia do Przystani wyznaczonych jest pięć ogólnodostępnych miejsc parkingowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (przy ul. Opata Hackiego).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

6. UrbanLab, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Trzy wejścia do UrbanLab prowadzą bezpośrednio z poziomu chodnika. 

Wszystkie wejścia do budynku spełniają warunki dostępności. Wszystkie pomieszczenia w obrębie UrbanLab są dostępne dla osób z różną niepełnosprawnością. Zarówno w obrębie pomieszczeń UrbanLab, jak i na terenie/w gestii PPNT znajdują się ogólnodostępne toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

W bezpośrednim sąsiedztwie UrbanLab nie ma zlokalizowanych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. 

Do pomieszczeń UrbanLab można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W placówce nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.