Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat – BO Gdynia

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
Zakończony
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
314
Liczba punktów
314
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat”, czyli zorganizowane aktywności sportowe skierowane do mieszkańców Chyloni, dziewczynek i chłopców w wieku wszesnoszkolnym.
Projekt stanowi ważne uzupełnienie oferty miasta Gdyni w zakresie edukacji i wychowania, poprzez powszechny dostęp dzieci z dzielnicy do kultury fizycznej.
Umożliwienie podjęcia bezpłatnej aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania z wykorzystaniem szkolnych boisk i sal sportowych, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć pod okiem specjalistów – trenerów i pedagogów.

Lokalizacja projektu:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
SP 40, ul. Rozewska 33
SP 10, ul. Morska 192

PRZEDSZKOLA:
PS 27, ul. Wiejska 30
PS 26, ul. Starogardzka 10 a

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2024-02-08 12:30:02

Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2022r.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9 730 zł.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

CHYLONIA
ID:2021/CHY/0017

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
SZKOŁY PODSTAWOWE: SP 40, ul. Rozewska 33 SP 10, ul. Morska 192 PRZEDSZKOLA: PS 27, ul. Wiejska 30 PS 26, ul. Starogardzka 10 a

 

Opis:
Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat”, to działanie skierowanie do społeczności najmłodszych gdynian, dziewczynek i chłopców w wieku od 5 do 9 lat – uczniów gdyńskich samorządowych placówek oświatowych w Gdyni Chyloni. Projekt, który ma stanowić rozszerzenie oferty gdyńskiego samorządu w zakresie edukacji i wychowania, wzmocni działania na rzecz dostępu dzieci do kultury fizycznej na terenie naszego miasta. Umożliwienie podjęcia aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania a najlepiej z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowo rekreacyjnej, pozostającej w zasobach placówek oświatowych, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć. Cele szczegółowe: a/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, b/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, c/ rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu, d/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, e/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, f/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, g/ nauczanie współpracy w grupie rówieśników, h/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa. Udział w niniejszym projekcie spowoduje możliwość uzyskania przez jego beneficjentów następujących korzyści: – powszechną dostępność do podjęcia zajęć sportowych, bez względu na poziom ich ruchowego talentu, – zdolność do podjęcia aktywności sportowej przez wszystkie zainteresowane dzieci, – współtworzenie miejsc, w których najmłodsi mieszkańcy Gdyni mają możliwość rozwijać się pod okiem specjalistów, – rozszerzenie oferty sportowej kierowanej do najmłodszej społeczności miasta, – wzrost znaczenia powszechnej odpowiedzialności za zdrowie. Realizacja projektu przewiduje następujące rodzaje działań: 1/ Przygotowanie zadania: – opracowanie harmonogramu działań, – sporządzenie kosztorysu, – określenie możliwości spełnienia wymogów formalnych, 2/ Pozyskanie zasobów, w tym: – partnerów – przedszkola, szkoły, instytucje publiczne, III sektor, – nabór uczestników – placówki i dzieci, 3/ Merytoryka: – Program Projektu, w tym treści, cele, rezultaty, metody i formy pracy, – system ewaluacji, – wyznaczenie mierników, – określenie możliwości kontynuacji w czasie po projekcie, 4/ Informacja i promocja: – www i media społecznościowe, – prasa i TV lokalna, – nośniki miasta Gdyni. Program Projektu zakłada: 1/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, poprzez m.in. ćwiczenia wszechstronne, gry i zabawy, naukę posługiwania się przyborami, wprowadzenie do posługiwania się zasadami w różnych grach i aktywnościach, skutkujące np. podjęciem zajęć treningowych w gdyńskich klubach sportowych, 2/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, za pomocą m.in. zainteresowania dzieci różnymi formami aktywności ruchowej, 3/ rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu, poprzez poznawanie gier, zabaw i ich zasad – podstawowych elementów przepisów, 4/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, poprzez np. nagradzanie i docenianie aktywności ruchowej dzieci oraz ich i ich rodzin, wskazywanie na model aktywnej rodziny, jako dobrej i szczęśliwej, 5/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, polegająca na wdrażaniu wzorców ruchowych o różnym stopniu trudności, w tym we współpracy w mikro grupach lub zupełnie samodzielnie, 6/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, jako niezbędnym elementem do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Głównymi środkami do realizacji tego celu są m.in. współzawodnictwo. 7/ nauczanie współpracy w grupie rówieśników, poprzez wdrażanie takich działań, jak praca w małych grupach, nauczanie odpowiedzialności za koleżankę / kolegę, docenianie ich wspólnych wysiłków, kibicowanie działaniom, 8/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa, dzięki stosowaniu metod, skutkujących pozyskiwaniem satysfakcji z ich uprawiania – uśmiech dziecka jest najważniejszy.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Zajęcia dedykowane są dla wszystkich dzieci – podopiecznych i uczniów ww. placówek, które nie posiadają jednakże znacznych dysfunkcji rozwojowych, przeciwskazań do uczestnictwa w aktywności ruchowej lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Prowadzenie zajęć z ww. społecznością, nakłada spełnienie dodatkowych i specjalnych wymagań, m.in. posiadanie szczegółowych uprawnień instruktorów i edukatorów etc.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Przewodnim celem projektu „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat” jest uzupełnienie oferty powszechnej edukacji, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gdyni.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Zatrudnienie trenera (1 j.tr./tyg. x 14 tyg. x 150,00 zł brutto = 2100PLN x 4 lokalizacje)
8400
2
Sprzęt treningowy i pomocniczy – piłki, przybory sportowe
1200
3
Promocja – plakaty, ulotki, reklama w mediach
400
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: