Wyszukanych projektów: 423

Babie Doły
Ilość głosów: 301

2014/Utwardzenie płytami yomb nawierzchni ulicy Rybaków (na długości ok. 110 mb)

Szacunkowa wartość projektu:
76 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:46:57

We wrześniu 2014 r. uzyskano zgodę Wydziału Nieruchomości Urzędu Miasta na poniesienie nakładów na działce gminnej. Z uwagi na planowane przez Wydział Inwestycji wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Rybaków - wystąpiła "kolizja", która została omówiona na kolegium prezydenta 30 września 2014 r. W październiku 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót i rozpoczęto roboty budowlane, które zakończono w listopadzie 2014 r.

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 917

2014/Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na terenach osiedli zlokalizowanych w Gdyni - Zachód

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:39:36

W związku z tym, że zadanie realizowane jest na działkach nie będących w zasobach Gminy Miasta Gdyn, na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. przygotowywano stosowną umowę udostępnienia nieruchomości. Od września 2014 r. przeprowadzono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie siłowni, przygotowano zgłoszenie robót budowlanych oraz wszczęto procedurę przetargową. W grudniu 2014 r. unieważniono postępowanie przetargowe, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Długi czas realizacji przedsięwzięcia wynika z problemów ze wskazaną pierwotnie działką należącą do Grupy Hossa S.A. Działka okazała się lokalizacją tymczasową, która w niedalekiej przyszłości zostanie przeznaczona pod inne inwestycje właściciela. Grupa Hossa S.A. postanowiła przekazać inny teren pod budowę siłowni, który będzie już miejscem docelowym - działka nr 270/16 przy ul. Janki Bryla. W paździeniku 2015 r. zakończono prace nad sformułowaniem ostatecznej wersji umowy użyczenia gruntu oraz przekazaniem przez Hossa S.A. stosownych upoważnień do dysponowania gruntem przez Miasto Gdynia.  W październiku i listopadzie 2015 roku przygotowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót. Projekt zrealizowano. 

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 662

2014/Utwardzenie parkingu przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej (bez rozbiórki istniejącej nawierzchni, z wykorzystaniem jej jako podbudowy)

Szacunkowa wartość projektu:
63 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:40:54

Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miasta we wrześniu 2014 wszczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót. Planowaną inwestycję realizowano w okresie październik - listopad 2014 r.

Chylonia
Ilość głosów: 865

2014/Kapitalny remont nawierzchni w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
111 700 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:41:54

W lipcu 2014 roku podpisano umowę na wykonanie kapitalnego remontu nawierzchni sali gimnastycznej, w następnym miesiącu rozpoczęto prace rozbiórkowe. We wrześniu 2014r. w związku ze stwierdzeniem (czego wcześniej nie można było przewidzieć), iż konstrukcja znajdująca się pod parkietem (legary i deski) nasączona jest olejowym impregnatem, a pod nią znajduje się papa smołowa, która wydziela toksyczne związki szkodliwe dla zdrowia, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu remontu, polegającego na wymianie całej konstrukcji znajdującej się pod parkietem. Na ten cel, Urząd Miasta Gdyni przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 42.000 zł oraz wydłużył termin realizacji zadania. Ułożono nową bezpieczną konstrukcję z drewnianych kantówek i parkiet, a do dnia 31 października 2014r. prace remontowe zakończono.

Cisowa
Ilość głosów: 755

2014/Chylońska dla ludzi (wprowadzenie strefy uspokojonego ruchu na ul. Chylońskiej między skrzyżowaniem z ul. Morską i ul. Owsianą)

Szacunkowa wartość projektu:
148 595 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:07:35

 

Z związku z zakresem realizacja zadania wymagała przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z wnioskodawcą oraz Radą Dzielnicy, które przeprowadzono we wrześniu i październiku 2014 r. W listopadzie zlecono wykonanie I etapu robót - przejść dla pieszych wraz z dojściami oraz zaniżeniami krawężników z terminem realizacji do 10 grudnia. W grudniu przeprowadzono również procedurę przetargową związaną z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizację zadania zakończono w lipcu 2015 r.

Dąbrowa
Ilość głosów: 1214

2014/Siłownia zewnętrzna na powietrzu - Skwer ks. Mazura

Szacunkowa wartość projektu:
48 757 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:02:30

W lipcu i sierpniu 2014 r. wykonano dokumentację projektową, uzyskano zgodę na realizację inwestycji na gruncie gminnym oraz przygotowano przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, a w październiku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W grudniu 2014 r. zakończono realizację inwestycji.

Dąbrowa
Ilość głosów: 1183

2014/Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ziemnej na istniejącej nawierzchni trawiastej - ul. Nagietkowa 73

Szacunkowa wartość projektu:
43 250 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:03:34

W lipcu 2014 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, którą otrzymano w sierpniu. We wrześniu przyjęto wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i przekazano plac budowy. Realizację zadania zakończono w listopadzie 2014 r.

Dąbrowa
Ilość głosów: 1123

2014/Siłownia zewnętrzna na Dąbrowie przy ul. Szafranowa / Rdestowa

Szacunkowa wartość projektu:
50 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:05:21

W związku z problemem związanym z lokalizacją zadania realizacja w 2014 roku okazała się niemożliwa. W czerwcu 2015 r. otrzymano zgodę na wykonanie inwestycji na wskazanym terenie i wysłano zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. 7 października 2015 roku wszczęto procedurę przetargową. W listopadzie rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zrealizowano w grudniu 2015 roku.

Działki Leśne
Ilość głosów: 382

2014/Budowa boiska do piłki ręcznej przy ul. Tatrzańskiej 40

Szacunkowa wartość projektu:
93 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:06:44

W okresie lipiec/sierpień sporządzono dokumentację projektową. W związku z tym, iż planowana inwestycja nachodzi na przyległą działkę złożono wniosek o rozszerzenie zgody na realizację zadania na terenie gminnym. Ustalono również, że dla założonego terenu nie ma aktualnej mapy geodezyjnej. By ją zaktualizować - do celów informacyjnych i projektowych zadania - aneksowano umowę tak, b dokumentacja projektowa mogła zostać uzupełniona  o aktualne mapy. We wrześniu 2014 r. zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych, wyłoniono wykonawcę i przekazano mu plac budowy. W listopadzie zakończono realizacje inwestycji.

Grabówek
Ilość głosów: 711

2014/Siłownia plenerowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12

Szacunkowa wartość projektu:
54 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:09:56

Na przełomie lipca i sierpnia wykonano dokumentację projektową z której wynikało, że na wskazanej przez wnioskodawcę działce nr 129/75 jest zbyt duży spadek terenu, co powoduje konieczność wykonania prac ziemnych dostosowujących go do stref bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń siłowni. Wykonanie robót ziemnych w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem zakupu urządzeń rekreacyjnych. W związku z powyższym w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne było zmniejszenie ilości urządzeń. We wrześniu, po konsultacjach z wnioskodawcą oraz dyrekcją SP nr 17, przygotowano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przetarg na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej. Przetarg rozstrzygnięto w październiku, w listopadzie trwały prace budowlane. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2014 r.

Grabówek
Ilość głosów: 629

2014/Remont chodnika wzdłuż ul. M. Mireckiego

Szacunkowa wartość projektu:
8 664 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:12:21

Inwestycje rozpoczęto w sierpniu, a zakończono na początku września 2014 r.

Grabówek
Ilość głosów: 590

2014/Wyprofilowanie chodnika przy ul. Morskiej 89-91 oraz przy przejściu dla pieszych - skrzyżowanie ul. Morskiej i Grabowo

Szacunkowa wartość projektu:
4 200 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:14:07

Inwestycję rozpoczęto w sierpniu, a zakończono we wrześniu 2014 r.

Grabówek
Ilość głosów: 530

2014/Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Komandorskiej

Szacunkowa wartość projektu:
17 050 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:14:27

W sierpniu rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia procedury przetargowej, którą rozstrzygnięto we wrześniu 2014 r. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano plac budowy. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Kamienna Góra
Ilość głosów: 207

2014/Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Krasickiego na wysokości bloku nr 2a

Szacunkowa wartość projektu:
12 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:16:50

Realizację inwestycji rozpoczęto w sierpniu, a zakończono 25 września 2014 r.

Kamienna Góra
Ilość głosów: 190

2014/Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 11 przy ul. Słowackiego 53, od strony schodów parkowych

Szacunkowa wartość projektu:
10 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:18:36

We wrześniu przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Modernizację ogrodzenia zakończono w październiku 2014 r.

Kamienna Góra
Ilość głosów: 184

2014/Remont traktu komunikacyjnego przy ul. Legionów 17AB i 13-15-17

Szacunkowa wartość projektu:
23 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:20:44

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji zadania. W październiku przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy. W listopadzie podpisano umowę i przekazano plac budowy. Realizacje zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Karwiny
Ilość głosów: 458

2014/Wymiana podłogi w sali sportowej Zespołu Szkół nr 10

Szacunkowa wartość projektu:
99 773 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:21:50

W lipcu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a także zdjęto i zutylizowano uszkodzoną podłogę. Ponadto rozpoczęto montaż nowej podłogi. W sierpniu trwały prace montażowe, a na początku września 2014 r. zakończono realizację zadania.

Leszczynki
Ilość głosów: 344

2014/Plac sportów miejskich dla Leszczynek i Grabówka: Obiekt sportowo rekreacyjny dla każdego, do sportów ogólnorozwojowych: gimnastyki, parkour, freerun, streetworkout

Szacunkowa wartość projektu:
100 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:23:20

W okresie lipiec/sierpień opracowano dokumentacje projektową. Dokonano także zmiany lokalizacji inwestycji ze względu na wystawienie działki nr 508/32 na sprzedaż. Ustalono, że inwestycja będzie zrealizowana na działkach: 355/1, 875/1, 874/1, KM 28, obręb Gdynia. W wrześniu dokonano poprawek w dokumentacji projektowej, przygotowano wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń. W październiku przeprowadzono postępowanie przetargowe, a w listopadzie rozpoczęły się roboty budowlane. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Mały Kack
Ilość głosów: 897

2014/Instalacja urządzeń outdoor fitness przy ul. Sandomierskiej/Kurpiowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
9 336 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:24:03

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu, a zakończono we wrzesniu 2014 r.

Mały Kack
Ilość głosów: 711

2014/Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Olkuskiej

Szacunkowa wartość projektu:
29 836 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:24:50

W lipcu zawarto umowę na inwentaryzację zieleni, przeprowadzono ją w czasie wakacji. We wrześniu uzyskano zgodę na wycinkę drzew i krzewów. Prace związane z uporządkowaniem zieleni zakończono we wrześniu 2014 r.

Mały Kack
Ilość głosów: 697

2014/Siłownia plenerowa przy ul. Strzelców

Szacunkowa wartość projektu:
50 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 09:53:50

W okresie lipiec/sierpień wykonano dokumentacje projektową, a także przygotowano przetarg na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na gruncie gminnym oraz zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych. W październiku rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął roboty budowlane. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2014 r.

Obłuże
Ilość głosów: 699

2014/Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy na istniejącej nawierzchni żużlowej przy Szkole Podstawowej Nr 39.

Szacunkowa wartość projektu:
166 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:51:08

Na przełomie lipca i sierpnia opracowano dokumentację projektową i przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. We wrześniu złożono wniosek dotyczący zgłoszenia robót budowlanych i wysłano zapytanie ofertowe, jednak nie wyłoniono wykonawcy z powodu otrzymania tylko jednej oferty przekraczającej posiadane środki. W październiku powtórnie wysłano zapytanie ofertowe, a następnie wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął roboty budowlane. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2014 r.

Oksywie
Ilość głosów: 620

2014/Urządzenie skweru dzielnicowego przy ul. Zielonej 19

Szacunkowa wartość projektu:
159 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-13 10:36:58

 

W czerwcu 2015 roku podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania skweru a następnie wyłoniono wykonawcę projektu. Z powodu napotkanych problemów okazało się niezbędne zlecenie opracowania projektu, dokonania zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym i w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W marcu nastąpi przekazanie praw autorskich wraz z dokumentacją i przekazanie nowemu Wykonawcy. W marcu 2017r. nastapiło też wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy, który opracuje projekt budowlany i wykonawczy na podstawie posiadanej przez Biuro koncepcji.
W grudniu 2017 roku na drodze przetargu wyłoniono wykonawcę projektu.

Zakończenie prac i oddanie do użytku nastąpiło w lipcu 2018 roku.

Ostateczny koszt realizacji projektu wyniósł 518 426 zł. 
 

 

Orłowo
Ilość głosów: 483

2014/Uproszczenie oznakowania drogowego poprzez stworzenie strefy zakazu postoju w okolicach mola w Orłowie

Szacunkowa wartość projektu:
2 836 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:26:47

Realizacja zadania wymagała przeprowadzenia konsultacji i ustaleń z wnioskodawcą oraz z Radą Dzielnicy - odbyły się 17 września 2014 r. W październiku przygotowano projekt zmian w oznakowaniu drogowym, a w listopadzie rozpoczęto roboty. Zadanie zrealizowano w grudniu 2014 r.

Orłowo
Ilość głosów: 440

2014/Budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej na terenie Zespołu Szkół Nr 5.

Szacunkowa wartość projektu:
125 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:27:53

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumentację projektową i wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. We wrześniu wpłynęło postanowienie prezydenta miasta Gdyni nakładające obowiązek uzupełnienie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót - uzgodnienie z miejskim konserwatorem zabytków. We wrześniu uzyskano niezbędne pozwolenia, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przekazano plac budowy. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Pogórze
Ilość głosów: 868

2014/Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Porębskiego 21

Szacunkowa wartość projektu:
42 562 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:29:22

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumentację projektową i postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu złożono zgłoszenie wykonania robót budowlanych, a w październiku wyłoniono wykonawcę inwestycji, który rozpoczął roboty budowlane. W grudniu 2014 r. zakończono realizację inwestycji.

Pogórze
Ilość głosów: 606

2014/Montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Uranowej z Rtęciową

Szacunkowa wartość projektu:
1 667 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:30:20

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu, a zakończono w sierpniu 2014 r.

Pogórze
Ilość głosów: 450

2014/Uzupełnienie oświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Płk. Dąbka - Sikorskiego

Szacunkowa wartość projektu:
11 800 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:31:35

W lipcu 2014 r. Wydział Inwestycji Urzędu Miasta poinformował o zwiększonym zakresie rzeczowym i finansowym zadania, a we wrześniu zadanie zostało przekazane do realizacji Zarządowi Dróg i Zieleni. W listopadzie zadanie "Doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości krzyżówki Dąbka - Sikorskiego" zmieniono na "Budowa sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych przy ul. Płk. Dąbka - Sikorskiego". Od 6 listopada trwała procedura wyłonienia wykonawcy, ale nie została zakończona pomyślnie. W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym i koniecznością dokonania rozliczeń roku budżetowego nie podjęto kolejnego zamówienia. W projekcie planu budżetu na 2015 rok umieszczono zadanie "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. płk. Dąbka z ul. Sikorskiego", którego koszt oszacowano na 650 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2016 roku.

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 576

2014/Remont nawierzchni chodnika przed wejściem do budynku SP nr 16

Szacunkowa wartość projektu:
88 179 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:32:25

W czerwcu wyłoniono wykonawcę, który w lipca przystąpił do wykonania robót. Realizację inwestycji zakończono w sierpniu 2014 r.

Redłowo
Ilość głosów: 454

2014/Budowa brakującej części chodnika między ul. Legionów a ul. Korczaka

Szacunkowa wartość projektu:
16 673 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:33:40

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2014 z powodu braku akceptacji umowy użyczenia przez Morską Spółdzielnię Mieszkaniową. Udało się ją zawrzeć dopiero w czerwcu 2015 r. Na przełomie lipca i sierpnia trwały procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Pod koniec września 2015 r. ukończono realizację zadania.

Redłowo
Ilość głosów: 418

2014/Pasy rowerowe na ul. Stryjskiej

Szacunkowa wartość projektu:
39 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:34:57

Projekt ze względu na nowatorskie w skali miasta rozwiązanie wymagał dłuższych konsultacji z Zarządem Dróg i Zieleni oraz policją; zakończono je w październiku. W związku z faktem, że realizacja zadania wymagała wycinki zieleni i poszerzenia chodnika w listopadzie podjęto decyzję, że oznakowanie poziome (pasy) zostanie wykonane w 2014 r., a pozostały zakres zostanie zrealizowany wiosną 2015 r. W styczniu 2015 r. ze względu na uwagi do dokumentacji projektowej zdecydowano zlecić dodatkowe prace projektowe. W czerwcu odroczono realizację zadania do czasu uzgodnienia projektu budowlanego i zmienionego w jego skutek projektu organizacji ruchu. Na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. projekt został zaakceptowany w zakresie organizacji ruchu; rozpoczęto przygotowania po przeprowadzenia procedury przetargowej. We wrześniu wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty budowlane. Prace trwały do listopada 2015 r., gdy zakończono realizację zadania.

Redłowo
Ilość głosów: 403

2014/Estetyzacja zadrzewionego parku w obrębie alei Zwycięstwa, ul. Lutyckiej, ul. Legionów i stacji Lotos

Szacunkowa wartość projektu:
42 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:35:42

Ze względu na zakres prac objętych projektem, tj. wykonanie cięć technicznych i sanitarnych w istniejącym drzewostanie (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych, chorych, itp.), wskazanie oraz usunięcie krzewów i drzew martwych, chorych, zamierających i zagrażających bezpieczeństwu wraz z karczowaniem; usunięcie drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat wraz z karczowaniem; wykonanie cięć umożliwiających utrzymanie formowanego kształtu koron drzew; podkrzesanie drzew w sierpniu zawarto umowę na realizację zadania. Rozpoczęła się w listopadzie, zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę po zakończeniu okresu lęgowego. Realizację zadania zakończono w marcu 2015 r.

Śródmieście
Ilość głosów: 592

2014/Kwiecisty zakątek na terenie Przedszkola nr 51 przy ul. Władysława IV 52

Szacunkowa wartość projektu:
4 376 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:39:03

Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 2014 r., a zakończono w marcu 2015 r.

Śródmieście
Ilość głosów: 535

2014/Wymiana nawierzchni na szkolnym placu zabaw - SP nr 21

Szacunkowa wartość projektu:
86 700 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:40:04

Realizację zadania rozpoczeto w lipcu, a zakończono we wrześniu 2014 r.

Śródmieście
Ilość głosów: 520

2014/Budowa siłowni zewnętrznej Fit-Park przy ul. Abrahama 58-60

Szacunkowa wartość projektu:
46 558 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:40:53

W okresie lipiec/sierpień przygotowywano dokumentację projektową. W wyniku prac projektowych okazało się, że na wskazanej przez wnioskodawcę działce nr 689/305 zabudowanie terenu powoduje konieczność wykonania prac ziemnych, rozbiórki ogrodzenia i trzepaka oraz wycinki drzew i krzewów. Wykonanie tych robót i prac w znacznej części pochłonie zakładane środki finansowe kosztem urządzeń rekreacyjnych. W związku z powyższym, w celu realizacji zadania w kwocie zakładanej przez Wnioskodawcę, konieczne jest zmniejszenie ilości urządzeń rekreacyjnych. Uzyskano zgodę na realizację inwestycji na gruncie gminnym (działka Nr 689/305) przy ul. Abrahama. We wrześniu podczas spotkania z Wnioskodawcą ustalono ilość i rozmieszczenie urządzeń. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i przygotowano przetarg nieograniczony na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej. Od stycznia 2015r. wnioskowano do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, koniecznych do uzyskania przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. W maju 2015r. złożono wniosek na rozszerzenie zgody dot. inwestycji na wskazanym terenie. W lipcu złożono ponownie komplet dokumentów do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego na przyjęcie zgłoszenia dot. wykonania robót budowlanych. We wrześniu rozpoczęto procedury przetargowe zwiazane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2015 roku.

Wielki Kack
Ilość głosów: 597

2014/Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego w ul. Źródło Marii i ul. Ks. Siega z ul. Waleriana Szefki

Szacunkowa wartość projektu:
85 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:44:58

Od lipca do listopada dokonywano uzgodnień między poszczególnymi wydziałami i ZDiZ, przygotowano procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W grudniu 2014 r. opracowano projekt wraz z niezbędną dokumentacją. Do lipca 2015 r. trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 18 sierpnia 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowalnych. We wrześniu 2015 r. zakończono realizację zadania.

Wielki Kack
Ilość głosów: 490

2014/Remont - postawienie wiaty przystankowej przy ul. Starodworcowej

Szacunkowa wartość projektu:
15 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:45:47

W lipcu ZKM Gdynia wystąpił do referatu administrowania gruntami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni o zgodę na wykonanie inwestycji na gruntach gminnych oraz opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie wiaty przystankowej. W związku z informacją iż działka, na której ma być postawiona wiata znajduje się w zarządzie PKP S.A. wystąpiono z wnioskiem o zgodę na trwałe zainwestowanie na niej. W związku z otrzymaną od PKP SA odmową oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości kolejowej w celu ustawienia na naiej wiaty przystankowej ZKM wraz z przedstawicielem PKP SA dokonał wizji w tereni, by przygotować materiały niezbędne do przygotowania umowy najmu niezbędnego terenu. W październiku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, a w listopadzie ZKM zgłosił do Wydziału  Architektoniczno-Budowlanego zamiar wykonania robót budowlanych. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Wielki Kack
Ilość głosów: 468

2014/Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu:
45 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:46:29

W okresie lipiec/sierpień wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, jednak wstrzymano prace projektowe ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji. Urząd Miasta Gdyni przewidywał w przyszłości sprzedaż lub inwestycję na działce nr 150/4 KM14, obręb Wielki Kack. We wrześniu prezydent miasta Gdyni przedstawił stanowisko podtrzymujące lokalizację urządzeń siłowni zewnętrznej na działce nr 150/4 KM 14, zgodnie z wnioskiem wybranym przez mieszkańców dzielnicy. W związku z powyższym ponownie złożono wniosek z prośbą o zgodę na przeprowadzenie inwestycji na gruncie gminnym. W październiku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a w listopadzie rozpoczęto realizację inwestycji. Zakończono ją w grudniu 2014 r.

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 594

2014/Budowa podłoża dla istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem dodatkowych urządzeń do ćwiczeń przy ul. Wielkokackiej 18

Szacunkowa wartość projektu:
87 500 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:49:25

W lipcu i sierpniu przygotowano dokumentację projektową, uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na gruncie gminnym oraz przygotowano przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. We wrześniu złożono wniosek na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W listopadzie rozpoczęto realizację inwestycji, którą zakończono w grudniu 2014 r.

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 735

2014/Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej, ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie SP nr 35

Szacunkowa wartość projektu:
97 972 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:47:34

W okresie lipiec/sierpień przygotowano dokumentację projektową. Po wykonaniu badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni asfaltowej okazało się, że nie nadaje się ona jako podbudowa pod projektowaną nawierzchnię poliuretanową, wymagana jest jej rozbiórka. Zamierzenia wnioskodawcy dotyczące wykonania boiska na istniejącej nawierzchni nie mogły być zrealizowane. W celu realizacji zadania koniecznym było wykonanie nowej nawierzchni, co łączyło się ze znacznym wzrostem nakładów. Szacowany koszt wykonania boiska wynosił ok. 300 000 zł (w tym koszt utylizacji istniejącej nawierzchni - 100 000 zł), co przewyższało ponad trzykrotnie zakładane koszty projektu, tj. 97 972 zł. We wrześniu uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na gruncie gminnym. Złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. W październiku zawarto umowę na realizację robót budowlanych i rozpoczęto je. Realizację zadania zakończono w grudniu 2014 r.

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 576

2014/Remont schodów prowadzących od ul. Partyzantów do kościoła św. Antoniego

Szacunkowa wartość projektu:
110 220 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 10:48:23

W okresie lipiec/sierpień przygotowano niezbędną dokumentację. We wrześniu 2014 r. rozpoczęto realizację zadania, zakończono ją w październiku 2014.

Babie Doły
Ilość głosów: 263

2015/Siła dębu - przestrzeń do ćwiczeń fizycznych

Szacunkowa wartość projektu:
74 869 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Dedala, Działka o numerze ewidencyjnym 1066/25. Typ własności: Zasób gruntów gminy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-20 09:34:30

 
Między styczniem a kwietniem 2016 r. uzyskano zgodę na wykonanie inwestycji na wskazanej działce oraz wszczęto postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.
W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji do początku lipca 2016 roku. Pod koniec czerwca złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
W przygotowaniu przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń do ćwiczeń i elementów Parku Sportów Miejskich. W dniu 10 października 2016 r. wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i streetworkoutu. W dniu 18 października 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert, obecnie trwa procedura ich sprawdzania. W dniach 12-13 grudnia 2016 r. miały miejsce prace związane z dostawą i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej i streetworkoutu. Prace zakończono, odbiór inwestycji nastąpił 22 grudnia.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1611

2015/Aktywnie na Chwarznie i Wiczlinie - projekt dla całej dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Szacunkowa wartość projektu:
546 150 zł

Lokalizacja projektu:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Chwarznieńskiej do ul. Mokrej. 2) Lokalizacja siłowni: działka gminna nr 252/30 Działka przy istniejącym placu zabaw przy istniejącym placu zabaw na ul. Okrężnej.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-20 09:37:42

1. Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku do ul. Mokrej
 W styczniu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Do 13 sierpnia 2016 r. trwało opracowanie potwierdzonych projektów podziału do wniosku o zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ten sam termin dotyczy przekazania projektów budowlanych na mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, badań geologicznych gruntu, inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Obecnie trwa weryfikacja projektu budowlanego. Pod koniec października 2016 nastąpi złożenie wniosku ZRID. W pierwszej połowie listopada planowana jest weryfikacja projektów wykonawczych. Uzyskanie decyzji ZRID ma nastąpiła w drugiej połowie lutego 2017. Prace budowlane zostały ukończone w lipcu 2017 roku. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
 
 
2. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Okrężnej
Od stycznia do kwietnia 2016 roku uzyskano zgodę na inwestycję na wskazanej działce i przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W maju 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do 3 lipca 2016 r.). W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i przystąpiono do weryfikacji części dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji. W dniu 30 sierpnia podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. W dniu 28 października dokonano odbioru robót związanych z realizacją inwestycji. Inwestycja została zakończona
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
 
 

 

Chylonia
Ilość głosów: 1794

2015/ Aktywna Chylonia

Szacunkowa wartość projektu:
350 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z wybudowania boiska wielofunkcyjnego, budowy skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej przy ZSO nr 5 Boisko oraz skocznia ma powstać przy ul. Wejherowskiej 55 na terenie ZSO nr 5 w Gdyni. Boisko oraz skocznia będzie się znajdować na istniejącym boisku piaskowym oraz bieżni LA również o nawierzchni piaskowej. Nr księgi wieczystej 17303 KM 18 Obręb Gdynia nr działki 973/124

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-11-05 11:51:19

Zadanie zostało zrealizowane w Listopadzie 2018 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 
 

Cisowa
Ilość głosów: 1136

2015/ Cisowa PlayGround

Szacunkowa wartość projektu:
258 680 zł

Lokalizacja projektu:
Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działka 1071/1013, w rejonie cisowskiego parku nad Cisowską Strugą, w miejscu istniejącego obecnie mini-placu zabaw (piaskownica i dwie zabawki). W załączeniu mapka poglądowa. Ostateczna powierzchnia placu zbliżona będzie do prostokąta o wymiarach ok. 25 m x 30 m (czyli około 750 m.kw.).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:05:08

Rozbudowa dotychczasowego placu zabaw w rejonie cisowskiego parku nad Cisowską Strugą
 
Od stycznia do lutego 2016 roku trwały procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W marcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, z terminem realizacji do 21 maja 2016 roku. W lipcu trwało postępowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych. W wyniku postępowania złożone zostały dwie oferty. Jedna oferta spełniała wymagania zawarte w postępowaniu, jednak cena oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Wobec tego postępowanie przetargowe zostalo unieważnione i  we wrześniu ponownie został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony w drugiej połowie października. Dnia 19 grudnia 2016 roku projekt został ukończony i oddany do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 1156

2015/Mini Boisko Szkolne przy ZWE nr 1 Gdynia Dąbrowa, ul. Wiczlińska

Szacunkowa wartość projektu:
187 000 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:08:53

Budowa mini boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, mini koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy, z przeznaczeniem dla dzieci w wieku 2-11 lat
 
 W kwietniu 2016 roku ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do drugiej połowy lipca 2016 r.). Na początku lipca przekazano część dokumentacji projektowej niezbędną do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. We wrześniu  wszczęto postępowanie przetargowe na realizację inwestcyji. W dniu 26 października 2016 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji.
W dniu 2 listopada podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. W związku z warunkami pogodowymi prace zostały przełożone na wiosnę 2017r. Prace zostały zakończone w kwietniu 2017r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Dąbrowa
Ilość głosów: 1492

2015/Rozbudowa terenów sportowych w Zespole Szkół nr 14

Szacunkowa wartość projektu:
50 000 zł

Lokalizacja projektu:
tereny sportowe Zespołu Szkół Nr14

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:10:07

Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół nr 14
 
W kwietniu 2016 roku uzyskano decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku.W dniu 3 sierpnia 2016 złożono do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego w Gdyni wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji. W dniu 7 października otrzymano pozwolenie na budowę, umożliwiające realizację inwestycji. W dniu 14 października wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia skateparku i wykonanie wyciszenia ramp. W dniu 31 października dokonano otwarcia ofert. W listopadzie wyłoniono wykonawcę. Trwają prace związane wymianą koszy do koszykówki. W dniach 13-14 grudnia trwały prace związane z wygłuszeniem ramp sakteparku i montażem oświetlenia przy skateparku. Projekt zrealizowano, odbiór inwestycji nastąpił w dniu 22 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Działki Leśne
Ilość głosów: 940

2015/Boisko z bezpieczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2

Szacunkowa wartość projektu:
119 891 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko zlokalizowane jest na terenie Gimnazjum nr 2 przy ul.Wolności 25. Dostęp do boiska przewidziany jest dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:11:01

Budowa boiska wielofunkcyjnego (siatkówka i koszykówka) z bezpieczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2
 
Od lutego 2016 roku przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do końca czerwca 2016 r.). W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. Zakonczyła się weryfikacja części dokumentacji budowlanej niezbędnej do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy. W dniu 19 lipca podpisano umowę na wykonanie robót związanych z budową boiska. We wrześniu rozpoczęto prace budowlane. W dniu 19 września 2016 r. dokonano odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zakończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Grabówek
Ilość głosów: 1510

2015/Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki Gdynia, ul. Okrzei

Szacunkowa wartość projektu:
207 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6, działka nr 854/12.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:12:37

Budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. ok. 600 m kw o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem - tj. słupy do siatki, kosze do koszykówki
 
W marcu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem jej realizacji do 20 czerwca 2016 r. W czerwcu złożono zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz zweryfikowano dokumentację budowlaną w zakresie ogłoszenia przetragu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 18 sierpnia 2016 zawarto umowę na realizację prac związanych z budową boiska wielofunkcyjnego przy  ul. Okrzei na terenie Gimnazjum nr 4. W dniu 2 listopada 2016 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. Inwestycja zrealizowana i oddana do eksploatacji.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Kamienna Góra
Ilość głosów: 243

2015/Uspokojenie ruchu drogowego na ul. Legionów w rejonie skrzyżowania z ul. Krasickiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania

Szacunkowa wartość projektu:
6 676 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Legionów, między skrzyżowaniami z ul. Krasickiego, a ul. Sieroszewskiego (możliwie jak najbliżej ul. Krasickiego), ze względu na bliskość szkoły podstawowej nr. 18. Ten rejon to bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ znajduje się na łuku pochylonej jezdni, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej nr. 18. Duża prędkość pojazdów (rozpędzających się pod górę od strony al. Piłsudskiego lub zjeżdżających z góry) stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pojazdów i pieszych, szczególnie dzieci zmierzających do szkoły.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-08-20 16:50:10

Wykonane wyniesienie skrzyżowania ulic Legionów i Krasickiego będzie współfinansowane przez Budżet Obywatelski, Radę Dzielnicy i Zarząd Dróg i Zieleni
 
Po konsultacjach z wnioskodawcą i we współpracy z Radą Dzielnicy Kamienna Góra ustalono, że zostanie wykonane wyniesione skrzyżowanie ulic Legionów i Krasickiego; będzie współfinansowane przez Budżet Obywatelski, Radę Dzielnicy i Zarząd Dróg i Zieleni. W lipcu i sierpniu trwała realizacja projektu. We wrześniu inwestycja została ukończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Kamienna Góra
Ilość głosów: 435

2015/Zamknięty wybieg dla psów w centrum Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
26 700 zł

Lokalizacja projektu:
Bardzo zaniedbany teren, skarpa wzdłuż boisk na terenie Gimnazjum nr 11 w Gdyni, która po uporządkowaniu i zagospodarowaniu, może pełnić funkcje wybiegu gdzie można luzem puszczać zwierzęta. Wybieg miałby wymiary ok.40,0m x ok.5,0m.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:14:57

Uporządkowanie i zagospodarowanie na terenu przy Gimnazjum nr 11 w Gdyni, który będzie pełnił funkcje wybiegu gdzie można luzem puszczać zwierzęta
 
Od stycznia do kwietnia 2016 roku przygotowano niezbędne opinie oraz kompletną dokumentację projektową do uzyskania pozwolenia na budowę. Pod koniec czerwca uzyskano pozwolenie na budowę, a 18 lipca 2016 roku podpisano umowę na realizację inwestycji; roboty budowlane rozpoczęły się 1 sierpnia i trwały do 16 września 2016 roku. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia
tel./fax: 58 621 72 24, e-mail: gim11gdynia@poczta.fm

Karwiny
Ilość głosów: 706

2015/Plac zabaw dla najmłodszych przedszkolaków i nie tylko na terenie przedszkola nr 44

Szacunkowa wartość projektu:
60 000 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw powstał by na terenie publicznego przedszkola nr. 44 przy ulicy Tatarczana 4. Projekt stworzyłam z myślą o najmłodszych przedszkolakach (3 lata), ponieważ ich placyk jest w opłakanym stanie. Placyk jest zbitkiem różnych zabawek, zakupywanych na przestrzeni wielu lat przez przedszkole, które są już niszczone.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:16:03

 
Wykonanie projektu wiąże się z montażem i wyposażeniem placu zabaw na terenie przedszkola nr 44
 
W lutym 2016 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z terminem jej realizacji do 18 kwietnia 2016 roku. W kwietniu rozpoczęto procedurę wyłaniania wykonawcy robót budowalnych. W czerwcu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. w lipcu i sierpniu trwały roboty budowlane. We wrześniu prace budowlane zostały zakończone. Inwestycja oddana do użytku.
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 680

2015/Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni łączących ulicę Ramułta i Morską

Szacunkowa wartość projektu:
100 600 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt dotyczy chodników łączących ulicę Morską z ulicą Ramułta. Połączenie obu ulic to ciąg komunikacji pieszej. Projekt obejmuje również jezdnię od ulicy Ramułta do budynków przy ulicy Morskiej 172 i 174.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:16:57

Modernizacja chodników i nawierzchni jezdni łączących ulice Ramułta i Morską
 
W maju 2016 roku zawarto umowę z wykonawcą robót, w której wyznaczono termin odbioru prac na 6 lipca 2016 roku.  W lipcu inwestycja została oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 763

2015/Budowa siłowni outdoor przy ul. Wzgórze Bernadowo - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
29 950 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:40:23

 
Montaż urządzeń do ćwiczeń - prasa nożna, narty biegowe, wyciąg górny, motyl, biegacz, wioślarz wraz z umieszczeniem tablicy regulaminowej oraz kosza na śmieci.
 
W styczniu 2016 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni o zgodę na zainwestowanie na działkach należących do Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa. Z powodu napotkanych problemów niezbędne okazało się szukanie nowej lokalizacji dla inwestycji. Pod koniec czerwca 2016 roku udało się ustalić ostateczną lokalizację dla realizacji inwestycji. Działka Skarbu Państwa pierwotnie wskazana we wniosku jest niemożliwa do zainwestowania - nie mogłą być wykorzystana z powodu planowanej inwestycji (przebudowa drogi). Ustalono ostateczną lokalizację inwestycji. Najkorzystniejszą jest działka należąca do zasobów Skarbu Państwa dz.nr 103/25 wraz z 284. W październiku trwało przygotowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. W dniu 17 października 2016 przekazano projekt i wystąpiono do Urzędu Miasta Gdyni (referat Mienia Skarbu Państwa) o podpisanie umowy użyczenia terenu pod inwestycję. Uzyskano zgodę na użyczenie terenu z referatu Skarbu Państwa UM Gdyni a następnie podpisano umowę Użyczenia. W dniu 8 lutego 2017 roku złożono do wydziału zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczace planowanej inwestycji. W pzygotowaniu jest procedura wszczęcia powtórnego postępowania przetargowego na realizacjęinwestycji. W dniu 11 września 2017 roku wykonawca poinformował o gotowości do odbioru inwestycji. Odbioru dokonano dn. 20 września 2017 roku. Inwestycja zakończona..
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 881

2015/Kamienne schodki do rzeki Kaczej - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
46 600 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:43:21

Zejście do lustra wody w formie szerokich schodów
 
W styczniu 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (z terminem kwiecień - październik). W tym czasie do dokumentacji zbierano informacje odnośnie mapy do celów projektowych, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, a pod koniec kwietnia uzgodniono operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Kompletną dokumentację [projekt budowlany z kompletem uzgodnień, opinii i decyzji oraz projekt wykonawczy (PW), kosztorysy inwestorskie (KI), specyfikacje techniczne (ST) uzyskano jest do końca sierpnia 2016 roku. Dokumentacja została zweryfikowana we wrześniu 2016 roku. Pod koniec września złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W dniu 03.10.2016 otrzymano pozwolenie na budowę od  Państwowego Nadzoru Budowlanego. Pod koniec listopada 2016 został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Inwestycję ukończono i oddano do użytku w dniu 18.06.2017 roku.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 852

2015/Ławeczki i stoły ping-pong, przy SP nr 13 - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
18 845 zł

Lokalizacja projektu:
Teren koło budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni, ul. Halicka 8.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:44:24

Doposażenie kompleksu sportowego przy SP nr 13 o ławeczki z oparciem i dwa stoły do ping - ponga
 
Projekt został zrealizowany.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego  
ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia, tel. 58 622 23 43, e-mail: sekretariat@sp13gdynia.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 829

2015/Ławeczki z oparciem na przystankach Sandomierska, Radomska - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
3 000 zł

Lokalizacja projektu:
Instalacja dwóch ławeczek w pobliżu przystanków autobusowych: Sandomierska pętla oraz Radomska/ Wieluńska.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:45:24

Instalacja dwóch ławeczek w pobliżu przystanków autobusowych: Sandomierska Pętla oraz Radomska/ Wieluńska
 
Ze względu na zakres prac objętych projektem zadanie wymagało przeprowadzenia procedury w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. W maju i w lipcu trwało postępowanie związane z zakupem ławek. Pod koniec lipca zakończyło się postępowanie, ławki zostały zamontowane i w sierpniu oddane do użytku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 742

2015/Miła plac zabaw - monitoring - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
12 000 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu na działce nr 681/2 będącej własnością Gminy Miasta Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:46:19

Montaż monitoringu na działce nr 681/2
 
Projekt zrealizowano w maju 2016 roku przez firmę Łukasza Krause „Medias  - System”   
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzedu Miasta Gdyni, ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia
tel.: 58 660 22 45, e-mail: wzkiol@gdynia.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 698

2015/Siłownia zewnętrzna ul. Miła - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
29 490 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja projektu na działce nr 681/2 będącej własnością Gminy Miasta Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:48:05

Montaż urządzeń do ćwiczeń przy osiedlu Miła
 
2 marca 2016 r. wszczęto postępowanie w drodze przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. W kwietniu  postępowanie rozstrzygnięto, podpisano też umowę na przygotowanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do 11 czerwca 2016 r.). W czerwcu 2016 zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych i wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót.  W dniu 20 lipca 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Na przełomie sierpnia i wrzęsnia rozpoczęła realizacja projektu. W dniu 9 września 2016 r.dokonano odbioru robót związanych z realizacją inwestycji. Inwestycja została zakończona.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 875

2015/Street workout na skarpie przy ulicy Olkuskiej - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
54 000 zł

Lokalizacja projektu:
OLKUSKA 31/33 dz.nr 429/4 - fragment na wprost nr Lipnowska 1 i 2 (teren bo byłych ogródkach),pow. 300m2 typ własności:Miasto Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:49:18

Montaż urządzeń do siłowych ćwiczeń ulicznych typu "ścieżka zdrowia" przy ul. Olkuskiej, u zbiegu z ul. Lipnowską
 
W marcu 2016 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji (z terminem jej realizacji do połowy czerwca 2016 roku). Zamiar wykonania robót budowlanych zgłoszono w czerwcu. W dniu 20 lipca 2016 r. odbyło się otwarcie ofert dotyczące dostawy i montażu drążków do streetworkout'u.  W dniu 30 sierpnia podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. W listopadzie wykonawca zgłosił zakończenie robót. Inwestycja została zrealizowana i oddana do eksploatacji.
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Mały Kack
Ilość głosów: 742

2015/Strzelców - dojście do placu z siłownią - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
3 800 zł

Lokalizacja projektu:
Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Strzelców.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:51:37

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z montażem obrzeży betonowych
 
Projekt został zrealizowany.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego realizującego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel. 58 622 35 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

 

Mały Kack
Ilość głosów: 782

2015/Urządzenia turystyczne - stoły do ping-ponga i szachów, urządzenia do siłowni zewnętrznej, ścianka wspinaczkowa przy ul. Racławickiej naprzeciwko nr. 8 - Piękny Mały Kack

Szacunkowa wartość projektu:
48 900 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasto Gdynia 504/2 GD 95 gmina ok. 280 m2 przy ul. Racławickiej naprzeciwko nr 8

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:53:08

Montaż urządzeń zewnętrznych typu stoły do pin-ponga, poręcze gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, narty biegowe, stojak na rowery itp.
 
W marcu 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto je w kwietniu. Termin opracowania dokumentacji wyznaczono na 19 czerwca 2016 roku. W czerwcu wystąpiono ze zgłoszeniem o zamiarze wykonywania robót budowlanych, na początku lipca zgodę uzyskano. W lipcu zakończyło się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 4 sierpnia 2016 r. podpisana zostałą umowa z wykonawcą na dostawę urzadzeń turystycznych. We wrześniu trwały prace związane z przygotowaniem dostawy i montażu urządzeńrek reacyjnych.  W dniu 21 września 2016 r. dokonano odbioru robót związanych z inwestycją. Inwestycja została zakończona.
 
 Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 
 

Obłuże
Ilość głosów: 717

2015/Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu:
85 787 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy ulicy Podgórskiej, pomiędzy tyłem budynku OPEC (przy ulicy Adm. Unruga 80), a boiskiem do piłki nożnej. Działka nr. 1491/4. Położenie/usytuowanie: 10m od ulicy Podgórskiej(wieżowiec Adm. Unruga 80) oraz względem projektu Standard XL: 11,6m pomiędzy budynkiem OPEC a chodnikiem, a 12,9m wzdłuż budynku i chodnika w stronę stołu od ping-ponga. Powierzchnia łączna: 150 m2 (Plik do podglądu usytuowania placu w załączniku).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:54:07

Montaż drążków o różnej długości i wysokości, poręczy i kół gimnastycznych
 
Ponieważ działka wskazana do realizacji projektu nie należy do Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa 18 stycznia Gdyńskie Centrum Sportu wystąpiło do Wydziału Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni o podpisanie umowy użyczenia terenu z jego właścicielem. W kwietniu 2016 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku. W sierpniu trwało przygotowywanie dokumentacji projektowej. W dniu 28 października 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie Placu Sportów Miejskich. W dniu 14 października wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie oświetlenia dla terenu rekreacyjnego. Dnia 2 listopada 2016 r. wyłoniono wykonawcę. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu przy ul. Podgórskiej w Gdyni. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu przy ul. Podgórskiej w Gdyni. Inwestycja została ukończona i oddana do użytku dnia 9 stycznia 2017r.
 
 Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9  81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Obłuże
Ilość głosów: 771

2015/Utworzenie placu zabaw i miejsca wypoczynku

Szacunkowa wartość projektu:
150 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia ul,Unruga za blokiem mieszkalnym nr.61 i osiedle Nawigator lasek Gminy numer działki 982/2

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 11:54:50

Budowa placu zabaw o powierzchni około 250 m2, który będzie wyposażony w zestaw około 12 urządzeń oraz elementy małej architektury z nawierzchnią głównie piaskową
 
W styczniu 2016 roku przeprowadzono wizję lokalną z wnioskodawcą i złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o możliwość odlesienia terenu. W marcu otrzymano informację o braku takiej możliwości i na tej podstawie odstąpiono od procedury odlesienia gruntów leśnych. W czerwcu przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do 19 sierpnia 2016 roku. W dniu 26 października wyłoniono wykonawcę projektu. Inwestycja została ukończona i oddan do użytku w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Oksywie
Ilość głosów: 1055

2015/Łączka Merdających Ogonów, czyli wybieg dla psów z torem agility i parkiem dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu:
82 970 zł

Lokalizacja projektu:
Niezagospodarowany trawnik, za pocztą i pawilonami handlowymi, obok szkoły. Działka numer 484/110, ul. Cypriana Godebskiego 10. Teren podzielony jest chodnikiem na dwa trójkąty. Na jednym z nich utworzony zostanie otoczony zielenią wybieg dla psów z torem przeszkód agility (około 1000m2), na drugim park (około 600 m2).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:35:55

Działka numer 484/110, ul. Cypriana Godebskiego 10. Teren podzielony jest chodnikiem na dwa trójkąty. Na jednym z nich utworzony zostanie - otoczony zielenią - wybieg dla psów z torem przeszkód agility (około 1000 m2), na drugim park (około 600 m2).
 
W lutym br. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. W trakcie postępowania nie wyłoniono wykonawcy i powtórnie ogłoszono postępowanie. W kwietniu wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, z terminem realizacji do 13 czerwca 2016 roku. W czerwcu przygotowano wniosek zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego. We wrześniu został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca został wyłoniony w dniu 26 października 2016. Inwestycja została ukończona i oddana do uzytku 29 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Oksywie
Ilość głosów: 518

2015/Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską z ul. Płk. Dąbka i ul. Żółkiewskiego

Szacunkowa wartość projektu:
50 879 zł

Lokalizacja projektu:
Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską z ul. Płk. Dąbka i ul. Żółkiewskiego.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:37:08

Remont chodnika łączącego ul. Bosmańską i Płk. Dąbka
 
Zadanie zrealizowano 30 maja 2016 r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Orłowo
Ilość głosów: 290

2015/Estetyzacja terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - etap 1

Szacunkowa wartość projektu:
157 700 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony przy Pl. Górnośląskim pomiędzy placem zabaw a kioskiem i przystankiem ZKM

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:38:06

Poprawa ukształtowania terenu poprzez uregulowanie skarp i nawiezienie ziemi w celu ochrony wystających korzeni. Likwidacja stopni, budowa ścieżek, zasianie trawnika.
 
Wskutek niewyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej za pierwszym razem umowę z wykonawcą podpisano dopiero w kwietniu 2016 r. Kompletna dokumentacja projektowa miała zostać przekazana do 2 lipca 2016 roku, jednak na wniosek wnioskodawcy oraz Towarzystwa Przyjaciół Orłowa termin uległ wydłużeniu. W grudniu wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W kwietniu 2017r. przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Projekt został ukończony i oddany do użytkuw drugim tygodniu września 2017 roku
 
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Orłowo
Ilość głosów: 323

2015/Wykonanie progu zwalniającego o szerokości 4 m z oznakowaniem pionowym i poziomym przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej 54 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
12 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wykonanie progu spowalniającego o szerokości 4 m z oznakowaniem na nim przejścia dla pieszych przed Przychodnią Zdrowia na ul.Wrocławskiej 54 Właściciel: Gmina Miasta Gdynia pas drogowy na dz.479/45 km 79 ulica Wrocławska 54 w obrębie Dzielnicy Orłowo

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:39:13

W kwietniu 2016 roku przygotowano niezbędną dokumentację, w tym projekt organizacji ruchu. W maju wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.  Zakończono realizację projektu i oddano go do użytku w czerwcu 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 885

2015/Plac zabaw przy ul. Żeliwnej 21-23 w Gdyni Pogórze

Szacunkowa wartość projektu:
162 070 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Żeliwna 21-23, Działka nr 895/15 KM PG 13 Obręb GD, stanowiąca własność Gminy Miasta Gdynia. (525m2)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:40:13

Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw o wymiarze 525 m2 
 
W lutym zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do 18 kwietnia 2016 roku. Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz przygotowanie zgłoszenia zamiaru ich wykonywania. We wrześniu została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. W listopadzie wybrany został Wykonawca robót budowlanych i podpisana umowa z terminem realizacji  do dn. 05.12.2016 r.  W grudniu 2016 roku plac zabaw został oddany do użytku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 500

2015/Remont schodów (I, II) przy ulicy Uranowej w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:
Schody znajdujące się na działce nr 983 i 984 (mapka w załączeniu). Łączna długość schodów I i II - 25m, łączna powierzchnia - 56,75m2. Własność terenu - Miasto Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:45:53

Wykonany zostanie remont istniejących już schodów o łącznej powierzchni 56,75m2
 
Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W maju 2016 roku zakończono realizację inwestycji i oddano ją do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 825

2015/Miejsce dla wszystkich - sport, rekreacja i wypoczynek na terenie byłego domu dziecka na ul. Demptowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
68 000 zł

Lokalizacja projektu:
Część działki (678/4) na której znajdował się Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej, przylegająca do ul. Skarbka oraz łącznika miedzy Demptowską a Skarbka, poza obszarem piaskowego boiska piłkarskiego.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:48:31

Powstanie ogólnodostępnego miejsca aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku na wolnym powietrzu

15 kwietnia 2016 roku wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowej. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem jej realizacji do końca lipca 2016 roku. Na poczatku lipca rozpoczęto weryfikację części opracowanej dokumentacji projektowej, niezbędnej do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych. W dniu 14 października wszczęto postępowanie na wykonanie oświetlenia placu. W dniu 28 października wszczęto postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urzadzeń rekreacyjnych oraz na wykonanie jednostanowiskowego placu do koszykówki.
W dniu 2 listopada 2016 dokonano wyboru Wykonawcy. W dniach 8-9 grudnia rozpoczęły się prace związane dostawą i montażem oświetlenia placu. Montaż oświetlenia zakończył się w dniu 22 grudnia. W związku z niewyłonieniem Wykonawcy urządzeń treningowych, w przygotowaniu jest procedura wszczęcia powtórnego postępowania przetargowego na realizację inwestcyji. W dniu 14 kwietnia 2017 wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego.
Na początku maja 2017 nastąpiło otwarci ofert i obecnie trwa ich sprawdzanie. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w połowie czerwca. W dniu 22 czerwca 2017 r. wprowadzono Wykonawcę na teren budowy.W dniu 28 lipca 2017 roku Wykonawca poinformował o gotowości do odbioru inwestycji. Odbioru dokonano w dniu 7 sierpnia 2017 roku. Inwestycja zakończona.


Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Redłowo
Ilość głosów: 936

2015/Budowa Placu Street Workout od FlowParks

Szacunkowa wartość projektu:
126 949 zł

Lokalizacja projektu:
Polanka na Płycie Redłowskiej przy ul.Kopernika, pusty teren pomiędzy płotem, grilem, ścieżką a placem zabaw. Nieruchomość o numerze 6, arkusz 72 obręb GD

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:50:52

Montaż drążków, poręczy, kół gimnastycznych, lin do wspinaczki, drabinek oraz ławeczki do ćwiczeń. Całość na podłożu z płyt EPDM (150 m kw) oraz piasku zapewniającego amortyzację podczas upadku.
 
Od lutego do marca 2016 roku trwało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, którą zrealizowano w pierwszej połowie czerwca. W maju 2016 roku zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych i z końcem czerwca uzyskano zgodę. W lipcu trwały prace nad ogłoszeniem przetargu na dostawę i montaż urządzeń sportowych.W dniu 14 lipca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert Wykonawców, dotyczace realizacji inwestycji. W dniu 8 września 2016 r. podpisano umowę na realizację inwestycji.W grudniu i styczniu trwały prace związane z dostawą i montażem urządzeń do streetworkoutu. Inwestycja została ukończona i oddana do użytku w dniu 17 stycznia 2017r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 438

2015/Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej i Władysława IV

Szacunkowa wartość projektu:
2 259 zł

Lokalizacja projektu:
Obszar ul. Władysława IV przed skrzyżowaniem z ul. Starowiejską oraz obszar przejść na ulicy Władysława IV na skrzyżowaniu z ul. Starowiejską. Zgodnie z załącznikiem "Mapka lokalizacji przedsięwzięcia". Teren stanowi własność gminy. Załącznik 1.1. Mapka lokalizacji przedsięwzięcia.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:51:49

Wymalowanie na całej szerokości dróg, w odpowiedniej odległości od przejścia dla pieszych, trzech pasów poprzecznych na każdym z trzech pasów drogi, które po najechaniu na nie przez samochód będą dawać sygnał kierowcom, by zwolnili. 
 
W czerwcu 2016 roku zakończono realizację zadania.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 587612000, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 449

2015/Usiądź na Starowiejskiej! Premiera małej architektury na najstarszej ulicy Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
28 032 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Starowiejska na odcinku między ul.3Maja a ul. Władysława IV, część północna (nasłoneczniona).Pas drogi, zajmujący teren do dwóch miejsc postojowych. Wybór miejsca mógłby być możliwy w głosowaniu za pośrednictwem strony starowiejska.pl i np.mobilnagdynia.pl W razie, gdyby wskazanie miejsca miało odbyć się na poziomie wniosku - miejsca parkingowe na przeciw Domku Abrahama (z uwzględnieniem zastrzeżeń ZDiZ w zakresie zachowania odległości od skrzyżowania i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Własność gminy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:52:41

Zostaną wykonane w pasie drogi, wzdłuż chodnika, zespół siedzisk i donic z zielenią na powierzchni mniej niż dwóch miejsc postojowych.
 
W maju 2016 roku wykonano projekt siedzisk wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisnym do rejestru zabytków. Przekazano dokumentację do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni celem uzyskania pozwolenia na montaż siedzisk. W czerwcu przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy prac, jednak nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy mebli miejskich zostało powtórzone w lipcu. Ponownie nie wpłynęła żadna oferta. Z końcem lipca po raz trzeci powtórzone zostało postępowanie na wybór wykonawcy mebli miejskich - postępowanie to zostało unieważnione (wpłynęły dwie oferty, jednak ceny ofert znacznie przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zadania). Z początkiem września po raz czwarty rozpoczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy. We wrześniu wyłoniono wykonawcę mebli miejskich. W styczniu 2017 roku wystąpiono do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego na montaż mebla miejskiego na ul. Starowiejskiej. W lutym uzyskano zgodę od Miejskiego Konserwatora Zabytków i zgłoszeno zamiar wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni. Inwestycje oddano do użytku w marcu 2017r.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 557

2015/Budowa chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a kościołem

Szacunkowa wartość projektu:
65 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia, ul. Górnicza, odcinek pomiędzy skrzyżowaniem ul. Górniczej z ul. Lipową a Parafią p.w. św. Karola Boromeusza przy ul. Górniczej 42. Miejsce wykonaniu robót obejmuje następujące numery działek: dz. nr 175/22 (dr) - właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr 177/20 (dr) - właściciel: Gmina Miasta Gdyni, dz. nr. 46/20 (dr) - właściciel: Zarząd Autostrad-Terenowy Zespół Nadzoru Nr 1 W Gdańsku Subisława 5, Gdańsk Przebieg chodnika może zostać skorygowany na etapie uzyskiwania uzgodnień.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:53:00

Zostanie wykonany chodnik o szer. 1,5 m ograniczony obrzeżami na odcinku 120 m wraz z nawierzchnią z płyt YOMB umożliwiającą dojazd właścicielom pojazdów do posesji w dwóch miejscach
 
Otrzymanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nastapiło nac listopada 2016 r. W czerwcu 2017 r.  ogłoszeno przetarg na zawarcie umowy z wykonawcą prac budowlanych, a realizacja projektu powinna zakończyła się 24.08.2017. Inwestycja oddana do użytku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 991

2015/Doposażenie boiska znajdującego się na terenie SP 20 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
75 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren SP 20

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:53:56

Montaż bramek do piłki nożnej, piłkołapów oraz ustawienie drabinek do Street Workout
 
W kwietniu 2016 roku przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a w maju podpisano umowę z terminem realizacji na początek lipca. W czerwcu zgłoszono zamiar wykonywania robót budowlanych. W dniu 20 października 2016 r. wszczęto postępowanie na realizację inwestycji. W dniu 28 października 2016 r. dokonano otwarcia ofert. Obecnie trwa analiza przedłożonych ofert. W dniu 22 listopada 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do Streetworkoutu i elementów wyposażenia boiska przy ul. Starodworcowej w Gdyni. Prace rozpoczęto na początku grudnia. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w dniu 29 grudnia 2016 roku.
 
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 469

2015/Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (progów zwalniających) na ulicy Starodworcowej

Szacunkowa wartość projektu:
10 226 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zakłada montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Stolemów a Krętą oraz 1 progu na odcinku pomiędzy ul. Wschodnią i Wielkopolską.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:55:01

Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicy Starodworcowej: jednego progu na odcinku między ul. Stolemów a Krętą oraz jednego progu na odcinku między ul. Wschodnią i Wielkopolską
 
Realizację zadania zakończono w maju 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 370

2015/Poprawienie bezpieczeństwa i ułatwienie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Pasiecznej i Krótkiej

Szacunkowa wartość projektu:
1 520 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia, skrzyżowanie ulic Pasiecznej i Krótkiej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:58:18

Zamontowanie lustra drogowego przy jezdni ul. Pasiecznej na skrzyżowaniu z ul. Krótką

Realizacja zadania zakończyła się w maju 2016 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 627

2015/Remont chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7 wzdłuż ul. Stawnej do wejścia głównego szkoły oraz wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych dla użytkowników basenu i rodziców uczniów od strony wschodniej, wzdłuż tzw. starej części szkoły

Szacunkowa wartość projektu:
108 004 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Zespołu Szkół nr 7 w Gdyni ul. Stewna 4/6

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:57:36

Wyremontowanie chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 7
 
W marcu podpisano z oferentem umowę na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji, tj. remont chodnika i przebudowę miejsc postojowych na istniejącym parkingu z terminem wykonania określonym na maj 2016 roku. Po opracowaniu i weryfikacji dokumentację przekazano do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni celem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz otrzymania zgody na odstępstwo od prawa budowlanego. W czerwcu uzyskano wymagane pozwolenia i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Roboty zostały rozpoczęte 11 lipca i zostały ukończone w dniu 30.08.2016

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zespół Szkół nr 7, ul. Stawna 4/6 81 – 629 Gdynia tel.: 58 624 04 07,
e-mail: zs7gdy@poczta.gdynia.pl
 

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 761

2015/Budowa ogólnodostępnego, nowoczesnego boiska do tenisa z funkcją gry w badmintona na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 (II etap modernizacji sportowych obiektów przyszkolnych)

Szacunkowa wartość projektu:
125 702 zł

Lokalizacja projektu:
Działka gminna nr 293/180 ul. Uczniowska 2

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 12:59:12

Budowa boiska poliuretanowego do tenisa na istniejącej nawierzchni betonowej o pow. 380 m2
 
Od lutego do marca 2016 roku trwało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy boiska do tenisa z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 22 marca 2016 r. z terminem realizacji do 10 czerwca 2016 roku. W czerwcu zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych, w lipcu została wszczęta procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę, który zrealizuje inwestycję.We wrześniu rozpoczęła się realizacja inwestycji. W dniu 19 września dokonano odbioru robót budowlanych. Inwestycja została zakończona.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1222

2015/Zakątek Zabawy - Budowa Placu Zabaw przy Skwerze Sue Ryder

Szacunkowa wartość projektu:
103 000 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Sue Ryder dz. nr 998/25 część działki w pobliżu skrzyżowania ul. Legionów i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego obręb: GD własność : Gmina Miasta Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:00:04

Wykonane zostanie ogrodzenie, nawierzchnia syntetycznej pod część urządzeń zabawowych, zostaną zamontowane urządzenia zabawowe oraz urządzenia małej architektury
 
W marcu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem jej realizacji do końca maja 2016 roku. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie zagospodarowania zieleni i kolorystyki urządzeń termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedłużono do 30 czerwca 2016 roku. W lipcu do Wydziału Arch. - Budowlanego złożony został wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W sierpniu w przygotowaniu było postepowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. We wrześniu ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 26 października 2016. Projekt zrealizowany i oddany do użytku w dniu 28 grudnia 2016 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Babie Doły
Ilość głosów: 362 | Ilość punktów: 1740

2016/Modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Szacunkowa wartość projektu:
134 115 zł

Lokalizacja projektu:

Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia pomiędzy ulicami Ikara 6, a Ikara 8. Działka o nr. 1066/25

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Modernizacja części istniejącego placu zabaw polegająca na stworzeniu wielofunkcyjnego bezpiecznego i nowoczesnego miejsca zabaw dla dzieci przede wszystkim wolnego od ingerencji zwierząt (psów, kotów, dzików). Miejsca, które będzie w całości ogrodzone, wyposażone w nowoczesny sprzęt zabawowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-10-30 15:15:37

Projekt został zrealizowany w grudniu 2017 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do końca kwietnia 2017 roku.W maju 2017 trwały prace związane z opracowywaniem  dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postepowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych we wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania został określobny na dzień 16.11.2017 r. W październiku i listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu. Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu  07.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1309 | Ilość punktów: 6162

2016/A teraz czas na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą na Chwarznie w ZS nr 15 przy ul. Jowisza

Szacunkowa wartość projektu:
390 000 zł

Lokalizacja projektu:

Działka gminna nr 141/7 (aktualny po synchronizacji nr działki: 1857) o pow. 29 121 m2 przy ul. Chwarznieńskiej na terenie ZS15 w Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60, polegający na wykonaniu 1000 m2 sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z drenażem a także montaż dwóch nowoczesnych bramek piłkarskich.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:19:09

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2018 r.

Zrealizowane działania:

 • Maj 2018 zawarto umowę na budowę boiska
 • Lipiec-Sierpień 2018 etap wykonywania prac
 • Październik 2018 zakończenie realizacji zadania

zdj. GCS

Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Chylonia
Ilość głosów: 1700 | Ilość punktów: 8199

2016/Akcja Rekreacja - modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki światowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
330 000 zł

Lokalizacja projektu:

Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Boisko do piłki koszykowej z możliwością dostosowania do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej mają służyć rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia. Projekt propaguje aktywny tryb życia i budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:04:59

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku.  W czerwcu przygotowano specyfikację istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. W dniu 19 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie SP 40 przy ul. Rozewskiej. W dniu 3 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert.  Od września do listopada 2017 r. trwały prace związane z realizacją inwestycji. Inwestycja ukończona i oddana do użytku w grudniu 2017 r.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Cisowa
Ilość głosów: 449 | Ilość punktów: 2108

2016/Cisowa Playground II

Szacunkowa wartość projektu:
219 500 zł

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt zakłada: - modernizację istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, budowa chodnika przez plac, demontaż starych urządzeń, zakup i montaż nowych zabawek), - budowę siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), - estetyzację terenu (wymiana chodników, klomb, nasadzenia, kosze, parking dla rowerów)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:03:35

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpił w czerwcu 2017 r. W sierpniu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych  We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych . Termin wykonania został określony na dzień 20.11.2017 r. W październiku 2017 r. trwały prace związane z realizacja obiektu. Zakończone zostały roboty budowlane i odebrane w dniu 29.11.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 3700

2016/Budowa boiska do piłki plażowej

Szacunkowa wartość projektu:
36 500 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni przy ulicy Nagietkowej 73

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa kompleksowego boiska do siatkówki plażowej z ogrodzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-11 11:10:50

Inwestycja zrealizowana i oddana do użytku w maju 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 901 | Ilość punktów: 3171

2016/Street Workout Park

Szacunkowa wartość projektu:
64 532 zł

Lokalizacja projektu:

ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Stworzenie miejsca do ćwiczeń siłowych - drążki, drabinki, lina do wspinania, poręcze, ławeczka do ćwiczeń, poręcze do ćwiczeń, koła gimnastyczne i inne. Nie mylić z siłownią plenerową!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:49:39

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Referatu Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod przyszły Plac Sportów Miejskich między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję -  koniec czerwca 2017 roku. W dniu 31 lipca 2017 roku Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało podpisaną Umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową "Na Wzgórzu" W przygotowaniu postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.15 listopada 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dn. 21 listopada 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W styczniu 2018 r. Wykonano dokumentację projektową.W dniu 12.01.2018 r. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

16.04.2018. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu do streetworkout. 

Zakończenia zadania: wrzesień.2018.

zdj. GCS

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 870 | Ilość punktów: 3161

2016/Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 - skok w dal

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:

Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14, w miejscu dawnej skoczni - odbudowa.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenach sportowych Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-03-26 16:23:51

Inwestycja zakończona w sierpniu 2017 r..

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 1043 | Ilość punktów: 3881

2016/Rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa. Budowa urzadzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:

ul. Rdestowa / ul. Szafranowa Działka nr 77/1; Arkusz 30; Obręb WK Stanowiąca własność Gminy Miasto Gdynia Nowe urządzenia mają być wpasowane w wolne miejsca na istniejącym placu zabaw.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Dostawa i montaż urządzeń linowych placu zabaw dla dzieci starszych wraz z wymianą nawierzchni. Nowe urządzenia mają być wpasowane w istniejący plac zabaw.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:05:37

W lutym 2017 r. nastąpiło przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W kwietniu ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku powtórnego ogłoszenia na wybór wykonawcy robót budowlanych została podpisana umowa na realizacje zadania. W lipcu Trwały place budowlane. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 09.08.2017 r.  ;

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 1516 | Ilość punktów: 7308

2016/Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Szacunkowa wartość projektu:
131 320 zł

Lokalizacja projektu:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum - Działka 270/41

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) wraz z montażem piłko-łapu przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-03-26 16:25:50

Inwestycja zakończona w październiku 2017r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Grabówek
Ilość głosów: 1652 | Ilość punktów: 7946

2016/Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu:
140 750 zł

Lokalizacja projektu:

Teren SP nr 17, w Gdyni, ul. Grabowo nr 12, Działka nr 267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej, wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:35:16

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku.  W dn. 21 marca 2017 r. wszczęto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.
W dn. 28 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie dokumentacji projektowej. W maju 2017 nastąpiła podpisanie umowy z wykonawcą projektu. Trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę. W dniu 1 września 2017 r. w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W dniu 10 października 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W grudniu 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Kamienna Góra
Ilość głosów: 425 | Ilość punktów: 2001

2016/Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 11 ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
74 000 zł

Lokalizacja projektu:

Ogrodzony teren Gimnazjum nr 11 przylegający do ul.Słowackiego 53 wzdłuż schodów prowadzących do budynku szkoły.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Boisko dolne przy szkole służy do realizacji programu z zakresu wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum nr 11.Po zakończeniu zajęć szkolnych jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy od godz. 16 do 20.Projekt dotyczy modernizacji powierzchni płaskiej(aktualnie piasek z resztkami trawy)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:25:27

Inwestycja zakończona w grudniu 2018r. 

 

zdj. GCS

Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Karwiny
Ilość głosów: 795 | Ilość punktów: 3643

2016/Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Szacunkowa wartość projektu:
217 509 zł

Lokalizacja projektu:

W załączniku - mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska - listy (2) z podpisami mieszkańców

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo korzystających uczniów i mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-20 11:38:58

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 27 marca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
W dniu 10 kwietnia 2017 dokumentacja została przekazana do Gdyńskiego Centrum Sportu. W dniu 25 kwietnia 2017 r. złożono w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni zgłoszenie zamiaru wykonania robót  budowlanych. W dniu 16 maja 2017 roku  Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 20 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie ZS nr 10 przy ul. Staffa. W dniu 7 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert. W październiku 2017 r. Dokonano korekty dokumentacji projektowej.Ze względu na opracowanie dokumentacji projektowej w miesiącu listopadzie nie było możliwości rozpoczęcia i zakończenia robót w bieżącym roku, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji zostało wszczęte w 2018 r. W dniu 22 czerwca wprowadzono wykonawcę na budowę. Trwa realizacja inwestycji. Zakończenie inwestycji wrzesień 2018.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 1756 | Ilość punktów: 8574

2016/Rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia

Szacunkowa wartość projektu:
185 000 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni Leszczynkach, ul. P. Ściegiennego 8, działka nr 401/89 i 503/91. Obręb Gdynia, KM 25

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa ogólnodostępnego, rodzinnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-10-31 17:48:11

Realizację zadania zakończono w lipcu 2018 r.

 • Dnia 24.04.2018 został wyłoniony wykonawca robót.
 • Dnia 27.04.2018 rozpoczęto budowę. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 685 | Ilość punktów: 2732

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne pod Kasztanem - liniarnia

Szacunkowa wartość projektu:
56 800 zł

Lokalizacja projektu:

Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Kolejny etap realizacji na terenie przy ulicy Olkuskiej. W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom wybrane zostały urządzenia Street Workout, w tym roku liczymy na Państwa poparcie dla projektu dla starszych dzieci, zabawek zrealizowanych głównie z lin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:08:42

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.   W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Unieważniony przetarg na wybór wykonawcy , ponieważ złożona została jedna oferta, która przekraczała kwotę planowaną na wykonanie zamówienia. Ogłoszone zostało ponownie postępowanie na wybór wykonawcy. W październiku dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu. Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu 14.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 617 | Ilość punktów: 2360

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - Meble Miejskie

Szacunkowa wartość projektu:
44 600 zł

Lokalizacja projektu:

Zdecydowana większość terenu znajduje się nieopodal ronda przy ul. Sandomierskiej. Pozostałe dwa miejsca w promieniu około 350 metrów od tego miejsca, tj. Olkuska, Kurpiowska oraz przystanek ZKM Łęczycka ( ławeczka ).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności najczęściej uczęszczanych miejsc przez mieszkańców w tej części miasta. Zdecydowanie takim miejscem jest rejon w pobliżu ronda, pętli autobusowej przy ul. Sandomierskiej. Posadowienie estetycznych elementów typu ławki, kwietniki, koszy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:13:05

W marcu 2017 r. zlecono wykonanie projektu na zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. W kwietniu wykonano projekt na zagospodarowanie terenu zieleni. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy prac. W czerwcu przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. W lipcu nastąpiło zawarcie umowy na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni.  W sierpniu rozpoczęła sie realizacja projektu. Zadanie zostało ukończone - termin wykonania prac to 12.10.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 608 | Ilość punktów: 1909

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej

Szacunkowa wartość projektu:
10 600 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Celem projektu jest doposażenie placu przy boisku szkolnym w funkcjonalne urządzenia siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:14:42

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zatrudnienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 14 kwietnia 2017 r wszczęte zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.  W dniu 19 kwietnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku dokonano otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 18 maja 2017 r. podpisano umowę z  Wykonawcą dokumentacji projektowej.  W dniu 21 czerwca przkazano kompletną dokumentację projektową i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego. W dniu 29 czerwca otrzymano decyzję o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 08 września 2017 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wszczęto procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę i mon+O19N23 W dniu 19 września 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W listopadzie 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 785 | Ilość punktów: 2797

2016/Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenie turystyczne - zjazd linowy przy ul. Racławickiej

Szacunkowa wartość projektu:
46 720 zł

Lokalizacja projektu:

dz. nr 0019.2109 (504/2) Gmina Mmiasto Gmina

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca dla dzieci w wieku 3-15 lat. Zjazd linowy służy do przemieszczania się z jednej strony na drugą, składa się z dwóch stacji - początkowej i końcowej - z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną, na której zamocowane jest siedzisko.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:11:15

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Podpisana została umowa z wykonawcą  dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane wykonanie zadania IV kw. 2017r. We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 11.10.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 935 | Ilość punktów: 3896

2016/Biblioteka dla wszystkich - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
110 000 zł

Lokalizacja projektu:

Gdynia, Obłuże, ul Boisko 6, budynek Spółdzielni mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni na działce nr 426 obręb 0020 Obłuże, o powierzchni 1700 metrów kwadratowych, księga wieczysta nr GD1Y00010149/7. Na parterze znajduje się sklep spożywczy "Maja" i prywatne przedszkole "Nutkolandia". Piętro zajmuje Biblioteka - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przylegać będzie do podestu na piętrze na przeciw schodów wejściowych na piętro (po drugiej stronie podestu).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1400 x 1100 mm w szybie samonośnym z trzech stron oszklonym, zadaszonym. Wjazd/wejście na platformę przez oszklone drzwi. Panel sterowania z podświetlanymi przyciskami, z oznaczeniem Braille'a, przyciskiem stop, telefonem alarmowym.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-07-02 15:32:21

Zrealizowane działania:
 • II-III kwartał 2018 r. - przeprowadzenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót - złożona oferta znacząco przekroczyła wartość zamówienia oraz nie spełniła wymogów formalnych,
 • IV kwartał 2018 r. - ponowne przeprowadzenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • styczeń 2019 r. - odebranie projektu budowlanego platformy pionowej,
 • maj 2019 r. - przygotowanie zapytania ofertowego,
 • lipiec-sierpień 2019 r. - podpisanie umowy na realizację,
 • wrzesień-październik 2019 r. - realizacja inwestycji,
 • listopad 2019 r. - zakończenie inwestycji,
 • styczeń-luty 2020 r. - w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • marzec - kwiecień 2020 r. - platforma została przekazana do administrowania Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych.

Koszt realizacji zadania wyniósł 146 466 zł.

 
 
 
 
Zdj. Wydział Budynków
-------------------------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Budynków
ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

 

Obłuże
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 4151

2016/Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia - Obłuże

Szacunkowa wartość projektu:
159 000 zł

Lokalizacja projektu:

Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Budowa 4-torowej bieżni ze skocznią do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. J. Unruga 88, która stanowić będzie element ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:33:33

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję  termin to początek maja 2017 roku. GCS otrzymało w czerwcu pismo informujące o braku możliwości budowy bieżni w zaproponowanej we wniosku lokalizacji.
Dnia 7 maja 2018. przekazano teren budowy wykonawcy. W lipcu 2018 inwestycja została zrealizowana.

 zdj. GCS

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia

tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Oksywie
Ilość głosów: 612 | Ilość punktów: 2660

2016/Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Szacunkowa wartość projektu:
215 200 zł

Lokalizacja projektu:

Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-11-18 09:38:03

 

W związku z programem rewitalizacji Oksywia, projekt jest realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy współpracy Laboratorium Innowacji Społecznych i GCS. Etap prac przy ul. Dickmana został zrealizowany w grudniu 2017 r.

 Zrealizowane działania:

 • styczeń 2017 r. - wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod inwestycję między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową oraz do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydanie zgody na zainwestowanie na terenach gminnych,
 • I kwartał 2017 r. - przygotowanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • marzec 2017 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji,
 • kwiecień 2017 r. - przygotowanie specyfikacji dotyczącej planowanej inwestycji,
 • wrzesień 2017 r. - styczeń 2018 r. - postępowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Żeglarzy w Gdyni w ramach projektu połączone Oksywie,
 • lipiec-sierpień 2018 r. - wszczęcie postępowania przetargowego na budowę boiska poliuretanowego przy ul. Żeglarzy,
 • październik 2018 r. - unieważnienie postępowania z powodu braku ofert,
 • kwiecień 2019 r. - ponowne wszczęcie postępowania przetargowego na budowę boiska,
 • maj 2019 r. - unieważnienie postępowania przetargowego na wykonanie boiska,
 • lipiec 2019 r. - wybranie wykonawcy na budowę boiska w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisanie umowy,
 • listopad 2019 r. - zakończenie oraz odbiór robót w związku z budową boiska,
 • styczeń - luty 2020 r. - wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej,
 • kwiecień - maj 2020 r. - rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy z wykonawcą siłowni zewnętrznej,
 • czerwiec - lipiec 2020 r. - wykonanie siłowni zewnętrznej oraz ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy placu zabaw - etapu realizowanego w ramach rewitalizacji,
 • sierpień 2020 r. - zakończenie realizacji siłowni zewnętrznej.

Realizacja zadań w ramach projektu została zakończona.

Koszt projektu wyniósł 341 919,77 zł, w tym:

 • adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Dickmana kosztowała 71 486,5 zł,
 • adaptacja przestrzeni rekreacyjnych przy ul. Żeglarzy - 270 433,27 zł.

W związku z poszerzeniem zadania w ramach projektu Gdynia OdNowa - Rewitalizacja Dzielnicy Oksywie, przy ul. Żeglarzy został zmodernizowany plac zabaw w kwocie 243 933,5 zł. Wkład własny gminy w ramach zadań realizowanych przy ul. Żeglarzy wyniósł 33,52%.

-------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Orłowo
Ilość głosów: 612 | Ilość punktów: 3628

2016/Nie tylko dla Orłów - Kreatywny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
206 342 zł

Lokalizacja projektu:

Zespół Szkół nr 5 w Gdyni ul. Orłowska 27/33 81-522 Gdynia Orłowo fragment działki 1060/22 wzdłuż boisk

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:

Wspólnie zrealizujmy projekt placu zabaw. Jego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, beztroskiej zabawy ograniczonej jedynie wyobraźnią, wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, przełamywanie barier oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 10:44:01

Zrealizowane działania:

 • październik - listopad 2018 r. - konsultacje wniosku z pełnomocnikiem Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnością, spotkanie z interesariuszami w sprawie ustalenia lokalizacji placu i określenia typów urządzeń gimnastycznych,
 • I kwartał 2019 przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej
 • maj 2019 r. - wszczęście postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej
 • czerwiec - grudzień 2019 r. - projektowanie placu zabaw,
 • grudzień 2019 r. zakończenie projektowania placu zabaw,
 • styczeń - luty 2020 r. - uruchomienie procedury uzyskania zaświadczenia do wniosku zgłoszenia robót budowlanych,
 • luty 2020 r. - uzyskanie zaświadczenia do wniosku zgłoszenia,
 • marzec 2020 r. - ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy placu zabaw,
 • maj 2020 r. - wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na budowę placu zabaw,
 • wrzesień - październik 2020 r. - Wykonawca zaprzestał prac związanych z realizacją umowy oraz złożył jej wypowiedzenie,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie nowego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu placu zabaw,
 • marzec 2021 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą placu zabaw,
 • kwiecień 2021 r. - rozpoczęcie prac budowalnych.

Planowane działania:

 • lipiec/sierpień 2021 r. - zakończenie prac budowlanych.

------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
tel: (58) 622 11 64 w. 47
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pogórze
Ilość głosów: 784 | Ilość punktów: 3661

2016/Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Szacunkowa wartość projektu:
208 389 zł

Lokalizacja projektu:

cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Etap I

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-11 11:29:03

Inwentaryzacja zieleni planowana jest do końca grudnia 2016 roku. Sporządzenie mapy do celów projektowych planowane jest do końca stycznia 2017 roku a przeprowadzenie badań geologicznych na początku maja 2017 r. Wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - początek lipca 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - sierpień 2017 r. Zadanie związane z budową siłowni zewnętrznej zakończone. Prace w tym zakresie odebrano 22.12.2017 r. Zadanie zrealizowane.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2606 | Ilość punktów: 12481

2016/ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy - modernizacje placów zabaw - przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej

Szacunkowa wartość projektu:
267 156 zł

Lokalizacja projektu:

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, plac zabaw w dotychczasowym miejscu, po schodkach na przeciw głównego wejścia do szkoły. Wesoła Dolinka - działka 329/1 KM 12, przy ul. Rumskiej, na końcu leśnego ciągu spacerowego Osiedle Zamek-Tesco, u podnóża leśnej górki.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Projekt modernizacji placów zabaw ABC ZABAWY to ważna inwestycja w przyszłość, którą są nasze dzieci. Zwróci się ona w postaci wszechstronnego rozwoju dzieci - ruchowego, a także społeczno-emocjonalnego, zwiększenia ich kreatywności i wyobraźni! STWÓRZ NAM PODSTAWY DOBREJ ZABAWY!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:16:09

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Planowany termin ukończenia zadania to druga połowa października 2017 r. W sierpniu nastąpiło Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych. Plac zabaw został oddany do użytku w listopadzie 2017r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 602 | Ilość punktów: 2741

2016/Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Szacunkowa wartość projektu:
154 900 zł

Lokalizacja projektu:

a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a "Fresh" marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

uporządkowanie najbardzie zaniedbanych miejsc w dzielnicy i przeznaczenie części na rekreację i wypoczynek mieszkańców upiększenie i modernizacja polegająca a nasadzeniach oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-08-17 13:17:01

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotwanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. W dniu 23 maja 2017 złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno Budowlanego UM w Gdyni. W dniu 8 czerwca 2017 wpłynęła decyzja Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczącego przedmiotowej inwestycji. W dniu 17 sierpnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń. W dniu 25 września 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż urzadzeń. W dniu 28 września 2017 przetarg unieważniono z powodu braków formalnych. We wrześniu powtórnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania - wykonawcę wyłoniono.  W październiku podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji do 13.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone w terminie, w  listopadzie 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 
 

Śródmieście
Ilość głosów: 1476 | Ilość punktów: 7061

2016/Śródmieście wygodne dla pieszych - więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura

Szacunkowa wartość projektu:
453 890 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Chcemy zmienić fragment Gdyni tak, by stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i wszystkich gdynian. Pokażmy, że "da się"!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:45:02

Zrealizowane działania:

 • Październik 2017 podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji
 • Lipiec 2018 wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy pracy
 • Wrzesień 2018 wyłonienie wykonawcy prac
 • Grudzień 2018 rozpoczęcie prac.
 • Luty 2019 przebudowa kanalizacji deszczowej
 • Marzec 2019 kontynuacja prac budowlanych.

Inwestycja oddana do użytku w czerwcu 2019 roku.

zdj. Kamil Złoch (www.gdynia.pl)

Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Wielki Kack
Ilość głosów: 442 | Ilość punktów: 1855

2016/Plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu:
140 600 zł

Lokalizacja projektu:

Wielki Kack ul. Stolemów. Fragment działki 150/4, bezpośrednio przy zlokalizowanej tam siłowni zewnętrznej. Wskazana lokalizacja jest własnością gminy, zaś plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu powstanie placu zabaw. Lokalizacja ma uwzględnić ochronę i włączenie w teren placu zabaw rosnących tam drzew szlachetnych i o walorach ozdobnych.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Utworzenie przy ul.Stolemów na Wielkim Kacku nowoczesnego placu zabaw, który stworzy miejsce rekreacji i zabawy dla najmłodszych dzieci. Dzięki położeniu bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej powstanie strefa korzyści dla dzieci i ich rodziców, a zaniedbana działka zmieni się w przestrzeń publiczną.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-08-08 13:35:08

 

Zrealizowane działania:

 • luty 2017 r. - ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 • kwiecień 2017 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • maj 2017 r. - opracowywanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 • czerwiec 2017 r. - odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • marzec 2018 r. - wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy pracy,
 • maj 2018 r. - unieważnienie postępowania - oferent wycował się z realizacji zadania,
 • czerwiec 2018 r. - ponowne wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy pracy,
 • lipiec 2018 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • sierpień 2018 r. - podpisanie umowy,
 • wrzesień-październik 2018 r. - etap wykonywania prac,
 • listopad 2018 r. - zakończenie odbiorów.

 

Zakończenie realizacji 21 listopada 2018 r.

--------------------------------------

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni,

ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00,
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 496 | Ilość punktów: 2275

2016/Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

Szacunkowa wartość projektu:
167 562 zł

Lokalizacja projektu:

Ulica Maszopów Obręb nr 27 Wielki Kack (Wielki Kack KM 14) Działka 2150 (stary numer 269/21) Działka 2413 (stary numer 482/22)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-10-25 13:20:56

Inwestycja zrealizowana w Sierpniu 2018.

Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 486 | Ilość punktów: 2299

2016/Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu:
114 400 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino Leśniczówka: 723/313, 721/315, 719/316 Wielkokacka, Graniczna, Stawna

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-07-16 11:44:12

Inwestycja oddana do użytku w maju 2019.

Jednostka realizująca:

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 796 | Ilość punktów: 3916

2016/Oświetlenie Placu 50-lecia SM "Bałtyk"

Szacunkowa wartość projektu:
126 922 zł

Lokalizacja projektu:
Plac 50-Lecia SM "Bałtyk" Działka nr 28-375 (stary nr 226/168) Użytkownik wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Wykonanie oświetlenia parkowego odpornego na uderzenia (uszkodzenia opraw) na słupach stalowych malowanych farbą proszkową na Placu 50-Lecia SM "Bałtyk" w Gdyni wraz z niezbędną dokumentacją projektową

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-07-10 14:33:35

Inwestycja zrealizowana.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1208 | Ilość punktów: 5615

2016/Arka Pokoleń - rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
37 040 zł

Lokalizacja projektu:
1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
1.Rewitalizacja tzw. Górki polegająca na estetyzacji miejsca oraz regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów po przez wykonanie tzw. faszyn. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii gdyńskiej Arki w formatach 270 x 120cm.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-09-19 16:58:00

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. WW dniu 13 lutego złożono do Wydziału UM w Gdyni wyjaśnienia dotyczca planowanego zagospodarowania terenu inwestycji. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego wniosku. W dniu 29 maja 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu Arka Pokoleń. Obecnie trwa etap projektowania. W dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynęło zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dotyczące prac związanych z porządkowaniem Trybuny "Górka". W dniu 01 września 2017 r w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Trwa sprawdzanie ofert. Trwają prace związane z zaprojektowaniem wystawy stałej związanej z historią terenów sportowych przy ul. Ejsmonda. Ustalono wersję logotypu tablic, trwa końcowy etap projektowania wystawy. Inwestycja zakończona w zakresie rewitalizacji trybuny. Wykonanie stałej wystawy dotyczącej lokalizacji zakończyło się we wrześniu 2018 roku.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 1060 | Ilość punktów: 4715

2016/Projekt "+1" dla dzielnicy z najwyższą frekwencją: Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj Się!

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:

Teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni (dz. nr 1025). Grunt wchodzi w skład zasobów gminnych.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj się ! czyli podarujmy przyszkolnym boiskom oświetlenie i dodatkowe wyposażenie. Dzięki temu projektowi ogólnodostępny , zrewitalizowany teren sportowo- rekreacyjny będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla przez wiele kolejnych lat. To projekt dla nas wszystkich: od przedszkolaka do seniora !

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-09-19 16:07:31

 

Zrealizowane działania:

 • Styczeń 2017 r. - oczekiwanie na zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym od Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni,
 • Luty 2017 r. - przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,
 • Marzec 2017 r. - rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego / wszczęcie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji,
 • Kwiecień 2017 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji,
 • Maj-czerwiec 2017 r. - projektowanie inwestycji/wykonywanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji,
 • Czerwiec 2017 r. - przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na projekt dotyczący dostawy sprzętu sportowego i modernizacji,
 • Lipiec 2017 r. - uzyskanie decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego niezbędnej do złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • Lipiec- sierpień 2017 r. - oczekiwanie na przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących prac związanych z budową oświetlenia boisk; przygotowanie zamówień publicznych na: dostawę i montaż urządzeń crossfit/streetworkout, budowę oświetlenia i budowę ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z dostawą wyposażenia boisk,
 • Wrzesień 2017 r. - wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż urządzeń do crossfitu; unieważnienie zamówienia publicznego na prace związane z wykonaniem ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem piłkochwytów oraz dostawą sprzętu sportowego (brak ofert); wszczęcie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na prace związane z wykonaniem ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem piłkochwytów oraz dostawą sprzętu sportowego,
 • Grudzień 2017 r. - zainstalowanie urządzenia crossfit; wykonanie ogrodzenia; dostawa sprzętu sportowego; wykonanie placu do streetworkoutu,
 • Styczeń - sierpień 2018 r. - przygotowanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia boisk
 • Wrzesień 2018 r. - wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia boisk,
 • Listopad 2018 r. - rozstrzygniecie zamówienia publicznego,
 • Grudzień 2018 r. - podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia boisk,
 • I kwartał 2019 r. - prace związane z wykonaniem oświetlenia.

 

Realizacja zadania została zakończona w kwietniu 2019 roku.


------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu,
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 651 | Ilość punktów: 3009

2017/Remont samolotu-pomnika TS-8 Bies przy ul. Ikara 10

Szacunkowa wartość projektu:
84 975 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica Babie Doły. Działka nr 86.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zgodnie z oceną stanu technicznego wykonaną na zamówienie Agencji Mienia Wojskowego należy w trybie pilnym zaprojektować i wykonać nową podkonstrukcję wsporczą, gdyż obecna nie gwarantuje dalszego bezpiecznego użytkowania.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-10-30 12:21:18

Projekt został zrealizowany w październiku 2018 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31,81-346 Gdynia

Babie Doły
Ilość głosów: 438 | Ilość punktów: 1744

2017/Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

Szacunkowa wartość projektu:
32 926 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt dotyczy ciągu pieszego prowadzącego schodami od przystanku Babie Doły do bloków przy ulicy Ikara. Teren znajduje się na działce nr 87 - własność Wspólnoty mieszkaniowej IKARA 3 oraz na działce nr 88 - własność Agencji Mienia Wojskowego

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Oświetlenie schodów od przystanku Babie Doły do ulicy Ikara

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-18 11:48:58

Realizację zadania zakończono w maju 2019 r. Całkowity koszt wyniósł 56 029 zł

 ------------------------
Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 360 | Ilość punktów: 1271

2017/Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora między ul Dedala 6 a 8

Szacunkowa wartość projektu:
9 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka nr 44; teren siłowni zewnętrznej / placu zabaw pod monitoringiem miejskim

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Bezpieczniejsze Babie Doły - dostęp do defibrylatora

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-14 15:08:51

Zrealizowane działania:

 • maj-sierpień 2018 r. - uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania, weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • wrzesień - październik 2018 r. - wszczęcie procedury zakupowej,
 • grudzień 2018 r. - zakup defibrylatora,
 • styczeń - luty 2020 r. - zawarcie umów poboru prądu oraz użyczenia powierzchni, na której zostanie zainstalowany defibrylator,
 • maj - czerwiec 2020 r. - pozyskanie środków z Budżetu Miasta Gdyni na montaż defibrylatorów,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - zmiana lokalizacji instalacji defibrylatora i podpisanie umowy z właścicielem nieruchomości,
 • październik 2020 r. - montaż defibrylatora, przekazanie inwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 13 861 zł.

Zdj. Gdyńskie Centrum Zdrowia

--------------------------------------

Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
tel.: 58 880-83-22 
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1261 | Ilość punktów: 6048

2017/Budowa BRAKUJĄCYCH chodników w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przy ulicach: Filipkowskiego, Okrężnej i Zaruskiego

Szacunkowa wartość projektu:
421 041 zł

Lokalizacja projektu:
Dzielnica: Chwarzno Wiczlino ul. Okrężna (Stare Chwarzno) - działka 189 ul. Zaruskiego (Wiczlino, rejon Patio Róży - Sokółka Zielenisz) - działka 273/25, 274, 275/11 ul. Filipkowskiego (Wiczlino, rejon Wiczlino-Ogród) - działka 186/9, 188/92

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Inwestycja polega na zaprojektowaniu o wykonaniu trzech BRAKUJĄCYCH odcinków chodników, które dopełnią i poprawią istniejącą infrastrukturę z której każdego dnia korzystają mieszkańcy dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-01-03 10:35:57

Inwestycja została zrealizowana.

Zrealizowane działania:

 • Maj 2018 zakończenie budowy brakujących chodników przy ulicy Okrężnej
 • Maj 2018 otrzymanie koncepcji projektu na remont ulic Filipkowskiego Danusi i Zaruskiego
 • Sierpień 2018 odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • Wrzesień-Październik 2018 zlecenie wykonania prac wykonawcy 
 • Grudzień 2018 zakończenie realizacji zadania

Jednostka realizująca: Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia 
ul. 10 lutego 24 
81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00 
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 876 | Ilość punktów: 4175

2017/AKTYWNA CHYLONIA - Budowa bieżni lekkoatletycznych, skoczni w dal przy nowo powstającym boisku na ogólnodostępnym tere

Szacunkowa wartość projektu:
276 000 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni ul. Morska 192 (teren boiska szkolnego) działka nr KM 22 487/81 typ własności: zasób gruntów gminy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa bieżni poliuretanowych: wokół nowo powstającego boiska do piłki nożnej (2 tory), bieżni prostej 50m (4 tory) oraz skoczni w dal z rozbiegiem - na terenie SP nr 10 w Gdyni - służących rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 13:47:19

Zrealizowane działania:

 • styczeń - kwiecień 2018 r. - otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • kwiecień 2018 r. - wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2018 r. - weryfikacja dokumentacji projektowej przez GCS,
 • listopad 2018 r. - przygotowanie do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z realizacją zadania; postępowanie zostało połączone z realizacją zwycięskiego w 2018 r wniosku na budowę oświetlenia (ID 2018/196),
 • listopad 2019 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • grudzień 2019 r. - wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • luty 2020 r . - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
 • czerwiec 2020 r. - zakończenie robót budowlanych,
 • lipiec 2020 r. odbiór robót budowlanych.

Inwestycja została oddana do użytku w sierpniu 2020 r.

Ostateczny koszt realizacji projektu wyniósł 217 479,50 zł. 

Zdj. GCS

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport

Cisowa
Ilość głosów: 577 | Ilość punktów: 2664

2017/Cisowa PlayGround III Nowy plac zabaw przy Zbożowej 6 / Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
312 000 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie zlokalizowany przy bloku nr 6 na ulicy Zbożowej w miejscu istniejącego placu zabaw - działka 667/660.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt polega na stworzeniu bezpiecznego placu zabaw dla mieszkańców dzielnicy Cisowa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-18 11:38:18

  Zrealizowane działania:

 • luty 2018 r. - ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowej,
 • kwiecień 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,
 • maj-lipiec 2018 r. - wykonanie wykonawcą dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2018 r. - ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac,
 • wrzesień 2018 r. - otwarcie ofert; unieważnienie postępowania - oferty znacznie przekroczyły zakładany budżet oraz wydłużyły termin realizacji zadania,
 • czerwiec-lipiec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy robót, rozpoczęcie prac w terenie, zamówienie urządzeń.


Projekt został zakończony w listopadzie 2019 r. 

Koszt jego realizacji wyniósł 295 660 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 787 | Ilość punktów: 2767

2017/Stoły do gier (piłkarzyki, chińczyk, szachy, warcaby, ping-pong) przy Skwerze Ks. Piotra Mazura

Szacunkowa wartość projektu:
29 400 zł

Lokalizacja projektu:
Lokalizacja stołów do gier: Skwer ks. Piotra Mazura i ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni. A) Stoły do gry w warcaby/szachy - Skwer ks. Piotra Mazura Działka nr 2105 Dąbrowa półokrągły teren po zachodniej stronie oczka wodnego B) Stoły do gry w piłkarzyki - Ogólnodostępny teren Zespołu Szkół nr 14 Działka nr 2007 Dąbrowa dziedziniec szkoły, trawnik na prawo od głównego wejścia do szkoły, za stanowiskami do parkowania rowerów. C) Stoły do gry w ping-ponga - dwie lokalizacje do wyboru C1) Niezagospodarowana wnęka w budynku szkoły, od strony terenów rekreacyjnych - preferowana ze względu osłonięcia przed wiatrem C2) Trawnik obok skateparku (oba stoły miałyby stać równolegle w jednej ze wskazanych lokalizacji) Orientacyjna mapka w załączniku

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Montaż 6 stołów do gier: 2x piłkarzyki, 2x szachy+warcaby, 2x tenis stołowy

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-01-08 12:51:55

Inwestycja została zrealizowana w Grudniu 2018.

Zrealizowane działania:

 • Luty 2018 ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • Kwiecień 2018 wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
 • Czerwiec 2018 odbiór dokumentacji projektowej
 • Lipiec 2018 ogłoszenie przetargu na wykonanie prac
 • Sierpień 2018 unieważnienie przetargu z powodu znacznego przewyższenia ofert
 • Wrzesień 2018 ogłoszenie zamówienia publicznego
 • Grudzień 2018 zakończenie realizacji prac

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 751 | Ilość punktów: 2905

2017/Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa

Szacunkowa wartość projektu:
63 300 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - przejście od ul. Paprykowej (okolice pawilonów handlowych, naprzeciwko budynku Paprykowa 11) w kierunku ul. Gorczycowej, odcinek do końca ulicy Sezamowej. Dalszy odcinek przejścia został już oświetlony ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Oświetlenie przejścia pieszego przez lasek pomiędzy ul. Paprykową (pawilony handlowe), a ul. Gorczycową

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-08 16:07:04

Zrealizowane działania:

 • kwiecień 2018 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • sierpień 2018 r. - odbiór dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
 • wrzesień 2018 r. - wniosek do Wydzału Nieruchomości ws. działań o wyłączenie terenów z produkcji leśnej,
 • październik 2018 r. - decyzja odmowna Lasów Państwowych ws. lokalizacji inwestycji na terenie leśnym,
 • listopad 2018 r. - luty 2021 r. - ustalenia i konsultacje dotyczące lokalizacji słupów oświetleniowych na prywatnych nieruchomościach gruntowych,

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2021 r. - styczeń 2022 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • II kwartał 2022 r. - zakończenie realizacji zadania.

------------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 623 | Ilość punktów: 2276

2017/Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 ul. Nagietkowa - bieżnia

Szacunkowa wartość projektu:
200 760 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73) działki ewidencyjne: 2000 i 2008 obręb Dąbrowa Działka stanowi własność gminy Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej o długości 100 m (4 tory) na terenie rekreacyjnym Zespołu szkół nr 14, w miejscu dawnej bieżni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 13:51:03

Zrealizowane działania:

 • Grudzień  2017 wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.
 • Styczień 2018 wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej
 • Marzec - Kwiecień 2018 przygotowanie dokumentacji projektowej - wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców
 • Lipiec 2018 wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy
 • Sierpień 2018 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
 • Wrzesień - Październik 2018 tworzenie dokumentacji projektowej
 • Grudzień 2018 wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie bieżni.
 • Marzec 2019 podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie robót  budowlanych

Inwestycja oddana do użytku w lipcu 2019 roku.

zdj. GCS

Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 747 | Ilość punktów: 2578

2017/Kwietny skwer na Dąbrowie - ul. Rdestowa

Szacunkowa wartość projektu:
40 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działka gminna przy ul. Rdestowej na terenie działki nr 2705 obręb 0014 Dąbrowa (dawniej 50/3 KM29, obręb Wielki Kack) przed sklepem Stokrotka. Obecnie zaniedbane klepisko

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Nasadzenie kwiatów i drzew oraz odtworzenie trawnika w okolicach skrzyżowania ul. Rdestowej i Nowowiczlińskiej od strony sklepu Stokrotka. Obecnie znajduje się tam zaniedbane klepisko.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-01-03 12:41:26

Zadanie zostało zrealizowane w Listopadzie 2018. 

Jednostka realizująca:
Biuro Ogrodnika Miasta, Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia 
tel: 58 620-72-86; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 490 | Ilość punktów: 2310

2017/Street Workout czyli rekreacja na świeżym powietrzu przy SP 26 na ul. Tatrzańskiej 40

Szacunkowa wartość projektu:
144 900 zł

Lokalizacja projektu:
Plac przy budynku SP26 przy ul.Tatrzańska 40 dz . nr 21 , obręb 0013 własność : Gmina Miasta Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa placu Street Workout do rekreacji na świeżym powietrzu przy ulicy Tatrzańskiej 40. Powierzchnia żwirowa z obrzeżami około 250 m2 przy budynku SP26, wejście od strony ulicy. Na placu znajdą się urządzenia do ćwiczeń indywidualnych typu street workout oraz 4 ławki.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-13 09:34:08

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • wrzesień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • październik 2018 r. - przeprowadzenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. - rozpoczęcie projektowania inwestycji,
 • maj - czerwiec 2019 r. - sprawdzanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2019 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu,
 • styczeń - marzec 2020 r. - przygotowanie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • kwiecień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • maj - czerwiec 2020 r. - wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie robót,
 • sierpień 2020 r. - zakończenie robót budowlanych,
 • wrzesień 2020 r. - odbiór robót budowlanych, zakończenie realizacji zadania.

Rzeczywisty koszt projektu wyniósł: 177 483,21 zł.

------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu,
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74,
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Grabówek
Ilość głosów: 1500 | Ilość punktów: 7233

2017/Bezpieczne boisko do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni. Ul. Grabowo 12, 81 -265 Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
187 600 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki przy SP nr 17 w Gdyni ul. Grabowo 12 81-265 Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 14 x 23 m, do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z wykonaniem podbudowy. 2. Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówkę 3. Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego (2 lampy przy boisku)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-13 09:45:10

Zrealizowane działania:

 • grudzień  2017 r. -  wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • lipiec - grudień 2018 r. - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej; projektowanie inwestycji,
 • luty 2019 r. - otrzymano zgodę na wykonanie robót budowlanych z Wydziału Architektoniczno- Budowlanego,
 • marzec 2019 r. - przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, uzupełnienie dokumentacji projektowej
 • lipiec - sierpień 2019 r. - wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy inwestycji,
 • listopad 2019 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • grudzień 2019 r. - wybór wykonawcy robót budowlanych,
 • styczeń 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
 • sierpień 2020 r. - zakończenie robót budowlanych,
 • wrzesień 2020 r. - odbiór robót budowlanych, zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 419 224 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74,
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Kamienna Góra
Ilość głosów: 475 | Ilość punktów: 2224

2017/Budowa bieżni na Bulwarze Nadmorskim

Szacunkowa wartość projektu:
115 920 zł

Lokalizacja projektu:
81-374 Gdynia, Bulwar Nadmorski, Odcinek Kamienna Góra, ścieżka będzie przebiegała przez działki nr 444 i 876 należące do Gminy Miasta Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa bieżni w Bulwarze Nadmorskim. Bieżnia miała by powstać wzdłuż ścieżki rowerowej. Wykonana będzie z nawierzchni profesjonalnej HanseGrand i HansMineral, przeznaczonej do tego rodzaju zadań. Nowoczesna bieżnia zastąpi doły i kałuże po których biegają obecnie mieszkańcy Gdyni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-20 11:47:20

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • sierpień 2018 r. - przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • listopad 2018 r. - zawarcie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. - grudzień 2019 r. - wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ustaleń dotyczących warunków technicznych inwestycji; z powodu kolizji z podziemnymi instalacjami konieczne były dodatkowe konsultacje przebiegu inwestycji,
 • luty 2020 r. - uzyskanie zaświadczenia do wniosku zgłoszenia robót budowlanych,
 • czerwiec 2020 r. - ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót polegających na budowie bieżni,
 • lipiec  2020 r. - unieważnienie pierszego postępowania - oferty spełniające wymagania przewyższały założony budżet na realizację zadania, ogłoszenie drugiego postępowania;
 • sierpień 2020 r. - unieważnienie drugiego postępowania - oferty przekroczyły budżet przeznaczony na inwestycję, ogłoszenie trzeciego postępowania,
 • wrzesień 2020 r. - wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy,
 • listopad 2020 r. - zakończenie robót budowlanych,
 • grudzień 2020 r. - odbiór robót budowlanych, zakończenie relizacji projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 271 537 zł.

zdj. GCS

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu 
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74,
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Karwiny
Ilość głosów: 875 | Ilość punktów: 4117

2017/W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny - budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę przy Zespole Szkół nr 13 na ul. Chwaszczyńskiej 26

Szacunkowa wartość projektu:
116 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 13 w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 26. Nawierzchnia miałaby zostać położona na istniejącym boisku asfaltowym.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
"W zdrowym ciele, zdrowe Karwiny". Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Taki obiekt nie tylko umożliwiłby rozwijać się osobom chętnie uprawiającym w/w. dyscypliny, ale także bezpiecznie bawić się najmłodszym dzieciom z ich opiekunami.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 10:49:55

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • lipiec - październik 2018 r.  - konsultowanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowych ze ZS nr 13,
 • grudzień 2018 r. - przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego uwzględniające wytyczne eksperta ds. dostępności koncepcję zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego,
 • sierpień 2019 r. - przygotowania przetargu na wykonanie dokumentacji, oczekiwanie na warunki techniczne odwodnienia terenu pod budowę boiska,
 • październik 2019 r. - otrzymanie warunków technicznych odwodnienia terenu oraz zagospodarowania kompleksowego terenu z ZDiZ;
 • styczeń 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej;
 • luty - marzec 2020 r. - wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy związanej z przygotowaniem dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego,
 • październik 2020 r. - odbiór dokumetacji projektowej,
 • styczeń 2021 r. - otrzymano zaświadczenie od Wydziału Architektoniczno-Budowalnego w odpowiedzi na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • marzec 2021 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót,
 • maj 2021 r. - wybór Wykonawcy oraz podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych. 

Planowane działania:

 • grudzień 2021 r. - zakończenie robót budowlanych

--------------------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 589 | Ilość punktów: 2861

2017/Budowa skateparku pod Estakadą Kwiatkowskiego z dojściem od ulic Niemojewskiego i Drzymały

Szacunkowa wartość projektu:
165 804 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Gminy w gestii ZDiZ w Gdyni znajdujący się pod Estakadą Kwiatkowskiego między ul. Niemojewskiego, Drzymały i Morską. Działka nr 512.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt budowy skateparku z utwardzoną nawierzchnią i podstawowymi elementami klasycznego skatepark z szerokim rozpędem, funbox z grindboxem i poręczą oraz grindboxy, ławkę, poręcz. Elementy jezdne wykonane ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:10:48

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • sierpień - wrzesień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, wszczęcie procedury,
 • październik - listopad 2018 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • styczeń - marzec 2019 projektowanie,
 • maj - czerwiec 2019 r. - opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, uzyskanie zgód na roboty budowlane,
 • sierpień 2019 r. - zakończenie procedury wyłonienia wykonawcy, nie wpłynęła żadna oferta. Pomimo poszukiwań wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie wyłoniono wykonawcy,
 • listopad - grudzień 2019 r. - ponowne przygotowanie wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy,
 • styczeń 2020 r. - ogłoszenie postępownia przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 • luty 2020 r. - unieważnienie postępowania,
 • kwiecień 2020 r. - ponowne ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych skateparku,
 • czerwiec 2020 r. - wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy,
 • sierpień 2020 r. - zakończenie robót budowlanych.

Skatepark został oddany do użytku 9 września 2020 r. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 303 963 zł.

zdj. GCS

-------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74,
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1031 | Ilość punktów: 3866

2017/#AbsolutniePięknyMałyKack - urządzenia turystyczne: Linarium "stożek", urządzenie siłowni zewnętrznej Wahadło+Biegacz+Twister oraz wycisk + prasa przy ul. Racławickiej 8

Szacunkowa wartość projektu:
28 400 zł

Lokalizacja projektu:
Gmina Miasta Gdynia Nr działki 2109 (504/2) Działka 280 m2

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Doposażenie urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej naprzeciwko NR8 w Małym Kacku - Linarium "Stożek" ,urządzenie siłowni zewnętrznej - wahadło +biegacz+twister oraz wycisk + prasa

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-13 16:23:16

Zrealizowane działania:

 • grudzień  2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • III-IV kwartał 2018 r. - oczekiwanie na przyjęcie ZRID (Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dotyczącego rozbudowy węzła PKM Karwiny,
 • lipiec - październik 2019 r. - brak decyzji pozwalającej na przebudowę węzła Karwiny oraz przebudowę ul. Racławickiej uniemożliwia inwestycje dotyczące zagospodarowania terenu; po konsultacji z Wydziałem Inwestycji, prowadzącym rozbudowę węzła Karwiny, nastąpiło przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz sprawdzenie możliwości realizacji wniosku w całości lub jego części;
 • styczeń 2020 r. - ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych;
 • luty 2020 r. - unieważniono postępowanie z powodu zgłoszenia ofert przewyższających kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia oraz ponownie wszczęto postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej;
 • marzec 2020 r. - wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę;
 • lipiec 2020 r. - zakończono prace nad dokumentacją projektową, złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
 • wrzesień 2020 r. - ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu urządzeń placu,
 • październik 2020 r. - wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę,
 • grudzień 2020 r. - zakończenie robót oraz ich odbiór; zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 74 925,45 zł.

------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

 

 

 

Mały Kack
Ilość głosów: 1483 | Ilość punktów: 6775

2017/AbsolutniePięknyMałyKack - boisko wielofunkcyjne przy ul. Spokojnej

Szacunkowa wartość projektu:
200 000 zł

Lokalizacja projektu:
Działki przy ul. Spokojnej nr 3796, 3797 własność Gminy Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni piaskowo-żwirowej o wym. 30x17m z ogrodzeniem i bramko-koszami

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:14:47

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • styczeń 2018 r. - przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • marzec-kwiecień 2018 r. - opracowanie dokumentacji projektowej,
 • lipiec 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na budowę boiska,
 • marzec 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, 
 • sierpień 2019 r. - zakończenie realizacji zadania.

     

zdj. GCS

-----------------------------------------

Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1315 | Ilość punktów: 3832

2017/#AbsolutniePięknyMałyKack - Bezpieczny mały skwerek przy ciągu pieszym Kurpiowska, zagospodarowanie pasa zieleni oraz doposażenie terenu przy przystanku autobusowym Sandomierska

Szacunkowa wartość projektu:
21 953 zł

Lokalizacja projektu:
Ciąg pieszy Kurpiowska ( między ul. Sieradzką, a ul. Przemyską ). Działka 755/255.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zagospodarowanie terenu zielonego na mini skwer w części ciągu pieszego Kurpiowska ( między kanałem deszczowym, a ogrodzeniem przedszkola nr 23 ). Monitoring w/w ( doposażenie ). Instalacja Gablotki informacyjnej przy przystanku autobusowym Sandomierska – wymiana.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-10-22 14:08:50

Sierpień 2018 zakończenie realizacji zadania

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 1214 | Ilość punktów: 5709

2017/Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą

Szacunkowa wartość projektu:
310 000 zł

Lokalizacja projektu:
Właścicielem dwóch działek jest Gmina Miasta Gdynia (dz. nr. 1767 i 1766), trzecia działka nr 1857 jest w zarządzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Podgórska 14. Wszystkie działki położone są przy ul. Stolarskiej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Grupę docelową stanowią mieszkańcy Obłuża i okolic. Projekt wyznacza boisko wielofunkcyjne na trzech działkach. Zaplanowano bramki 3m x 2m i kosze na nogach. Za bramkami piłkochwyty. Po bokach boiska ławeczki z siedziskami, wieszaki na ubrania i kosze na śmieci

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-10-09 12:15:11

 
Zrealizowane działania:
 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • I poł. sierpnia 2018 r. - wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • II poł. sierpnia 2018 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • marzec 2019 r. - zakończenie etapu projektowania,
 • kwiecień - maj 2019 r. - zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Zadanie zostało zakończone w październiku 2019 roku.


Żródło: gdynia.pl
-------------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu 
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Oksywie
Ilość głosów: 1384 | Ilość punktów: 6730

2017/Remont boiska szkolnego SP 33 na Oksywiu przy ul. Godebskiego 8, wymiana na sztuczną nawierzchnię

Szacunkowa wartość projektu:
360 500 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko szkolne Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia. Nr działki: 1112, 1113 Obręb Oksywie. Własność: Gmina Miasta Gdyni.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wniosek dotyczy remontu boiska wraz z wymianą na sztuczną nawierzchnię, na boisku piaskowym o wymiarach 22,5 m x 50 m na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 na Oksywiu

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-24 14:53:20


Zrealizowane działania:
 • grudzień 2017 - styczeń 2018 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym
 • marzec - kwiecień 2018 r. - otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • października - listopad 2018 r. - przeprowadzenie procedury na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. - październik 2019 r. - projektowanie inwestycji,
 • listopad - grudzień 2019 r. - zakończenie projektowania inwestycji,
 • styczeń - kwiecień 2020 r. - sprawdzanie dokumentacji projektowej, przygotowanie wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
 • maj - czerwiec 2020 r. - projekt boiska o nawierzchni sztucznej trawy wchodzi w zakres dokumentacji projektowej na budowę kompleksowego terenu sportowego przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni; zakończono projektowanie,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - sprawdzanie dokumentacji projektowej,
 • wrzesień - październik 2020 r. - Projektant na etapie wprowadzania zgłoszonych poprawek do projektu zrezygnował z realizacji zamówienia.

Wykonawca dokumentacji projektowej, po sprawdzeniu przez GCS ww. dokumentacji, nie uwzględnił zgłoszonych przez Zamawiającego  uwag oraz nie dostarczył uzupełnionej i poprawionej kompletnej dokumentacji projektowej. Nawiązując do powyższego, z uwagi na fakt, iż Wykonawca, pomimo wielokrotnych wezwań, nie wykonał i nie przekazał ww. kompletnej dokumentacji, w zakresie zgodnym z umową, Gdyńskie Centrum Sportu odstąpiło od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Obecnie trwa procedura zawarcia ugody z Wykonawcą dokumentacji.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

 

Orłowo
Ilość głosów: 2154 | Ilość punktów: 10526

2017/Modernizacja windy przy przychodni na ul. Wrocławskiej 54

Szacunkowa wartość projektu:
178 000 zł

Lokalizacja projektu:
Modernizacja windy przy przychodni na ulicy Wrocławskiej Wrocławska 54, 81-001 Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Dostęp do przychodni wymaga sprawnie działającej windy z dostępem dla osób niepełnosprawnych, z utrudnieniami ruchu i ich opiekunów. Istniejąca winda nie spełnia tych wymogów

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-04-08 08:36:46


Inwestycja została zrealizowana w Grudniu 2018.
 

Jednostka realizująca:
Wydział Budynków, ul. 10-go Lutego 24 ,81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00, e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 1184 | Ilość punktów: 4736

2017/Bezpieczeństwo dla serc Orłowian defibrylatory na orłowskim molo, Placu Górnośląskim i przy przystanku SKM Orłowo od ul. Orłowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
26 200 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja stacjonarnych AED - 3 ważne lokalizacje dla dzielnicy Orłowo: Molo w Orłowie, Plac Górnośląski oraz przy ul. Przebędowskich (przy CH Klif). Certyfikowane szkolenia obejmowałyby grupę około 150 mieszkańców Orłowa.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Zakup i montaż 3 stacjonarnych urządzeń AED do użytku publicznego w specjalnych szafkach w uczęszczanych miejscach publicznych. W projekcie uwzględnione jest również przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz obsługi AED.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-24 14:41:46

Zrealizowane działania:

 • maj - czerwiec 2018 r. - uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania z uwzględnieniem uwag wnioskodawców, sprawdzenie dokumentacji,
 • wrzesień 2018 r. - wszczęcie procedury zakupowej,
 • październik 2018 r. - wszczęcie procedury związanej z dokumentacją projektową na zasilenie oraz lokalizację defibrylatorów wraz z wyłonieniem wykonawcy,
 • grudzień 2018 r. - zakup defibrylatorów,
 • styczeń - luty 2019 r. - wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na zasilanie defibrylatorów oraz zakupu stojaka do zawieszenia defibrylatora,
 • czerwiec 2019 r. - ponowne ogłoszenie przetargu z uwagi na brak ofert,
 • wrzesień - październik 2019 r. - zainstalowano defibrylator na Tawernie Orłowskiej, rozpoczęto szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, RKO i obsługi AED,
 • listopad - grudzień 2019 r. - zakończenie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców,
 • styczeń - luty 2020 r. - zawarto umowy na użyczenie powierzchni przy ul. Bytomskiej 20 oraz na użyczenie przyłącza energetycznego w p/w lokalizacji; konieczność zmiany lokalizacji z Al. Zwycięstwa z uwagi na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z ekspertyzą budowlaną. Oczekiwanie na wskazanie nowej lokalizacji przez Wnioskodawcę,
 • marzec - kwiecień 2020 r. - zawarcie umowy na użyczenie powierzchni przy Al. Zwycięstwa oraz na użyczenie przyłącza energetycznego w p/w lokalizacji,
 • maj - czerwiec 2020 r. - pozyskanie środków z Budżetu Miasta Gdyni na montaż defibrylatorów,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - montaż defibrylatorów AED przy Al. Zwycięstwa i na Placu Górnośląskim, zakończenie realizacji zadania.

Całkowity koszt realiacji projektu wyniósł 37 043,50 zł. 

        

Zdj. Gdyńskie Centrum Zdrowia

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
tel. 58 880 83 22
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl  

Orłowo
Ilość głosów: 649 | Ilość punktów: 3025

2017/Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Orłowska 57

Szacunkowa wartość projektu:
214 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Orłowo ul. Orłowska 57 przy IX Liceum Ogólnokształcącym, działki 1770, 1771, 1764 obręb 0022 Orłowo.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15x30, umożliwiającego grę w koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z poliuretanu, materiału, który zapewnia bezpieczeństwo i ochronę użytkowników przed kontuzją. Całość uzupełni mała architektura.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 16:56:33

 

Projekt +1 (realizowany w dzielnicy w której uzyskano najwyższą frekwencję podczas głosowania)

 Zrealizowane działania:

 • styczeń 2018 r. - wystąpienie  o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • maj 2018 r. - przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • czerwiec - lipiec 2018 r. - przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • listopad 2018 r. - odebranie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. - otrzymanie decyzji o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • marzec 2019 r. - przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska,
 • grudzień 2019 r. - wykonanie projektu budowlanego zamiennego obejmującego budowę boiska wielofunkcyjnego w nowej lokalizacji na tenerie IX Liceum Ogólnokształcącego,
 • luty 2020 r. -  złożenie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Trwa oczekiwanie na zgodę na wycinkę drzew, które rosną na terenie przyszłego boiska.

Planowane działania:

 • IV kwartał 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.

 -----------------------------
Jednostka realizująca:
IX Liceum Ogólnokształcące

ul. Orłowska 57, 81-542 Gdynia
tel./fax: 58 661 43 63
e-mail: sekretariat@ixlo.edu.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 493 | Ilość punktów: 2290

2017/II Etap zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Żelazną-Szpunara Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji

Szacunkowa wartość projektu:
208 270 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
1. Strefa rekreacyjna z elementami ścieżki zdrowia i urządzeniami do zabaw. Instalacja sprzętu i urządzeń do aktywnej rekreacji ruchowej. 2. Wybieg dla psów. Wyznaczenie takiego miejsca spowoduje uporządkowanie trawników przydomowych i odstraszy buszujące w tych miejscach dzików. 3. Punkt widokowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-16 10:15:41


Zrealizowane działania:
 • maj 2018 r. - ogłoszenie przetargu na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • czerwiec 2018 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • lipec 2018 r. - tworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • maj 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • do kwietnia 2020 r. projekt był wdrażany równocześnie z projektem z BO 2018 ID: 238 przez Zarząd Dróg i Zieleni. W kwietniu 2020 r. decyzją Kolegium Prezydenta oba projekty zostały przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 • wrzesień 2020 r. - Wydział Inwestycji wystąpił z wnioskiem o przekazanie z budżetu miasta środków na realizację zadań,
 • marzec - kwiecień 2021 r. - weryfikacja dokumentacji projektowej; wezwanie projektanta do usunięcia nieprawidłowości. 

--------------------------------------------------------------------------

Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 899 | Ilość punktów: 4372

2017/Miejsce dla wszystkich etap 2 - kontynuacja zwycięskiego projektu BO z 2015 r. Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka (teren po d. Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie)

Szacunkowa wartość projektu:
159 850 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zabawy, sportu i rekreacji przy ul. Skarbka, Gdynia-Demptowo dz. nr 1313, 1314, 1351, 1373 obręb: Pustki Cisowskie własność : Gmina Miasta Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Teren zabawy, sportu i rekreacji dla mieszkańców Demptowa i nie tylko. Projekt ukierunkowany na rozwój możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, m.in. poprzez budowę boiska do piłki nożnej, ścianki wspinaczkowej czy zjazdu linowego tzw. tyrolki dla dzieci i młodzieży.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 10:57:11


Zrealizowane działania:
 • grudzień  2017 r. -  wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • oczekiwanie na decyzję Kolegium Prezydenta odnośnie przeznaczenia działki po byłym domu dziecka
 • kwiecień 2019 r. - ponowne wystąpienie o zgodę na inwestycję, 
 • maj 2019 r. - otrzymanie zgody,
 • czerwiec - październik 2019 r. - otrzymano opinie dotyczące ograniczeń możliwości realizacji inwestycji. Podjęto wewnętrzne uzgodnienia pomiędzy jednostkami miejskimi z udziałem rady dzielnicy, dotyczące całościowego zagospodarowania działki,
 • sierpień 2020 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenów przy ul. Skarbka - postępowanie unieważniono, ponieważ oferty spełniające wymagania przewyższały zakładany budżet; ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego,
 • wrzesień - październik 2020 r. - ogłoszono trzecie postępowanie, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej i podpisano umowę.

W związku ze zgłoszonymi uwagami przez Radę Dzielnicy, prace projektowe, wstępnie planowane do połowy kwietnia 2021 r.,  zostały wydłużone i potrwają do końca IV kwartału 2021 r. 

Planowane działania: 

 • IV kwartał 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej.
 
------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81–538 Gdynia
el.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Redłowo
Ilość głosów: 494 | Ilość punktów: 2342

2017/Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu nr 24 na ul. J.Korczaka 22

Szacunkowa wartość projektu:
165 920 zł

Lokalizacja projektu:
Przedszkole nr 24 na ul. Janusza Korczaka 22, obręb 0025, dz. nr 281, karta mapy KM70 , własność: Gmina Miasta Gdyni.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Wniosek dotyczy budowy ogólnodostępnego placu zabaw przy Przedszkolu Nr 24 na ul. J.Korczaka 22 o powierzchni 830m2. Przewiduje się zakup nowych zabawek: dwa zestawy zabawowe, dwie piaskownice, bocianie gniazdo, bujak sprężynowy oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-18 11:43:01

Zrealizowane działania:

 • luty-lipiec 2018 r. - wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy, odbiór dokumentacji,
 • sierpień 2018 r. - wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy pracy; unieważnienie postępowania z powodu braku ofert oraz ponowne ogłoszenie postępowania,
 • wrzesień 2018 r. - unieważnienie drugiego postępowania na wyłonienie wykonawcy pracy,
 • maj 2019 r. - wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, podpisanie umowy, zamówienie sprzętów.

Inwestycja została oddana do użytku w październiku 2019 r. Całkowity koszt jej realizacji wyniósł 267 705 zł.


Fot. K. Złoch, gdynia.pl

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni,
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00,
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Śródmieście
Ilość głosów: 748 | Ilość punktów: 3677

2017/Przywróćmy drzewa na ul.10 Lutego/Miasto Wspólne. Zazieleńmy Śródmieście!

Szacunkowa wartość projektu:
216 000 zł

Lokalizacja projektu:
1. Ul. 10 Lutego - zgodnie z zaleceniem BOM - od Świętojańskiej do Mściwoja.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
1. Chcemy przywrócić Śródmieściu zieleń. Ubywa jej w zastraszającym tempie. Dlatego proponujemy odtworzyć przedwojenne szpalery drzew na ul.10 Lutego, a także uzupełnić nasadzenia na innych ulicach Śródmieścia.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-01-03 11:06:52

Zadanie zostało zrealizowane w Grudniu 2018 r.

Jednostka realizująca:
Biuro Ogrodnika Miasta, Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
tel: 58 620-72-86; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

 

Wielki Kack
Ilość głosów: 1005 | Ilość punktów: 4519

2017/Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. MaszopówStolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Szacunkowa wartość projektu:
313 170 zł

Lokalizacja projektu:

Wielkokacki Projekt Pieszy "rozsiany" po całej dzielnicy: > Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja koło szkoły - działka nr 2409 - użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) > Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Starodworcowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na odcinku między ulicami Maszopów i Stolemów (działki nr 2406 - Własność Skarbu Państwa i działka 2409 użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) >Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych na początku ulicy Starodworcowej - działka nr 2406 - działka Skarbu Państwa

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:

Wielkokacki Projekt Pieszy Inicjatywy Wielki Kack zakłada działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w 3 punktach dzielnicy: chodniki i zieleń pod szkołą nr 20, oświetlenie na ciemnym odcinku Starodworcowej oraz na chodnik na początku ulicy. Ważne: Mamy zgodę kolei na realizację inwestycji na ich terenie przed szkołą. 

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-14 16:35:52

Projekt w zakresie działań na działce należącej do PKP nie może zostać zrealizowany.

Zrealizowane działania:

 • prace na terenie gminnym zostały zrealizowane do 30.09.2018 r.,
 • maj 2019 r. - zostały wykonane prace związane z instalacją oświetlenia,
 • grudzień 2019 r. - podpisanie umowy z PKP na realizację prac,
 • luty 2020 r. - dokonanie nasadzeń na wniosek Wnioskodawcy ze środków Wydziału Ogrodnika Miasta,
 • kwiecień 2020 r. - zlecenie wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu, wyłonienie wykonawcy prac związanych z oświetleniem,
 • czerwiec 2020 r. - zakończenie prac dotyczących oświetlenia,
 • sierpień 2020 r. - zakończenie prac wynikających z umowy dotyczącej zagospodarowania skweru; zlecenie wykonania prac dodatkowych, w tym umieszczenia słupków uniemożliwiających parkowanie,
 • listopad 2020 r. - zakończenie prac dodotkowych i ich odbiór, przekazanie inwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 612 936 zł.

----------------------------

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 357 | Ilość punktów: 1688

2017/Leśniczówka dla wszystkich. Budowa platformy pionowej w budynku przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

Szacunkowa wartość projektu:
145 000 zł

Lokalizacja projektu:
Realizacja platformy pionowej przy budynku znajdującym się przy ul II MPS 9 na działce 1121. Właścicielem nieruchomości jest SM Bałtyk.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa platformy pionowej dla wózków w budynku administracji osiedla, biblioteki, klubu seniora i rady dzielnicy położonym przy ul. II MPS 9 oraz zakup i montaż elementów małej architektury w dzielnicy tj. ławeczek i koszy na śmieci przy ciągach pieszych przy ul. Hodowlanej, Wielkokackiej i II MPS

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-07-02 16:02:16

Zrealizowane działania:

 • II-III kwartał 2018 r. - przeprowadzenie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót - złożona oferta znacząco przekroczyła wartość zamówienia oraz nie spełniła wymogów formalnych,
 • grudzień 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej, wycofanie się wykonawcy,
 • maj 2019 r. - przygotowanie zapytania ofertowego na małą architekturę,
 • lipiec-sierpień 2019 r. - ogłoszenie zapytania ofertowego na małą architekturę, podpisanie umowy na wykonanie platformy,
 • wrzesień-październik 2019 r. - realizacja inwestycji - windy, podpisanie umowy na małą architekturę,
 • listopad-grudzień 2019 r. - zakończenie realizacji windy i małej architektury,
 • styczeń-luty 2020 r. - przekazanie małej architektury do ZDiZ, w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie windy,
 • marzec - kwiecień 2020 r. - oddanie małej architektury do użytkowania,
 • lipiec 2020 r. - zakończenie realizacji zadania, przekazanie platformy do administrowania Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

 Koszt realizacji zadania wyniósł 206 355 zł.

 Zdj. Wydział Budynków

---------------------------------------

Jednostka realizująca:
Wydział Budynków

ul. 10-go Lutego 24
81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00
e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 602 | Ilość punktów: 2891

2017/Budowa placu zabaw na Skwerku Witomińskim

Szacunkowa wartość projektu:
169 549 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Witomiński, działka o numerze 351 należąca do zasobów gruntów gminy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Budowa nowoczesnego placu zabaw i miejsca piknikowego na Skwerku Witomińskim przeznaczonego dla dzieci w każdym wieku.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-02-25 09:47:26

Projekt został zrealizowany w lutym 2019.

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 849 | Ilość punktów: 3693

2017/Plac Street Workout/Parkour na Bulwarze Nadmorskim przy numerze 10

Szacunkowa wartość projektu:
242 895 zł

Lokalizacja projektu:
Bulwar, pas ziemi obok restauracji "Barracuda", leżący wzdłuż skarpy. (miejsce aktualnych drążków) oraz leżący naprzeciwko pas trawy znajdujący się przy zakręcie ścieżki rowerowej i jednocześnie pomiędzy chodnikiem a dojazdem do restauracji "Barracuda". Działka nr. 809/143 , działka nr. 1136/127 oraz 1137/127 obręb. WZGÓRZE ŚW MAKSYMILIANA

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Brakuje Ci miejsc do ćwiczeń? Nie uważasz że takich miejsc powinno być jak najwięcej? A może po prostu lubisz popatrzeć wysportowanych ćwiczących lub troszczysz się młodzież? Znajdzie się jeszcze tysiąc powodów dla których powinieneś/powinnaś oddać głos na budowę Placu Street Workout/Parkour ;)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-20 11:57:25

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2017 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • lipiec-sierpień 2018 r. - przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • październik 2018 r. - wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2019 r. - unieważnienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2019 r. - ponowne wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie spływających dokumentów warunków technicznych od gestorów sieci podziemnego uzbrojenia,
 • listopad - grudzień 2019 r. - w wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2020 r. - zakończenie projektowania,
 • wrzesień 2020 r. - złożono wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • listopad 2020 r. - otrzymano zaświadczenie od Wydziału Architektoniczno-Budowlanego,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
 • luty 2021 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą prac budowlanych,
 • lipiec 2021 r. - zakończenie robót budowlanych.

Inwestycja zrealizowana została ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego z wyłączeniem nawierzchni bezpiecznej, którą sfinansowano ze środków Gdyńskiego Centrum Sportu.

Całość inwestycji wyniosła 404 187,72 zł, z czego koszt budowy to 387 582,72 zł. Dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim zamknęła się w kwocie 16 605 zł.

zdj. GCS

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 166 | Ilość punktów: 740

2018/Rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży przy ulicy Dedala 6-8

Szacunkowa wartość projektu:
160 200 zł

Lokalizacja projektu:
Przy istniejącym placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt jest kontynuacją modernizacji placu zabaw. Przewidziano urządzenia dla najmłodszych, ale głównie założenie to stworzenie miejsca do zabawy dla dzieci do 14 lat. Wszystkie ceny i rodzaj prac zaplanowano zgodnie z wytycznymi UM Gdynia. Nowe urządzenia, których nie ma w wytycznych podano z informacji uzyskanych od trzech producentów. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-01-15 10:01:58

Zrealizowane zadania:

 • marzec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2019 r. - ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy
 • wrzesień 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą, zamówienie urządzeń,

  Zadanie zostało zakończone w styczniu 2020 r. Koszt realizacji wyniósł prawie 167 tys. zł.


------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1337 | Ilość punktów: 6397

2018/Wymiana oświetlenia przy głównych ulicach dzielnicy na oprawy LED oraz montaż solarnych ławek (ul. Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Zaruskiego, Filipkowskiego i Staniszewskiego)

Szacunkowa wartość projektu:
472 350 zł

Lokalizacja projektu:
miejsce montażu solarnych ławek: przystanek Kwiatkowskiej w kierunku centrum (ul. Zaruskiego), wejście do SP37 przy obecnym parkingu, Wiczlińska (okolice pętli) przy Rodzinnych Ogródkach ul. Chwarznieńska / Okrężna, ul. Jowisza, ul. Staniszewskiego / Bryla, ul. Filipkowskiego. Wymiana opraw lamp ulicznych na oprawy w technologii LED: wybór słupów wzdłuż ciągów komunikacyjnych Okrężna, Chwarznieńska, Wiczlińska, Staniszewskiego w wyborze słupów będących w zarządzie gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt zakłada następujące działania skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy: doświetlenie głównych przejść dla pieszych będących codziennie wykorzystywanych m.in. w drodze do szkoły. Wymianę wyeksploatowanych opraw starej generacji na oprawy LED w głównych ciągach komunikacyjnych. Montaż pierwszych w dzielnicy solarnych ławek SEEDiA City Bike.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-19 15:35:19

Zrealizowane zadania:

 • marzec 2019 r. - prace związane z wyłonieniem dostawcy ławek solarnych,
 • czerwiec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy prac oświetleniowych,
 • lipiec 2019 r. - ogłoszenie postępowania na dostarczenie ławek solarnych,
 • sierpień 2019 r. - podpisnie umowy z dostawcą ławek solarnych,
 • październik 2019 r. - zakończenie prac oświetleniowych, montaż ławek.

 Projekt został zrealizowany w październiku 2019 r. Jego koszt wyniósł 279 519 zł.

Zdj. ZDiZ
---------------------------------------

Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl/

Chylonia
Ilość głosów: 479 | Ilość punktów: 2345

2018/Instalacja oświetlenia i monitoringu na boiskach sportowych przy SP nr 10 i XIV LO

Szacunkowa wartość projektu:
386 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren boisk sportowych przy SP nr 10 i XIV LO w Gdyni Chyloni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt oświetlenia boisk:do piłki nożnej z trawą syntetyczną i tartanową bieżnią okólną przy SP 10, wielofunkcyjnego do siatkówki i tenisa ziemnego oraz do piłki nożnej z trawą syntetyczną przy XIV LO. Zakłada on zwiększenie dostępności dla mieszkańców dzielnicy i środowiska lokalnego do atrakcyjnej infrastruktury sportowej w Chyloni. Dzięki oświetleniu obiekty staną się bardziej funkcjonalne, całoroczne, bezpieczne i wykorzystywane w godz. 8.00 - 22.00. Projekt zakłada: - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boisk - dostawę i montaż 4 słupów i lamp na każde boisko - zakup po 2 kamery i podłączenie ich do monitoringu szkolnego na każdym z boisk.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 11:04:59

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. -  wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym;
 • sierpień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • uzyskano warunki techniczne przyłącza energetycznego dla potrzeb postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • lipiec 2020 r. - otrzymanie dokumentacji związanej z odbiorem robót budowlanych bieżni okólnej wraz z rozbiegiem i skocznią do skoku w dal przy SP nr 10, zrealizowanych w ramach projektu z BO2017,
 • kwiecień 2021 r.  - uruchomienie procedury zamówienia dla planowanej inwestycji oraz wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej. 

Planowane działania:

 • wyłonienie wykonawcy robór.

-----------------------------------------------------------------

Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Tel./fax: 58 622 11 64, 58 622 35 74
sekretariat@gdyniasport.pl
www.gdyniasport.pl

Cisowa
Ilość głosów: 1170 | Ilość punktów: 5717

2018/Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31

Szacunkowa wartość projektu:
313 560 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa numer 31

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt "Dzieci głosują - dorośli budują" dotyczy budowy placu zabaw na terenie szkoły podstawowej nr 31. Dzięki temu projektowi mało zagospodarowany teren przy szkole, może stać się ciekawą atrakcją zarówno dla dzieci ze szkoły jak i okolicznych mieszkańców. Wyboru, co ma znajdować się na placu zabaw dokonywały dzieci ze szkoły podczas prawyborów. Pomysłodawcą i organizatorem jest uczeń szkoły, a wykonawcami są dorośli. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z propozycjami i podjąć własną decyzję co zostanie zbudowane. Planowane są atrakcje dla dzieci młodszych jak i starszych. Dodatkowo powstanie bieżnia lekkoatletyczna i małe boisko do gry w piłkę wraz z ogrodzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-09-05 15:06:05

Zrealizowane działania:

 • październik 2018 r. - wystąpienie o zgodę na inwestycje na gruncie gminnym,
 • listopad 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2018 r. -  wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • I - II kwartał 2019 r. - przygotowanie postępowania przetargowego oraz realizacja zadania.

 

Zakończenie realizacji zadania - wrzesień 2019 r.

 


-----------------------------
Jednostka realizująca:
Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Chylońska 227, 81-007 Gdynia
58 782 11 51
www.zs9gdynia.pl/

Dąbrowa
Ilość głosów: 586 | Ilość punktów: 1869

2018/Odbudowa ścieżki zdrowia w lasku za kościołem przy ul. Nagietkowej

Szacunkowa wartość projektu:
65 000 zł

Lokalizacja projektu:
Lasek za kościołem, w miejscu istniejącej ścieżki zdrowia z uszkodzonymi urządzeniami.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Odbudowa urządzeń ścieżki zdrowia zlokalizowanej w lasku za kościołem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-13 17:00:14

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • sierpień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • styczeń 2019 r. - otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym, 
 • marzec 2019 r. - przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej 
 • maj 2019 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • listopad 2019 r. - otrzymano zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku zgoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • grudzień 2019 r. - styczeń 2020 r. - czas przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dostawy z montażem,
 • kwiecień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dostawy z montażem ścieżki zdrowia,
 • czerwiec 2020 r. - unieważnienie postępowania oraz ponowne wszczęście postępowanie na wyłonienie wykonawcy dostawy wraz z montażem ścieżki zdrowia,
 • sierpień 2020 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż ścieżki zdrowia,
 • listopad 2020 r. - zakończenie robót oraz ich odbiór. Zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 187 845 zł

-----------------------------------
Jednostka odpowiedzialna:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel./fax: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 743 | Ilość punktów: 2865

2018/Miasteczko gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego przy ZSP nr 3 (ul. Nagietkowa 73) oraz mini-miasteczko gier podwórkowych przy ZWE nr 1 (ul. Wiczlińska 33)

Szacunkowa wartość projektu:
60 000 zł

Lokalizacja projektu:
Główne miasteczko ma powstać na centralnym placu przed głównym wejściem do ZSP nr 3 ul. Nagietkowa 73. Mini miasteczko z gier podwórkowych zostanie umieszczone na podwyższeniu przy placu zabaw na terenie ZWE nr 1 ul. Wiczlińska 33.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Miasteczko z grami podwórkowymi, ulicami oraz znakami drogowymi to doskonały sposób na zagospodarowanie wolnej przestrzeni przy naszych szkołach. Na placu stworzymy jezdnie i skrzyżowania dla ruchu nie tylko rowerowego, Plac będzie wyposażony w znaki drogowe, a przeznaczony zostanie do dziecięcych zabaw oraz w celu bezpiecznego szkolenia dzieci na posiadaczy karty rowerowej. Idea zabaw polega również na wykorzystaniu znanych gier planszowych, przeniesienie ich na duży format i wkomponowanie w wolne części miasteczka. Gry planszowo-podwórkowe w alternatywie dla gier komputerowych oraz Internetu, doskonale wpływają na rozwój naszych dzieci. Pomysł skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-18 11:56:57

Zrealizowane zadania:

 • marzec-czerwiec 2019 r. - wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyłonienie wykonawcy pracy,
 • czerwiec-sierpień 2019 r. - etap wykonywania zadania.

Projekt został zakończony we wrześniu 2019 r. Koszt jego realizacji wyniósł 58 750 zł.

Fot. Kamil Złoch, źródło: gdynia.pl

---------------------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 596 | Ilość punktów: 1932

2018/Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Rdestowej

Szacunkowa wartość projektu:
38 700 zł

Lokalizacja projektu:
Zieleńce wzdłuż ulicy Rdestowej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Nasadzenie wybranej odmiany drzew (np.: dębów) wzdłuż ulicy Rdestowej. Drzewa spowodują, że ulica stanie się bardziej zielona oraz z czasem drzewa będą naturalną ochroną przed hałasem generowanym na ulicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-07-16 14:02:20

 Projekt zrealizowany w maju 2019 roku.


Jednostka realizująca:
Biuro Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291 A
81-525 Gdynia
Tel: 58 620 72 86
 

Dąbrowa
Ilość głosów: 669 | Ilość punktów: 2317

2018/Budowa parkour park przy Szkole Podstawowej nr 47

Szacunkowa wartość projektu:
66 000 zł

Lokalizacja projektu:
Parkour Park ma zostać umieszczony na terenie SP 47 ul. Nagietkowa 73, obok istniejącego Skate Parku.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt dotyczy budowy PARKOUR PARK-u na terenie SP 47 w Gdyni. PARKOUR to niezwykła forma aktywności fizycznej, która stanie się kolejną atrakcją sportową dla dzieci i młodzieży na naszej dzielnicy. Polega na pokonywaniu pojawiających się na drodze przeszkód w sposób szybki, prosty i bezpieczny. Jest to dyscyplina ogólnorozwojowa wpływająca pozytywnie na całe ciało, co stanowi jej olbrzymi atut. Ukierunkowany jest na rozwój podstawowych umiejętności człowieka jakim jest ruch poprzez rozwijanie równowagi, szybkości, siły, wytrzymałości, odwagi, oraz przezwyciężania lęku wysokości i przestrzeni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-13 14:37:34

 

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • sierpień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • styczeń 2019 r. - otrzymano zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • marzec 2019 r. - przygotowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej
 • sierpień 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2019 r. - otrzymano zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • luty 2020 r. -  ogłoszenienie przetargu na wyłonienie wykonawcy placu parkour,
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na realizację placu parkour,
 • sierpień 2020 r. - zakończono budowę i dokonano odbioru obiektu.
Projekt został ukończony. Koszt jego realizacji wyniósł 118 725 zł.
zdj. GCS

------------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu

ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Tel./fax: 58 622 11 64, 58 622 35 74

e-mail:sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 808 | Ilość punktów: 2922

2018/Instalacja oświetlenia przy 3 przejściach dla pieszych: przy Wiczlińskiej (skrzyżowanie z Miętową) oraz Rdestowej - przy skrzyżowania z Lukrecjową i przy skrzyżowaniu z Sojową

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wybrane przejścia dla pieszych na terenie dzielnicy. 1. Przejście na ul. Wiczlińskiej - przed skrzyżowaniem z ul. Miętową. 2. Rdestowa przy skrzyżowaniu z ul. Lukrecjową. 3. Rdestowa przy skrzyżowaniu z ul. Sojową na wysokości Przychodni Zdrowia.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-01-22 12:09:55

Zrealizowane zadania:

 • grudzień 2018 r. - wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji dokumentacji projektowej,
 • styczeń 2019 r. - podpisanie umowy z projektantem,
 • maj 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • sierpień - wrzesień 2019 r. - wyłonienie wykonawcy, rozpoczęcie prac
 • listopad-grudzień 2019 r. - zakończenie realizacji projektu, odbiór techniczny inwestycji
 Projekt został zakończony w styczniu 2020 r. Jego koszt wyniósł niecałe 70 tys. zł.

------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
 

Działki Leśne
Ilość głosów: 488 | Ilość punktów: 2376

2018/Naziemne przejście dla pieszych na ul. Śląskiej na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska

Szacunkowa wartość projektu:
187 700 zł

Lokalizacja projektu:
Wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją przez ulicę Śląską na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska (strona północna)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Czy warto wybudować wygodne, naziemne przejście dla pieszych zamiast lub obok tunelu podziemnego? Tak, ponieważ to działa! Takie rozwiązania stosuje się na całym świecie, a od kilku lat są wprowadzane również w Polsce. Skutki tego typu zmian są już znane – zdecydowanie poprawia się sytuacja pieszych, natomiast zmotoryzowanych nie ulega znaczącym zmianom. Zyskujemy: - poprawę warunków życia mieszkańców, - ułatwienie pieszym przemieszania się po dzielnicy, - wygodne i przyjazne przejście dla pieszych, - likwidację barier przestrzenno-architektonicznych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-05-14 10:16:59

Zrealizowane działania:

 • kwiecień 2019 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji,
 • październik 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • listopad 2019 r. - rozpoczęcie prac.

Inwestycja została zakończona w styczniu 2020 r. Koszt jej realizacji wyniósł niecałe 220 tys. zł.

 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

 

Grabówek
Ilość głosów: 377 | Ilość punktów: 1678

2018/Psie strefy czystości - montaż psich toalet i dystrybutorów woreczków na psie odchody wzdłuż ulic Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja

Szacunkowa wartość projektu:
89 617 zł

Lokalizacja projektu:
Niewielkie obszary zlokalizowane na terenie dzielnicy Grabówek, rozmieszczone wzdłuż ulic - Morskiej, Komandorskiej, Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bywa, że spacerując lub biegając jesteśmy narażeni na ubrudzenie się psimi odchodami. Jest to szczególnie frustrujące dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców prowadzących wózki swoich pociech, a także rowerzystów wjeżdżających w psią kupę. Jako rozwiązanie proponujemy rozstawienie w wzdłuż głównych ulic Grabówka pi(e)suarów i psich stref czystości. Instalacje te mają za zadanie nauczenie psów, by wypróżniały się w przeznaczonych do tego miejscach. Umożliwią również łatwe zebranie psich odchodów w przeznaczone do tego woreczki oraz wyrzucenie ich do dedykowanych temu pojemników. Zapraszamy do głosowania na nasz projekt! :)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-26 13:55:29

 Zrealizowane działania:
 • październik 2018 r. - uzyskanie zgody Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji na montaż pi(e)suarów i stref czystości we wskazanych lokalizacjach,
 • listopad - grudzień 2018 r. - zlecenie uprawnionemu architektowi wykonania projektu zagospodarowania terenu,
 • styczeń - luty 2019 r. - uzgodnienie lokalizacji pi(e)suarów i stref czystości, konsultacje dotyczące zgodności inwestycji z przepisami,
 • marzec - kwiecień 2019 r. - rozeznanie rynku na wykonanie i montaż piesuarów i stref czystości,
 • maj - czerwiec 2019 r.- konsultacje z ZDiZ, przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu pi(e)suarów, konsultacje z autorką projektu dotyczące zmiany zakresu projektu w części dotyczącej stref czystości/psich toalet (zastąpienie ich wybiegiem dla psów),
 • lipiec - sierpień 2019 r. - zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 • wrzesień - październik 2019 r. - odebrano dokumentację: Projekt robót budowlanych małej architektury dla 11 piesuarów, złożono zamiar wykonania montażu 11 piesuarów,
 • listopad - grudzień 2019 r. - uruchomienie procedury na wyłonienie dostawcy piesuarów,
 • styczeń 2020 r. - ze względu na uszczegółowienie zamówienia ponowne uruchomienie procedury wyboru dostawcy piesuarów,
 • maj - czerwiec 2020 r. - przygotowanie dokumentacji dot. zlecenia przygotowania podłoża zgodnie z projektem robót budowlanych i montażu piesuarów, przygotowanie dokumentacji dot. zlecenia dostawy 11 kompletów piesuarów,
 • wrzesień 2020 r. - montaż 11 piesuarów oraz przekazanie ZDiZ nadzoru nad obiektami; rozeznanie możliwości realizacji wybiegu dla psów w lokalizacji wskazanej przez Radę Dzielnicy Grabówek.

Planowane działania:

 • I kwartał 2021 r. - uruchomienie procedur w celu realizacji pozostałego zakresu projektu.

zdj. Wydział Środowiska

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Środowiska
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 668 84 70
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl

Grabówek
Ilość głosów: 535 | Ilość punktów: 2426

2018/Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z miejscem do wypoczynku między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20

Szacunkowa wartość projektu:
83 600 zł

Lokalizacja projektu:
Pomiędzy ul. Morską 107-109 oraz Komandorską 18-20

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z towarzyszącą małą architekturą - ławkami i koszami na śmieci między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-18 11:53:59

Zrealizowane zadania:

 • luty - kwiecień 2019 r. - wykonanie dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • lipiec 2019 r. - etap wykonywania zadania.

 

Inwestycja oddana do użytku we wrześniu 2019 r. Jej koszt wyniósł 125 402 zł.


  
Zdj. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
www.zdiz.gdynia.pl/

Kamienna Góra
Ilość głosów: 193 | Ilość punktów: 941

2018/Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

Szacunkowa wartość projektu:
201 930 zł

Lokalizacja projektu:
Wąwóz prowadzący z ulicy Sienkiewicza na wysokości numerów 25, 29 do Sędzickiego przy Akademiku Akademii Morskiej

Stan realizacji projektu:
Nie wykonane

Opis:
Projekt zakładający odnowienie wąwozu który jest ważną ścieżką dla mieszkańców m.in. ul Sienkiewicza i ładnym przejściem do Morza dla turystów i innych mieszkańców Kamiennej Góry.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-30 14:03:28

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - przekazanie projektu do realizacji, wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
 • październik 2018 r. - otrzymanie warunków technicznych od ZDiZ,
 • I kwartał 2019 r. - przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej (nadesłane oferty przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na w/w zadanie, nie wybrano żadnej oferty, za to podjęto rozmowy z ZDiZ na temat zmiany wymagań co do zakresu inwestycji),
 • maj - sierpień 2019 r. - uzyskanie zmienionych warunków technicznych, ponowne przeprowadzenie procedury, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy,
 • wrzesień 2019 r. - kwiecień 2020 r. - inwestycja w trakcie projektowania,
 • maj - czerwiec 2020 r. - ze względu na skomplikowane warunki gruntowe konieczne było wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej ww. projekt, w związku z powyższym zawarto aneks z terminem wykonania 31.08.2020;
 • lipiec - sierpień 2020 r. - dokumentacja została przekazana, wysłane zostało pismo z uwagami do dokumentacji (m.in. brak decyzji konserwatorskiej) w celu uzupełnienia braków do 12.10.2020 r.
 • wrzesień - październik 2020 r. - uzyskano opinię, w której Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na realizację inwestycji,
 • listopad - grudzień 2020 r. - odstąpienie od realizacji projektu z powodu braku zgody Konserwatora Zabytków na jego realizację. 


Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniósł 78 720 zł. Niewykorzystana kwota 123 210 zł powiększy pulę środków w edycji Budżetu Obywatelskiego 2021 w dzielnicy Kamienna Góra.

-------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdyniana 
tel: 85 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Karwiny
Ilość głosów: 583 | Ilość punktów: 2657

2018/Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

Szacunkowa wartość projektu:
255 698 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt składa się z 2 zadań - każde z nich to fragment drogi do SP42 i SP46. Zakłada się, że projekt będzie służył przede wszystkim bezpieczeństwu pieszych ze wszystkich trzech części Karwin oraz uczniom uczęszczającym do obu szkół. Dokładne lokalizacje to: 1) skrzyżowanie Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej 2) Brzechwy (przy szkole nr 46 i przedszkolu nr 57) - przejście w połowie drogi.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Przyjazne Karwiny dla pieszych: poprawa bezpieczeństwa pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli: na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej oraz Jana Brzechwy (zabezpieczenie przejść dla pieszych). Przejścia te to miejsca, gdzie występuje intensywny ruch pieszy pomiędzy trzema karwińskimi osiedlami i jednocześnie dochodzi do przekroczeń prędkości i potrąceń pieszych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-12 15:23:40

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - przekazanie projektu do realizacji,
 • sierpień 2018 r. - wystąpienie z wnioskiem do ZDiZ o wydanie warunków technicznych,
 • październik - grudzień 2018 r. - uzyskanie warunków technicznych,
 • I kwartał 2019 r. - przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego; zgłoszone oferty znacznie przekroczyły zaplanowane kwoty na inwestycje, nie wybrano oferty,
 • maj-sierpień 2019 r. - ponowne wystąpienie do ZDiZ o warunki techniczne dla zakresu określonego w projekcie do BO,
 • wrzesień-grudzień 2019 r. - uzyskanie nowych warunków technicznych na ul. Nałkowskiej; ul. Brzechwy włączono do dokumentacji na wykonanie miejsc Kiss and Ride i pasa rowerowego (projekt z BO2019),
 • styczeń - luty 2020 r. - wysłano zapytania ofertowe i dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. ul. Nałkowskiej,
 • marzec - wrzesień 2020 r. - inwestycja w trakcie projektowania,
 • wrzesień - październik 2020 r. - złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót; uzupełnianie dokumentacji,
 • listopad - grudzień 2020 r. - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych.

Planowane działania:

 • styczeń - luty 2021 r. - przekazanie inwestycji do realizacji,
 • III kwartał 2021 r. - planowany termin zakończenia realizacji projektu.

------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel: 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 534 | Ilość punktów: 2655

2018/Utworzenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8 - wyznaczenie ścieżek spacerowych, uporządkowanie zieleni, instalacja małej architektury

Szacunkowa wartość projektu:
208 500 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt „Zielone Leszczynki” zakłada utworzenie parku na terenie pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8. W I etapie chcemy uporządkować to miejsce i uczynić je przyjaznym mieszkańcom. Zieleń wygłuszy odgłosy Estakady, oczyści nieco powietrze oraz podniesie walory okolicy. Projekt zakłada wyznaczenie i utwardzenie ścieżek spacerowych, uporządkowanie istniejącej zieleni, dosadzenie nowych drzewek i krzewów, postawienie ławek, stolików do gier, elementów małej architektury. W kolejnym etapie może powstać siłownia zewnętrzna, oświetlenie, pergola itp.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-20 14:55:16

Zrealizowane zadania:

 • maj - czerwiec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej, podpisanie umowy,
 • sierpień 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • wrzesień - listopad 2019 r. - ze względu na konieczność budowy drogi dojazdowej w ul. Ramułta przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej, konieczna była korekta zakresu zadania; otrzymano dokumentację projektową uwzględniającą nowy zakres oraz niezbędne pozwolenia na inwestycję,
 • grudzień 2019 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy prac,
 • luty 2020 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • maj 2020 r. - zakończenie prac,
 • czerwiec 2020 r. - odbiory, przekazanie inwestycji do użytkowania.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 248 456,51 zł.

 

fot. ZDiZ

----------------------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1952 | Ilość punktów: 9625

2018/Park rodzinny przy ulicy Spokojnej (na wejściu do lasu) ze strefą dla psów, strefą rekreacyjną i strefą street workout

Szacunkowa wartość projektu:
322 200 zł

Lokalizacja projektu:
teren po ogródkach, za pętlą autobusową

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt będzie realizował potrzeby rekreacyjne rodzin i właścicieli psów z terenu Małego Kacka i okolicznych dzielnic. Na części terenu po byłych ogródkach przy ul. Spokojnej zostaną stworzone strefy: 1. Ogrodzony wybieg dla psów z urządzeniami do treningu ze słupkami do slalomu i ławkami. 2. Strefa rekreacyjna ze stołami, ławkami, grilem ogrodowym i miejscem na ognisko . 3. Plac ćwiczeń z urządzeniami Street Workout (takimi jak na Bulwarze Nadmorskim).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-20 14:43:08

Zrealizowane zadania:

 • luty - maj 2019 r. - etap wykonania zapytania na wykonanie dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisanie umowy z wykonawcą,
 • listopad 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • styczeń 2020 r. - przygotowanie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy prac,
 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac,
 • marzec 2020 r. - ponowne wszczęcie postępowania na wyłnienie wykonawcy prac,
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą prac,
 • sierpień 2020 r. - zakończenie prac, odbiór robót oraz zakończenie realizacji zadania.

Całkowity koszt projektu wyniósł 398 447,15 zł.

----------------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 875 | Ilość punktów: 4042

2018/Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 - budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury

Szacunkowa wartość projektu:
333 000 zł

Lokalizacja projektu:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 207 Sportowe tereny zewnętrzne (poza budynkiem)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt strefy piłkarskiej i lekkoatletycznej. Obiekty dla aktywnych na świeżym powietrzu. Boiska: piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis stołowy, szachy i wyposażenie stadionu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-03-12 08:47:48

Zrealizowane działania:  

 • lipiec 2018 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • sierpień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • październik 2018 r. - złożenie dokumentów z prośbą o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • styczeń 2019 r. - otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym, 
 • lipiec 2020 r. - ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą przy CKZiU nr 2 oraz wyłonienie wykonawcy.
 • grudzień 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej.

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji związanej z uruchomieniem procedury wyłonienia wykonawcy robót.

Planowane działania:

 • 2021 r. - wyłonienie wykonawcy robót oraz zakończenie realizacji zadania.


----------------------------
Jednostka realizująca:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
ul. Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia
Tel.: 58 622 26 24, 58 66 997 32, fax: 58 622 08 22
e-mail: sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl
www.ckziu2-gdynia.edupage.org

Oksywie
Ilość głosów: 949 | Ilość punktów: 4422

2018/Integracyjny plac zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej

Szacunkowa wartość projektu:
316 162 zł

Lokalizacja projektu:
Nr 1066 Oksywie, teren zielony

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Drodzy głosujący! Moim celem jest stworzenie integracyjnego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, aby zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu. Zachęcam do zapoznania się z projektem oraz oddanie głosu!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-19 15:52:08

Zrealizowane działania:

 • październik 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji,
 • grudzień 2018 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • kwiecień 2019 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • czerwiec 2019 r. - etap rozpoczęcia zadania.

Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2019 r. Kosztowało 315 633 zł.

Fot. Rada Dzielnicy Oksywie
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 652 | Ilość punktów: 3051

2018/Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

Szacunkowa wartość projektu:
274 900 zł

Lokalizacja projektu:
Niezrealizowany w I etapie inwestycji fragment terenu zielonego przy placu Górnośląskim pomiędzy pawilonami handlowymi a placem zabaw (w I etapie zrealizowana została estetyzacja części terenu od placu zabaw do ul. Wielkopolskiej)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
W związku z wysokim kosztem estetyzacji terenu zielonego przy placu Górnośląskim (pomiędzy pawilonami handlowymi a ul. Wielkopolską) realizację projektu podzielono na dwie części. W 2017 zrealizowana została pierwsza cześć, bliżej ul. Wielkopolskiej. Zależy nam na dokończeniu inwestycji i przebudowie terenu aż do granicy z pawilonami handlowymi. Docelowy wygląd tej części placu można obejrzeć na załączonym rysunku projektu zagospodarowania. Na jego podstawie wybudowana została część przy ul. Wielkopolskiej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-19 15:44:44

Zrealizowane zadania:

 • luty 2019 r. - ogłoszenie przetargu, 
 • marzec 2019 r. - otwarcie ofert na wykonanie prac,
 • kwiecień 2019 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • maj-czerwiec 2019 r. - podpisanie umowy, rozpoczęcie realizacji zadania
 • czerwiec-wrzesień 2019 r. - realizacja inwestycji

Inwestycja została oddana do użytku w październiku 2019 r. Kosztowała 334 379 zł.

fot. Paweł Kukla, za: gdynia.pl

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 497 | Ilość punktów: 2384

2018/Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera - stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Szacunkowa wartość projektu:
253 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Proszę Państwa. Dzięki Państwa zaangażowaniu w poprzednich latach udało się wygrać dwa razy w Budżecie Obywatelskim i pozyskać środki na przekształcenie nieużytków znajdujących się w centrum naszej dzielnicy. Powstające w tym miejscu centrum rekreacji wymaga jednak dofinansowania do kolejnego etapu. Aby w pełni korzystać z walorów terenu potrzebne są jeszcze prace wykończeniowe i estetyzacja. Proszę o poparcie projektu i oddanie głosu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-16 10:19:12

Zrealizowane działania:

 • do kwietnia 2020 r. projekt był wdrażany równocześnie z projektem z BO 2017 ID: 190 przez Zarząd Dróg i Zieleni,
 • kwiecień 2020 r. - decyzją Kolegium Prezydenta oba projekty zostały przekazane do realizacji do Wydziału Inwestycji,
 • wrzesień 2020 r. - Wydział Inwestycji wystąpił z wnioskiem o przekazanie z budżetu miasta środków na realizację zadań,
 • marzec - kwiecień 2021 r. - weryfikacja dokumentacji projektowej; wezwanie projektanta do usunięcia nieprawidłowości. 


----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2797 | Ilość punktów: 11874

2018/Miejsca zabawy i rekreacji na Pustkach i Demptowie - rozbudowa placów zabaw przy SP 16, ul. Rumskiej i Gulgowskiego, elementy siłowni (ul. Borowikowa) oraz stacje naprawy rowerów

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 plac zabaw - działka 663; ul. Rumska plac zabaw Wesoła Dolinka oraz obok - działka 369; Demptowo ul. Gulgowskiego plac zabaw - działka 1388 i 1391; ul. Rydzowa/Borowikowa na górce między boiskiem a garażami - działka 144; Demptowo ul. Sakowicza u zbiegu z ul. Skarbka i ul. Zwierzyniecką - działka 1905

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nowy etap to oferta aktywnego spędzania czasu na powietrzu. To nowe elementy trzech placów zabaw dla dzieci w różnym wieku (np. aero skate, huśtawki). Powstaną także urządzenia siłowni przy ul.Borowikowej oraz dwie stacje naprawy rowerów przy znanych trasach rowerowych (ul.Sakowicza, ul.Rumska).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-08 16:19:46

Zrealizowane działania:

 • luty 2019 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • kwiecień 2019 r. - wykonanie dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2019 r. - odbiór dokumentacji projektowej dla zadań: budowa placu do ćwiczeń przy ul. Borowikowej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka i Zwierzynieckiej,
 • październik 2019 r. - odbiór dokumentcaji projektowej pozostałych zadań, podpisanie umowy z wykonawcą zadań: budowa placu do ćwiczeń przy ul. Borowikowej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka i Zwierzynieckiej, 
 • grudzień 2019 r. - zakończenie zadania: budowa placu do ćwiczeń przy ul. Borowikowej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka i ul. Zwierzynieckiej, zamontowanie stacji naprawy rowerów przy ul. Rumskiej,
 • wrzesień 2020 r. - zakończenie realizacji placu zabaw przy ul. Gulgowskiego.

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - wybór wykonawcy dla zadania pn. doposażenie placu zabaw oraz budowa placu do ćwiczeń przy ul. Rumskiej, 
 • listopad 2021 r. - zakończenie prac - doposażenie placu zabaw oraz budowa placu do ćwiczeń przy ul. Rumskiej, 
 • budowa placu do ćwiczeń na terenie SP 16 przy ul. Chabrowej możliwa będzie po zakończeniu rozbudowy SP 16 w Gdyni (planowany termin zakończenia robót to 10-11.2021r.).

-------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2727 | Ilość punktów: 12690

2018/Miejsca zabawy i rekreacji od juniora do seniora (SP 16, ul.Rumska, ul.Modrzewiowa, siłownia ul.Borowikowa), AED przy przychodni oraz mural w tunelu między Pustkami i Demptowem

Szacunkowa wartość projektu:
203 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Chabrowa 43 (wzdłuż płotu na przeciw placu apelowego) - działka 663; teren ul. Rydzowa/Borowikowa na górce między boiskiem a garażami - działka 144; teren przy Strudze Cisowskiej ul. Żurawia/Modrzewiowa - działka 213; teren na oraz obok placu zabaw Wesoła Dolinka ul. Rumska - działka 369; teren przy Przychodni ul. Czeremchowa - działka 641; przejście podziemne pod Obwodnicą między Pustkami a Demptowem - działka 1234

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nowy etap to elementy rekreacji i wypoczynku wśród zieleni,siłownia, ścieżki zdrowia od najmłodszych do seniorów, w miejscach już zrealizowanego projektu ABC Zabawy oraz nowych. To także mural na ścianach przejścia pod Obwodnicą promujący zdrowie oraz defibrylator AED w sercu dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-08 16:45:30

 Zrealizowane działania:

 • luty 2019 r. - działania związane z defibrylatorem - uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania z uwzględnieniem uwag wnioskodawców, zawarcie umów użyczenia powierzchni oraz umowy na pobór prądu,
 • kwiecień 2019 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla ścieżki zdrowia,
 • sierpień 2019 r. - zakup defibrylatora, odbiór dokumentacji dot. inwestycji,
 • wrzesień 2019 r. - wykonanie muralu,
 • wrzesień - październik 2019 r. - pozyskanie zgody na zainstalowanie i przyłączenie defibrylatora do sieci energetycznej, odbiór dokumentacji dla ścieżki zdrowia oraz wyłonienie wykonawcy prac,
 • listopad - grudzień 2019 r. - zakończono zadania: budowa placu do ćwiczeń przy ul. Borowikowej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul.Modrzewiowej, instalacja defibrylatora AED,
 • lipiec 2020 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy placu do ćwiczeń oraz doposażenia placu zabaw wraz z montażem naświetlaczy przy ul. Rumskiej.

 Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - wybór wykonawcy dla zadania pn. doposażenie placu zabaw oraz budowa placu do ćwiczeń przy ul. Rumskiej,
 • budowa placu do ćwiczeń będzie możliwa po zakończeniu rozbudowy SP 16 - planowany termin zakończenia robót 10-11.2021 r.

---------------------------------------

Jednostki realizujące:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 24
www.zdiz.gdynia.pl

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
tel: 58 880 83 22
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 489 | Ilość punktów: 2412

2018/Remont nawierzchni ścieżki pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

Szacunkowa wartość projektu:
207 360 zł

Lokalizacja projektu:
Las pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Przejście z Płyty Redłowskiej do Polanki Redłowskiej, łącznik naszej dzielnicy z Zatoką Gdańską i Bulwarem znajduje się w opłakanym stanie. Kolejne intensywne deszcze podmywają drogę, po której codziennie przechodzi wielu turystów i mieszkańców. Droga, zwłaszcza w górnym odcinku wymaga wymiany nawierzchni (na żwirową), zabezpieczenia skarpy, przebudowania odwodnienia wzdłuż trasy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-19 12:45:38

Zrealizowane działania:

 • styczeń - maj 2019 r.- opracowanie dokumentacji projektowej,
 • czerwiec - grudzień 2019 r. - uzgodnienia projektu, 
 • lipiec - sierpień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • wrzesień - październik 2020 r. - wyłonienie wykonawcy oraz realizacja prac,
 • listopad 2020 r. - obiór robót oraz zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 217 448,50 zł. 

-------------------------------------------

Jednostka realizująca:
Biuro Ogrodnika Miasta
81-525 Gdynia
Al. Zwycięstwa 291A
https://www.gdynia.pl/bip/biuro-ogrodnika-miasta,168/biuro-ogrodnika-miasta,501896  

Śródmieście
Ilość głosów: 269 | Ilość punktów: 1193

2018/Ustawienie dodatkowych ławek w Śródmieściu - przy ul. 10 lutego i ul. W. Radtkego

Szacunkowa wartość projektu:
24 700 zł

Lokalizacja projektu:
Na 4 ulicach Śródmieścia Gdyni ul. Władysława IV, ul. W. Radtkego, ul. 10 lutego, ul. Abrahama

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ustawienie ławek w wybranych miejscach na ul. 10-go Lutego i Zygmunta Augusta 1 ławki + kosz na śmieci. ul. 10 lutego - 4 ławki + 2 kosze ul. W. Radtkego - 4 ławki + 2 kosze. Model ławki MMCITE Vera LV150t. Model kosza MMCITE: MIU B105.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-19 15:50:26

Zrealizowane działania:

 • maj 2019 r. - wyłonienie wykonawcy prac, rozpoczęcie wykonywania zadania

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2019 r. Jego koszt wyniósł 21 359 zł.

