Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy Karwiny, w wieku 5 – 7 lat – BO Gdynia

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy Karwiny, w wieku 5 – 7 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy Karwiny, w wieku 5 – 7 lat

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Karwiny
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
510
Liczba punktów
510
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy KARWINY, w wieku 5 – 7 lat” czyli skierowane do mieszkańców dzielnicy, dziewczynek i chłopców w wieku od 5 do 7 lat.
Projekt stanowi ważne uzupełnienie oferty miasta Gdyni w zakresie edukacji i wychowania, poprzez powszechny dostęp dzieci z dzielnicy do kultury fizycznej.
Umożliwienie podjęcia bezpłatnej aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania z wykorzystaniem szkolnych boisk i sal sportowych, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć pod okiem specjalistów – trenerów i pedagogów.

Lokalizacja projektu:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
SP 46, ul. Chwaszczyńska 26
SP 42, ul. Leopolda Staffa 10
PRZEDSZKOLA:
PS 57, ul. Chwaszczyńska 26
PS 54, ul. L. Staffa 10

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2023-12-27 13:10:20

Realizacja projektu została zakończona.  

Ostatecznie koszt zadania wyniósł 9 730 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

KARWINY
ID:2021/KAR/0011

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy Karwiny, w wieku 5 – 7 lat

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
SZKOŁY PODSTAWOWE: SP 46, ul. Chwaszczyńska 26 SP 42, ul. Leopolda Staffa 10 PRZEDSZKOLA: PS 57, ul. Chwaszczyńska 26 PS 54, ul. L. Staffa 10

 

Opis:
Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy KARWINY, w wieku 5 – 7 lat” to działanie skierowanie do społeczności najmłodszych gdynian, dziewczynek i chłopców w wieku od 5 do 7 lat – mieszkańców Karwin. Projekt, który ma stanowić rozszerzenie oferty gdyńskiego samorządu w zakresie edukacji i wychowania, wzmocni działania na rzecz dostępu dzieci do kultury fizycznej na terenie naszego miasta. Umożliwienie podjęcia aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowo rekreacyjnej, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć. Cele szczegółowe: a/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, b/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, c/ rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu, d/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, e/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, f/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, g/ nauczanie współpracy w grupie rówieśników, h/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa. Udział w niniejszym projekcie spowoduje możliwość uzyskania przez jego beneficjentów następujących korzyści: – powszechną i bezpłatną dostępność do podjęcia zajęć sportowych, bez względu na poziom ich ruchowego talentu, – zdolność do podjęcia aktywności sportowej przez wszystkie zainteresowane dzieci, – współtworzenie miejsc, w których najmłodsi mieszkańcy Gdyni mają możliwość rozwijać się pod opieką specjalistów, – rozszerzenie oferty sportowej kierowanej do najmłodszej społeczności miasta, – wzrost znaczenia powszechnej odpowiedzialności za zdrowie. Realizacja projektu przewiduje następujące rodzaje działań: 1/ Przygotowanie zadania: – opracowanie harmonogramu działań, – sporządzenie kosztorysu, – określenie możliwości spełnienia wymogów formalnych, 2/ Pozyskanie zasobów, w tym: – partnerów – przedszkola, szkoły, instytucje publiczne, III sektor, – nabór uczestników – placówki i dzieci, 3/ Merytoryka: – Autorski Program Projektu, w tym treści, cele, rezultaty, metody i formy pracy, – system ewaluacji, – wyznaczenie mierników, – określenie możliwości kontynuacji w czasie po projekcie, 4/ Informacja i promocja: – www i media społecznościowe, – prasa i TV lokalna, – nośniki miasta Gdyni. Program Projektu zakłada: 1/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, poprzez m.in. ćwiczenia wszechstronne, gry i zabawy, naukę posługiwania się przyborami, wprowadzenie do poznania różnych gier i dyscyplin, skutkujące np. podjęciem zajęć treningowych w gdyńskich klubach sportowych, 2/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, za pomocą m.in. rozbudzenia wśród dzieci zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej, 3/ rozwijanie zainteresowań różnorodnymi dyscyplinami sportu, poprzez poznawanie gier, zabaw i ich zasad – podstawowych elementów przepisów, 4/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, poprzez np. nagradzanie i docenianie aktywności ruchowej dzieci oraz ich i ich rodzin czy wskazywanie na model aktywnej sportowo rodziny, jako zdrowej i szczęśliwej, 5/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, polegająca na wdrażaniu wzorców ruchowych o różnym stopniu trudności, w tym we współpracy w mikro grupach lub zupełnie samodzielnie, 6/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, jako niezbędnym elementem do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Głównym środkiem do realizacji tego celu stanowi współzawodnictwo, np. mikro zawody, mini turnieje, sztafety, etc. 7/ nauczanie współpracy, poprzez wdrażanie takich działań, jak praca w małych grupach, nauczanie odpowiedzialności za koleżankę / kolegę, docenianie ich wspólnych wysiłków, wspólne kibicowanie działaniom, 8/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa, dzięki stosowaniu metod i narzędzi, skutkujących uzyskiwaniem satysfakcji z ich uprawiania – uśmiech dziecka jest najważniejszy.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Zajęcia dedykowane są dla wszystkich dzieci – podopiecznych i uczniów ww. placówek, które nie posiadają jednakże znacznych dysfunkcji rozwojowych, przeciwskazań do uczestnictwa w aktywności ruchowej lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Prowadzenie zajęć z ww. społecznością, nakłada spełnienie dodatkowych i specjalnych wymagań, m.in. posiadanie szczegółnych uprawnień instruktorów i edukatorów, korzystanie ze specjalistycznego zaplecza itp.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Przewodnim celem projektu „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z dzielnicy KARWINY, w wieku 5 – 7 lat” jest uzupełnienie oferty powszechnej edukacji, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gdyni.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Zatrudnienie trenera (1 j.tr./tyg. x 14 tyg. x 150,00 zł brutto = 2100PLN x 4 lokalizacje)
8400
2
Sprzęt treningowy i pomocniczy – piłki, przybory sportowe
1200
3
Promocja – plakaty, ulotki, reklama w mediach
400
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: