Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat – BO Gdynia

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Realizowane projekty Strzałka w breadcrumbie Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu na stronie głównej
Status
W trakcie realizacji
Dzielnica
Chylonia
Szacunkowa wartość projektu
10 000 zł
Liczba głosów
314
Liczba punktów
314
Ikonka facebooka Udostępnij

#BO2021

Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat”, czyli zorganizowane aktywności sportowe skierowane do mieszkańców Chyloni, dziewczynek i chłopców w wieku wszesnoszkolnym.
Projekt stanowi ważne uzupełnienie oferty miasta Gdyni w zakresie edukacji i wychowania, poprzez powszechny dostęp dzieci z dzielnicy do kultury fizycznej.
Umożliwienie podjęcia bezpłatnej aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania z wykorzystaniem szkolnych boisk i sal sportowych, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć pod okiem specjalistów – trenerów i pedagogów.

Lokalizacja projektu:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
SP 40, ul. Rozewska 33
SP 10, ul. Morska 192

 

PRZEDSZKOLA:
PS 27, ul. Wiejska 30
PS 26, ul. Starogardzka 10 a

REALIZACJA: Data aktualizacji: 2022-01-05 10:21:02

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2022r.

—————————–
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

CHYLONIA
ID:2021/CHY/0017

Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat

 

Typ:
Mały

Status:
Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:
SZKOŁY PODSTAWOWE: SP 40, ul. Rozewska 33 SP 10, ul. Morska 192 PRZEDSZKOLA: PS 27, ul. Wiejska 30 PS 26, ul. Starogardzka 10 a

 

Opis:
Projekt „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat”, to działanie skierowanie do społeczności najmłodszych gdynian, dziewczynek i chłopców w wieku od 5 do 9 lat – uczniów gdyńskich samorządowych placówek oświatowych w Gdyni Chyloni. Projekt, który ma stanowić rozszerzenie oferty gdyńskiego samorządu w zakresie edukacji i wychowania, wzmocni działania na rzecz dostępu dzieci do kultury fizycznej na terenie naszego miasta. Umożliwienie podjęcia aktywności ruchowej blisko miejsca zamieszkania a najlepiej z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury sportowo rekreacyjnej, pozostającej w zasobach placówek oświatowych, pozwoli gdyńskim rodzinom w sposób łatwy skorzystać z proponowanej formy zajęć. Cele szczegółowe: a/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, b/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, c/ rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu, d/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, e/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, f/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, g/ nauczanie współpracy w grupie rówieśników, h/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa. Udział w niniejszym projekcie spowoduje możliwość uzyskania przez jego beneficjentów następujących korzyści: – powszechną dostępność do podjęcia zajęć sportowych, bez względu na poziom ich ruchowego talentu, – zdolność do podjęcia aktywności sportowej przez wszystkie zainteresowane dzieci, – współtworzenie miejsc, w których najmłodsi mieszkańcy Gdyni mają możliwość rozwijać się pod okiem specjalistów, – rozszerzenie oferty sportowej kierowanej do najmłodszej społeczności miasta, – wzrost znaczenia powszechnej odpowiedzialności za zdrowie. Realizacja projektu przewiduje następujące rodzaje działań: 1/ Przygotowanie zadania: – opracowanie harmonogramu działań, – sporządzenie kosztorysu, – określenie możliwości spełnienia wymogów formalnych, 2/ Pozyskanie zasobów, w tym: – partnerów – przedszkola, szkoły, instytucje publiczne, III sektor, – nabór uczestników – placówki i dzieci, 3/ Merytoryka: – Program Projektu, w tym treści, cele, rezultaty, metody i formy pracy, – system ewaluacji, – wyznaczenie mierników, – określenie możliwości kontynuacji w czasie po projekcie, 4/ Informacja i promocja: – www i media społecznościowe, – prasa i TV lokalna, – nośniki miasta Gdyni. Program Projektu zakłada: 1/ przygotowanie dzieci do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, poprzez m.in. ćwiczenia wszechstronne, gry i zabawy, naukę posługiwania się przyborami, wprowadzenie do posługiwania się zasadami w różnych grach i aktywnościach, skutkujące np. podjęciem zajęć treningowych w gdyńskich klubach sportowych, 2/ wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników, za pomocą m.in. zainteresowania dzieci różnymi formami aktywności ruchowej, 3/ rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu, poprzez poznawanie gier, zabaw i ich zasad – podstawowych elementów przepisów, 4/ pozytywne wzmacnianie wysiłku fizycznego, jako istotnej dziedziny życia, poprzez np. nagradzanie i docenianie aktywności ruchowej dzieci oraz ich i ich rodzin, wskazywanie na model aktywnej rodziny, jako dobrej i szczęśliwej, 5/ nauka samodzielności oraz wytrwałości, polegająca na wdrażaniu wzorców ruchowych o różnym stopniu trudności, w tym we współpracy w mikro grupach lub zupełnie samodzielnie, 6/ zdobywanie umiejętności panowania nad emocjami, jako niezbędnym elementem do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Głównymi środkami do realizacji tego celu są m.in. współzawodnictwo. 7/ nauczanie współpracy w grupie rówieśników, poprzez wdrażanie takich działań, jak praca w małych grupach, nauczanie odpowiedzialności za koleżankę / kolegę, docenianie ich wspólnych wysiłków, kibicowanie działaniom, 8/ czerpanie radości z uprawiania aktywności i współzawodnictwa, dzięki stosowaniu metod, skutkujących pozyskiwaniem satysfakcji z ich uprawiania – uśmiech dziecka jest najważniejszy.

Projektowanie uniwersalne

Nie

Uzasadnienie projektowania uniwersalnego:

Zajęcia dedykowane są dla wszystkich dzieci – podopiecznych i uczniów ww. placówek, które nie posiadają jednakże znacznych dysfunkcji rozwojowych, przeciwskazań do uczestnictwa w aktywności ruchowej lub orzeczenia o niepełnosprawności.
Prowadzenie zajęć z ww. społecznością, nakłada spełnienie dodatkowych i specjalnych wymagań, m.in. posiadanie szczegółowych uprawnień instruktorów i edukatorów etc.

Cel projektu i uzasadnienie potrzeby jego realizacji

Przewodnim celem projektu „Bezpłatne zajęcia sportowe dla przedszkolaków i dzieci szkół podstawowych z Chyloni, w wieku 5 – 7 lat” jest uzupełnienie oferty powszechnej edukacji, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie Gdyni.

Kalkulacja kosztów:

LP
Składowe części zadania
1
Zatrudnienie trenera (1 j.tr./tyg. x 14 tyg. x 150,00 zł brutto = 2100PLN x 4 lokalizacje)
8400
2
Sprzęt treningowy i pomocniczy – piłki, przybory sportowe
1200
3
Promocja – plakaty, ulotki, reklama w mediach
400
Szacunkowa łączna wartość projektu:10000
Załączniki: