Wyszukanych projektów: 175

Babie Doły
Ilość głosów: 301

2014/Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Rybaków (na długości ok. 110 mb)

Szacunkowa wartość projektu:
76 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:46:57

We wrześniu 2014 r. uzyskano zgodę Wydziału Nieruchomości Urzędu Miasta na poniesienie nakładów na działce gminnej. Z uwagi na planowane przez Wydział Inwestycji wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaków - wystąpiła "kolizja", która została omówiona na kolegium prezydenta 30 września 2014 r. W październiku 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót i rozpoczęto roboty budowlane, które zakończono w listopadzie 2014 r.

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 917

2014/Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni - Zachód

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:39:36

W związku z tym, że zadanie realizowane jest na działkach nie będących w zasobach Gminy Miasta Gdyn, na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. przygotowywano stosowną umowę udostępnienia nieruchomości. Od września 2014 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie siłowni, przygotowano zgłoszenie robót budowlanych oraz wszczęto procedurę przetargową. W grudniu 2014 r. unieważniono postępowanie przetargowe, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Długi czas realizacji przedsięwzięcia wynika z problemów ze wskazaną pierwotnie działką należącą do Grupy Hossa S.A. Działka okazała się lokalizacją tymczasową, która w niedalekiej przyszłości zostanie przeznaczona pod inne inwestycje właściciela. Grupa Hossa S.A. postanowiła przekazać inny teren pod budowę siłowni, który będzie już miejscem docelowym - działka nr 270/16 przy ul. Janki Bryla. W paździeniku 2015 r. zakończono prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji umowy użyczenia gruntu oraz przekazaniem przez Hossa S.A. stosownych upoważnień do dysponowania gruntem przez Miasto Gdynia.  W październiku i listopadzie 2015 roku przygotowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót. Projekt zrealizowano. 

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 662

2014/Utwardzenie parkingu przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej (bez rozbiórki istniejącej nawierzchni, z wykorzystaniem jej jako podbudowy)

Szacunkowa wartość projektu:
63 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:40:54

Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miasta we wrześniu 2014 wszczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót. Planowaną inwestycję realizowano w okresie październik - listopad 2014 r.

Chylonia
Ilość głosów: 865

2014/Kapitalny remont nawierzchni w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
111 700 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:41:54

W lipcu 2014 roku podpisano umowę na wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni sali gimnastycznej, w następnym miesiącu rozpoczęto prace rozbiórkowe. We wrześniu 2014r. w związku ze stwierdzeniem (czego wcześniej nie można było przewidzieć), iż konstrukcja znajdująca się pod parkietem (legary i deski) nasączona jest olejowym impregnatem, a pod nią znajduje się papa smołowa, która wydziela toksyczne związki szkodliwe dla zdrowia, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu remontu, polegającego na wymianie całej konstrukcji znajdującej się pod parkietem. Na ten cel, Urząd Miasta Gdyni przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 42.000 zł oraz wydłużył termin realizacji zadania. Ułożono nową bezpieczną konstrukcję z drewnianych kantówek i parkiet, a do dnia 31 października 2014r. prace remontowe zakończono.

Cisowa
Ilość głosów: 755

2014/Chylońska dla ludzi (wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na ul. Chylońskiej między skrzyżowaniem z ul. Morską i ul. Owsianą)

Szacunkowa wartość projektu:
148 595 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:07:35

 

Z związku z zakresem realizacja zadania wymagała przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z wnioskodawcą oraz Radą Dzielnicy, które przeprowadzono we wrześniu i październiku 2014 r. W listopadzie zlecono wykonanie I etapu robót - przejść dla pieszych wraz z dojściami oraz zaniżeniami krawężników z terminem realizacji do 10 grudnia. W grudniu przeprowadzono również procedurę przetargową związaną z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizację zadania zakończono w lipcu 2015 r.

Dąbrowa
Ilość głosów: 1214

2014/Siłownia zewnętrzna na powietrzu - Skwer ks. Mazura

Szacunkowa wartość projektu:
48 757 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:02:30

W lipcu i sierpniu 2014 r. wykonano dokumentację projektową, uzyskano zgodę na realizację inwestycji na gruncie gminnym oraz przygotowano przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, a w październiku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W grudniu 2014 r. zakończono realizację inwestycji.

Dąbrowa
Ilość głosów: 1183

2014/Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ziemnej na istniejącej nawierzchni trawiastej - ul. Nagietkowa 73

Szacunkowa wartość projektu:
43 250 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:03:34

W lipcu 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, którą otrzymano w sierpniu. We wrześniu przyjęto wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i przekazano plac budowy. Realizację zadania zakończono w listopadzie 2014 r.

Dąbrowa
Ilość głosów: 1123

2014/Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa / Rdestowa

Szacunkowa wartość projektu:
50 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:05:21

W związku z problemem związanym z lokalizacją zadania realizacja w 2014 roku okazała się niemożliwa. W czerwcu 2015 r. otrzymano zgodę na wykonanie inwestycji na wskazanym terenie i wysłano zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. 7 października 2015 roku wszczęto procedurę przetargową. W listopadzie rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zrealizowano w grudniu 2015 roku.

Działki Leśne
Ilość głosów: 382

2014/Budowa boiska do piłki ręcznej przy ul. Tatrzańskiej 40

Szacunkowa wartość projektu:
93 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:06:44

W okresie lipiec/sierpień sporządzono dokumentację projektową. W związku z tym, iż planowana inwestycja nachodzi na przyległą działkę złożono wniosek o rozszerzenie zgody na realizację zadania na terenie gminnym. Ustalono również, że dla założonego terenu nie ma aktualnej mapy geodezyjnej. By ją zaktualizować - do celów informacyjnych i projektowych zadania - aneksowano umowę tak, b dokumentacja projektowa mogła zostać uzupełniona  o aktualne mapy. We wrześniu 2014 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę i przekazano mu plac budowy. W listopadzie zakończono realizacje inwestycji.

Grabówek
Ilość głosów: 711

2014/Siłownia plenerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12

Szacunkowa wartość projektu:
54 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:09:56

Na przełomie lipca i sierpnia wykonano dokumentację projektową z której wynikało, że na wskazanej przez wnioskodawcę działce nr 129/75 jest zbyt duży spadek terenu, co powoduje konieczność wykonania prac ziemnych dostosowujących go do stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń siłowni. Wykonanie robót ziemnych w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem zakupu urządzeń rekreacyjnych. W związku z powyższym w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne było zmniejszenie ilości urządzeń. We wrześniu, po konsultacjach z wnioskodawcą oraz dyrekcją SP nr 17, przygotowano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przetarg na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej. Przetarg rozstrzygnięto w październiku, w listopadzie trwały prace budowlane. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2014 r.

Grabówek
Ilość głosów: 629

2014/Remont chodnika wzdłuż ul. M. Mireckiego

Szacunkowa wartość projektu:
8 664 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:12:21

Inwestycje rozpoczęto w sierpniu, a zakończono na początku września 2014 r.

Grabówek
Ilość głosów: 590

2014/Wyprofilowanie chodnika przy ul. Morskiej 89-91 oraz przy przejściu dla pieszych - skrzyżowanie ul. Morskiej i Grabowo

Szacunkowa wartość projektu:
4 200 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:14:07

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu, a zakończono we wrześniu 2014 r.

Grabówek
Ilość głosów: 530

2014/Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Komandorskiej

Szacunkowa wartość projektu:
17 050 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:14:27

W sierpniu rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia procedury przetargowej, którą rozstrzygnięto we wrześniu 2014 r. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano plac budowy. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Kamienna Góra
Ilość głosów: 207

2014/Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Krasickiego na wysokości bloku nr 2a

Szacunkowa wartość projektu:
12 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:16:50

Realizację inwestycji rozpoczęto w sierpniu, a zakończono 25 września 2014 r.

Kamienna Góra
Ilość głosów: 190

2014/Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 11 przy ul. Słowackiego 53, od strony schodów parkowych

Szacunkowa wartość projektu:
10 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:18:36

We wrześniu przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Modernizację ogrodzenia zakończono w październiku 2014 r.

Kamienna Góra
Ilość głosów: 184

2014/Remont traktu komunikacyjnego przy ul. Legionów 17AB i 13-15-17

Szacunkowa wartość projektu:
23 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:20:44

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania. W październiku przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy. W listopadzie podpisano umowę i przekazano plac budowy. Realizacje zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Karwiny
Ilość głosów: 458

2014/Wymiana podłogi w sali sportowej Zespołu Szkół nr 10

Szacunkowa wartość projektu:
99 773 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:21:50

W lipcu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a także zdjęto i zutylizowano uszkodzoną podłogę. Ponadto rozpoczęto montaż nowej podłogi. W sierpniu trwały prace montażowe, a na początku września 2014 r. zakończono realizację zadania.

Leszczynki
Ilość głosów: 344

2014/Plac sportów miejskich dla Leszczynek i Grabówka: Obiekt sportowo rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkour, freerun, streetworkout

Szacunkowa wartość projektu:
100 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:23:20

W okresie lipiec/sierpień opracowano dokumentacje projektową. Dokonano także zmiany lokalizacji inwestycji ze względu na wystawienie działki nr 508/32 na sprzedaż. Ustalono, że inwestycja będzie zrealizowana na działkach: 355/1, 875/1, 874/1, KM 28, obręb Gdynia. W wrześniu dokonano poprawek w dokumentacji projektowej, przygotowano wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń. W październiku przeprowadzono postępowanie przetargowe, a w listopadzie rozpoczęły się roboty budowlane. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Mały Kack
Ilość głosów: 897

2014/Instalacja urządzeń outdoor fitness przy ul. Sandomierskiej/Kurpiowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
9 336 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:24:03

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu, a zakończono we wrzesniu 2014 r.

Mały Kack
Ilość głosów: 711

2014/Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Olkuskiej

Szacunkowa wartość projektu:
29 836 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:24:50

W lipcu zawarto umowę na inwentaryzację zieleni, przeprowadzono ją w czasie wakacji. We wrześniu uzyskano zgodę na wycinkę drzew i krzewów. Prace związane z uporządkowaniem zieleni zakończono we wrześniu 2014 r.

Mały Kack
Ilość głosów: 697

2014/Siłownia plenerowa przy ul. Strzelców

Szacunkowa wartość projektu:
50 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:53:50

W okresie lipiec/sierpień wykonano dokumentacje projektową, a także przygotowano przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na gruncie gminnym oraz zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. W październiku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął roboty budowlane. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2014 r.

Obłuże
Ilość głosów: 699

2014/Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy na istniejącej nawierzchni żużlowej przy Szkole Podstawowej Nr 39.

Szacunkowa wartość projektu:
166 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:51:08

Na przełomie lipca i sierpnia opracowano dokumentację projektową i przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. We wrześniu złożono wniosek dotyczący zgłoszenia robót budowlanych i wysłano zapytanie ofertowe, jednak nie wyłoniono wykonawcy z powodu otrzymania tylko jednej oferty przekraczającej posiadane środki. W październiku powtórnie wysłano zapytanie ofertowe, a następnie wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął roboty budowlane. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2014 r.

Oksywie
Ilość głosów: 620

2014/Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19

Szacunkowa wartość projektu:
159 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:25:48

 

W czerwcu 2015 roku podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania skweru a następnie wyłoniono wykonawcę projektu. Z powodu napotkanych problemów okazało się niezbędne zlecenie opracowania projektu, dokonania zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W marcu nastąpi przekazanie praw autorskich wraz z dokumentacją i przekazanie nowemu Wykonawcy. W marcu 2017r. nastapiło też wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy na podstawie posiadanej przez Biuro koncepcji.
W grudniu 2017 roku na drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu. Obecnie trwają roboty budowlane. Zakończenie prac planowane jest na koniec lipca 2018 roku,
 

Orłowo
Ilość głosów: 483

2014/Uproszczenie oznakowania drogowego poprzez stworzenie strefy zakazu postoju w okolicach mola w Orłowie

Szacunkowa wartość projektu:
2 836 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:26:47

Realizacja zadania wymagała przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z wnioskodawcą oraz z Radą Dzielnicy - odbyły się 17 września 2014 r. W październiku przygotowano projekt zmian w oznakowaniu drogowym, a w listopadzie rozpoczęto roboty. Zadanie zrealizowano w grudniu 2014 r.

Orłowo
Ilość głosów: 440

2014/Budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej na terenie Zespołu Szkół Nr 5.

Szacunkowa wartość projektu:
125 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:27:53

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumentację projektową i wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. We wrześniu wpłynęło postanowienie prezydenta miasta Gdyni nakładające obowiązek uzupełnienie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót - uzgodnienie z miejskim konserwatorem zabytków. We wrześniu uzyskano niezbędne pozwolenia, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przekazano plac budowy. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Pogórze
Ilość głosów: 868

2014/Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Porębskiego 21

Szacunkowa wartość projektu:
42 562 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:29:22

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumentację projektową i postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych, a w październiku wyłoniono wykonawcę inwestycji, który rozpoczął roboty budowlane. W grudniu 2014 r. zakończono realizację inwestycji.

Pogórze
Ilość głosów: 606

2014/Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Uranowej z Rtęciową

Szacunkowa wartość projektu:
1 667 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:30:20

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu, a zakończono w sierpniu 2014 r.

Pogórze
Ilość głosów: 450

2014/Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Płk. Dąbka - Sikorskiego

Szacunkowa wartość projektu:
11 800 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:31:35

W lipcu 2014 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta poinformował o zwiększonym zakresie rzeczowym i finansowym zadania, a we wrześniu zadanie zostało przekazane do realizacji Zarządowi Dróg i Zieleni. W listopadzie zadanie "Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Dąbka - Sikorskiego" zmieniono na "Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych przy ul. Płk. Dąbka - Sikorskiego". Od 6 listopada trwała procedura wyłonienia wykonawcy, ale nie została zakończona pomyślnie. W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym i koniecznością dokonania rozliczeń roku budżetowego nie podjęto kolejnego zamówienia. W projekcie planu budżetu na 2015 rok umieszczono zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Sikorskiego", którego koszt oszacowano na 650 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2016 roku.

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 576

2014/Remont nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku SP nr 16

Szacunkowa wartość projektu:
88 179 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:32:25

W czerwcu wyłoniono wykonawcę, który w lipca przystąpił do wykonania robót. Realizację inwestycji zakończono w sierpniu 2014 r.

Redłowo
Ilość głosów: 454

2014/Budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów a ul. Korczaka

Szacunkowa wartość projektu:
16 673 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:33:40

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014 z powodu braku akceptacji umowy użyczenia przez Morską Spółdzielnię Mieszkaniową. Udało się ją zawrzeć dopiero w czerwcu 2015 r. Na przełomie lipca i sierpnia trwały procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Pod koniec września 2015 r. ukończono realizację zadania.

Redłowo
Ilość głosów: 418

2014/Pasy rowerowe na ul. Stryjskiej

Szacunkowa wartość projektu:
39 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:34:57

Projekt ze względu na nowatorskie w skali miasta rozwiązanie wymagał dłuższych konsultacji z Zarządem Dróg i Zieleni oraz policją; zakończono je w październiku. W związku z faktem, że realizacja zadania wymagała wycinki zieleni i poszerzenia chodnika w listopadzie podjęto decyzję, że oznakowanie poziome (pasy) zostanie wykonane w 2014 r., a pozostały zakres zostanie zrealizowany wiosną 2015 r. W styczniu 2015 r. ze względu na uwagi do dokumentacji projektowej zdecydowano zlecić dodatkowe prace projektowe. W czerwcu odroczono realizację zadania do czasu uzgodnienia projektu budowlanego i zmienionego w jego skutek projektu organizacji ruchu. Na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. projekt został zaakceptowany w zakresie organizacji ruchu; rozpoczęto przygotowania po przeprowadzenia procedury przetargowej. We wrześniu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. Prace trwały do listopada 2015 r., gdy zakończono realizację zadania.

Redłowo
Ilość głosów: 403

2014/Estetyzacja zadrzewionego parku w obrębie alei Zwycięstwa, ul. Lutyckiej, ul. Legionów i stacji Lotos

Szacunkowa wartość projektu:
42 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:35:42

Ze względu na zakres prac objętych projektem, tj. wykonanie cięć technicznych i sanitarnych w istniejącym drzewostanie (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, chorych, itp.), wskazanie oraz usunięcie krzewów i drzew martwych, chorych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu wraz z karczowaniem; usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat wraz z karczowaniem; wykonanie cięć umożliwiających utrzymanie formowanego kształtu koron drzew; podkrzesanie drzew w sierpniu zawarto umowę na realizację zadania. Rozpoczęła się w listopadzie, zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę po zakończeniu okresu lęgowego. Realizację zadania zakończono w marcu 2015 r.

Śródmieście
Ilość głosów: 592

2014/Kwiecisty zakątek na terenie Przedszkola nr 51 przy ul. Władysława IV 52

Szacunkowa wartość projektu:
4 376 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:39:03

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 2014 r., a zakończono w marcu 2015 r.

Śródmieście
Ilość głosów: 535

2014/Wymiana nawierzchni na szkolnym placu zabaw - SP nr 21

Szacunkowa wartość projektu:
86 700 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:40:04

Realizację zadania rozpoczeto w lipcu, a zakończono we wrześniu 2014 r.

Śródmieście
Ilość głosów: 520

2014/Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60

Szacunkowa wartość projektu:
46 558 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:40:53

W okresie lipiec/sierpień przygotowywano dokumentację projektową. W wyniku prac projektowych okazało się, że na wskazanej przez wnioskodawcę działce nr 689/305 zabudowanie terenu powoduje konieczność wykonania prac ziemnych, rozbiórki ogrodzenia i trzepaka oraz wycinki drzew i krzewów. Wykonanie tych robót i prac w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem urządzeń rekreacyjnych. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne jest zmniejszenie ilości urządzeń rekreacyjnych. Uzyskano zgodę na realizację inwestycji na gruncie gminnym (działka Nr 689/305) przy ul. Abrahama. We wrześniu podczas spotkania z Wnioskodawcą ustalono ilość i rozmieszczenie urządzeń. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i przygotowano przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej. Od stycznia 2015r. wnioskowano do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, koniecznych do uzyskania przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. W maju 2015r. złożono wniosek na rozszerzenie zgody dot. inwestycji na wskazanym terenie. W lipcu złożono ponownie komplet dokumentów do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego na przyjęcie zgłoszenia dot. wykonania robót budowlanych. We wrześniu rozpoczęto procedury przetargowe zwiazane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2015 roku.

Wielki Kack
Ilość głosów: 597

2014/Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Ks. Siega z ul. Waleriana Szefki

Szacunkowa wartość projektu:
85 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:44:58

Od lipca do listopada dokonywano uzgodnień między poszczególnymi wydziałami i ZDiZ, przygotowano procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W grudniu 2014 r. opracowano projekt wraz z niezbędną dokumentacją. Do lipca 2015 r. trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 18 sierpnia 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowalnych. We wrześniu 2015 r. zakończono realizację zadania.

Wielki Kack
Ilość głosów: 490

2014/Remont - postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej

Szacunkowa wartość projektu:
15 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:45:47

W lipcu ZKM Gdynia wystąpił do referatu administrowania gruntami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni o zgodę na wykonanie inwestycji na gruntach gminnych oraz opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie wiaty przystankowej. W związku z informacją iż działka, na której ma być postawiona wiata znajduje się w zarządzie PKP S.A. wystąpiono z wnioskiem o zgodę na trwałe zainwestowanie na niej. W związku z otrzymaną od PKP SA odmową oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości kolejowej w celu ustawienia na naiej wiaty przystankowej ZKM wraz z przedstawicielem PKP SA dokonał wizji w tereni, by przygotować materiały niezbędne do przygotowania umowy najmu niezbędnego terenu. W październiku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, a w listopadzie ZKM zgłosił do Wydziału  Architektoniczno-Budowlanego zamiar wykonania robót budowlanych. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Wielki Kack
Ilość głosów: 468

2014/Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu:
45 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:46:29

W okresie lipiec/sierpień wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, jednak wstrzymano prace projektowe ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji. Urząd Miasta Gdyni przewidywał w przyszłości sprzedaż lub inwestycję na działce nr 150/4 KM14, obręb Wielki Kack. We wrześniu prezydent miasta Gdyni przedstawił stanowisko podtrzymujące lokalizację urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 150/4 KM 14, zgodnie z wnioskiem wybranym przez mieszkańców dzielnicy. W związku z powyższym ponownie złożono wniosek z prośbą o zgodę na przeprowadzenie inwestycji na gruncie gminnym. W październiku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a w listopadzie rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończono ją w grudniu 2014 r.

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 594

2014/Budowa podłoża dla istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Wielkokackiej 18

Szacunkowa wartość projektu:
87 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:49:25

W lipcu i sierpniu przygotowano dokumentację projektową, uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na gruncie gminnym oraz przygotowano przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu złożono wniosek na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W listopadzie rozpoczęto realizację inwestycji, którą zakończono w grudniu 2014 r.

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 735

2014/Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej, ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie SP nr 35

Szacunkowa wartość projektu:
97 972 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:47:34

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumentację projektową. Po wykonaniu badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni asfaltowej okazało się, że nie nadaje się ona jako podbudowa pod projektowaną nawierzchnię poliuretanową, wymagana jest jej rozbiórka. Zamierzenia wnioskodawcy dotyczące wykonania boiska na istniejącej nawierzchni nie mogły być zrealizowane. W celu realizacji zadania koniecznym było wykonanie nowej nawierzchni, co łączyło się ze znacznym wzrostem nakładów. Szacowany koszt wykonania boiska wynosił ok. 300 000 zł (w tym koszt utylizacji istniejącej nawierzchni - 100 000 zł), co przewyższało ponad trzykrotnie zakładane koszty projektu, tj. 97 972 zł. We wrześniu uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na gruncie gminnym. Złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. W październiku zawarto umowę na realizację robót budowlanych i rozpoczęto je. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 576

2014/Remont schodów prowadzących od ul. Partyzantów do kościoła św. Antoniego

Szacunkowa wartość projektu:
110 220 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:48:23

W okresie lipiec/sierpień przygotowano niezbędną dokumentację. We wrześniu 2014 r. rozpoczęto realizację zadania, zakończono ją w październiku 2014.

Babie Doły
Ilość głosów: 263

2015/Siła dębu - przestrzeń do ćwiczeń fizycznych

Szacunkowa wartość projektu:
74 869 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Dedala, Działka o numerze ewidencyjnym 1066/25. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-20 09:34:30

 
Między styczniem a kwietniem 2016 r. uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na wskazanej działce oraz wszczęto postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.
W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji do początku lipca 2016 roku. Pod koniec czerwca złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń do ćwiczeń i elementów Parku Sportów Miejskich. W dniu 10 października 2016 r. wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i streetworkoutu. W dniu 18 października 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert, obecnie trwa procedura ich sprawdzania. W dniach 12-13 grudnia 2016 r. miały miejsce prace związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i streetworkoutu. Prace zakończono, odbiór inwestycji nastąpił 22 grudnia.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1611

2015/Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie - projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Szacunkowa wartość projektu:
546 150 zł

Lokalizacja projektu:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej. 2) Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-20 09:37:42

1. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku do ul. Mokrej
 W styczniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 13 sierpnia 2016 r. trwało opracowanie potwierdzonych projektów podziału do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ten sam termin dotyczy przekazania projektów budowlanych na mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, badań geologicznych gruntu, inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Obecnie trwa weryfikacja projektu budowlanego. Pod koniec października 2016 nastąpi złożenie wniosku ZRID. W pierwszej połowie listopada planowana jest weryfikacja projektów wykonawczych. Uzyskanie decyzji ZRID ma nastąpiła w drugiej połowie lutego 2017. Prace budowlane zostały ukończone w lipcu 2017 roku. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
 
 
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej
Od stycznia do kwietnia 2016 roku uzyskano zgodę na inwestycję na wskazanej działce i przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W maju 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do 3 lipca 2016 r.). W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i przystąpiono do weryfikacji części dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji. W dniu 30 sierpnia podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. W dniu 28 października dokonano odbioru robót związanych z realizacją inwestycji. Inwestycja została zakończona
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
 
 

 

Chylonia
Ilość głosów: 1794

2015/ Aktywna Chylonia

Szacunkowa wartość projektu:
350 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej przy ZSO nr 5 Boisko oraz skocznia ma powstać przy ul. Wejherowskiej 55 na terenie ZSO nr 5 w Gdyni. Boisko oraz skocznia będzie się znajdować na istniejącym boisku piaskowym oraz bieżni LA również o nawierzchni piaskowej. Nr księgi wieczystej 17303 KM 18 Obręb Gdynia nr działki 973/124

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-11 10:53:24

Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem
 
W styczniu 2016 roku uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na wskazanej działce. W lutym przeprowadzono postępowanie przetargowe, a pod koniec marca podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Aktualnie zawarto umowę na wykonanie robót związanych z budową boiska i bieżni. Prace rozpoczną się po uzgodnieniu z OPEC Gdynia. Planowane rozpoczęcie prac w 3 kwartale 2018. Planowane zakończenie Listopad 2018.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 
 

Cisowa
Ilość głosów: 1136

2015/ Cisowa PlayGround

Szacunkowa wartość projektu:
258 680 zł

Lokalizacja projektu:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działka 1071/1013, w rejonie cisowskiego parku nad Cisowską Strugą, w miejscu istniejącego obecnie mini-placu zabaw (piaskownica i dwie zabawki). W załączeniu mapka poglądowa. Ostateczna powierzchnia placu zbliżona będzie do prostokąta o wymiarach ok. 25 m x 30 m (czyli około 750 m.kw.).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:05:08

Rozbudowa dotychczasowego placu zabaw w rejonie cisowskiego parku nad Cisowską Strugą
 
Od stycznia do lutego 2016 roku trwały procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W marcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 21 maja 2016 roku. W lipcu trwało postępowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych. W wyniku postępowania złożone zostały dwie oferty. Jedna oferta spełniała wymagania zawarte w postępowaniu, jednak cena oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Wobec tego postępowanie przetargowe zostalo unieważnione i  we wrześniu ponownie został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony w drugiej połowie października. Dnia 19 grudnia 2016 roku projekt został ukończony i oddany do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 1156

2015/Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska

Szacunkowa wartość projektu:
187 000 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:08:53

Budowa mini boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, mini koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy, z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2-11 lat
 
 W kwietniu 2016 roku ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do drugiej połowy lipca 2016 r.). Na początku lipca przekazano część dokumentacji projektowej niezbędną do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. We wrześniu  wszczęto postępowanie przetargowe na realizację inwestcyji. W dniu 26 października 2016 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji.
W dniu 2 listopada podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. W związku z warunkami pogodowymi prace zostały przełożone na wiosnę 2017r. Prace zostały zakończone w kwietniu 2017r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Dąbrowa
Ilość głosów: 1492

2015/Rozbudowa terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14

Szacunkowa wartość projektu:
50 000 zł

Lokalizacja projektu:
tereny sportowe Zespołu Szkół Nr14

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:10:07

Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół nr 14
 
W kwietniu 2016 roku uzyskano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku.W dniu 3 sierpnia 2016 złożono do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego w Gdyni wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji. W dniu 7 października otrzymano pozwolenie na budowę, umożliwiające realizację inwestycji. W dniu 14 października wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia skateparku i wykonanie wyciszenia ramp. W dniu 31 października dokonano otwarcia ofert. W listopadzie wyłoniono wykonawcę. Trwają prace związane wymianą koszy do koszykówki. W dniach 13-14 grudnia trwały prace związane z wygłuszeniem ramp sakteparku i montażem oświetlenia przy skateparku. Projekt zrealizowano, odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Działki Leśne
Ilość głosów: 940

2015/Boisko z bezpieczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2

Szacunkowa wartość projektu:
119 891 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko zlokalizowane jest na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul.Wolności 25. Dostęp do boiska przewidziany jest dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:11:01

Budowa boiska wielofunkcyjnego (siatkówka i koszykówka) z bezpieczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2
 
Od lutego 2016 roku przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do końca czerwca 2016 r.). W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Zakonczyła się weryfikacja części dokumentacji budowlanej niezbędnej do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy. W dniu 19 lipca podpisano umowę na wykonanie robót związanych z budową boiska. We wrześniu rozpoczęto prace budowlane. W dniu 19 września 2016 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zakończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Grabówek
Ilość głosów: 1510

2015/Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki Gdynia, ul. Okrzei

Szacunkowa wartość projektu:
207 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6, działka nr 854/12.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:12:37

Budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 600 m kw o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem - tj. słupy do siatki, kosze do koszykówki
 
W marcu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem jej realizacji do 20 czerwca 2016 r. W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz zweryfikowano dokumentację budowlaną w zakresie ogłoszenia przetragu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 18 sierpnia 2016 zawarto umowę na realizację prac związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy  ul. Okrzei na terenie Gimnazjum nr 4. W dniu 2 listopada 2016 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. Inwestycja zrealizowana i oddana do eksploatacji.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Kamienna Góra
Ilość głosów: 243

2015/Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Krasickiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Legionów, między skrzyżowaniami z ul. Krasickiego, a ul. Sieroszewskiego (możliwie jak najbliżej ul. Krasickiego), ze względu na bliskość szkoły podstawowej nr. 18. Ten rejon to bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ znajduje się na łuku pochylonej jezdni, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr. 18. Duża prędkość pojazdów (rozpędzających się pod górę od strony al. Piłsudskiego lub zjeżdżających z góry) stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pojazdów i pieszych, szczególnie dzieci zmierzających do szkoły.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:13:28

Wykonane wyniesienie skrzyżowania ulic Legionów i Krasickiego będzie współfinansowane przez Budżet Obywatelski, Radę Dzielnicy i Zarząd Dróg i Zieleni
 
Po konsultacjach z wnioskodawcą i we współpracy z Radą Dzielnicy Kamienna Góra ustalono, że zostanie wykonane wyniesione skrzyżowanie ulic Legionów i Krasickiego; będzie współfinansowane przez Budżet Obywatelski, Radę Dzielnicy i Zarząd Dróg i Zieleni. W lipcu i sierpniu trwała realizacja projektu. We wrześniu inwestycja została ukończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Kamienna Góra
Ilość głosów: 435

2015/Zamknięty wybieg dla psów w centrum Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
26 700 zł

Lokalizacja projektu:
Bardzo zaniedbany teren, skarpa wzdłuż boisk na terenie Gimnazjum nr 11 w Gdyni, która po uporządkowaniu i zagospodarowaniu, może pełnić funkcje wybiegu gdzie można luzem puszczać zwierzęta. Wybieg miałby wymiary ok.40,0m x ok.5,0m.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:14:57

Uporządkowanie i zagospodarowanie na terenu przy Gimnazjum nr 11 w Gdyni, który będzie pełnił funkcje wybiegu gdzie można luzem puszczać zwierzęta
 
Od stycznia do kwietnia 2016 roku przygotowano niezbędne opinie oraz kompletną dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Pod koniec czerwca uzyskano pozwolenie na budowę, a 18 lipca 2016 roku podpisano umowę na realizację inwestycji; roboty budowlane rozpoczęły się 1 sierpnia i trwały do 16 września 2016 roku. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia
tel./fax: 58 621 72 24, e-mail: gim11gdynia@poczta.fm

Karwiny
Ilość głosów: 706

2015/Plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków i nie tylko na terenie przedszkola nr 44

Szacunkowa wartość projektu:
60 000 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw powstał by na terenie publicznego przedszkola nr. 44 przy ulicy Tatarczana 4. Projekt stworzyłam z myślą o najmłodszych przedszkolakach (3 lata), ponieważ ich placyk jest w opłakanym stanie. Placyk jest zbitkiem różnych zabawek, zakupywanych na przestrzeni wielu lat przez przedszkole, które są już niszczone.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:16:03

 
Wykonanie projektu wiąże się z montażem i wyposażeniem placu zabaw na terenie przedszkola nr 44
 
W lutym 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z terminem jej realizacji do 18 kwietnia 2016 roku. W kwietniu rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowalnych. W czerwcu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. w lipcu i sierpniu trwały roboty budowlane. We wrześniu prace budowlane zostały zakończone. Inwestycja oddana do użytku.
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 680

2015/Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni łączących ulicę Ramułta i Morską

Szacunkowa wartość projektu:
100 600 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt dotyczy chodników łączących ulicę Morską z ulicą Ramułta. Połączenie obu ulic to ciąg komunikacji pieszej. Projekt obejmuje również jezdnię od ulicy Ramułta do budynków przy ulicy Morskiej 172 i 174.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:16:57

Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni łączących ulice Ramułta i Morską
 
W maju 2016 roku zawarto umowę z wykonawcą robót, w której wyznaczono termin odbioru prac na 6 lipca 2016 roku.  W lipcu inwestycja została oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 763

2015/Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
29 950 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:40:23

 
Montaż urządzeń do ćwiczeń - prasa nożna, narty biegowe, wyciąg górny, motyl, biegacz, wioślarz wraz z umieszczeniem tablicy regulaminowej oraz kosza na śmieci.
 
W styczniu 2016 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni o zgodę na zainwestowanie na działkach należących do Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa. Z powodu napotkanych problemów niezbędne okazało się szukanie nowej lokalizacji dla inwestycji. Pod koniec czerwca 2016 roku udało się ustalić ostateczną lokalizację dla realizacji inwestycji. Działka Skarbu Państwa pierwotnie wskazana we wniosku jest niemożliwa do zainwestowania - nie mogłą być wykorzystana z powodu planowanej inwestycji (przebudowa drogi). Ustalono ostateczną lokalizację inwestycji. Najkorzystniejszą jest działka należąca do zasobów Skarbu Państwa dz.nr 103/25 wraz z 284. W październiku trwało przygotowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. W dniu 17 października 2016 przekazano projekt i wystąpiono do Urzędu Miasta Gdyni (referat Mienia Skarbu Państwa) o podpisanie umowy użyczenia terenu pod inwestycję. Uzyskano zgodę na użyczenie terenu z referatu Skarbu Państwa UM Gdyni a następnie podpisano umowę Użyczenia. W dniu 8 lutego 2017 roku złożono do wydziału zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczace planowanej inwestycji. W pzygotowaniu jest procedura wszczęcia powtórnego postępowania przetargowego na realizacjęinwestycji. W dniu 11 września 2017 roku wykonawca poinformował o gotowości do odbioru inwestycji. Odbioru dokonano dn. 20 września 2017 roku. Inwestycja zakończona..
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 881

2015/Kamienne schodki do rzeki Kaczej - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
46 600 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:43:21

Zejście do lustra wody w formie szerokich schodów
 
W styczniu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (z terminem kwiecień - październik). W tym czasie do dokumentacji zbierano informacje odnośnie mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, a pod koniec kwietnia uzgodniono operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Kompletną dokumentację [projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii i decyzji oraz projekt wykonawczy (PW), kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST) uzyskano jest do końca sierpnia 2016 roku. Dokumentacja została zweryfikowana we wrześniu 2016 roku. Pod koniec września złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 03.10.2016 otrzymano pozwolenie na budowę od  Państwowego Nadzoru Budowlanego. Pod koniec listopada 2016 został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Inwestycję ukończono i oddano do użytku w dniu 18.06.2017 roku.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 852

2015/Ławeczki i stoły ping-pong, przy SP nr 13 - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
18 845 zł

Lokalizacja projektu:
Teren koło budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:44:24

Doposażenie kompleksu sportowego przy SP nr 13 o ławeczki z oparciem i dwa stoły do ping - ponga
 
Projekt został zrealizowany.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego  
ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia, tel. 58 622 23 43, e-mail: sekretariat@sp13gdynia.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 829

2015/Ławeczki z oparciem na przystankach Sandomierska, Radomska - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
3 000 zł

Lokalizacja projektu:
Instalacja dwóch ławeczek w pobliżu przystanków autobusowych: Sandomierska pętla oraz Radomska/ Wieluńska.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:45:24

Instalacja dwóch ławeczek w pobliżu przystanków autobusowych: Sandomierska Pętla oraz Radomska/ Wieluńska
 
Ze względu na zakres prac objętych projektem zadanie wymagało przeprowadzenia procedury w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W maju i w lipcu trwało postępowanie związane z zakupem ławek. Pod koniec lipca zakończyło się postępowanie, ławki zostały zamontowane i w sierpniu oddane do użytku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 742

2015/Miła plac zabaw - monitoring - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
12 000 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu na działce nr 681/2 będącej własnością Gminy Miasta Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:46:19

Montaż monitoringu na działce nr 681/2
 
Projekt zrealizowano w maju 2016 roku przez firmę Łukasza Krause „Medias  - System”   
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzedu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia
tel.: 58 660 22 45, e-mail: wzkiol@gdynia.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 698

2015/Siłownia zewnętrzna ul. Miła - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
29 490 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu na działce nr 681/2 będącej własnością Gminy Miasta Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:48:05

Montaż urządzeń do ćwiczeń przy osiedlu Miła
 
2 marca 2016 r. wszczęto postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. W kwietniu  postępowanie rozstrzygnięto, podpisano też umowę na przygotowanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do 11 czerwca 2016 r.). W czerwcu 2016 zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót.  W dniu 20 lipca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Na przełomie sierpnia i wrzęsnia rozpoczęła realizacja projektu. W dniu 9 września 2016 r.dokonano odbioru robót związanych z realizacją inwestycji. Inwestycja została zakończona.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 875

2015/Street workout na skarpie przy ulicy Olkuskiej - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
54 000 zł

Lokalizacja projektu:
OLKUSKA 31/33 dz.nr 429/4 - fragment na wprost nr Lipnowska 1 i 2 (teren bo byłych ogródkach),pow. 300m2 typ własności:Miasto Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:49:18

Montaż urządzeń do siłowych ćwiczeń ulicznych typu "ścieżka zdrowia" przy ul. Olkuskiej, u zbiegu z ul. Lipnowską
 
W marcu 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do połowy czerwca 2016 roku). Zamiar wykonania robót budowlanych zgłoszono w czerwcu. W dniu 20 lipca 2016 r. odbyło się otwarcie ofert dotyczące dostawy i montażu drążków do streetworkout'u.  W dniu 30 sierpnia podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. W listopadzie wykonawca zgłosił zakończenie robót. Inwestycja została zrealizowana i oddana do eksploatacji.
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 742

2015/Strzelców - dojście do placu z siłownią - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
3 800 zł

Lokalizacja projektu:
Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Strzelców.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:51:37

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem obrzeży betonowych
 
Projekt został zrealizowany.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego realizującego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel. 58 622 35 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

 

Mały Kack
Ilość głosów: 782

2015/Urządzenia turystyczne - stoły do ping-ponga i szachów, urządzenia do siłowni zewnętrznej, ścianka wspinaczkowa przy ul. Racławickiej naprzeciwko nr. 8 - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
48 900 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasto Gdynia 504/2 GD 95 gmina ok. 280 m2 przy ul. Racławickiej naprzeciwko nr 8

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:53:08

Montaż urządzeń zewnętrznych typu stoły do pin-ponga, poręcze gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, narty biegowe, stojak na rowery itp.
 
W marcu 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto je w kwietniu. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na 19 czerwca 2016 roku. W czerwcu wystąpiono ze zgłoszeniem o zamiarze wykonywania robót budowlanych, na początku lipca zgodę uzyskano. W lipcu zakończyło się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 4 sierpnia 2016 r. podpisana zostałą umowa z wykonawcą na dostawę urzadzeń turystycznych. We wrześniu trwały prace związane z przygotowaniem dostawy i montażu urządzeńrek reacyjnych.  W dniu 21 września 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z inwestycją. Inwestycja została zakończona.
 
 Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 
 

Obłuże
Ilość głosów: 717

2015/Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu:
85 787 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy ulicy Podgórskiej, pomiędzy tyłem budynku OPEC (przy ulicy Adm. Unruga 80), a boiskiem do piłki nożnej. Działka nr. 1491/4. Położenie/usytuowanie: 10m od ulicy Podgórskiej(wieżowiec Adm. Unruga 80) oraz względem projektu Standard XL: 11,6m pomiędzy budynkiem OPEC a chodnikiem, a 12,9m wzdłuż budynku i chodnika w stronę stołu od ping-ponga. Powierzchnia łączna: 150 m2 (Plik do podglądu usytuowania placu w załączniku).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:54:07

Montaż drążków o różnej długości i wysokości, poręczy i kół gimnastycznych
 
Ponieważ działka wskazana do realizacji projektu nie należy do Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa 18 stycznia Gdyńskie Centrum Sportu wystąpiło do Wydziału Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni o podpisanie umowy użyczenia terenu z jego właścicielem. W kwietniu 2016 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku. W sierpniu trwało przygotowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 28 października 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie Placu Sportów Miejskich. W dniu 14 października wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia dla terenu rekreacyjnego. Dnia 2 listopada 2016 r. wyłoniono wykonawcę. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu przy ul. Podgórskiej w Gdyni. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu przy ul. Podgórskiej w Gdyni. Inwestycja została ukończona i oddana do użytku dnia 9 stycznia 2017r.
 
 Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9  81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Obłuże
Ilość głosów: 771

2015/Utworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku

Szacunkowa wartość projektu:
150 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia ul,Unruga za blokiem mieszkalnym nr.61 i osiedle Nawigator lasek Gminy numer działki 982/2

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:54:50

Budowa placu zabaw o powierzchni około 250 m2, który będzie wyposażony w zestaw około 12 urządzeń oraz elementy małej architektury z nawierzchnią głównie piaskową
 
W styczniu 2016 roku przeprowadzono wizję lokalną z wnioskodawcą i złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o możliwość odlesienia terenu. W marcu otrzymano informację o braku takiej możliwości i na tej podstawie odstąpiono od procedury odlesienia gruntów leśnych. W czerwcu przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do 19 sierpnia 2016 roku. W dniu 26 października wyłoniono wykonawcę projektu. Inwestycja została ukończona i oddan do użytku w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Oksywie
Ilość głosów: 1055

2015/Łączka Merdających Ogonów, czyli wybieg dla psów z torem agility i parkiem dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu:
82 970 zł

Lokalizacja projektu:
Niezagospodarowany trawnik, za pocztą i pawilonami handlowymi, obok szkoły. Działka numer 484/110, ul. Cypriana Godebskiego 10. Teren podzielony jest chodnikiem na dwa trójkąty. Na jednym z nich utworzony zostanie otoczony zielenią wybieg dla psów z torem przeszkód agility (około 1000m2), na drugim park (około 600 m2).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:35:55

Działka numer 484/110, ul. Cypriana Godebskiego 10. Teren podzielony jest chodnikiem na dwa trójkąty. Na jednym z nich utworzony zostanie - otoczony zielenią - wybieg dla psów z torem przeszkód agility (około 1000 m2), na drugim park (około 600 m2).
 
W lutym br. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W trakcie postępowania nie wyłoniono wykonawcy i powtórnie ogłoszono postępowanie. W kwietniu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 13 czerwca 2016 roku. W czerwcu przygotowano wniosek zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego. We wrześniu został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony w dniu 26 października 2016. Inwestycja została ukończona i oddana do uzytku 29 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Oksywie
Ilość głosów: 518

2015/Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską z ul. Płk. Dąbka i ul. Żółkiewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
50 879 zł

Lokalizacja projektu:
Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską z ul. Płk. Dąbka i ul. Żółkiewskiego.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:37:08

Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską i Płk. Dąbka
 
Zadanie zrealizowano 30 maja 2016 r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Orłowo
Ilość głosów: 290

2015/Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - etap 1

Szacunkowa wartość projektu:
157 700 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony przy Pl. Górnośląskim pomiędzy placem zabaw a kioskiem i przystankiem ZKM

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:38:06

Poprawa ukształtowania terenu poprzez uregulowanie skarp i nawiezienie ziemi w celu ochrony wystających korzeni. Likwidacja stopni, budowa ścieżek, zasianie trawnika.
 
Wskutek niewyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej za pierwszym razem umowę z wykonawcą podpisano dopiero w kwietniu 2016 r. Kompletna dokumentacja projektowa miała zostać przekazana do 2 lipca 2016 roku, jednak na wniosek wnioskodawcy oraz Towarzystwa Przyjaciół Orłowa termin uległ wydłużeniu. W grudniu wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W kwietniu 2017r. przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Projekt został ukończony i oddany do użytkuw drugim tygodniu września 2017 roku
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Orłowo
Ilość głosów: 323

2015/Wykonanie progu zwalniającego o szerokości 4 m z oznakowaniem pionowym i poziomym przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
12 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wykonanie progu spowalniającego o szerokości 4 m z oznakowaniem na nim przejścia dla pieszych przed Przychodnią Zdrowia na ul.Wrocławskiej 54 Właściciel: Gmina Miasta Gdynia pas drogowy na dz.479/45 km 79 ulica Wrocławska 54 w obrębie Dzielnicy Orłowo

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:39:13

W kwietniu 2016 roku przygotowano niezbędną dokumentację, w tym projekt organizacji ruchu. W maju wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.  Zakończono realizację projektu i oddano go do użytku w czerwcu 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 885

2015/Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Szacunkowa wartość projektu:
162 070 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Żeliwna 21-23, Działka nr 895/15 KM PG 13 Obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia. (525m2)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:40:13

Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw o wymiarze 525 m2 
 
W lutym zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do 18 kwietnia 2016 roku. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz przygotowanie zgłoszenia zamiaru ich wykonywania. We wrześniu została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W listopadzie wybrany został Wykonawca robót budowlanych i podpisana umowa z terminem realizacji  do dn. 05.12.2016 r.  W grudniu 2016 roku plac zabaw został oddany do użytku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 500

2015/Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:
Schody znajdujące się na działce nr 983 i 984 (mapka w załączeniu). Łączna długość schodów I i II - 25m, łączna powierzchnia - 56,75m2. Własność terenu - Miasto Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:45:53

Wykonany zostanie remont istniejących już schodów o łącznej powierzchni 56,75m2
 
Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W maju 2016 roku zakończono realizację inwestycji i oddano ją do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 825

2015/Miejsce dla wszystkich - sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
68 000 zł

Lokalizacja projektu:
Część działki (678/4) na której znajdował się Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej, przylegająca do ul. Skarbka oraz łącznika miedzy Demptowską a Skarbka, poza obszarem piaskowego boiska piłkarskiego.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:48:31

Powstanie ogólnodostępnego miejsca aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku na wolnym powietrzu

15 kwietnia 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku. Na poczatku lipca rozpoczęto weryfikację części opracowanej dokumentacji projektowej, niezbędnej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych. W dniu 14 października wszczęto postępowanie na wykonanie oświetlenia placu. W dniu 28 października wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urzadzeń rekreacyjnych oraz na wykonanie jednostanowiskowego placu do koszykówki.
W dniu 2 listopada 2016 dokonano wyboru Wykonawcy. W dniach 8-9 grudnia rozpoczęły się prace związane dostawą i montażem oświetlenia placu. Montaż oświetlenia zakończył się w dniu 22 grudnia. W związku z niewyłonieniem Wykonawcy urządzeń treningowych, w przygotowaniu jest procedura wszczęcia powtórnego postępowania przetargowego na realizację inwestcyji. W dniu 14 kwietnia 2017 wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.
Na początku maja 2017 nastąpiło otwarci ofert i obecnie trwa ich sprawdzanie. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w połowie czerwca. W dniu 22 czerwca 2017 r. wprowadzono Wykonawcę na teren budowy.W dniu 28 lipca 2017 roku Wykonawca poinformował o gotowości do odbioru inwestycji. Odbioru dokonano w dniu 7 sierpnia 2017 roku. Inwestycja zakończona.


Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Redłowo
Ilość głosów: 936

2015/Budowa Placu Street Workout od FlowParks

Szacunkowa wartość projektu:
126 949 zł

Lokalizacja projektu:
Polanka na Płycie Redłowskiej przy ul.Kopernika, pusty teren pomiędzy płotem, grilem, ścieżką a placem zabaw. Nieruchomość o numerze 6, arkusz 72 obręb GD

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:50:52

Montaż drążków, poręczy, kół gimnastycznych, lin do wspinaczki, drabinek oraz ławeczki do ćwiczeń. Całość na podłożu z płyt EPDM (150 m kw) oraz piasku zapewniającego amortyzację podczas upadku.
 
Od lutego do marca 2016 roku trwało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, którą zrealizowano w pierwszej połowie czerwca. W maju 2016 roku zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i z końcem czerwca uzyskano zgodę. W lipcu trwały prace nad ogłoszeniem przetargu na dostawę i montaż urządzeń sportowych.W dniu 14 lipca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert Wykonawców, dotyczace realizacji inwestycji. W dniu 8 września 2016 r. podpisano umowę na realizację inwestycji.W grudniu i styczniu trwały prace związane z dostawą i montażem urządzeń do streetworkoutu. Inwestycja została ukończona i oddana do użytku w dniu 17 stycznia 2017r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 438

2015/Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Władysława IV

Szacunkowa wartość projektu:
2 259 zł

Lokalizacja projektu:
Obszar ul. Władysława IV przed skrzyżowaniem z ul. Starowiejską oraz obszar przejść na ulicy Władysława IV na skrzyżowaniu z ul. Starowiejską. Zgodnie z załącznikiem "Mapka lokalizacji przedsięwzięcia". Teren stanowi własność gminy. Załącznik 1.1. Mapka lokalizacji przedsięwzięcia.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:51:49

Wymalowanie na całej szerokości dróg, w odpowiedniej odległości od przejścia dla pieszych, trzech pasów poprzecznych na każdym z trzech pasów drogi, które po najechaniu na nie przez samochód będą dawać sygnał kierowcom, by zwolnili. 
 
W czerwcu 2016 roku zakończono realizację zadania.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 587612000, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 449

2015/Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
28 032 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Starowiejska na odcinku między ul.3Maja a ul. Władysława IV, część północna (nasłoneczniona).Pas drogi, zajmujący teren do dwóch miejsc postojowych. Wybór miejsca mógłby być możliwy w głosowaniu za pośrednictwem strony starowiejska.pl i np.mobilnagdynia.pl W razie, gdyby wskazanie miejsca miało odbyć się na poziomie wniosku - miejsca parkingowe na przeciw Domku Abrahama (z uwzględnieniem zastrzeżeń ZDiZ w zakresie zachowania odległości od skrzyżowania i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Własność gminy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:52:41

Zostaną wykonane w pasie drogi, wzdłuż chodnika, zespół siedzisk i donic z zielenią na powierzchni mniej niż dwóch miejsc postojowych.
 
W maju 2016 roku wykonano projekt siedzisk wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisnym do rejestru zabytków. Przekazano dokumentację do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni celem uzyskania pozwolenia na montaż siedzisk. W czerwcu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy mebli miejskich zostało powtórzone w lipcu. Ponownie nie wpłynęła żadna oferta. Z końcem lipca po raz trzeci powtórzone zostało postępowanie na wybór wykonawcy mebli miejskich - postępowanie to zostało unieważnione (wpłynęły dwie oferty, jednak ceny ofert znacznie przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zadania). Z początkiem września po raz czwarty rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy. We wrześniu wyłoniono wykonawcę mebli miejskich. W styczniu 2017 roku wystąpiono do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na montaż mebla miejskiego na ul. Starowiejskiej. W lutym uzyskano zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków i zgłoszeno zamiar wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni. Inwestycje oddano do użytku w marcu 2017r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 557

2015/Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem

Szacunkowa wartość projektu:
65 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia, ul. Górnicza, odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Parafią p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Górniczej 42. Miejsce wykonaniu robót obejmuje następujące numery działek: dz. nr 175/22 (dr) - właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr 177/20 (dr) - właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr. 46/20 (dr) - właściciel: Zarząd Autostrad-Terenowy Zespół Nadzoru Nr 1 W Gdańsku Subisława 5, Gdańsk Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:53:00

Zostanie wykonany chodnik o szer. 1,5 m ograniczony obrzeżami na odcinku 120 m wraz z nawierzchnią z płyt YOMB umożliwiającą dojazd właścicielom pojazdów do posesji w dwóch miejscach
 
Otrzymanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastapiło nac listopada 2016 r. W czerwcu 2017 r.  ogłoszeno przetarg na zawarcie umowy z wykonawcą prac budowlanych, a realizacja projektu powinna zakończyła się 24.08.2017. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 991

2015/Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren SP 20

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:53:56

Montaż bramek do piłki nożnej, piłkołapów oraz ustawienie drabinek do Street Workout
 
W kwietniu 2016 roku przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a w maju podpisano umowę z terminem realizacji na początek lipca. W czerwcu zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych. W dniu 20 października 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację inwestycji. W dniu 28 października 2016 r. dokonano otwarcia ofert. Obecnie trwa analiza przedłożonych ofert. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu i elementów wyposażenia boiska przy ul. Starodworcowej w Gdyni. Prace rozpoczęto na początku grudnia. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w dniu 29 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 469

2015/Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej

Szacunkowa wartość projektu:
10 226 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zakłada montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Stolemów a Krętą oraz 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Wschodnią i Wielkopolską.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:55:01

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: jednego progu na odcinku między ul. Stolemów a Krętą oraz jednego progu na odcinku między ul. Wschodnią i Wielkopolską
 
Realizację zadania zakończono w maju 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 370

2015/Poprawienie bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pasiecznej i Krótkiej

Szacunkowa wartość projektu:
1 520 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia, skrzyżowanie ulic Pasiecznej i Krótkiej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:58:18

Zamontowanie lustra drogowego przy jezdni ul. Pasiecznej na skrzyżowaniu z ul. Krótką

Realizacja zadania zakończyła się w maju 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 627

2015/Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej, wzdłuż tzw. starej części szkoły

Szacunkowa wartość projektu:
108 004 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni ul. Stewna 4/6

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:57:36

Wyremontowanie chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7
 
W marcu podpisano z oferentem umowę na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji, tj. remont chodnika i przebudowę miejsc postojowych na istniejącym parkingu z terminem wykonania określonym na maj 2016 roku. Po opracowaniu i weryfikacji dokumentację przekazano do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz otrzymania zgody na odstępstwo od prawa budowlanego. W czerwcu uzyskano wymagane pozwolenia i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały rozpoczęte 11 lipca i zostały ukończone w dniu 30.08.2016

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6 81 – 629 Gdynia tel.: 58 624 04 07,
e-mail: zs7gdy@poczta.gdynia.pl
 

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 761

2015/Budowa ogólnodostępnego, nowoczesnego boiska do tenisa z funkcją gry w badmintona na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 (II etap modernizacji sportowych obiektów przyszkolnych)

Szacunkowa wartość projektu:
125 702 zł

Lokalizacja projektu:
Działka gminna nr 293/180 ul. Uczniowska 2

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:59:12

Budowa boiska poliuretanowego do tenisa na istniejącej nawierzchni betonowej o pow. 380 m2
 
Od lutego do marca 2016 roku trwało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska do tenisa z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 22 marca 2016 r. z terminem realizacji do 10 czerwca 2016 roku. W czerwcu zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych, w lipcu została wszczęta procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję.We wrześniu rozpoczęła się realizacja inwestycji. W dniu 19 września dokonano odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zakończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1222

2015/Zakątek Zabawy - Budowa Placu Zabaw przy Skwerze Sue Ryder

Szacunkowa wartość projektu:
103 000 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Sue Ryder dz. nr 998/25 część działki w pobliżu skrzyżowania ul. Legionów i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego obręb: GD własność : Gmina Miasta Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:00:04

Wykonane zostanie ogrodzenie, nawierzchnia syntetycznej pod część urządzeń zabawowych, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury
 
W marcu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem jej realizacji do końca maja 2016 roku. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie zagospodarowania zieleni i kolorystyki urządzeń termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedłużono do 30 czerwca 2016 roku. W lipcu do Wydziału Arch. - Budowlanego złożony został wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W sierpniu w przygotowaniu było postepowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. We wrześniu ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 26 października 2016. Projekt zrealizowany i oddany do użytku w dniu 28 grudnia 2016 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Babie Doły
Ilość głosów: 362 | Ilość punktów: 1740

2016/Modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Szacunkowa wartość projektu:
134 115 zł

Lokalizacja projektu:

Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia pomiędzy ulicami Ikara 6, a Ikara 8. Działka o nr. 1066/25

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Modernizacja części istniejącego placu zabaw polegająca na stworzeniu wielofunkcyjnego bezpiecznego i nowoczesnego miejsca zabaw dla dzieci przede wszystkim wolnego od ingerencji zwierząt (psów, kotów, dzików). Miejsca, które będzie w całości ogrodzone, wyposażone w nowoczesny sprzęt zabawowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:01:51

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do końca kwietnia 2017 roku.W maju 2017 trwały prace związane z opracowywaniem  dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postepowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych we wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania został określobny na dzień 16.11.2017 r. W październiku i listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu.Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu  07.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1309 | Ilość punktów: 6162

2016/A teraz czas na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą na Chwarznie w ZS nr 15 przy ul. Jowisza

Szacunkowa wartość projektu:
390 000 zł

Lokalizacja projektu:

Działka gminna nr 141/7 (aktualny po synchronizacji nr działki: 1857) o pow. 29 121 m2 przy ul. Chwarznieńskiej na terenie ZS15 w Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60, polegający na wykonaniu 1000 m2 sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z drenażem a także montaż dwóch nowoczesnych bramek piłkarskich.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:35:54

w dniu 15 maja 2018. zawarto umowę na budowę boiska. Trwa realizacja inwestycji. Planowane zakończenie zadania wrzesień -październik 2018.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Chylonia
Ilość głosów: 1700 | Ilość punktów: 8199

2016/Akcja Rekreacja - modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki światowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
330 000 zł

Lokalizacja projektu:

Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Boisko do piłki koszykowej z możliwością dostosowania do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej mają służyć rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia. Projekt propaguje aktywny tryb życia i budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:04:59

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku.  W czerwcu przygotowano specyfikację istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. W dniu 19 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie SP 40 przy ul. Rozewskiej. W dniu 3 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert.  Od września do listopada 2017 r. trwały prace związane z realizacją inwestycji. Inwestycja ukończona i oddana do użytku w grudniu 2017 r.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Cisowa
Ilość głosów: 449 | Ilość punktów: 2108

2016/Cisowa Playground II

Szacunkowa wartość projektu:
219 500 zł

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt zakłada: - modernizację istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, budowa chodnika przez plac, demontaż starych urządzeń, zakup i montaż nowych zabawek), - budowę siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), - estetyzację terenu (wymiana chodników, klomb, nasadzenia, kosze, parking dla rowerów)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:03:35

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpił w czerwcu 2017 r. W sierpniu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych  We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych . Termin wykonania został określony na dzień 20.11.2017 r. W październiku 2017 r. trwały prace związane z realizacja obiektu. Zakończone zostały roboty budowlane i odebrane w dniu 29.11.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 3700

2016/Budowa boiska do piłki plażowej

Szacunkowa wartość projektu:
36 500 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni przy ulicy Nagietkowej 73

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa kompleksowego boiska do siatkówki plażowej z ogrodzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-11 11:10:50

Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku w maju 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 901 | Ilość punktów: 3171

2016/Street Workout Park

Szacunkowa wartość projektu:
64 532 zł

Lokalizacja projektu:

ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Stworzenie miejsca do ćwiczeń siłowych - drążki, drabinki, lina do wspinania, poręcze, ławeczka do ćwiczeń, poręcze do ćwiczeń, koła gimnastyczne i inne. Nie mylić z siłownią plenerową!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:38:49

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Referatu Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod przyszły Plac Sportów Miejskich między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję -  koniec czerwca 2017 roku. W dniu 31 lipca 2017 roku Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało podpisaną Umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową "Na Wzgórzu" W przygotowaniu postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.15 listopada 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dn. 21 listopada 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W styczniu 2018 r. Wykonano dokumentację projektową.W dniu 12.01.2018 r. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

16.04.2018. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu do streetworkout. 

Zakończenia zadania: wrzesień.2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 870 | Ilość punktów: 3161

2016/Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 - skok w dal

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:

Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14, w miejscu dawnej skoczni - odbudowa.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenach sportowych Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:04:37

Inwestycja zakończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 1043 | Ilość punktów: 3881

2016/Rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa. Budowa urzadzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:

ul. Rdestowa / ul. Szafranowa Działka nr 77/1; Arkusz 30; Obręb WK Stanowiąca własność Gminy Miasto Gdynia Nowe urządzenia mają być wpasowane w wolne miejsca na istniejącym placu zabaw.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Dostawa i montaż urządzeń linowych placu zabaw dla dzieci starszych wraz z wymianą nawierzchni. Nowe urządzenia mają być wpasowane w istniejący plac zabaw.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:05:37

W lutym 2017 r. nastąpiło przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W kwietniu ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku powtórnego ogłoszenia na wybór wykonawcy robót budowlanych została podpisana umowa na realizacje zadania. W lipcu Trwały place budowlane. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 09.08.2017 r.  ;

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 1516 | Ilość punktów: 7308

2016/Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Szacunkowa wartość projektu:
131 320 zł

Lokalizacja projektu:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum - Działka 270/41

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) wraz z montażem piłko-łapu przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:06:41

Inwestycja zakończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Grabówek
Ilość głosów: 1652 | Ilość punktów: 7946

2016/Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu:
140 750 zł

Lokalizacja projektu:

Teren SP nr 17, w Gdyni, ul. Grabowo nr 12, Działka nr 267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej, wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:35:16

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku.  W dn. 21 marca 2017 r. wszczęto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.
W dn. 28 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie dokumentacji projektowej. W maju 2017 nastąpiła podpisanie umowy z wykonawcą projektu. Trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę. W dniu 1 września 2017 r. w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W dniu 10 października 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W grudniu 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Kamienna Góra
Ilość głosów: 425 | Ilość punktów: 2001

2016/Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 11 ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
74 000 zł

Lokalizacja projektu:

Ogrodzony teren Gimnazjum nr 11 przylegający do ul.Słowackiego 53 wzdłuż schodów prowadzących do budynku szkoły.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Boisko dolne przy szkole służy do realizacji programu z zakresu wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum nr 11.Po zakończeniu zajęć szkolnych jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy od godz. 16 do 20.Projekt dotyczy modernizacji powierzchni płaskiej(aktualnie piasek z resztkami trawy)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:45:40

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 14 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 6 kwietnia rozstrzygnięto postępowanie. W dniu 14 kwietnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 28 czerwca złożono wniosek o zgodęna możliwość budowy tymczasowej drogi dojazdowej koniecznej do realizacji inwestycji. Ze względu na rozszerzony zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu sportowego na terenie Gimnazjum nr 11, obecnie trwa projektowanie. W dniu 01 września 2017 r. w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W związku z realizacją przez Gdyńskie Centrum Sportu nowej nawierzchni boiska przy Gimnazjum nr 11, projekt zostanie realizowany łącznie z inwestycją realizowaną w ramach zadania własnego Gdyńskiego Centrum Sportu. Ze względu na jedną drogę dojazdową do terenu zasadnym jest realizacja obu inwestycji przez jednego wykonawcę w jednym terminie. W dniu 8 sierpnia 2018 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z modernizacją boiska na terenie SP 51 przy ul. Słowackiego w Gdyni.

W postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta Wykonawcy.

W przygotowaniu wszczęcie procedury zlecenia wykonania budowy w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kontakt do jednostki realizującej zadanie:

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Karwiny
Ilość głosów: 795 | Ilość punktów: 3643

2016/Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Szacunkowa wartość projektu:
217 509 zł

Lokalizacja projektu:

W załączniku - mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska - listy (2) z podpisami mieszkańców

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo korzystających uczniów i mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 11:38:58

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 27 marca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
W dniu 10 kwietnia 2017 dokumentacja została przekazana do Gdyńskiego Centrum Sportu. W dniu 25 kwietnia 2017 r. złożono w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni zgłoszenie zamiaru wykonania robót  budowlanych. W dniu 16 maja 2017 roku  Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 20 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie ZS nr 10 przy ul. Staffa. W dniu 7 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert. W październiku 2017 r. Dokonano korekty dokumentacji projektowej.Ze względu na opracowanie dokumentacji projektowej w miesiącu listopadzie nie było możliwości rozpoczęcia i zakończenia robót w bieżącym roku, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji zostało wszczęte w 2018 r. W dniu 22 czerwca wprowadzono wykonawcę na budowę. Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie inwestycji wrzesień 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 1756 | Ilość punktów: 8574

2016/Rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia

Szacunkowa wartość projektu:
185 000 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni Leszczynkach, ul. P. Ściegiennego 8, działka nr 401/89 i 503/91. Obręb Gdynia, KM 25

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa ogólnodostępnego, rodzinnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 12:53:59

Dnia 24.04.2018 został wyłoniony wykonawca robót.

Dnia 27.04.2018 rozpoczęto budowę.

Zakończono realizację zadania: Lipiec 2018.


Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Mały Kack
Ilość głosów: 685 | Ilość punktów: 2732

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne pod Kasztanem - liniarnia

Szacunkowa wartość projektu:
56 800 zł

Lokalizacja projektu:

Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Kolejny etap realizacji na terenie przy ulicy Olkuskiej. W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom wybrane zostały urządzenia Street Workout, w tym roku liczymy na Państwa poparcie dla projektu dla starszych dzieci, zabawek zrealizowanych głównie z lin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:08:42

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.   W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Unieważniony przetarg na wybór wykonawcy , ponieważ złożona została jedna oferta, która przekraczała kwotę planowaną na wykonanie zamówienia. Ogłoszone zostało ponownie postępowanie na wybór wykonawcy. W październiku dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu. Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu 14.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 617 | Ilość punktów: 2360

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - Meble Miejskie

Szacunkowa wartość projektu:
44 600 zł

Lokalizacja projektu:

Zdecydowana większość terenu znajduje się nieopodal ronda przy ul. Sandomierskiej. Pozostałe dwa miejsca w promieniu około 350 metrów od tego miejsca, tj. Olkuska, Kurpiowska oraz przystanek ZKM Łęczycka ( ławeczka ).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności najczęściej uczęszczanych miejsc przez mieszkańców w tej części miasta. Zdecydowanie takim miejscem jest rejon w pobliżu ronda, pętli autobusowej przy ul. Sandomierskiej. Posadowienie estetycznych elementów typu ławki, kwietniki, koszy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:13:05

W marcu 2017 r. zlecono wykonanie projektu na zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. W kwietniu wykonano projekt na zagospodarowanie terenu zieleni. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy prac. W czerwcu przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. W lipcu nastąpiło zawarcie umowy na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni.  W sierpniu rozpoczęła sie realizacja projektu. Zadanie zostało ukończone - termin wykonania prac to 12.10.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 608 | Ilość punktów: 1909

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej

Szacunkowa wartość projektu:
10 600 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Celem projektu jest doposażenie placu przy boisku szkolnym w funkcjonalne urządzenia siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:14:42

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zatrudnienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 14 kwietnia 2017 r wszczęte zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.  W dniu 19 kwietnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku dokonano otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 18 maja 2017 r. podpisano umowę z  Wykonawcą dokumentacji projektowej.  W dniu 21 czerwca przkazano kompletną dokumentację projektową i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego. W dniu 29 czerwca otrzymano decyzję o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 08 września 2017 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wszczęto procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę i mon+O19N23 W dniu 19 września 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W listopadzie 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 785 | Ilość punktów: 2797

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenie turystyczne - zjazd linowy przy ul. Racławickiej

Szacunkowa wartość projektu:
46 720 zł

Lokalizacja projektu:

dz. nr 0019.2109 (504/2) Gmina Mmiasto Gmina

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca dla dzieci w wieku 3-15 lat. Zjazd linowy służy do przemieszczania się z jednej strony na drugą, składa się z dwóch stacji - początkowej i końcowej - z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną, na której zamocowane jest siedzisko.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:11:15

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Podpisana została umowa z wykonawcą  dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane wykonanie zadania IV kw. 2017r. We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 11.10.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 935 | Ilość punktów: 3896

2016/Biblioteka dla wszystkich - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
110 000 zł

Lokalizacja projektu:

Gdynia, Obłuże, ul Boisko 6, budynek Spółdzielni mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni na działce nr 426 obręb 0020 Obłuże, o powierzchni 1700 metrów kwadratowych, księga wieczysta nr GD1Y00010149/7. Na parterze znajduje się sklep spożywczy "Maja" i prywatne przedszkole "Nutkolandia". Piętro zajmuje Biblioteka - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przylegać będzie do podestu na piętrze na przeciw schodów wejściowych na piętro (po drugiej stronie podestu).

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1400 x 1100 mm w szybie samonośnym z trzech stron oszklonym, zadaszonym. Wjazd/wejście na platformę przez oszklone drzwi. Panel sterowania z podświetlanymi przyciskami, z oznaczeniem Braille'a, przyciskiem stop, telefonem alarmowym.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-13 10:12:04

W ramach inwestycji procedura wyłonienia wykonanawcy zakończyła sie niepowodzeniem. Z uwagi na brak zainteresowania realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj została podjęta decyzja o realizacji zadania w dwóch etapach  tj. na rok bieżący planowane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie etapu projektowania oraz uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę  do  budowy platformy. Kolejny etap to realizacja robót budowlanych na podstawie projektu i uzyskanego pozwolenia na budowę . Wydział Budynków wystąpi o zabezpieczenie zwiększonej kwoty na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji ww zadania w 2019 r.

 


Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Budynków, ul. 10-go Lutego 24 ,81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00, e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl


Obłuże
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 4151

2016/Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia - Obłuże

Szacunkowa wartość projektu:
15 900 zł

Lokalizacja projektu:

Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa 4-torowej bieżni ze skocznią do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. J. Unruga 88, która stanowić będzie element ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:47:22

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję  termin to początek maja 2017 roku. GCS otrzymało w czerwcu pismo informujące o braku możliwości budowy bieżni w zaproponowanej we wniosku lokalizacji.
Dnia 7 maja 2018. przekazano teren budowy wykonawcy. W lipcu 2018 inwestycja została zrealizowana.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia

tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Oksywie
Ilość głosów: 612 | Ilość punktów: 2660

2016/Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Szacunkowa wartość projektu:
215 200 zł

Lokalizacja projektu:

Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:51:50

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod inwestycję między Gminą Miasta Gdynia a Spłdzielnią Mieszkaniową.
Równocześnie wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydanie zgody na zainwestowanie na terenach gminnych. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W kwietniu trwało przygotowanie specyfikacji dotyczącej planowanej inwestycji. W związku z programem rewitalizacji Oksywia, projekt jest realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy współpracy z GCS.
W dniu 20 września 2017 roku wszczęto postępowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Żeglarzy w Gdyni w ramach projektu połączone Oksywie. W styczniu 2018 r. zakończono prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw i terenu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Żeglarzy. Wszczęto postępowanie przetargowe na budowę boiska poliuretanowego przy ul. Żeglarzy. Postępowania na wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw zostaną wszczęte po zakończeniu budowy boiska. Otwarcie ofert wrzesień 2018 r.

Zakres przy ul. Dickmana zrealizowało Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Orłowo
Ilość głosów: 612 | Ilość punktów: 3628

2016/Nie tylko dla Orłów - Kreatywny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
206 342 zł

Lokalizacja projektu:

Zespół Szkół nr 5 w Gdyni ul. Orłowska 27/33 81-522 Gdynia Orłowo fragment działki 1060/22 wzdłuż boisk

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Wspólnie zrealizujmy projekt placu zabaw. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, beztroskiej zabawy ograniczonej jedynie wyobraźnią, wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, przełamywanie barier oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:54:04

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" planowane jest do końca  2018 roku. Planowane spotkanie z Pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnością  w sprawie ustalenia wytycznych do projektowania pod względem dostępności placu dla osób niepełnosprawnych.


Realizacja zadania planowana jest do końca 2018 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9
tel./fax: (58) 622 11 64 w. 47, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pogórze
Ilość głosów: 784 | Ilość punktów: 3661

2016/Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Szacunkowa wartość projektu:
208 389 zł

Lokalizacja projektu:

cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Etap I

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-11 11:29:03

Inwentaryzacja zieleni planowana jest do końca grudnia 2016 roku. Sporządzenie mapy do celów projektowych planowane jest do końca stycznia 2017 roku a przeprowadzenie badań geologicznych na początku maja 2017 r. Wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - początek lipca 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - sierpień 2017 r. Zadanie związane z budową siłowni zewnętrznej zakończone. Prace w tym zakresie odebrano 22.12.2017 r. Zadanie zrealizowane.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2606 | Ilość punktów: 12481

2016/ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy - modernizacje placów zabaw - przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej

Szacunkowa wartość projektu:
267 156 zł

Lokalizacja projektu:

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, plac zabaw w dotychczasowym miejscu, po schodkach na przeciw głównego wejścia do szkoły. Wesoła Dolinka - działka 329/1 KM 12, przy ul. Rumskiej, na końcu leśnego ciągu spacerowego Osiedle Zamek-Tesco, u podnóża leśnej górki.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt modernizacji placów zabaw ABC ZABAWY to ważna inwestycja w przyszłość, którą są nasze dzieci. Zwróci się ona w postaci wszechstronnego rozwoju dzieci - ruchowego, a także społeczno-emocjonalnego, zwiększenia ich kreatywności i wyobraźni! STWÓRZ NAM PODSTAWY DOBREJ ZABAWY!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:16:09

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Planowany termin ukończenia zadania to druga połowa października 2017 r. W sierpniu nastąpiło Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych. Plac zabaw został oddany do użytku w listopadzie 2017r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 602 | Ilość punktów: 2741

2016/Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Szacunkowa wartość projektu:
154 900 zł

Lokalizacja projektu:

a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a "Fresh" marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

uporządkowanie najbardzie zaniedbanych miejsc w dzielnicy i przeznaczenie części na rekreację i wypoczynek mieszkańców upiększenie i modernizacja polegająca a nasadzeniach oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:17:01

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotwanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. W dniu 23 maja 2017 złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno Budowlanego UM w Gdyni. W dniu 8 czerwca 2017 wpłynęła decyzja Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczącego przedmiotowej inwestycji. W dniu 17 sierpnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń. W dniu 25 września 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż urzadzeń. W dniu 28 września 2017 przetarg unieważniono z powodu braków formalnych. We wrześniu powtórnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania - wykonawcę wyłoniono.  W październiku podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji do 13.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone w terminie, w  listopadzie 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 
 

Śródmieście
Ilość głosów: 1476 | Ilość punktów: 7061

2016/Śródmieście wygodne dla pieszych - więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura

Szacunkowa wartość projektu:
453 890 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Chcemy zmienić fragment Gdyni tak, by stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i wszystkich gdynian. Pokażmy, że "da się"!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:15:22

Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  planowany jest na koniec sierpnia 2017 roku. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji z terminem wykonania 16.10.2017 Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 28.02.2018. Realizacja zadania wymaga zgłoszenia robót budowlanych. 20.08.2018 - Wyłonienie wykonawcy robót
31.12.2018 - Planowane zakończenie realizacji zadania

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 442 | Ilość punktów: 1855

2016/Plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu:
140 600 zł

Lokalizacja projektu:

Wielki Kack ul. Stolemów. Fragment działki 150/4, bezpośrednio przy zlokalizowanej tam siłowni zewnętrznej. Wskazana lokalizacja jest własnością gminy, zaś plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu powstanie placu zabaw. Lokalizacja ma uwzględnić ochronę i włączenie w teren placu zabaw rosnących tam drzew szlachetnych i o walorach ozdobnych.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Utworzenie przy ul.Stolemów na Wielkim Kacku nowoczesnego placu zabaw, który stworzy miejsce rekreacji i zabawy dla najmłodszych dzieci. Dzięki położeniu bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej powstanie strefa korzyści dla dzieci i ich rodziców, a zaniedbana działka zmieni się w przestrzeń publiczną.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:26:58

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W czerwcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamiar wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Wydziału Architektoniczno Budowlanego, W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Zostały złożone oferty w przetargu nieograniczonym. Planowane zakończenie realizacji zadania to październik 2018.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 

tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 496 | Ilość punktów: 2275

2016/Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

Szacunkowa wartość projektu:
167 562 zł

Lokalizacja projektu:

Ulica Maszopów Obręb nr 27 Wielki Kack (Wielki Kack KM 14) Działka 2150 (stary numer 269/21) Działka 2413 (stary numer 482/22)

Stan realizacji projektu:

Opis:

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

---------------------------------------

REALIZACJA:

Realizacja projektu planowana jest na grudzień 2017 roku w ramach utrzymania bieżącego dróg.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 486 | Ilość punktów: 2299

2016/Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu:
114 400 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino Leśniczówka: 723/313, 721/315, 719/316 Wielkokacka, Graniczna, Stawna

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:56:50

W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia na wykonanie Plac Sportów Miejskich i przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania.

17 sierpnia 2018 r. wszczęto postępowanie przetargowe na realizację prac. Otwarcie ofert 25 września 2018 r.

Planowane zakończenie inwestycji 12.2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 796 | Ilość punktów: 3916

2016/Oświetlenie Placu 50-lecia SM "Bałtyk"

Szacunkowa wartość projektu:
126 922 zł

Lokalizacja projektu:
Plac 50-Lecia SM "Bałtyk" Działka nr 28-375 (stary nr 226/168) Użytkownik wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Wykonanie oświetlenia parkowego odpornego na uderzenia (uszkodzenia opraw) na słupach stalowych malowanych farbą proszkową na Placu 50-Lecia SM "Bałtyk" w Gdyni wraz z niezbędną dokumentacją projektową

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-10 14:33:35

Inwestycja zrealizowana.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1208 | Ilość punktów: 5615

2016/Arka Pokoleń - rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
37 040 zł

Lokalizacja projektu:
1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
1.Rewitalizacja tzw. Górki polegająca na estetyzacji miejsca oraz regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów po przez wykonanie tzw. faszyn. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii gdyńskiej Arki w formatach 270 x 120cm.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:58:00

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. WW dniu 13 lutego złożono do Wydziału UM w Gdyni wyjaśnienia dotyczca planowanego zagospodarowania terenu inwestycji. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego wniosku. W dniu 29 maja 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu Arka Pokoleń. Obecnie trwa etap projektowania. W dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynęło zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dotyczące prac związanych z porządkowaniem Trybuny "Górka". W dniu 01 września 2017 r w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Trwa sprawdzanie ofert. Trwają prace związane z zaprojektowaniem wystawy stałej związanej z historią terenów sportowych przy ul. Ejsmonda. Ustalono wersję logotypu tablic, trwa końcowy etap projektowania wystawy. Inwestycja zakończona w zakresie rewitalizacji trybuny. Wykonanie stałej wystawy dotyczącej lokalizacji zakończyło się we wrześniu 2018 roku.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 1060 | Ilość punktów: 4715

2016/Projekt "+1" dla dzielnicy z najwyższą frekwencją: Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj Się!

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:

Teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni (dz. nr 1025). Grunt wchodzi w skład zasobów gminnych.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj się ! czyli podarujmy przyszkolnym boiskom oświetlenie i dodatkowe wyposażenie. Dzięki temu projektowi ogólnodostępny , zrewitalizowany teren sportowo- rekreacyjny będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla przez wiele kolejnych lat. To projekt dla nas wszystkich: od przedszkolaka do seniora !

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 10:36:47

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Oczekiwanie na zgodę. W lutym 2017 roku miało miejsce przygotowanie specyfikacji istatnych warunków zamówienia publicznego. W dniu 21 marca 2017 r. wszczęto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W dniu 28 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wyykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W dniu 14 kwietnia 2017 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą. W dniu 14 kwietnia została podpisana umowa z Wykonawcą. W maju i czerwcu 2017 roku trwał etap projektowania. W dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na projekt dotyczacy dostawy sprzętu sportowego i modernizacji. W dniu 5 lipca 2017 roku uzyskano decyzję o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego niezbędnej do złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Obecnie oczekuje się na na przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczacych prac związanych z budową oświetlenia boisk. W przygotowaniu postępowania na Wyłonienie wykonawców związane z dostawą i montażem urządzeń crossfit/streetworkout, budowę oświetlenia i budowę ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z dostawą wyposażenia boisk. W dniu 13 września 2017 roku unieważniono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na prace związane z wykonaniem ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem piłkochwytów oraz dostawą sprzętu sportowego. W wyniku braku ofert wszczęto postępowanie wyłonienia Wykonawcy w trybie Zamówienia z wolnej ręki. W dniu 12 września 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert dotyczące postępowania na dostawę i montaż urządzeń do Crossfitu. W grudniu 2017 roku, zostały zainstalowane urządzenia crossfit.Zakończono etap polegający na wykonaniu ogrodzenia i dostawie sprzętu sportowego oraz na wykonaniu placu do streetworkoutu.

10 września 2018 r. wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia boisk.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 12.2018 roku. 

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 651 | Ilość punktów: 3009

2017/Remont samolotu-pomnika TS-8 Bies przy ul. Ikara 10

Szacunkowa wartość projektu:
84 975 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica Babie Doły. Działka nr 86.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną na zamówienie Agencji Mienia Wojskowego należy w trybie pilnym zaprojektować i wykonać nową podkonstrukcję wsporczą, gdyż obecna nie gwarantuje dalszego bezpiecznego użytkowania.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:49:12

Przygotowanie postępowania, rozpoznanie rynku, wstępna ocena zakresu prac i możliwości przeprowadzenia remontu
Grudzień 2017 – Luty 2018.
Wykonanie OPZ, harmonogramu prac i kosztorysu inwestorskiego przeprowadzenia remontu płatowca i pomnika
Marzec-Kwiecień 2018.
Wyłonienie wykonawcy prac remontowych
Maj 2018.
Przeprowadzenie remontu płatowca i pomnika
Sierpień-Wrzesień 2018.
Montaż płatowca na postumencie planowany jest na koniec Września 2018.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia 
tel.: 58 727 39 18, e-mail: s.socha@lis.gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 438 | Ilość punktów: 1744

2017/Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Szacunkowa wartość projektu:
32 926 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt dotyczy ciągu pieszego prowadzącego schodami od przystanku Babie Doły do bloków przy ulicy Ikara. Teren znajduje się na działce nr 87 - własność Wspólnoty mieszkaniowej IKARA 3 oraz na działce nr 88 - własność Agencji Mienia Wojskowego

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:46:10

20.04.2018 - wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

31.08.2018 - odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej

14.10.2018 - wyłonienie wykonawcy robót

31.12.2018 - planowane zakończenie realizacji zadania.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 360 | Ilość punktów: 1271

2017/Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora między ul Dedala 6 a 8

Szacunkowa wartość projektu:
9 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 44; teren siłowni zewnętrznej / placu zabaw pod monitoringiem miejskim

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:48:44

Po uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń dot. realizacji zadania z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; następuje sprawdzenie dokumentacji. Realizacja zadania to Październik 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
tel.: 58 880-83-22, e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1261 | Ilość punktów: 6048

2017/Budowa BRAKUJĄCYCH chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego

Szacunkowa wartość projektu:
421 041 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica: Chwarzno Wiczlino ul. Okrężna (Stare Chwarzno) - działka 189 ul. Zaruskiego (Wiczlino, rejon Patio Róży - Sokółka Zielenisz) - działka 273/25, 274, 275/11 ul. Filipkowskiego (Wiczlino, rejon Wiczlino-Ogród) - działka 186/9, 188/92

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Inwestycja polega na zaprojektowaniu o wykonaniu trzech BRAKUJĄCYCH odcinków chodników, które dopełnią i poprawią istniejącą infrastrukturę z której każdego dnia korzystają mieszkańcy dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:37:09

Budowa brakujących chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicy Okrężnej została zrealizowana.

 

08.08.2018. - odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej

14.10.2018 - wyłonienie wykonawcy robót

15.12.2018 - planowane zakończenie realizacji zamówienia.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 876 | Ilość punktów: 4175

2017/AKTYWNA CHYLONIA - Budowa bieżni lekkoatletycznych, skoczni w dal przy nowo powstającym boisku na ogólnodostępnym tere

Szacunkowa wartość projektu:
276 000 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (teren boiska szkolnego) działka nr KM 22 487/81 typ własności: zasób gruntów gminy

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa bieżni poliuretanowych: wokół nowo powstającego boiska do piłki nożnej (2 tory), bieżni prostej 50m (4 tory) oraz skoczni w dal z rozbiegiem - na terenie SP nr 10 w Gdyni - służących rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:00:17

 

 

Styczeń

Marzec

Kwiecień

maj

czerwiec

Wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.

Otrzymano zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.
W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.

Otrzymano zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.
W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie SP10.

W dniu 22 czerwca 2018 r. projektant przekazał dokumentację projektową.
Trwa sprawdzanie dokumentacji.

Zakończono etap projektowania.

Uzyskano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych przez WydziałArchitektoniczno-Budowlany UM Gdyni.
Przygotowanie do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z realizacją zadania.
Postępowanie będzie połączone z realizacją zwycięskiego w 2018 r wniosku na budowę oświetlenia.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

 

Cisowa
Ilość głosów: 577 | Ilość punktów: 2664

2017/Cisowa PlayGround III Nowy plac zabaw przy Zbożowej 6 / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
312 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie zlokalizowany przy bloku nr 6 na ulicy Zbożowej w miejscu istniejącego placu zabaw - działka 667/660.

Stan realizacji projektu:

Opis:
Projekt polega na stworzeniu bezpiecznego placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Cisowa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:23:57

 
09.07 - Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej
14.09 - Wyłonienie wykonawcy robót
22.12.2018 - Planowane zakończenie realizacji zadania
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 787 | Ilość punktów: 2767

2017/Stoły do gier (piłkarzyki, chińczyk, szachy, warcaby, ping-pong) przy Skwerze Ks. Piotra Mazura

Szacunkowa wartość projektu:
29 400 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja stołów do gier: Skwer ks. Piotra Mazura i ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni. A) Stoły do gry w warcaby/szachy - Skwer ks. Piotra Mazura Działka nr 2105 Dąbrowa półokrągły teren po zachodniej stronie oczka wodnego B) Stoły do gry w piłkarzyki - Ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 Działka nr 2007 Dąbrowa dziedziniec szkoły, trawnik na prawo od głównego wejścia do szkoły, za stanowiskami do parkowania rowerów. C) Stoły do gry w ping-ponga - dwie lokalizacje do wyboru C1) Niezagospodarowana wnęka w budynku szkoły, od strony terenów rekreacyjnych - preferowana ze względu osłonięcia przed wiatrem C2) Trawnik obok skateparku (oba stoły miałyby stać równolegle w jednej ze wskazanych lokalizacji) Orientacyjna mapka w załączniku

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Montaż 6 stołów do gier: 2x piłkarzyki, 2x szachy+warcaby, 2x tenis stołowy

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:28:08

16.04.2018 - etap wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
15.06.2018 - odbył się odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej
31.07.2018 - wyłonienie wykonawcy robót
31.10.2018 - planowane zakończenie realizacji zadania.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 751 | Ilość punktów: 2905

2017/Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa

Szacunkowa wartość projektu:
63 300 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - przejście od ul. Paprykowej (okolice pawilonów handlowych, naprzeciwko budynku Paprykowa 11) w kierunku ul. Gorczycowej, odcinek do końca ulicy Sezamowej. Dalszy odcinek przejścia został już oświetlony ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Oświetlenie przejścia pieszego przez lasek pomiędzy ul. Paprykową (pawilony handlowe), a ul. Gorczycową

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:40:31

20.04.2018 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

31.08.2018 - odbiór dokumentacji projektowo- kosztorysowej

31.10.2018 - wyłonienie wykonawcy zadania

31.12.2018 - planowane zakończenie realizacji zadania

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 623 | Ilość punktów: 2276

2017/Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 ul. Nagietkowa - bieżnia

Szacunkowa wartość projektu:
200 760 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73) działki ewidencyjne: 2000 i 2008 obręb Dąbrowa Działka stanowi własność gminy Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej o długości 100 m (4 tory) na terenie rekreacyjnym Zespołu szkół nr 14, w miejscu dawnej bieżni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:43:29

Grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia -przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W czerwcu planowane jest uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Lipiec - wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję.Trwa projektowanie inwestycji. 

Realizacja inwestycji planowane jest na połowę 2019.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 490 | Ilość punktów: 2310

2017/Street Workout czyli rekreacja na świeżym powietrzu przy SP 26 na ul. Tatrzańskiej 40

Szacunkowa wartość projektu:
144 900 zł

Lokalizacja projektu:
Plac przy budynku SP26 przy ul.Tatrzańska 40 dz . nr 21 , obręb 0013 własność : Gmina Miasta Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa placu Street Workout do rekreacji na świeżym powietrzu przy ulicy Tatrzańskiej 40. Powierzchnia żwirowa z obrzeżami około 250 m2 przy budynku SP26, wejście od strony ulicy. Na placu znajdą się urządzenia do ćwiczeń indywidualnych typu street workout oraz 4 ławki.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:06:04

Grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W czerwcu planowane jest uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Lipiec - wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję.W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy palcu sportów miejskich (streetworkout). Realizacja inwestycji planowana jest w 2019 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Grabówek
Ilość głosów: 1500 | Ilość punktów: 7233

2017/Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
187 600 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12 81-265 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z wykonaniem podbudowy. 2. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę 3. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy boisku)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:07:34

Grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W czerwcu wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska przy SP.17. W sierpniu rozpoczęło się projektowanie inwestycji. Realizacja zadania planowana jest na 2019.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Kamienna Góra
Ilość głosów: 475 | Ilość punktów: 2224

2017/Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu:
115 920 zł

Lokalizacja projektu:
81-374 Gdynia, Bulwar Nadmorski, Odcinek Kamienna Góra, ścieżka będzie przebiegała przez działki nr 444 i 876 należące do Gminy Miasta Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa bieżni w Bulwarze Nadmorskim. Bieżnia miała by powstać wzdłuż ścieżki rowerowej. Wykonana będzie z nawierzchni profesjonalnej HanseGrand i HansMineral, przeznaczonej do tego rodzaju zadań. Nowoczesna bieżnia zastąpi doły i kałuże po których biegają obecnie mieszkańcy Gdyni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:09:10

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r. ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W przygotowaniu jest opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej bieżni.Planowane zakończenie zadania to 2019.

 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Karwiny
Ilość głosów: 875 | Ilość punktów: 4117

2017/W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny - budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę przy Zespole Szkół nr 13 na ul. Chwaszczyńskiej 26

Szacunkowa wartość projektu:
116 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. Nawierzchnia miałaby zostać położona na istniejącym boisku asfaltowym.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
"W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny". Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Taki obiekt nie tylko umożliwiłby rozwijać się osobom chętnie uprawiającym w/w. dyscypliny, ale także bezpiecznie bawić się najmłodszym dzieciom z ich opiekunami.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:19:44

Grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonananie dokumentacji projektowej.Projekt będzie częścią projektu zagospodarowania terenów sportowych na terenie ZS 13. Trwa uzgadnianie koncepcji projektu ze szkołą.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 589 | Ilość punktów: 2861

2017/Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały

Szacunkowa wartość projektu:
165 804 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Gminy w gestii ZDiZ w Gdyni znajdujący się pod Estakadą Kwiatkowskiego między ul. Niemojewskiego, Drzymały i Morską. Działka nr 512.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt budowy skateparku z utwardzoną nawierzchnią i podstawowymi elementami klasycznego skatepark z szerokim rozpędem, funbox z grindboxem i poręczą oraz grindboxy, ławkę, poręcz. Elementy jezdne wykonane ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:24:59

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r. ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykoananie dokumentacji projektowej. Przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy skateparku.

 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1031 | Ilość punktów: 3866

2017/#AbsolutniePięknyMałyKack - urządzenia turystyczne: Linarium "stożek", urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Szacunkowa wartość projektu:
28 400 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasta Gdynia Nr działki 2109 (504/2) Działka 280 m2

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Doposażenie urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej naprzeciwko NR8 w Małym Kacku - Linarium "Stożek" ,urządzenie siłowni zewnętrznej - wahadło +biegacz+twister oraz wycisk + prasa

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:30:05

Grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu wszczęto procedury przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. Inwestycja jest w trakcie uzgodnień wewnętrzych Urzędu Miasta.Oczekiwanie na przyjęcie ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)dotyczcego rozbudowy węzła PKM. W zależności od kształtu decyzji podjęta zostanie decyzja odnośnie lokalizacji tego projektu. Planowany termin uzyskania decyzji listopad/grudzień 2018 r.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1483 | Ilość punktów: 6775

2017/AbsolutniePięknyMałyKack - boisko wielofunkcyjne przy ul. Spokojnej

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działki przy ul. Spokojnej nr 3796, 3797 własność Gminy Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowo-żwirowej o wym. 30x17m z ogrodzeniem i bramko-koszami

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:48:31

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r. ma nastąpić wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W czerwcu została przekazana dokumentacja projektowa. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na budowę boiska. Termin realizacji inwestycji początek 2019.

 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1315 | Ilość punktów: 3832

2017/#AbsolutniePięknyMałyKack - Bezpieczny mały skwerek przy ciągu pieszym Kurpiowska, zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym Sandomierska

Szacunkowa wartość projektu:
21 953 zł

Lokalizacja projektu:
Ciąg pieszy Kurpiowska ( między ul. Sieradzką, a ul. Przemyską ). Działka 755/255.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zagospodarowanie terenu zielonego na mini skwer w części ciągu pieszego Kurpiowska ( między kanałem deszczowym, a ogrodzeniem przedszkola nr 23 ). Monitoring w/w ( doposażenie ). Instalacja Gablotki informacyjnej przy przystanku autobusowym Sandomierska – wymiana.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:49:08


06.04.2018 - Wyłoniono wykonawcę robót
20.07.2018 - Rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni, małej architektury i montażu gablotki
30.09.2018 - Zakończenie realizacji zadania

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Obłuże
Ilość głosów: 1214 | Ilość punktów: 5709

2017/Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą

Szacunkowa wartość projektu:
310 000 zł

Lokalizacja projektu:
Właścicielem dwóch działek jest Gmina Miasta Gdynia (dz. nr. 1767 i 1766), trzecia działka nr 1857 jest w zarządzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Podgórska 14. Wszystkie działki położone są przy ul. Stolarskiej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Grupę docelową stanowią mieszkańcy Obłuża i okolic. Projekt wyznacza boisko wielofunkcyjne na trzech działkach. Zaplanowano bramki 3m x 2m i kosze na nogach. Za bramkami piłkochwyty. Po bokach boiska ławeczki z siedziskami, wieszaki na ubrania i kosze na śmieci

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:51:01

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r. nastąpiło wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W przygotowaniu jest opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. 8 sierpnia 2018 r. wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego.30 sierpnia 2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej. Trwa projektowanie.

 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Oksywie
Ilość głosów: 1384 | Ilość punktów: 6730

2017/Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Szacunkowa wartość projektu:
360 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wniosek dotyczy remontu boiska wraz z wymianą na sztuczną nawierzchnię, na boisku piaskowym o wymiarach 22,5 m x 50 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:52:32

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r. wystąpiono o zgodę na zaiwestowanie na gruncie gminnym. Przełom marca i kwietnia - otrzymano zgodę na zaiwestowanie na gruncie gminnym . W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieogranioczoengo na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Projekt będzie częścią projektu zagospodarowania terenów sportowych na terenie CKUiZ..
Planowany koniec inwestycji 2019.
 
Trwa uzgadnianie koncepcji projektu ze szkołą.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Orłowo
Ilość głosów: 2154 | Ilość punktów: 10526

2017/Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54

Szacunkowa wartość projektu:
178 000 zł

Lokalizacja projektu:
Modernizacja windy przy przychodni na ulicy Wrocławskiej Wrocławska 54, 81-001 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Dostęp do przychodni wymaga sprawnie działającej windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, z utrudnieniami ruchu i ich opiekunów. Istniejąca winda nie spełnia tych wymogów

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:51:08

ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w dniu: 05.07.2018.

termin składania ofert: 16.07.2018.

planowany termin realizacji inwestycji: grudzień 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Budynków, ul. 10-go Lutego 24 ,81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00, e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 1184 | Ilość punktów: 4736

2017/Bezpieczeństwo dla serc Orłowian defibrylatory na orłowskim molo, Placu Górnośląskim i przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
26 200 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja stacjonarnych AED - 3 ważne lokalizacje dla dzielnicy Orłowo: Molo w Orłowie, Plac Górnośląski oraz przy ul. Przebędowskich (przy CH Klif). Certyfikowane szkolenia obejmowałyby grupę około 150 mieszkańców Orłowa.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Zakup i montaż 3 stacjonarnych urządzeń AED do użytku publicznego w specjalnych szafkach w uczęszczanych miejscach publicznych. W projekcie uwzględnione jest również przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:54:30

Zakup 3 defibrylatorów wraz z montażem zostanie zrealizowany w Pażdzierniku 2018. 

Po uzyskanu niezbędnych zgód i pozwoleń dot. realizacji zadania z uwzględnieniem uwag wnioskodawców nastąpi sprawdzenie dokumentacji i wszczęcie procedury zakupowej. Zakończenie realizacji zadania: Październik 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia

tel. 58 880 83 22, e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

 

Orłowo
Ilość głosów: 649 | Ilość punktów: 3025

2017/Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Orłowska 57

Szacunkowa wartość projektu:
214 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Orłowo ul. Orłowska 57 przy IX Liceum Ogólnokształcącym, działki 1770, 1771, 1764 obręb 0022 Orłowo.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15x30, umożliwiającego grę w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z poliuretanu, materiału, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę użytkowników przed kontuzją. Całość uzupełni mała architektura.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:54:22

Projekt +1 (realizowany w dzielnicy w której uzuskano najwyższą frekwencję podczas głosowania)

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r.  wystąpiono o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Przełom marca i kwietnia - otrzymano zgodę na zaiwestowanie na gruncie gminnym. Maj - przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. Czerwiec: wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokementacji projektowej.W lipcu zweryfikowano oferty. 
 
Projekt będzie częścią projektu zagospodarowania terenów sportowych na terenie CKUiZ..
Trwa uzgadnianie koncepcji projektu ze szkołą.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pogórze
Ilość głosów: 493 | Ilość punktów: 2290

2017/II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Szacunkowa wartość projektu:
208 270 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
1. Strefa rekreacyjna z elementami ścieżki zdrowia i urządzeniami do zabaw. Instalacja sprzętu i urządzeń do aktywnej rekreacji ruchowej. 2. Wybieg dla psów. Wyznaczenie takiego miejsca spowoduje uporządkowanie trawników przydomowych i odstraszy buszujące w tych miejscach dzików. 3. Punkt widokowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:22:01

 

 
30.09.2018 - Odebranie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
30.11.2018 - Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych
2019. - Planowane zakończenie realizacji zadania

 

 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 899 | Ilość punktów: 4372

2017/Miejsce dla wszystkich etap 2 - kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Szacunkowa wartość projektu:
159 850 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Teren zabawy, sportu i rekreacji dla mieszkańców Demptowa i nie tylko. Projekt ukierunkowany na rozwój możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, m.in. poprzez budowę boiska do piłki nożnej, ścianki wspinaczkowej czy zjazdu linowego tzw. tyrolki dla dzieci i młodzieży.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:55:40

Grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwają wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta. Trwa oczekiwanie na decyzję odnośnie działki na terenie byłego Domu Dziecka.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Redłowo
Ilość głosów: 494 | Ilość punktów: 2342

2017/Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 na ul. J.Korczaka 22

Szacunkowa wartość projektu:
165 920 zł

Lokalizacja projektu:
Przedszkole nr 24 na ul. Janusza Korczaka 22, obręb 0025, dz. nr 281, karta mapy KM70 , własność: Gmina Miasta Gdyni.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wniosek dotyczy budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24 na ul. J.Korczaka 22 o powierzchni 830m2. Przewiduje się zakup nowych zabawek: dwa zestawy zabawowe, dwie piaskownice, bocianie gniazdo, bujak sprężynowy oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-09 13:10:15

 
09.07.2018 - Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej
24.08.2018 - Wyłonienie wykonawcy robót
09.12.2018 - Planowane zakończenie realizacji zadania.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Śródmieście
Ilość głosów: 748 | Ilość punktów: 3677

2017/Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Szacunkowa wartość projektu:
216 000 zł

Lokalizacja projektu:
1. Ul. 10 Lutego - zgodnie z zaleceniem BOM - od Świętojańskiej do Mściwoja.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
1. Chcemy przywrócić Śródmieściu zieleń. Ubywa jej w zastraszającym tempie. Dlatego proponujemy odtworzyć przedwojenne szpalery drzew na ul.10 Lutego, a także uzupełnić nasadzenia na innych ulicach Śródmieścia.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:49:56

 

·   

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji.

IX-XI.2018.

Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy.

XI.2018.

Realizacja.

 

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Biuro Ogrodnika Miasta, Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia 
tel: 58 620-72-86; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 1005 | Ilość punktów: 4519

2017/Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. MaszopówStolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
313 170 zł

Lokalizacja projektu:
Wielkokacki Projekt Pieszy "rozsiany" po całej dzielnicy: > Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja koło szkoły - działka nr 2409 - użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) > Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Starodworcowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na odcinku między ulicami Maszopów i Stolemów (działki nr 2406 - Własność Skarbu Państwa i działka 2409 użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) >Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych na początku ulicy Starodworcowej - działka nr 2406 - działka Skarbu Państwa

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wielkokacki Projekt Pieszy Inicjatywy Wielki Kack zakłada działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w 3 punktach dzielnicy: chodniki i zieleń pod szkołą nr 20, oświetlenie na ciemnym odcinku Starodworcowej oraz na chodnik na początku ulicy. WAŻNE: MAMY ZGODĘ KOLEI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI!ICH TERENIE PRZED SZKOŁĄ!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-09 13:50:32

Etap - chodnik.
30.05.2018 - Chodnik ul. Wschodnia-Wschodnia
31.10.2018 - Planowane zakończenie realizacji etapu zadania.
 
 
Etap - oświetlenie
 
31.08.2018 - Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej
14.10.2018 - Wyłonienie wykonawcy robót
31.12.2018 - Planowane zakończenie realizacji zadania
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 357 | Ilość punktów: 1688

2017/Leśniczówka dla wszystkich. Budowa platformy pionowej w budynku przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Szacunkowa wartość projektu:
145 000 zł

Lokalizacja projektu:
Realizacja platformy pionowej przy budynku znajdującym się przy ul II MPS 9 na działce 1121. Właścicielem nieruchomości jest SM Bałtyk.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa platformy pionowej dla wózków w budynku administracji osiedla, biblioteki, klubu seniora i rady dzielnicy położonym przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury w dzielnicy tj. ławeczek i koszy na śmieci przy ciągach pieszych przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-13 10:17:54

Zakończona została procedura wyłonienia wykonawcy zadania bez powodzenia. Złożona oferta nie spełniała wymogów i warunków zadania budżetowego. Wobec zaistniałej sytuacji dotyczącej  braku zainteresowania realizacją zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj została podjęta decyzja o realizacji zadania w dwóch etapach  tj. na rok bieżący planowane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie etapu projektowania oraz uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji pozwolenia na budowę  do  budowy platformy.Kolejny etap do realizacja robót budowlanych na podstawie projektu i uzyskanego pozwolenia na budowę . Wydział Budynków wystąpi o zabezpieczenie zwiększonej kwoty na wykonanie  robót budowlanych dla potrzeb realizacji ww zadania w 2019 r.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Budynków, ul. 10-go Lutego 24 ,81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00, e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 602 | Ilość punktów: 2891

2017/Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim

Szacunkowa wartość projektu:
169 549 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Witomiński, działka o numerze 351 należąca do zasobów gruntów gminy.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa nowoczesnego placu zabaw i miejsca piknikowego na Skwerku Witomińskim przeznaczonego dla dzieci w każdym wieku.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 13:28:47

 

12.07.2018 - odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej

27.08.2018 - wyłonienie wykonawcy robót

05.12.2018 - planowane zakończenie realizacji zadania.

 
merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 849 | Ilość punktów: 3693

2017/Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze Nadmorskim przy numerze 10

Szacunkowa wartość projektu:
242 895 zł

Lokalizacja projektu:
Bulwar, pas ziemi obok restauracji "Barracuda", leżący wzdłuż skarpy. (miejsce aktualnych drążków) oraz leżący naprzeciwko pas trawy znajdujący się przy zakręcie ścieżki rowerowej i jednocześnie pomiędzy chodnikiem a dojazdem do restauracji "Barracuda". Działka nr. 809/143 , działka nr. 1136/127 oraz 1137/127 obręb. WZGÓRZE ŚW MAKSYMILIANA

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Brakuje Ci miejsc do ćwiczeń? Nie uważasz że takich miejsc powinno być jak najwięcej? A może po prostu lubisz popatrzeć wysportowanych ćwiczących lub troszczysz się młodzież? Znajdzie się jeszcze tysiąc powodów dla których powinieneś/powinnaś oddać głos na budowę Placu Street Workout/Parkour ;)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 17:56:58

Grudzień 2017 r.- wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. W styczniu 2018 r. nastąpiło wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Przełom marca i kwietnia - Przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania 2019.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1095 | Ilość punktów: 4799

2017/ZAKĄTEK ZABAWY 2 - Rozbudowa i Oświetlenie Placu Zabaw przy Al. Piłsudskiego (Skwer Sue Ryder)

Szacunkowa wartość projektu:
126 300 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Sue Ryder dz. nr 998/25, część działki w pobliżu skrzyżowania Al. Piłsudskiego i ul. Legionów - niezagospodarowana część trawiasta przylegająca do istniejącego placu zabaw

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt przewiduje oświetlenie i rozbudowę "Zakątka Zabawy" - placu zabaw powstałego przy Al. Piłsudskiego, dzięki wygranej w Budżecie Obywatelskim 2015. Zestaw sprawnościowy dla starszych dzieci, trampolina oraz huśtawka dla dzieci z niepełnosprawnością to elementy, o które chcemy powiększyć plac.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-13 12:01:22

 Przygotowanie  i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami do dn 30.04.2018. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno -  Budowlanego. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami do dn 30.04.2017. Planowane: przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - 30.05.2018. Planowany termin Zakończenia realizacji w terenie 30.09.2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 166 | Ilość punktów: 740

2018/Rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży przy ulicy Dedala 6-8

Szacunkowa wartość projektu:
160 200 zł

Lokalizacja projektu:
Przy istniejącym placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt jest kontynuacją modernizacji placu zabaw. Przewidziano urządzenia dla najmłodszych, ale głównie założenie to stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci do 14 lat. Wszystkie ceny i rodzaj prac zaplanowano zgodnie z wytycznymi UM Gdynia. Nowe urządzenia, których nie ma w wytycznych podano z informacji uzyskanych od trzech producentów. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 09:46:24

 

luty-kwiecień 2019 .wykonanie dokumentacji projektowej.

Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec-sierpień 2019. etap wykonywania zadania.

jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1337 | Ilość punktów: 6397

2018/Wymiana oświetlenia przy głównych ulicach dzielnicy na oprawy LED oraz montaż solarnych ławek (ul. Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Zaruskiego, Filipkowskiego i Staniszewskiego)

Szacunkowa wartość projektu:
472 350 zł

Lokalizacja projektu:
miejsce montażu solarnych ławek: przystanek Kwiatkowskiej w kierunku centrum (ul. Zaruskiego), wejście do SP37 przy obecnym parkingu, Wiczlińska (okolice pętli) przy Rodzinnych Ogródkach ul. Chwarznieńska / Okrężna, ul. Jowisza, ul. Staniszewskiego / Bryla, ul. Filipkowskiego. Wymiana opraw lamp ulicznych na oprawy w technologii LED: wybór słupów wzdłuż ciągów komunikacyjnych Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Staniszewskiego w wyborze słupów będących w zarządzie gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada następujące działania skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy: doświetlenie głównych przejść dla pieszych będących codziennie wykorzystywanych m.in. w drodze do szkoły. Wymianę wyeksploatowanych opraw starej generacji na oprawy LED w głównych ciągach komunikacyjnych. Montaż pierwszych w dzielnicy solarnych ławek SEEDiA City Bike.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 09:48:55

luty 2019. wyłonienie wykonawcy prac,

marzec 2019. rozpoczęcie prac budowlanych,

lipiec 2019. zakończenie

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Cisowa
Ilość głosów: 1170 | Ilość punktów: 5717

2018/Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31

Szacunkowa wartość projektu:
313 560 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa numer 31

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt "Dzieci głosują - dorośli budują" dotyczy budowy placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 31. Dzięki temu projektowi mało zagospodarowany teren przy szkole, może stać się ciekawą atrakcją zarówno dla dzieci ze szkoły jak i okolicznych mieszkańców. Wyboru, co ma znajdować się na placu zabaw dokonywały dzieci ze szkoły podczas prawyborów. Pomysłodawcą i organizatorem jest uczeń szkoły, a wykonawcami są dorośli. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z propozycjami i podjąć własną decyzję co zostanie zbudowane. Planowane są atrakcje dla dzieci młodszych jak i starszych. Dodatkowo powstanie bieżnia lekkoatletyczna i małe boisko do gry w piłkę wraz z ogrodzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:12:38

W IV kwartale 2018 r. nastąpi pozyskanie zgody na inwestycje na gruncie gminnym. 

W I pólroczu 2019. po rozpoznaniu rynku wybrana zostanie formuła realizacji zadania.

Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni Cisowej.

http://www.zs9gdynia.pl/

Dąbrowa
Ilość głosów: 743 | Ilość punktów: 2865

2018/Miasteczko gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego przy ZSP nr 3 (ul. Nagietkowa 73) oraz mini-miasteczko gier podwórkowych przy ZWE nr 1 (ul. Wiczlińska 33)

Szacunkowa wartość projektu:
60 000 zł

Lokalizacja projektu:
Główne miasteczko ma powstać na centralnym placu przed głównym wejściem do ZSP nr 3 ul. Nagietkowa 73. Mini miasteczko z gier podwórkowych zostanie umieszczone na podwyższeniu przy placu zabaw na terenie ZWE nr 1 ul. Wiczlińska 33.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Miasteczko z grami podwórkowymi, ulicami oraz znakami drogowymi to doskonały sposób na zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy naszych szkołach. Na placu stworzymy jezdnie i skrzyżowania dla ruchu nie tylko rowerowego, Plac będzie wyposażony w znaki drogowe, a przeznaczony zostanie do dziecięcych zabaw oraz w celu bezpiecznego szkolenia dzieci na posiadaczy karty rowerowej. Idea zabaw polega również na wykorzystaniu znanych gier planszowych, przeniesienie ich na duży format i wkomponowanie w wolne części miasteczka. Gry planszowo-podwórkowe w alternatywie dla gier komputerowych oraz Internetu, doskonale wpływają na rozwój naszych dzieci. Pomysł skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:17:08

 

 

Luty-kwiecień 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec-sierpień 2019. etap wykonywania zadania,

Wrzesień 2019. zakończenie zadania.

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/

Dąbrowa
Ilość głosów: 596 | Ilość punktów: 1932

2018/Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Rdestowej

Szacunkowa wartość projektu:
38 700 zł

Lokalizacja projektu:
Zieleńce wzdłuż ulicy Rdestowej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nasadzenie wybranej odmiany drzew (np.: dębów) wzdłuż ulicy Rdestowej. Drzewa spowodują, że ulica stanie się bardziej zielona oraz z czasem drzewa będą naturalną ochroną przed hałasem generowanym na ulicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:18:10

 

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji.

IX-2018.

Przygotowanie projektu nasadzeń.

I-II.2019.

Uzgodnienia.

III-IV.2019.

Ogłoszenie przetargu, wybór podwykonawcy.

V.2019.

Zakończenie inwestycji, nasadzenie drzew.

 

 

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Ogrodnika Miasta

Al. Zwycięstwa 291 A

81-525 Gdynia

Tel: 58 620 72 86

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 808 | Ilość punktów: 2922

2018/Instalacja oświetlenia przy 3 przejściach dla pieszych: przy Wiczlińskiej (skrzyżowanie z Miętową) oraz Rdestowej - przy skrzyżowania z Lukrecjową i przy skrzyżowaniu z Sojową

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wybrane przejścia dla pieszych na terenie dzielnicy. 1. Przejście na ul. Wiczlińskiej - przed skrzyżowaniem z ul. Miętową. 2. Rdestowa przy skrzyżowaniu z ul. Lukrecjową. 3. Rdestowa przy skrzyżowaniu z ul. Sojową na wysokości Przychodni Zdrowia.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:22:14

Luty - czerwiec 2019.  etap wykonania dokumentacji projektowej,

Sierpień 2019. wyłonienie wykonawcy prac,

Wrzesień 2019. rozpoczęcie prac,

Listopad 2019. Zakończenie inwestycji.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/

Działki Leśne
Ilość głosów: 488 | Ilość punktów: 2376

2018/Naziemne przejście dla pieszych na ul. Śląskiej na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska

Szacunkowa wartość projektu:
187 700 zł

Lokalizacja projektu:
Wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją przez ulicę Śląską na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska (strona północna)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Czy warto wybudować wygodne, naziemne przejście dla pieszych zamiast lub obok tunelu podziemnego? Tak, ponieważ to działa! Takie rozwiązania stosuje się na całym świecie, a od kilku lat są wprowadzane również w Polsce. Skutki tego typu zmian są już znane – zdecydowanie poprawia się sytuacja pieszych, natomiast zmotoryzowanych nie ulega znaczącym zmianom. Zyskujemy: - poprawę warunków życia mieszkańców, - ułatwienie pieszym przemieszania się po dzielnicy, - wygodne i przyjazne przejście dla pieszych, - likwidację barier przestrzenno-architektonicznych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:28:15

Luty - czerwiec 2019.  etap wykonania dokumentacji projektowej,

Sierpień 2019. wyłonienie wykonawcy prac,

Wrzesień 2019. rozpoczęcie prac,

Listopad 2019. Zakończenie inwestycji.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/

Grabówek
Ilość głosów: 377 | Ilość punktów: 1678

2018/Psie strefy czystości - montaż psich toalet i dystrybutorów woreczków na psie odchody wzdłuż ulic Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja

Szacunkowa wartość projektu:
89 617 zł

Lokalizacja projektu:
Niewielkie obszary zlokalizowane na terenie dzielnicy Grabówek, rozmieszczone wzdłuż ulic - Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bywa, że spacerując lub biegając jesteśmy narażeni na ubrudzenie się psimi odchodami. Jest to szczególnie frustrujące dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców prowadzących wózki swoich pociech, a także rowerzystów wjeżdżających w psią kupę. Jako rozwiązanie proponujemy rozstawienie w wzdłuż głównych ulic Grabówka pi(e)suarów i psich stref czystości. Instalacje te mają za zadanie nauczenie psów, by wypróżniały się w przeznaczonych do tego miejscach. Umożliwią również łatwe zebranie psich odchodów w przeznaczone do tego woreczki oraz wyrzucenie ich do dedykowanych temu pojemników. Zapraszamy do głosowania na nasz projekt! :)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:28:51

 

termin

działanie

X-XI.2018.

uzgodnienie lokalizacji z ZDiZ 

X-XI.2018.

uzyskanie zgody Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji na montaż piesuarów i stref czystości we wskazanych lokalizacjach

XI-XII.2018

zlecenie uprawnionemu architektowi wykonanie PZT projektu zagospodarowania terenu

XI-XII.2018

zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

I-II.2019

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

III-IV.2019

wykonanie i montaż piesuarów i stref czystości i przekazanie ZDiZ nadzoru nad obiektami

 

Grabówek
Ilość głosów: 535 | Ilość punktów: 2426

2018/Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z miejscem do wypoczynku między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20

Szacunkowa wartość projektu:
83 600 zł

Lokalizacja projektu:
Pomiędzy ul. Morską 107-109 oraz Komandorską 18-20

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z towarzyszącą małą architekturą - ławkami i koszami na śmieci między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:31:47

Luty-kwiecień 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec-sierpień 2019. etap wykonywania zadania,

Wrzesień 2019. zakończenie zadania.

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/

Kamienna Góra
Ilość głosów: 193 | Ilość punktów: 941

2018/Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Szacunkowa wartość projektu:
201 930 zł

Lokalizacja projektu:
Wąwóz prowadzący z ulicy Sienkiewicza na wysokości numerów 25, 29 do Sędzickiego przy Akademiku Akademii Morskiej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakładający odnowienie wąwozu który jest ważną ścieżką dla mieszkańców m.in. ul Sienkiewicza i ładnym przejściem do Morza dla turystów i innych mieszkańców Kamiennej Góry.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-11 10:53:49

 

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 

IX-2018.

Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego

XI.2018.

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej

VII.2019.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

VIII.2019.

Weryfikacja dokumentacji

IX-XII.2019.

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych

VII.2020.

Zakończenie inwestycji

Karwiny
Ilość głosów: 583 | Ilość punktów: 2657

2018/Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

Szacunkowa wartość projektu:
255 698 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z 2 zadań - każde z nich to fragment drogi do SP42 i SP46. Zakłada się, że projekt będzie służył przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych ze wszystkich trzech części Karwin oraz uczniom uczęszczającym do obu szkół. Dokładne lokalizacje to: 1) skrzyżowanie Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej 2) Brzechwy (przy szkole nr 46 i przedszkolu nr 57) - przejście w połowie drogi.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Przyjazne Karwiny dla pieszych: poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli: na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej oraz Jana Brzechwy (zabezpieczenie przejść dla pieszych). Przejścia te to miejsca, gdzie występuje intensywny ruch pieszy pomiędzy trzema karwińskimi osiedlami i jednocześnie dochodzi do przekroczeń prędkości i potrąceń pieszych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-11 14:32:11

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 

IX-2018.

Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego

XI.2018.

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej

VII.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

VIII.2019

Weryfikacja dokumentacji

IX-XII.2019

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych

VI.2020

Zakończenie inwestycji

Leszczynki
Ilość głosów: 534 | Ilość punktów: 2655

2018/Utworzenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8 - wyznaczenie ścieżek spacerowych, uporządkowanie zieleni, instalacja małej architektury

Szacunkowa wartość projektu:
208 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt „Zielone Leszczynki” zakłada utworzenie parku na terenie pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8. W I etapie chcemy uporządkować to miejsce i uczynić je przyjaznym mieszkańcom. Zieleń wygłuszy odgłosy Estakady, oczyści nieco powietrze oraz podniesie walory okolicy. Projekt zakłada wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych, uporządkowanie istniejącej zieleni, dosadzenie nowych drzewek i krzewów, postawienie ławek, stolików do gier, elementów małej architektury. W kolejnym etapie może powstać siłownia zewnętrzna, oświetlenie, pergola itp.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:36:50

Styczeń - Marzec 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec-sierpień 2019. etap wykonywania zadania,

październik 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Mały Kack
Ilość głosów: 1952 | Ilość punktów: 9625

2018/Park rodzinny przy ulicy Spokojnej (na wejściu do lasu) ze strefą dla psów, strefą rekreacyjną i strefą street workout

Szacunkowa wartość projektu:
322 200 zł

Lokalizacja projektu:
teren po ogródkach, za pętlą autobusową

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt będzie realizował potrzeby rekreacyjne rodzin i właścicieli psów z terenu Małego Kacka i okolicznych dzielnic. Na części terenu po byłych ogródkach przy ul. Spokojnej zostaną stworzone strefy: 1. Ogrodzony wybieg dla psów z urządzeniami do treningu ze słupkami do slalomu i ławkami. 2. Strefa rekreacyjna ze stołami, ławkami, grilem ogrodowym i miejscem na ognisko . 3. Plac ćwiczeń z urządzeniami Street Workout (takimi jak na Bulwarze Nadmorskim).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:38:50

Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec-sierpień 2019. etap wykonywania zadania,

Październik 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/

Oksywie
Ilość głosów: 949 | Ilość punktów: 4422

2018/Integracyjny plac zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej

Szacunkowa wartość projektu:
316 162 zł

Lokalizacja projektu:
Nr 1066 Oksywie, teren zielony

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Drodzy głosujący! Moim celem jest stworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu. Zachęcam do zapoznania się z projektem oraz oddanie głosu!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:41:45

Luty - Maj 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec-sierpień 2019. etap wykonywania zadania,

Październik 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Orłowo
Ilość głosów: 652 | Ilość punktów: 3051

2018/Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

Szacunkowa wartość projektu:
274 900 zł

Lokalizacja projektu:
Niezrealizowany w I etapie inwestycji fragment terenu zielonego przy placu Górnośląskim pomiędzy pawilonami handlowymi a placem zabaw (w I etapie zrealizowana została estetyzacja części terenu od placu zabaw do ul. Wielkopolskiej)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
W związku z wysokim kosztem estetyzacji terenu zielonego przy placu Górnośląskim (pomiędzy pawilonami handlowymi a ul. Wielkopolską) realizację projektu podzielono na dwie części. W 2017 zrealizowana została pierwsza cześć, bliżej ul. Wielkopolskiej. Zależy nam na dokończeniu inwestycji i przebudowie terenu aż do granicy z pawilonami handlowymi. Docelowy wygląd tej części placu można obejrzeć na załączonym rysunku projektu zagospodarowania. Na jego podstawie wybudowana została część przy ul. Wielkopolskiej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:43:45

Luty – Kwiecień 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Maj - Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec - 2019. etap wykonywania zadania,

Sierpień 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Pogórze
Ilość głosów: 497 | Ilość punktów: 2384

2018/Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera - stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Szacunkowa wartość projektu:
253 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Proszę Państwa. Dzięki Państwa zaangażowaniu w poprzednich latach udało się wygrać dwa razy w Budżecie Obywatelskim i pozyskać środki na przekształcenie nieużytków znajdujących się w centrum naszej dzielnicy. Powstające w tym miejscu centrum rekreacji wymaga jednak dofinansowania do kolejnego etapu. Aby w pełni korzystać z walorów terenu potrzebne są jeszcze prace wykończeniowe i estetyzacja. Proszę o poparcie projektu i oddanie głosu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:46:29

Luty – Kwiecień 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Maj - Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec - 2019. etap wykonywania zadania,

Sierpień 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2797 | Ilość punktów: 11874

2018/Miejsca zabawy i rekreacji na Pustkach i Demptowie - rozbudowa placów zabaw przy SP 16, ul. Rumskiej i Gulgowskiego, elementy siłowni (ul. Borowikowa) oraz stacje naprawy rowerów

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 plac zabaw - działka 663; ul. Rumska plac zabaw Wesoła Dolinka oraz obok - działka 369; Demptowo ul. Gulgowskiego plac zabaw - działka 1388 i 1391; ul. Rydzowa/Borowikowa na górce między boiskiem a garażami - działka 144; Demptowo ul. Sakowicza u zbiegu z ul. Skarbka i ul. Zwierzyniecką - działka 1905

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nowy etap to oferta aktywnego spędzania czasu na powietrzu. To nowe elementy trzech placów zabaw dla dzieci w różnym wieku (np. aero skate, huśtawki). Powstaną także urządzenia siłowni przy ul.Borowikowej oraz dwie stacje naprawy rowerów przy znanych trasach rowerowych (ul.Sakowicza, ul.Rumska).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:47:59

Luty – Kwiecień 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Maj - Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec - 2019. etap wykonywania zadania,

Wrzesień 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2727 | Ilość punktów: 12690

2018/Miejsca zabawy i rekreacji od juniora do seniora (SP 16, ul.Rumska, ul.Modrzewiowa, siłownia ul.Borowikowa), AED przy przychodni oraz mural w tunelu między Pustkami i Demptowem

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 plac zabaw - działka 663; ul. Rumska plac zabaw Wesoła Dolinka oraz obok - działka 369; Demptowo ul. Gulgowskiego plac zabaw - działka 1388 i 1391; ul. Rydzowa/Borowikowa na górce między boiskiem a garażami - działka 144; Demptowo ul. Sakowicza u zbiegu z ul. Skarbka i ul. Zwierzyniecką - działka 1905

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nowy etap to oferta aktywnego spędzania czasu na powietrzu. To nowe elementy trzech placów zabaw dla dzieci w różnym wieku (np. aero skate, huśtawki). Powstaną także urządzenia siłowni przy ul.Borowikowej oraz dwie stacje naprawy rowerów przy znanych trasach rowerowych (ul.Sakowicza, ul.Rumska).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:48:31

Luty – Kwiecień 2019.wykonanie dokumentacji projektowej.

Maj - Czerwiec 2019. wyłonienie wykonawcy prac.

Lipiec - 2019. etap wykonywania zadania,

Wrzesień 2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Redłowo
Ilość głosów: 489 | Ilość punktów: 2412

2018/Remont nawierzchni ścieżki pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

Szacunkowa wartość projektu:
207 360 zł

Lokalizacja projektu:
Las pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Przejście z Płyty Redłowskiej do Polanki Redłowskiej, łącznik naszej dzielnicy z Zatoką Gdańską i Bulwarem znajduje się w opłakanym stanie. Kolejne intensywne deszcze podmywają drogę, po której codziennie przechodzi wielu turystów i mieszkańców. Droga, zwłaszcza w górnym odcinku wymaga wymiany nawierzchni (na żwirową), zabezpieczenia skarpy, przebudowania odwodnienia wzdłuż trasy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:48:59

 

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji.

I-IV.2019

Opracowanie dokumentacji projektowej.

V-X.2019

Uzgodnienia projektu.

XI-XII.2019.

Przygotowanie przetargu.

I-II.2020.

Ogłoszenie przetargu.

III-V.2020

Realizacja inwestycji.

 

Śródmieście
Ilość głosów: 269 | Ilość punktów: 1193

2018/Ustawienie dodatkowych ławek w Śródmieściu - przy ul. 10 lutego i ul. W. Radtkego

Szacunkowa wartość projektu:
24 700 zł

Lokalizacja projektu:
Na 4 ulicach Śródmieścia Gdyni ul. Władysława IV, ul. W. Radtkego, ul. 10 lutego, ul. Abrahama

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Ustawienie ławek w wybranych miejscach na ul. 10-go Lutego i Zygmunta Augusta 1 ławki + kosz na śmieci. ul. 10 lutego - 4 ławki + 2 kosze ul. W. Radtkego - 4 ławki + 2 kosze. Model ławki MMCITE Vera LV150t. Model kosza MMCITE: MIU B105.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:51:52

Styczeń – Kwiecień 2019. wyłonienie wykonawcy prac.  

Maj 2019 - etap wykonywania zadania

Lipiec -2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Śródmieście
Ilość głosów: 302 | Ilość punktów: 1380

2018/Hamak miejski w okolicy Parku Rady Europy

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
Aleja Lipowa - obok chodnika przylegającego do Parku Rady Europy

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Hamak Miejski może być idealnym miejscem do wypoczynku, lektury książek lub korzystania z kąpieli słonecznych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:52:27

Styczeń – Kwiecień 2019. wyłonienie wykonawcy prac.  

Maj 2019 - etap wykonywania zadania

Lipiec -2019. zakończenie zadania.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Śródmieście
Ilość głosów: 218 | Ilość punktów: 869

2018/Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym

Szacunkowa wartość projektu:
88 325 zł

Lokalizacja projektu:
Oba pomniki - Józefa Conrada Korzeniowskiego i Maszty zlokalizowane są na końcu Molo Południowego, w pobliżu wejścia do portu, tuż obok Akwarium Gdyńskiego i miejsca postoju Daru Młodzieży.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Czy Gdynia może mieć swoją latarnię morską? Oczywiście! Rolę symbolicznej latarni morskiej może spełniać podświetlony pomnik "Maszty", zlokalizowany na końcu Molo Południowego. Instalacja Wawrzyńca Sampa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych gdyńskich monumentów. Powstała w 1980 r. jako dopełnienie odsłoniętego 4 lata wcześniej pomnika J. Conrada Korzeniowskiego. Wysokie na 25 m stalowe maszty są doskonale widoczne zarówno od strony morza, jak i miasta. Iluminacja pomników sprawi, że staną się one wspaniałym punktem orientacyjnym - niczym prawdziwa latarnia morska. Z oddali będą witać żeglarzy a nawet... pasażerów pociągów przyjeżdżających do Gdyni (widać je dobrze z peronów Dworca).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-11 14:25:19

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 

IX-2018.

Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego

XI.2018.

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej

VII.2019.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

VIII.2019.

Weryfikacja dokumentacji

IX-XII.2019.

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych

VI.2020.

Zakończenie inwestycji

Wielki Kack
Ilość głosów: 893 | Ilość punktów: 4377

2018/Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Szacunkowa wartość projektu:
304 670 zł

Lokalizacja projektu:
Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) + Starodworcowa (od wyjazdu z ulicy Solnej do Ornej)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wielkokacki Projekt Pieszy 2018 przewiduje budowę 2 chodników oraz ich oświetlenie: ul.Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) oraz wzdłuż ulicy Starodworcowej (od wyjazdu z osiedla Solna do budynku przy Małej 13), wraz z nasadzeniami niskiej zieleni i małą architekturą. Oba chodniki będą miały szerokość 2 metrów i pozwolą na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się piechotą po dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-11 14:31:14

 

termin

działanie

VII.2018.

Przekazanie projektu do realizacji. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 

IX-2018.

Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego

XI.2018.

Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej

VII.2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

VIII.2019

Weryfikacja dokumentacji

IX-XII.2019

Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych

VI.2020

Zakończenie inwestycji

 

Wielki Kack
Ilość głosów: 509 | Ilość punktów: 2124

2018/Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy ul. Gryfa Pomorskiego

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
przy terenach sportowych na Fikakowie, obok przystanku komunikacji miejskiej - taka lokalizacja umożliwia prosty dojazd samochodem, rowerem czy przybiegnięcie pieszo z różnych części dzielnicy

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-13 15:04:56

 

termin

działanie

V-VIII.2018.

Uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dot. realizacji zadania z uwzględnieniem uwag wnioskodawców; sprawdzenie dokumentacji.

IX.2018.

Wszczęcie procedury zakupowej. Zakończenie realizacji zadania.

X.2018.

Odbiór zrealizowanej inwestycji.

 

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 320 | Ilość punktów: 1594

2018/Elementy infrastruktury drogowej - próg zwalniający, oznakowanie przejścia dla pieszych, tablica Tristar i ławka solarna z internetem oraz remont chodnika przy ul. Polnej

Szacunkowa wartość projektu:
188 000 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino-Leśniczówka w obrębie ulic: Wielkokacka-Polna-2 MPS oraz Skwer ks. Mowińskiego

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury użytkowej w dzielnicy Witomino-Leśniczówka. Korzyść dla każdego mieszkańca w dzielnicy. Zawiera 5 elementów: Uspokojenie ruchu na ul. II MPS, montaż tablicy Tristar z odjazdami autobusów, montaż nowoczesnej ławki z dostępem do internetu, oznaczenie przejścia dla pieszych, remont chodnika przy ul Polnej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:56:42

Luty - czerwiec 2019.  etap wykonania dokumentacji projektowej,

Sierpień 2019. wyłonienie wykonawcy prac,

Wrzesień 2019. rozpoczęcie prac,

Grudzień 2019. Zakończenie inwestycji.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

https://www.zdiz.gdynia.pl/

 

 

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 767 | Ilość punktów: 3746

2018/Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja - od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

Szacunkowa wartość projektu:
198 200 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany jest na terenach leśnych, w lasach komunalnych znajdujących się w kwadracie między: osiedlem Witomino-Radiostacja, a CH Riviera, Gdyńską Halą Widowiskową i terenami GCS, od ul. Kieleckiej do boiska w lesie (działki 30, 31, obręb 0028).

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa pierwszej zintegrowanej ścieżki rowerowej ze zręcznościową pętlą rowerową polega na: - wyjątkowej atrakcji sportowo-rekreacyjnej w postaci rekreacyjnych, ekologicznych, tras rowerowych, wpisujących się w otoczenie - zgodnie z ekosystemem.
 - wytyczeniu i budowy pierwszej trasy o długości 1600m i zręcznościowej pętli rowerowej przeznaczonych dla wszystkich rowerzystów o długości 100m. - regulacji ruchu pomiędzy użytkownikami terenów i poprawy ich bezpieczeństwa oraz komfortu (spacery rodzinne, spacery z psami, nordic walking, biegacze, rowerzyści).

---------------------------------------
Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 870 | Ilość punktów: 4065

2018/Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Skwerze Arki Gdynia - położenie trawy, instalacja ławek, oświetlenia LED oraz lokalizacja napisu przestrzennego z nazwą skweru

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Arki Gdynia będący obszarem sąsiadującym z Al. Marszałka Piłsudskiego i Bulwarem Nadmorskim. Teren zielony górujący ponad główny trakt spacerowy.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Na 75-lecie naszego klubu, w 2004 roku, reprezentacyjny skwer przy Bulwarze Nadmorskim został oficjalnie nazwany Skwerem Arki Gdynia. Od tego czasu to miejsce stało się bardzo popularne wśród mieszkańców Gdyni, jak i turystów. Niezwykła lokalizacja sprawia, że to miejsce idealne do spotkań, odpoczynku, a także wspólnego spędzania czasu: w formie aktywnej, jak i również skupionej na wypoczynku. Chcemy, aby to miejsce, Skwer Arki Gdynia, otrzymał nowego ducha, ducha najbardziej utytułowanego klubu Pomorza.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 11:56:02

Luty - czerwiec 2019.  etap wykonania dokumentacji projektowej,

Sierpień 2019. wyłonienie wykonawcy prac,

Wrzesień 2019. rozpoczęcie prac,

Listopad 2019. Zakończenie inwestycji.

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni

 81-364 Gdynia

 ul. 10 Lutego 24

 

https://www.zdiz.gdynia.pl/