-------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 24
https://www.zdiz.gdynia.pl/

Śródmieście
Ilość głosów: 302 | Ilość punktów: 1380

2018/Hamak miejski w okolicy Parku Rady Europy

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
Aleja Lipowa - obok chodnika przylegającego do Parku Rady Europy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Hamak Miejski może być idealnym miejscem do wypoczynku, lektury książek lub korzystania z kąpieli słonecznych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2019-11-18 12:03:24

Zrealizowane działania:

 • Styczeń 2019 podpisanie umowy z projektantam
 • Luty 2019 etap wykonania dokumentacji projektowej
 • Marzec 2019 odbiór dokumentacji projektowej 
 • Kwiecień 2019 etap wyłonienia wykonawcy prac
 • Maj 2019 rozpoczęcie prac 


Inwestycja została oddana do użytku w lipcu 2019 roku. Jej koszt wyniósł 122 267 zł.


-----------------------------
Jednostka realizująca:

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
https://www.zdiz.gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 218 | Ilość punktów: 869

2018/Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym

Szacunkowa wartość projektu:
88 325 zł

Lokalizacja projektu:
Oba pomniki - Józefa Conrada Korzeniowskiego i Maszty zlokalizowane są na końcu Molo Południowego, w pobliżu wejścia do portu, tuż obok Akwarium Gdyńskiego i miejsca postoju Daru Młodzieży.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Czy Gdynia może mieć swoją latarnię morską? Oczywiście! Rolę symbolicznej latarni morskiej może spełniać podświetlony pomnik "Maszty", zlokalizowany na końcu Molo Południowego. Instalacja Wawrzyńca Sampa jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych gdyńskich monumentów. Powstała w 1980 r. jako dopełnienie odsłoniętego 4 lata wcześniej pomnika J. Conrada Korzeniowskiego. Wysokie na 25 m stalowe maszty są doskonale widoczne zarówno od strony morza, jak i miasta. Iluminacja pomników sprawi, że staną się one wspaniałym punktem orientacyjnym - niczym prawdziwa latarnia morska. Z oddali będą witać żeglarzy a nawet... pasażerów pociągów przyjeżdżających do Gdyni (widać je dobrze z peronów Dworca).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-16 16:31:06

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - przekazanie projektu do realizacji; wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
 • wrzesień 2018 r. - przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego,
 • październik 2018 r. - wysłanie zapytania ofertowego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,
 • listopad 2018 r. - sierpień 2019 r. - etap projektowania, próby oświetlenia,
 • maj - sierpień 2019 r. - wystąpienie o zgodę na dysponowanie gruntem od Morskiego Instytutu Rybackiego oraz decyzję konserwatorską,
 • wrzesień - grudzień 2019 r. - w związku z odmową zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane przez Morski Instytut Rybacki, zapadła decyzja o zmianie miejsca przyłączenia poza działką MIR-u,
 • styczeń - kwiecień 2020 r. - inwestycja w trakcie projektowania,
 • maj - czerwiec 2020 r. - weryfikacja dokumentacji, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - uzyskano zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót budowalnych,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
 • luty 2021 r. - unieważnienie postępowania z powodu złożenia tylko jednej oferty, przewyższającej kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia,
 • maj 2021 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
 • II kwartał 2022 r. - zakończenie realizacji zadania.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel: 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

 

Wielki Kack
Ilość głosów: 893 | Ilość punktów: 4377

2018/Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej (od Maszopów do Ornej)

Szacunkowa wartość projektu:
304 670 zł

Lokalizacja projektu:
Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) + Starodworcowa (od wyjazdu z ulicy Solnej do Ornej)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wielkokacki Projekt Pieszy 2018 przewiduje budowę 2 chodników oraz ich oświetlenie: ul.Górnicza (od kościoła do budynku nr 33A) oraz wzdłuż ulicy Starodworcowej (od wyjazdu z osiedla Solna do budynku przy Małej 13), wraz z nasadzeniami niskiej zieleni i małą architekturą. Oba chodniki będą miały szerokość 2 metrów i pozwolą na wygodne i bezpieczne przemieszczanie się piechotą po dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-15 15:55:09

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - przekazanie projektu do realizacji,
 • sierpień 2018 r. - wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
 • styczeń - luty 2019 r. - uzyskanie warunków technicznych, konsultacje dotyczące rozszerzenia zakresu inwestycji,
 • marzec 2019 r. - przeprowadzenie pocedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nadesłane oferty znacznie przekroczyły kwotę zaplanowaną na inwestycję,
 • maj 2019 r. - wystąpienie do ZDiZ o zmianę warunków technicznych dla zmniejszonego zakresu inwestycji (zgodnego z wnioskiem do BO);
 • wrzesień-grudzień 2019 r. - ponowne przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia związanego z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej; wybór wykonawcy; wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o opinię w sprawie możliwości urządzenia odcinka (kameralizacji) ul. Starodworcowej;
 • styczeń - czerwiec 2020 r. - projektowanie inwestycji dot. ul. Górniczej,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - inwestycja na ul. Górniczej w trakcie projektowania; zawarto umowę dzierżawy z Lasami Państwowymi w celu przeniesienia słupa i odcinka sieci z gruntu LP na nieruchomość stanowiącą własność Miasta;
 • wrzesień - październik 2020 r. - weryfikacja dokumentacji i postanowienie o uzupełnienie jej do 18.12.2020r.; zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; wystąpiono do PKP z prośbą o udzielenie informacji czy podtrzymują zgodę na realizację zadania na ul. Starodworcowej i przesłanie wzoru umowy,
 • listopad 2020 r. - uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych na ul. Górniczej, przekazanie inwestycji do realizacji;
 • grudzień 2020 r. - wysłano zapytanie ofertowe dotyczące zadań z ul. Starodworcowej,
 • luty 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadań dot. ul. Starodworcowej; 

Planowane działania:

 • październik 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • listopad - grudzień 2021 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,
 • styczeń - luty 2022 r. - przekazanie zadania do realizacji.

------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia
tel: 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 509 | Ilość punktów: 2124

2018/Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy ul. Gryfa Pomorskiego

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
przy terenach sportowych na Fikakowie, obok przystanku komunikacji miejskiej - taka lokalizacja umożliwia prosty dojazd samochodem, rowerem czy przybiegnięcie pieszo z różnych części dzielnicy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-24 15:07:52

Zrealizowane działania: 

 • lipiec-sierpień 2018 r. - uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń na realizację zadania z uwzględnieniem uwag wnioskodawców, sprawdzenie dokumentacji,
 • wrzesień-październik 2018 r. - wszczęcie procedury zakupowej,
 • grudzień 2018 r. - zakup defibrylatora,
 • lipiec - listopad 2019 r. - zbieranie podpisów pod uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej w celu wyrażenia zgody mieszkańców wspólnoty na instalację defibrylatora na elewacji,
 • grudzień 2019 r - podpisanie umowy na użyczenie powierzchni oraz podłączenie do sieci energetycznej,
 • maj - czerwiec 2020 r. - pozyskanie środków z Budżetu Miasta Gdyni na montaż defibrylatora,
 • wrzesień 2020 r. - montaż defibrylatora AED, zakończenie realizacji zadania.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 10 786,50 zł.

Zdj. Gdyńskie Centrum Zdrowia

------------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43
81-578 Gdynia
58 880-83-11
http://www.gcz.gdynia.pl/

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 320 | Ilość punktów: 1594

2018/Elementy infrastruktury drogowej - próg zwalniający, oznakowanie przejścia dla pieszych, tablica Tristar i ławka solarna z internetem oraz remont chodnika przy ul. Polnej

Szacunkowa wartość projektu:
188 000 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino-Leśniczówka w obrębie ulic: Wielkokacka-Polna-2 MPS oraz Skwer ks. Mowińskiego

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury użytkowej w dzielnicy Witomino-Leśniczówka. Korzyść dla każdego mieszkańca w dzielnicy. Zawiera 5 elementów: Uspokojenie ruchu na ul. II MPS, montaż tablicy Tristar z odjazdami autobusów, montaż nowoczesnej ławki z dostępem do internetu, oznaczenie przejścia dla pieszych, remont chodnika przy ul Polnej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-14 16:45:27

Zrealizowane zadania:

 • marzec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2019 r. - wykonanie chodnika w ul. Polnej,
 • lipiec 2019 r. - przetarg na dostawę ławek solarnych, podpisanie umowy,
 • październik 2019 r. - montaż ławek solarnych,
 • listopad - grudzień 2019 r. - wykonanie progu zwalniającego, montaż znaku D-6,
 • luty 2020 r. - rozpoczęcie procedur związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę tablic informacji pasażerskiej systemu TRISTAR,
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej i budowy tablic TRISTAR,
 • listopad 2020 r. - montaż tablicy informacji pasażerskiej, odbiór prac, zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu: 188 283 zł.

--------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg I Zieleni w Gdyni
81-364 Gdynia
ul. 10 Lutego 24
https://www.zdiz.gdynia.pl

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 767 | Ilość punktów: 3746

2018/Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja - od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

Szacunkowa wartość projektu:
198 200 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt zlokalizowany jest na terenach leśnych, w lasach komunalnych znajdujących się w kwadracie między: osiedlem Witomino-Radiostacja, a CH Riviera, Gdyńską Halą Widowiskową i terenami GCS, od ul. Kieleckiej do boiska w lesie (działki 30, 31, obręb 0028).

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa pierwszej zintegrowanej ścieżki rowerowej ze zręcznościową pętlą rowerową polega na: - wyjątkowej atrakcji sportowo-rekreacyjnej w postaci rekreacyjnych, ekologicznych, tras rowerowych, wpisujących się w otoczenie - zgodnie z ekosystemem.
 - wytyczeniu i budowy pierwszej trasy o długości 1600m i zręcznościowej pętli rowerowej przeznaczonych dla wszystkich rowerzystów o długości 100m. - regulacji ruchu pomiędzy użytkownikami terenów i poprawy ich bezpieczeństwa oraz komfortu (spacery rodzinne, spacery z psami, nordic walking, biegacze, rowerzyści).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 11:09:00

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2018 r. - wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym;
 • sierpień 2018 r. - przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • październik 2018 r. - spotkanie z autorem projektu dot. szczegółów realizacji zadania,
 • listopad 2018 r. - grudzień 2019 r. - oczekiwanie na zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • styczeń 2019 r. - otrzymanie zgody na zainwestowanie na gruncie gminnym,
 • luty 2020 r. ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej - postępowanie unieważniono,
 • kwiecień 2020 r. - ponowne ogłoszenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2020 r. - rozpoczęcie projektowania,
 • wrzesień 2020 r. - oczekiwanie na wytyczne do projektowania od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z odnalezieniem obiektu archeologicznego, 
 • luty 2021 r. - po otrzymaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz skorygowaniu trasy rowerowej zgodnie z zaleceniami, złożone zostały wnioski o opinię do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni,
 • marzec 2021 r. - otrzymano dokumenty umożliwiające kontynuowanie projektowania.

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - zakończenie prac projektowych.


----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
tel./fax: 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
www.gdyniasport.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 870 | Ilość punktów: 4065

2018/Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Skwerze Arki Gdynia - położenie trawy, instalacja ławek, oświetlenia LED oraz lokalizacja napisu przestrzennego z nazwą skweru

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer Arki Gdynia będący obszarem sąsiadującym z Al. Marszałka Piłsudskiego i Bulwarem Nadmorskim. Teren zielony górujący ponad główny trakt spacerowy.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Na 75-lecie naszego klubu, w 2004 roku, reprezentacyjny skwer przy Bulwarze Nadmorskim został oficjalnie nazwany Skwerem Arki Gdynia. Od tego czasu to miejsce stało się bardzo popularne wśród mieszkańców Gdyni, jak i turystów. Niezwykła lokalizacja sprawia, że to miejsce idealne do spotkań, odpoczynku, a także wspólnego spędzania czasu: w formie aktywnej, jak i również skupionej na wypoczynku. Chcemy, aby to miejsce, Skwer Arki Gdynia, otrzymał nowego ducha, ducha najbardziej utytułowanego klubu Pomorza.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:27:00

Zrealizowane zadania:

 • marzec 2019 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • kwiecień 2019 r. - etap wykonania dokumentacji projektowej,
 • maj 2019 r. - wyłonienie wykonawcy napisu przestrzennego,
 • lipiec 2019 r. - ogłosznie postępowania na wyłonienie projektanta zagospodarowania terenu (otrzymano jedną ofertę odrzuconą ze względu na zbyt wysoką cenę),
 • sierpień 2019 r. - ponowienie postępowania na wyłonienie projektanta zagospodarowania terenu, podpisanie umowy,
 • listopad 2019 r. - montaż napisu przestrzennego, odbiór dokumentacji projektowej,
 • styczeń 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu,
 • marzec 2020 r. - rozpoczęcie postępowania dot. wyłonienia wykonawcy prac, 
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą,
 • październik 2020 r. - zakończenie i odbiór prac, oddanie iwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu została zakończona. Całkowity koszt projektu wyniósł 311 798 zł.

------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Oksywie
Ilość głosów: 1249 | Ilość punktów: 5477

2019/Remont schodów na skarpie przy ulicy Benisławskiego 16

Szacunkowa wartość projektu:
30 514 zł

Lokalizacja projektu:
Schody prowadzące z ulicy Benisławskiego do osiedla oraz bloku nr 16.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w dojściu do osiedla, udostępnienie ciągu dla osób starszych, prowadzących wózki dziecięce oraz rowery, poprawa estetyki terenu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 14:41:01

Zrealizowane działania:

 • sierpień 2020 r. - wykonanie remontu schodów.

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - wykonanie podjazdu dla wózków i zakończenie realizacji zadania.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 243 | Ilość punktów: 606

2019/Rodzinna gra terenowa na orientację  - Wielki Kack

Szacunkowa wartość projektu:
4 995 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny leśne pomiędzy Kaczymi Bukami a Obwodnicą Trójmiasta

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie. Elementami zachęcającymi do udziału będą: rodzinna formuła; charakter spaceru oraz drobny element rywalizacji. Przewidujemy, że w wydarzeniu udział weźmie co najmniej 250 osób.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:16:52

Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 4 789 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 200 | Ilość punktów: 534

2019/Cykliczne rajdy piesze oraz nordic walking szlakami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Szacunkowa wartość projektu:
9 960 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt "Aktywny krajoznawczo Wielki Kack" stworzy możliwości aktywnego wypoczynku na łonie natury mieszkańcom dzielnicy niezależnie od wieku.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:59:31

Realizacja projektu została zakończona w paździeniku 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5 280 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 180 | Ilość punktów: 514

2019/Kurs tańca w Wielkim Kacku

Szacunkowa wartość projektu:
6 570 zł

Lokalizacja projektu:
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Podczas zajęć nauczymy się następujących tańców towarzyskich: tango, walc angielski, walc wiedeński, fokstrot, czacza, samba, rumba, salsa. Zajęcia Roztańczony Wielkie Kack przeznaczone są dla wszystkich chcących się nauczyć tańczyć lub udoskonalać swoje umiejętności taneczne. Uczestniczyć w zajęciach może młodzież i dorośli mieszkańcy niezależnie od wieku i umiejętności tanecznych. Zajęcia odbywać się będą w okresie: styczeń - grudzień 2020 r., terminy ustalone z mieszkańcami podczas spotkań.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:42:10

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 5 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl
 

Wielki Kack
Ilość głosów: 222 | Ilość punktów: 560

2019/Cykliczne spotkania z grami planszowymi dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Wielki Kack

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt spotkań z grami planszowymi: dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Wielki Kack: regularnych, odbywających się co dwa miesiące i darmowych. Skierowany zwłaszcza do rodzin z dziećmi i młodzieży, zakłada wydarzenia pod opieką doświadczonych animatorów, którzy będą uczyć i prowadzić turnieje z nagrodami dla najmłodszych i dorosłych. Wśród przygotowanych tytułów są zarówno gry edukacyjne, jak i najciekawsze dla starszych graczy. Gry planszowe mają sprawdzone walory rozrywkowe i integracyjne, także międzypokoleniowo; od dawna wiadomo, że są doskonałe w konsolidowaniu społeczności, dostarczają wiele zabawy, a przy tym sprawdzą się na spotkaniach, tak na świeżym powietrzu, jak i w budynkach.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-25 11:17:50

Projekt w trakcie realizacji.

Planowane działania:

 • październik - listopad 2020 r. - zakup gier planszowych;
 • w związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 spotkania z grami planszowymi będę realizowane w 2021 r. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:

Laboratorium Innowacji Społecznych 
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel. (58) 727 39 07
e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 295 | Ilość punktów: 705

2019/Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
Miasteczko zawodów umiejscowione byłoby na boisku przy szkole, dzieci zaś biegałyby po boisku i terenach zielonych nieopodal.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Organizacja Pucharu w biegach dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Wielki Kack, czyli darmowych biegów na których każdy otrzymuje medal i może wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a najlepsi otrzymują puchary. Będzie to profesjonalnie zorganizowany bieg w marynarskim - gdyńskim stylu, wchodzący w skład większego cyklu zakończonego galą sportu. Przewidujemy, że w biegu weźmie udział około 350-500 dzieci. Mnóstwo ruchu, zabawy, emocji i edukacja sportowa, to to, czego potrzebują dzieci w czasach komputerów i telefonów komórkowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:44:07

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 325 | Ilość punktów: 1228

2019/Koncert Niepodległościowy 11.11.2020 w Kościele pw. Św. Antoniego z Padwy w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
W każdej społeczności lokalnej jest potrzeba kultywowania patriotyzmu, pamięć o historii, znajomość pieśni i utworów patriotycznych, oraz należyte przeżywanie rocznic narodowych. Tego typu wydarzenia kulturalne, muzyczne, są bardzo potrzebne młodemu społeczeństwu, które tylko z przekazu dziadków zna odrobinę historii z tamtych lat. Obecność ich na koncertach w jakiś sposób ubogacają się duchowo poprzez żywy kontakt z muzyką i tekstami literackimi. Nie ma wielu patriotycznych koncertów na wysokim poziomie, w których szczególnie mieszkańcy dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana, będą mogli uczestniczyć na żywo.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-12 16:08:10

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Kultury
ul. Jana z Kolna 25, Gdynia
tel. (58) 527 49 06
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 344 | Ilość punktów: 1528

2019/Koncert jubileuszowy z okazji 90-lecia chóru "Symfonia" - miejsce - Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
PrProjekt koncertu jubileuszowego, którego wykonawcą będzie Jubilat, najstarszy gdyński chór z towarzyszeniem profesjonalnych muzyków związanych z trójmiejskim środowiskiem muzycznym. Kierownictwo artystyczne pod dyrekcją Bogny Swiłło. Doświadczenie i profesjonalizm organizowanych dotychczas koncertów przez Jubilata spowodował duże zainteresowanie amatorskim ruchem muzycznym mieszkańców dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana na których terenie działa chór. Poprzez realizację tego projektu umożliwimy lokalnej społeczności skorzystanie z dodatkowego wydarzenia kulturalnego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-25 13:13:15

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 realizacja projektu zostaje przesunięta na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Kultury
ul. Jana z Kolna 25, Gdynia
tel. (58) 527 49 06
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 439 | Ilość punktów: 1902

2019/Remont boisk sportowych i skoczni do skoku w dal na terenie ZSO nr 6 przy ul.Hallera 9.

Szacunkowa wartość projektu:
310 200 zł

Lokalizacja projektu:
Stare boiska asfaltowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Hallera 9, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wniosek dotyczy terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Hallera 9 w Gdyni Wzgórze Św. Maksymiliana. Przewiduje się remont starych boisk asfaltowych o powierzchni ok. 180m2 i 416m2 oraz rozbiegu do skoczni w dal o powierzchni ok. 20m2 polegający na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej przestrzeni sportowo - rekreacyjnej, która będzie miejscem spotkań służącym aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu i integracji mieszkańców, a także bazą sportową, dającą nowe możliwości.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-04-21 09:09:29

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
 • styczeń 2020 r. - uzyskano zgodę na zainwestowanie.

Trwa uzyskiwanie warunków technicznych dla inwestycji oraz przygotowanie warunków zamówienia na dokumentację projektową.

Zaplanowane działania:

 • III kwartał 2021 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Witomino
Ilość głosów: 205 | Ilość punktów: 529

2019/Instalacja progu zwalniającego w dzielnicy Witomino - ul. Widna 13

Szacunkowa wartość projektu:
6 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Widna 13 w Gdyni, droga dojazdowa do Przedszkola nr 13 przy ul. Widnej 15 w Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt zakłada podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Witomino. Wnioskujemy o montaż progu zwalniającego na drodze dojazdowej do Przedszkola nr 13 przy ul. Widnej 15 w Gdyni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-20 16:57:42

Zrealizowane działania:

 • styczeń - luty 2020 r. - w przygotowaniu projekt organizacji ruchu,
 • kwiecień 2020 r. - otrzymano projekt organizacji ruchu; wystawiono zlecenie realizacji prac,
 • czerwiec 2020 r . - zakończenie realizacji prac oraz zakończenie projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł 6 297,50 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 258 | Ilość punktów: 817

2019/Wyposażenie ogólnodostępnej sali w Szkole Podstawowej nr 23 w sprzęty stymulujące rozwój zmysłów

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Sala Doświadczania Świata miałaby powstać w budynku Szkoły Podstawowej nr 23.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Kluczową sprawą jest dla nas rozwój dzieci i młodzieży - rozwój ruchowy, społeczny i emocjonalny. Postęp cywilizacyjny, ciągłe bodźcowanie i szybkie tempo życia nie pozostają bez wpływu na rozwój dziecka. Odpowiadając na te zagrożenia i potrzeby chcemy, by w Szkole Podstawowej nr 23 powstała ogólnodostępna Sala Doświadczania Świata. odpowiednia stymulacja zmysłów + działanie na obie półkule mózgowe + praca nad mięśniami i emocjami + atmosfera motywacji i bezpieczeństwa = SUKCES MŁODEGO CZŁOWIEKA W Gdyni brakuje nam takich miejsc, dlatego czas na zmiany!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-30 15:31:56

Zrealizowane działania:

 • maj - czerwiec 2020 r. - zakup sprzętu stymulującego rozwój zmysłów,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - instalacja elementów wyposażenia sali.
 • wrzesień 2020 r. - przekazanie sprzętu do użytkowania.

Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 1.09.2020 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000 zł. 

zdj. Szkoła Podstawowa nr 23

-----------------------------
Jednostki realizujące:

Szkoła Podstawowa nr 23
ul. A. Grottgera 19
e-mail: sekretariat@sp23gdynia.pl
tel. (58) 622 07 33

oraz

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
tel. 58 880 83 22
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

 

Witomino
Ilość głosów: 824 | Ilość punktów: 3535

2019/Nowy trakt pieszy stanowiący połączenie ul. Długiej z Lidlem Sp. z.o.o.

Szacunkowa wartość projektu:
156 500 zł

Lokalizacja projektu:
Nieużytek pomiędzy ul. Długą a terenem należącym do Lidl Sp. z.o.o. przy ul. Małokackiej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu będzie stworzenie traktu pieszego pomiędzy ul. Długą a terenem przy Lidlu. Nowo powstały trakt będzie dużą pomocą dla mieszkańców Witomino w ich drodze do sklepów, kościoła, szkoły i basenu przy ul. Stawnej. Skrót jest szczególnie oczekiwany przez osoby starsze oraz matki z małymi dziećmi. Przy okazji realizacji projektu uporządkowany zostanie ciągle zaśmiecany fragment dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-09 17:09:26

Zrealizowane działania:

 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • marzec 2020 r. - podpisanie umowy z projektantem,
 • luty 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • marzec - kwiecień 2021 r. - oczekiwanie na zgodę na wycinkę drzew.

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - planowana wycinka drzew,
 • sierpień 2021 r. - zakończenie prac.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Witomino
Ilość głosów: 199 | Ilość punktów: 533

2019/Rodzinna gra terenowa na orientację  - Witomino

Szacunkowa wartość projektu:
5 995 zł

Lokalizacja projektu:
Lasy wokół dzielnicy Witomino

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie. Elementami zachęcającymi do udziału będą: rodzinna formuła; charakter spaceru oraz drobny element rywalizacji. Przewidujemy, że w wydarzeniu udział weźmie co najmniej 250 osób.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:19:48

Realizacja projektu została zakończona we wrześniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5 445 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Witomino
Ilość głosów: 266 | Ilość punktów: 684

2019/Rodzinny piknik w idei zero waste (niemarnowania/bez śmieci): animacje, warsztaty, zabawy dla dzieci i dorosłych

Szacunkowa wartość projektu:
8 150 zł

Lokalizacja projektu:
Miejscem realizacji zadania będą lasy otaczające Witomino.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Niezwykłym atutem Witomina jest jego otoczenie przez przepiękne lasy. Tereny niezwykle cenne przy czasie wolnym, doskonałe do obcowania z naturą. Niestety często też zaśmiecone. Całe szczęście możemy to zmienić biorąc sprawy w swoje ręce - organizując Piknik No Waste, "Miejsce pozytywnych zmian jest tam, gdzie mieszkasz". No waste, w dosłownym tłumaczeniu „brak śmieci” lub „brak marnowania”, to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. Chcemy, aby proponowany piknik stał się impulsem do zmiany nawyków i zwiększenia odpowiedzialności u mieszkańców za ich dzielnicę, lasy i całą planetę.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:46:26

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Witomino
Ilość głosów: 525 | Ilość punktów: 2055
Śródmieście
Ilość głosów: 172 | Ilość punktów: 455

2019/Edukacja w zakresie przepisów parkowania w miejscach uporczywie zastawianych przez kierowców, stwarzających zagrożenie i ograniczających ruch pieszych

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Obszar Śródmieścia i UM Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Kampania ulotkowa np. pt. tytułem "Parkując, szanuj pieszych" skierowana do kierowców parkujących w miejscach niedozwolonych, stwarzających przez swoje działanie niebezpieczeństwo i utrudnienia dla pieszych. Skoro Straż Miejska i policja nie radzi sobie z problemem, spróbujmy przemówić do kierowców inaczej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-20 17:08:44

Zrealizowane działania:

 • marzec 2020 r. - rozpoczęcie projektowania ulotek,
 • maj 2020 r. - zakończenie projektowania ulotek,
 • lipiec 2020 r. - wydruk 20 tys. ulotek oraz przekazanie ich do dystrybucji przez pracowników Straży Miejskiej, Strefy Płatnego Parkowania oraz Referatu Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. 

Realizacja projektu zakończona. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 900 zł.

 

zdj. ZDiZ 

-----------------------------
Jednostki realizujące:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

 

Śródmieście
Ilość głosów: 832 | Ilość punktów: 3452

2019/Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego)

Szacunkowa wartość projektu:
395 000 zł

Lokalizacja projektu:
Szpaler drzew od ul.Władysława IV od 10 Lutego do Wójta Radtkego, skwer - na przeciw Straży Pożarnej, ciąg pieszy planowany w MPZP - na działkach miejskich między Starowiejską a Wójta Radtkego

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Po odbudowie szpaleru drzew na 10 Lutego, dalej robimy Zielone Śródmieście! Chcemy zająć się ul. Władysława IV. Ponieważ miasto planuje poszerzenie Władysława IV i wykarczowanie drzew po stronie ZUS, już dziś zasadźmy nowe drzewa po drugiej stronie, by zastąpiły te do wycięcia. Zdążą wyrosnąć, zanim zacznie się wycinka. Jednocześnie fizycznie oddzielmy ruch samochodowy od pieszego. Tak jak na 10 Lutego, połączmy drzewa rabatami, a w nich zasadźmy krzewy. Zaplanujmy nowy, zielony skwer na obecnie zaniedbanym terenie zielonym na przeciw straży pożarnej oraz ustawmy (w postaci słupka) przystanek na żądanie w tym miejscu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-19 12:20:26

Zrealizowane działania:

 •  wrzesień - październik 2020 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nasadzeń na ul. Władysława IV,
 • październik 2020 r. - wyłonienie wykonawcy nasadzeń,
 • listopad 2020 r. - wykonanie nasadzeń na ul. Władysława IV, 

Planowane działania:

 • marzec - sierpień 2021 r. - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej skweru oraz uzgodnienia projektu,
 • wrzesień 2021 r. - wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy skweru,
 • październik 2021 r. - realizacja skweru
 • listopad - grudzień 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.

zdj. WOM

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
tel: 58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 900 | Ilość punktów: 3931

2019/Modernizacja placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego

Szacunkowa wartość projektu:
455 400 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy boisku i siłowni zewnętrznej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt ten jest propozycją kompleksowej przebudowy placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego na osiedlu Fikakowo obejmującej podzielenie przestrzeni na 3 strefy: relaksu, dla maluchów i dla starszaków oraz zainstalowanie nowych urządzeń zabawowych i częściowego zadaszenia, a także wymianę nawierzchni, ogrodzenia oraz pozostałych elementów: ławek, tablicy regulaminowej, części zieleni. Nowoczesne, atrakcyjne i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wyposażenie ucieszy wszystkich użytkowników placu zabaw bardzo chętnie odwiedzanego przez mieszkańców Wielkiego Kacka, jak i pobliskich Karwin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 16:17:07

Zrealizowane działania:

 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie projektanta oraz wybór wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • listopad 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • kwiecień - maj 2021 r. - wyłonienie wykonawcy prac i zawarcie umowy.

Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w lipcu 2021 r. 

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 236 | Ilość punktów: 757

2019/Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia.

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Dom Sąsiedzki - Przystań Lipowa 15

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia dla mieszkańców w Domach Sąsiedzkich "Przystań". Celem warsztatów jest nauka szycia oraz edukacja w w nurcie zero waste. Materiały, tkaniny które wykorzystamy do nauki szycia i przerabiania odzieży będą pochodziły z wymian ubraniowych SWAP -Przystań. Głównym celem warsztatów jest pokazanie jak można dać ubraniom drugie życie oraz wykorzystać je do szycia użytecznych akcesoriów dnia codziennego. W trakcie 9-cio miesięcznych warsztatów będą zaproszeni goście - projektant, stylista, krawiec teatralny, ekspert od repasacji pończoch (warsztat), konserwator maszyn.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-25 10:59:52

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2020 r. - zakup maszyn do szycia oraz wyłonienie osoby prowadzącej warsztaty,
 • sierpień - wrzesień 2020 r. - realizacja 4 warsztatów.

Planowane działania:

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 dalsza realizacja projektu zostaje przesunięta na 2021 r. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Laboratorium Innowacji Społecznych 
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel. (58) 727 39 07 
e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 324 | Ilość punktów: 960

2019/Zajęcia samoobrony dla kobiet - mieszkanek Śródmieścia - prowadzone w systemie walki Krav Maga

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wszystkie zajęcia odbywać się będą na sali gimnastycznej.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest przeprowadzenie kolejnych szkoleń samoobrony dla KOBIET mieszkających w Gdyni wykorzystując system walki Krav Maga. Edukacja kobiet w zakresie istniejących zagrożeń, ich rozpoznawania i unikania a także metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych pomaga zwiększyć bezpieczeństwo kobiet. Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne, ćwiczące umiejętności obronne kobiet oraz zwiększające sportową formę uczestniczek.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-03-10 16:46:33

Projekt w trakcie realizacji. Zajęcia odbywają się w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. Zapisy: AdamKamiński@kravmaga.gda.pl lub 601 250 065.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 251 | Ilość punktów: 690

2019/Stół sąsiedzki na odnowionym odcinku ul. Abrahama (od ul. 10 lutego do ul. Stefana Batorego)

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Odcinek ulicy Abrahama między 10 Lutego a Batorego

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Nowa Abrahama, która zostanie oddana do użytku w czerwcu, będzie specjalną przestrzenią dla miasta. Spotkajmy się tam na wspólnym biesiadowaniu. W ramach projektu, proponujemy zorganizowanie w lipcu wspólnego, długiego stołu na całą ul. Abrahama, do którego zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy Gdyni. Projekt ma sfinansować catering

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-12 14:43:42

Realizacja projektu zakończona, wydarzenie odbyło się 11 października 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

zdj. Wydział Polityki Rodzinnej

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Polityki Rodzinnej
ul. Świętojańska 1, Gdynia
tel. (58) 66 00 64 
e-mail: rodzina@gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 409 | Ilość punktów: 1162

2019/Letnia kawiarnia dla seniorów przy bibliotece na ulicy Starowiejskiej

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
W zależności od uwarunkowań, chodnik na ul.Starowiejskiej przy bibliotece

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Dużo starszych osób nie uczestniczy w życiu towarzyskim, bo nie ma pieniędzy. Nie pójdzie do lokalu, żeby w nim posiedzieć i spotkać znajomych, bo wydatek 5 zł na herbatę to dużo. Proponuję więc stworzenie Cafe Biblioteki przy naszej nowej bibliotece, gdzie seniorzy będą mogli usiąść na rozstawionych w okolicy biblioteki przy Starowiejskiej stolikach i wypożyczając z biblioteki książkę, gazetę, skorzystać z serwowanej kawy i herbaty, nie martwiąc się o zasobność swojego portfela.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-04 16:18:50

Projekt został ukończony. 

Kawiarnia była otwarta przy Bibliotece Śródmieście przy ul. Władysława IV 7-15 od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------------------------------------------------

Jednostka realizująca:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl
tel. (58) 622 73 55

oraz

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

 

Pogórze
Ilość głosów: 369 | Ilość punktów: 1529

2019/Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego w dzielnicy Pogórze Górne, w sąsiedztwie bloków przy ulicy Romanowskiego 52,54 i 56.

Szacunkowa wartość projektu:
345 330 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony (obecny plan zabaw) dookoła, którego znajdują się bloki usytuowane przy ulicy Romanowskiego 52, 54 i 4

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego w dzielnicy Pogórze Górne, w sąsiedztwie bloków przy ulicy Romanowskiego 52,54 i 56.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-08 13:19:34

Zrealizowane działania:

 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • marzec 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą projektu,
 • lipiec 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy prac,
 • marzec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy prac,

Planowane działania:

 • sierpień 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 223 | Ilość punktów: 718

2019/Półkolonie dla dzieci i młodzieży z Redłowa

Szacunkowa wartość projektu:
9 350 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 34 w Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Półkolonie dla dzieci i młodzieży z naszej dzielnicy w czasie ferii zimowych 2020 r.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-02-03 09:23:22

Projekt zrealizowany w trakcie ferii zimowych 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 34, przy ul. Cylkowskiego 5.

-----------------------------
Jednostki realizujące:

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Cylkowskiego 5
e-mail: sekretariat@sp34gdynia.pl
tel. (58) 622 14 34

oraz

Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A)
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
tel. (58) 761 77 00

Redłowo
Ilość głosów: 255 | Ilość punktów: 835

2019/Zajęcia ruchowe - joga i fitness

Szacunkowa wartość projektu:
7 800 zł

Lokalizacja projektu:
sala gimnastyczna

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bezpłatne zajęcia fitness i joga na terenie naszej dzielnicy. Przeznaczone dla osób dorosłych, w tym seniorów. Atrakcyjne zajęcia, które pomagają zachować sprawność i zdrowie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:38:07

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 254 | Ilość punktów: 774

2019/Letnie, plenerowe kino w Redłowie - projekcja trzech filmów w dwóch terminach

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
boisko szkolne

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Kino Letnie w Redłowie, ze względu na prezentowane filmy, przeznaczone będzie dla osób w każdym wieku.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:09:18

Realizacja projektu zakończona w sierpniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 9 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 288 | Ilość punktów: 1095

2019/Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5

Szacunkowa wartość projektu:
98 000 zł

Lokalizacja projektu:
górne boisko szkolne

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa ogólnodostępnej skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal i trójskoku.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 15:12:22

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
 • styczeń 2020 r. - uzyskano zgodę na zainwestowanie,
 • luty 2021 r. - uzyskano warunki techniczne dla inwestycji,
 • marzec 2021 r. - ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • kwiecień 2021 r. - unieważniono postępowanie z powodu braku ofert oraz uruchomiono kolejne postępowanie na wyłonienie Wykonacy dokumentacji projektowej,
 • czerwiec 2021 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej.

Zaplanowane działania:

 • wrzesień 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Redłowo
Ilość głosów: 364 | Ilość punktów: 1538

2019/Park kieszonkowy - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Legionów 114

Szacunkowa wartość projektu:
98 950 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony opodal Cmentarza Obrońców Wybrzeża, naprzeciwko Kasy Stefczyka.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Celem projektu jest zagosopodarowanie terenu zielonego przy ul. Legionów 114, naprzeciw Kasy Stefczyka. Prace obejmują zrobienie wejścia od ulicy Legionów, utwardzenie istniejących ścieżek oraz ustawienie ławek i śmietników. W wyniku prac Redłowo zyska miejsce do spacerów, które pozwoli na chwile wytchnienia wśród zieleni, zdala od zgiełku. Miejsce to jest obecnie uczęszczane przez spacerowiczów, jednak brak uporządkowania i dojścia od ulicy Legionów powoduje, że nie jest ono dostępne dla wszystkich.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-14 17:27:39

Zrealizowane działania:

 • styczeń - luty 2020 r. - uruchomienie procedur związanych z wyłonieniem projektanta,
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej,
 • lipiec 2020 r. - wykonanie dokumentacji projektowej,
 • październik 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • grudzień 2020 r. - zakończenie i odbiór prac.

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 105 569,50 zł. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 259 | Ilość punktów: 939

2019/Wyposażenie klubu dzielnicowego (w meble, sprzęty RTV, AGD, komputery, pianino) oraz organizacja zajęć dla mieszkańców w każdym wieku w SP 34

Szacunkowa wartość projektu:
115 500 zł

Lokalizacja projektu:
SP 34, Klub dzielnicowy

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zagospodarowanie czasu wolnego dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:40:04

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 5 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

Projekt przeniesiony do realizacji w roku 2021.

 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 740 | Ilość punktów: 1937

2019/Montaż naświetlaczy na istniejącym słupie oświetleniowym przy placu zabaw oraz stojaków rowerowych i dla hulajnóg przy SP 16

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren przy SP16

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Dodatkowe oświetlenie placu zabaw oraz ustawienie nowych stojaków na rowery i hulajnogi koło budynku SP16 stworzy bezpieczniejszą oraz bardziej uporządkowaną przestrzeń.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:37:47

Reliazacja projektu została zakończona w grudniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 347 | Ilość punktów: 1160

2019/Kulturalnie w bibliotece, czyli teatrzyki, warsztaty, robotyka, gry planszowe i eksperymenty naukowe dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Filia nr 4

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Mediateka Pogórze jest naturalnym i przyjaznym miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy. Biblioteka to ludzie, którzy mają swoje pasje, zainteresowania i potrzeby. Projekt łączy literaturę z innymi dziedzinami: teatrem, rytmem, nauką, grami planszowymi i robotyką. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców, zakłada cykl spotkań teatralnych skierowanych do rodzin z dziećmi, wspólne spędzenie czasu podczas warsztatów rytmicznych lub pokazów edukacyjnych, możliwość wypożyczenia gier planszowych związanych z postaciami literackimi oraz pobudzenie kreatywności w czasie warsztatów robotyki. Ideą przewodnią jest rozwój poprzez wspólną zabawę i edukację, aktywizacja i integracja rodzin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-16 15:09:49

Od stycznia do lutego 2020 r. wydarzenia odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Adm.K.Porębskiego 21 w Gdyni. Obecnie, z uwagi na pandemię, projekt jest realizowany w formule online. Informacje o bieżących wydarzeniach dostępne są tutaj.

-----------------------------
Jednostki realizujące:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

oraz

Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 4
ul. Adm. K. Porębskiego 21
tel. (58) 622 44 43

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 1477 | Ilość punktów: 6025

2019/Mostek wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) przy ulicy Modrzewiowej

Szacunkowa wartość projektu:
235 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia Ulica Modrzewiowa ,, potokiem Cisowskim ,, ( wydeptane przejście przez strumyk )

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Mostek Wenecki (kładka nad potokiem Cisowskim) Wizualizacja mostku, zdjęciu nr.I lub zdjęciu nr. II. Rozmiary dostosowane do istniejącej lokalizacji,załączona mapka, będzie to wielkość - długość około pięć metrów a szerokość około dwóch metrów, przeznaczenie dla pieszych i wózków. Lokalizacja ul. Modrzewiowa, w miejscu (wydeptanego) prowizorycznego przejścia przez potok Cisowski. Ciąg spacerowy-rekreacyjny , najkrótsza droga (przejścia) Kcyńska, Marketu i ciągu spacerowo-rekreacyjnego Kcyńska - Rumska, Borowikowa - Rydzowa - Osiedle Zamek. Zakątek odpoczynkowy Wszystko ogólnodostępne. Cel publiczny.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 14:36:27

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 5 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

Zrealizowane działania:

 • czerwiec 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy kładki.

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • wrzesień 2021 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • grudzień 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 350 | Ilość punktów: 904

2019/Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 60 mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła, przychodnia lub inny budynek użyteczności publicznej w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
W Polsce dochodzi do ok. 40 tysięcy nagłych zatrzymań krążenia w ciągu roku. Dziś przeżywalność osób, których to dotyka, na terenie Europy nie przekracza 10 procent. Jeśli jednak świadek zdarzenia podejmie pierwsze działania ratownicze i rozpocznie uciskanie klatki piersiowej, trzykrotnie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie. Ta potężna różnica to właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego każdy z nas powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy i wiedzieć, jak wygląda pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:36:38

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 87 | Ilość punktów: 234

2019/Rodzinna gra terenowa na orientację  - Orłowo

Szacunkowa wartość projektu:
5 995 zł

Lokalizacja projektu:
Rejon rzeki Kaczej i Kępa Redłowska

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ideą projektu jest integracja społeczna i pokoleniowe oraz aktywizacja mieszkańców w zakresie niedzielnego wypoczynku na terenach zielonych poprzez organizację imprezy na orientację o charakterze rekreacyjno-sportowym. Celem projektu jest przekonanie mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od telewizora czy komputera oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie. Elementami zachęcającymi do udziału będą: rodzinna formuła; charakter spaceru oraz drobny element rywalizacji. Przewidujemy, że w wydarzeniu udział weźmie co najmniej 250 osób.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-08-05 13:51:39

Projekt zrealizowany, gra terenowa odbyła się 2 sierpnia 2020 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 106 | Ilość punktów: 313

2019/Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci i rodziców

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i rodziców, których celem będzie nauka skutecznego przyswajania wiedzy, poznanie procesów i technik wspomagających ten proces, nabycie praktycznych umiejętności, które ułatwią codzienną naukę. Nabyta podczas warsztatów wiedza będzie pomocą w codziennym trudzie realizacji obowiązków szkolnych. Odrabianie zadań domowych, czy nauka w domu nie muszą być trudne i nudne, wystarczy poznać jedynie klucz do skutecznego działania tym zakresie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-12 16:46:20

Realizacja warsztatów została zakończona w listopadzie 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 8 900 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:

Wydział Polityki Rodzinnej
ul. Świętojańska 1, Gdynia
tel. (58) 662 00 64
e-mail: rodzina@gdynia.pl

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 530 | Ilość punktów: 2110

2019/Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń

Szacunkowa wartość projektu:
359 490 zł

Lokalizacja projektu:
Wnioskowany teren obejmuje częściowo zalesione samosiewami i drzewami owocowymi wzgórze oraz naturalny zbiornik wodny. W przeszłości na jego części znajdowały się działki ogrodowe. Teren mógłby stanowić doskonałe miejsce miejsce spacerowe dla mieszkańców Orłowa ze względu na dostęp ze wszystkich stron oraz ciszę, którą zapewnia jego położenie. Problemem są gliniaste ścieżki, które w okresie opadów bardzo utrudniają dostęp. Na obszarze Dzikiego Sadu występuje duża bioróżnorodność ze względu na obecność obficie owocujących drzew owocowych.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Na terenie zielonym między ulicami Wrocławską, Źródlaną i Architektów (na tyłach przychodni) zostanie wybudowane 900 metrów utwardzonych alejek, które otworzą dostep do tego ciekawego przyrodniczo obszaru. Powstanie mostek nad ciekiem wodnym, altana, 10 ławek oraz kosze na śmieci i dystrybutory torebek na psie odchody. Teren zostanie wysprzątany, stare ogrodzenia i ruiny szop zostaną zdemontowane, część zarośli zostanie przetrzebiona. Obszar zachowa jednak naturalną "dzikość" pozwalającą cieszyć się ciszą i bliskoscią przyrody. Dziki Sad stanie sie miejscem spacerów dla mieszkańców Orłowa i osób odwiedzających przychodnię oraz pozwoli przeprowadzać lekcje przyrody w terenie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 14:33:19

Zrealizowane działania:

 • czerwiec 2020 r. - ogłoszenie przetargu na wyłonienie projektanta i unieważnienie postępowania przetargowego,
 • lipiec 2020 r. - ponowne wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • wrzesień 2020 r. - unieważnienie postępowania przetargowego,
 • listopad 2020 r. - ponowne wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie czwartego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • luty 2021 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • sierpień 2021 r. - wyłonienie wykonawcy prac,
 • grudzień 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 1244 | Ilość punktów: 4772

2019/Rewitalizacja lasu (między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego) - nowa bezpieczna ścieżka zdrowia, drewniany trakt, miejsca do wypoczynku i relaksu, zabezpieczenie przed zalewaniami

Szacunkowa wartość projektu:
466 830 zł

Lokalizacja projektu:
Las komunalny na Obłużu między ulicami Podgórską a Ledóchowskiego. Zderadowane ścieżki

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
W ramach budżetu proponuję odtworzyć ścieżkę zdrowia, która będzie oświetlona a urządzenia monitorowane. Usytuowanie terenu niestety powoduje zalewania dlatego trzeba zadbać o kanały odprowadzające wodę. Ponadto wzdłuż potoku który powstaje w okresie opadów należy zwiększyć przepuszczalność gruntu oraz aby rozbić duże zasoby – falę wody poprzez wbicie pali w grunt. Proponuje nad potokiem na tych palach zrobić drewniany trakt, dzięki któremu las odwiedzą mamy z wózkami, osoby niepełnosprawne, poruszające się o kulach, wózkach czy chodzikach. Ustawione zostanie stendy edukacyjne dla małych biologów oraz kłody do siedzenia i stoliki szachowe dla relaksu

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-04-21 09:29:25

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 5 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowano pismo i uzyskano zgodę na zainwestowanie.

Trwa uzyskiwanie warunków technicznych dla inwestycji.

-----------------------------
Jednostki realizujące:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 1579 | Ilość punktów: 6124

2019/Miejsca zabawy i rekreacji - plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu SP16

Szacunkowa wartość projektu:
175 100 zł

Lokalizacja projektu:
działki 1388 i 1391 plac zabaw ul. Gulgowskiego; tyrolka ul. Borowikowa na przeciw placu zabaw działka 144; teren placu zabaw SP16 ul. Chabrowa 43 działka 663;

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt to propozycja aktywnego, kreatywnego spędzania czasu na zewnątrz - modernizacja placu zabaw na ul. Gulgowskiego z zestawem zabawowym z domkiem na drzewie i zjeżdżalnią rurową, tyrolka na górce przy placu zabaw na ul.Borowikowej to niepowtarzalna zabawa dla dzieci i młodzieży oraz końcowe doposażenie szkolnego placu zabaw w dwa sprężynowce, w tym jeden to bujak sześcioosobowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-09 16:11:08

Zrealizowane działania:

 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie projektanta,
 • marzec 2020 r. - wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej, podpisanie umowy z wykonawcą,
 • czerwiec 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • październik 2020 r. - wyłonienie wykonawcy placu zabaw przy ul. Gulgowskiego,
 • grudzień 2020 r. - zakończenie placu zabaw przy ul. Gulgowskiego,
 • kwiecień 2021 r - wyłonienie wykonawcy zjazdu linowego przy ul. Borowikowej.  

Planowane działania:

 • sierpień 2021 r. - wyłonienie wykonawcy prac - doposażenie placu zabaw na terenie SP 16 przy ul. Chabrowej,  
 • wrzesień 2021 r. - zakończenie realizacji zjazdu linowego przy ul. Borowikowej,
 • listopad 2021 r. - zakończenie zadania:  doposażenie placu zabaw na terenie SP 16 przy ul. Chabrowej.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Oksywie
Ilość głosów: 331 | Ilość punktów: 997

2019/Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Oksywie

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
Miasteczko zawodów umiejscowione byłoby na boisku przy szkole, dzieci zaś biegałyby po boisku i terenach zielonych nieopodal.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Organizacja Pucharu w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Oksywie, czyli darmowych biegów, na których każdy otrzymuje medal i może wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a najlepsi otrzymują puchary. Będzie to profesjonalnie zorganizowany bieg w marynarskim - gdyńskim stylu, wchodzący w skład większego cyklu zakończonego galą sportu. Przewidujemy, że w biegu weźmie udział około 350-500 dzieci. Mnóstwo ruchu, zabawy, emocji i edukacja sportowa, to to, czego potrzebują dzieci w czasach komputerów i telefonów komórkowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:24:24

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Oksywie
Ilość głosów: 437 | Ilość punktów: 1499

2019/Organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych (warsztaty, wykłady, przestawienia teatralne) w oksywskiej bibliotece przy ul. Podchorążych 10A

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni filia nr 13

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń oraz konkursy mających na celu integrację mieszkańców w każdym wieku. Na podstawie obserwacji i znajomości środowiska Oksywia oraz ze względu na trudności z dojazdem do centrum miasta i dodatkowymi kosztami, zauważyliśmy potrzebę poszerzenia ofert kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla rodzin mieszkających na naszej dzielnicy w bibliotece Oksywie. Wychodząc naprzeciw proponujemy zorganizowanie serii wydarzeń kulturalno-edukacyjno-integracyjnych łączących lokalną społeczność i obejmującą różnorodne przedsięwzięcia, które będą dostępne dla każdego mieszkańca. dodatkowo w ramach projektu odbędzie się konkurs na najlepsza fotografię Oksywia. z nade

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-16 15:26:14

Projekt w trakcie realizacji. Zajęcia kulturalno-edukacyjne odbywają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni. Z uwagi na pandemię część zajęć odbywa się w formule online. Bieżące informacje związane z realizacją zajęć znajdują się tutaj.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biblioteka Oksywie - Filia nr 13 Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Podchorążych 10A, 81-133 Gdynia
tel.: 58 625-48-24
e-mail: filianr13@bibliotekagdynia.pl
oraz
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Oksywie
Ilość głosów: 999 | Ilość punktów: 4717

2019/Boisko wielofunkcyjne wraz z ławkami do wypoczynku przy ul. Błękitnej oraz 4 aktywne przejścia dla pieszych przy ul. Bosmańskiej, płk. Dąbka, Zielonej i Śmidowicza

Szacunkowa wartość projektu:
395 027 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw przy ul. Błękitnej Płk. Dąbka (przy sklepie Becia), Bosmańska (przy Aptece), Zielona (przejście do komisariatu), Śmidowicza (przy Stoczni wojennej)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Opis jak wyżej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 15:29:22

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowanie pisma o zgodę na zainwestowanie (boisko),
 • styczeń - luty 2020 r. - realizacja zadania wykonania aktywnych przejść dla pieszych w trybie "zaprojektu i wybuduj",
 • luty 2020 r. - uzyskiwanie warunków technicznych dla inwestycji - boisko,
 • maj 2020 r. - wyłonienie wykonawcy aktywnych przejść dla pieszych,
 • czerwiec 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą przejść dla pieszych,
 • wrzesień - grudzień 2020 r. - rozszeszenia decyzji zgody na zainwestowanie - boisko ze względu na kolejny wniosek z BO edycja 2020 oraz uzyskanie warunków technicznych dla inwestycji, 
 • marzec 2021 r. zakończenie zadania - aktywych przejść dla pieszych,
 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej boiska.

Planowane działania:

 • grudzień 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej boiska.

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74

e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl 

oraz

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel.: 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Ogólnomiejski
Ilość głosów: 9823 | Ilość punktów: 35522

2019/Parki kieszonkowe w 9 dzielnicach: Dąbrowa, Grabówek, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Chylonia, Pogórze, Działki Leśne, Leszczynki, Pustki Cisowskie-Demptowo, Wielki Kack

Szacunkowa wartość projektu:
1 000 000 zł

Lokalizacja projektu:
Dziewięć dzielnic miasta: 1. Dąbrowa 2. Grabówek 3. Wzgórze Świętego Maksymiliana 4. Chylonia 5. Pogórze 6. Działki Leśne 7. Leszczynki 8. Pustki Cisowskie 9. Wielki Kack

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Parki kieszonkowe w dzielnicach to przede wszystkim przyjazne zielone miejsca dla mieszkańców poprawiające warunki życia. Przestrzeń zachęcająca do aktywności, sprzyjająca spotkaniom sąsiedzkim, to również poprawa mikroklimatu i estetyki dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-27 16:39:39

Zrealizowane działania:

 • styczeń - maj 2020 r. - realizacja parku kieszonkowego na Dąbrowie u zbiegu ulic Tymiankowej i Miętowej,
 • maj - sierpień 2020 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej 4 parków;
 • lipiec - sierpień 2020 r. - uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 4 parków,
 • wrzesień 2020 r. - wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie 1 parku kieszonkowego - przy ul. Starodworcowej w Wielkim Kacku,
 • grudzień 2020 r. - zakończenie realizacji parku kieszonkowego przy ul. Starodworcowej,
 • lipiec 2021 r. - zakończenie realizacji parków kieszonkowych w dzielnicach: Grabówek i Pustki Cisowskie - Demptowo.

Planowane działania:

 • lipiec - sierpień 2021 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy pozostałych parków;
 • listopad - grudzień 2021 r. - realizacja i odbór parków.

 

zdj. WOM: Parki kieszonkowe w dzielnicach (kolejno): Dąbrowa, Wielki Kack, Grabówek i Pustki Cisowskie-Demptowo.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291A (I piętro), 81-525 Gdynia
tel.: 58 620-72-86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Ogólnomiejski
Ilość głosów: 13079 | Ilość punktów: 52272

2019/Zakup nowoczesnego w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego z zabudową medyczną zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

Szacunkowa wartość projektu:
520 000 zł

Lokalizacja projektu:
Wykorzystanie na terenie całej Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zakup nowoczesnego w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego z zabudową medyczną zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W ramach budżetu zostanie zrealizowany zakup: karetki, noszy i defibrylatora z możliwością teletransmisji EKG. Teletransmisja umożliwia monitoring i przesyłanie danych bezpośrednio z karetki do lekarza specjalisty w szpitalu, co pozwala skrócić czas udzielania właściwej pomocy i wdrożenie już właściwych leczenia na oddziale. Nie istnieje możliwość finansowania zakupu karetek przez NFZ. Nowoczesny sprzęt zwiększy skuteczność akcji ratowniczych i znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gdyni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-01-15 13:23:33

Projekt został zrealizowany w grudniu 2019 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia
tel.: 58 660-88-11
e-mail: biuro@pogotowie.gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 479 | Ilość punktów: 1544

2019/Cykl edukacyjnych spektakli oraz spotkań autorskich dla mieszkańców Obłuża

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Interaktywne przedstawienia dla dzieci - zabawne przygody bohaterów bajek którzy uczą i wychowują. Aktorzy angażują małego widza, dzieci śpiewają, tańczą, wykonują proste sceniczne zadania. Cel podstawowy - zadowolona, uśmiechnięta buzia dziecka, zadowolony tata i mama, zadowoleni dziadkowie. Korzyści dodatkowe – wiedza małego widza. Spotkania autorskie – spotkania się z autorami znanych i lubianych książek. Możliwość poznania ciekawych osób, ich inspiracji, sposobu spojrzenia na świat oraz tajników warsztatu pisarskiego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:19:51

Realizacja projektu została rozpoczęta w lutym 2020 r.  Edukacyjne spektakle oraz spotkania autorskie odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Boisko 6 w Gdyni, obecnie z uwagi na pandemię realizowane są w formule online. Informacje o bieżących wydarzeniach dostępne są tutaj.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biblioteka Obłuże - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
ul. Boisko 6, 81-183 Gdynia
tel. 58 625 08 16
e-mail: filianr1@bibliotekagdynia.pl
oraz
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 309 | Ilość punktów: 1062

2019/Cotygodniowe zajęcia fitness dla mam i dzieci od stycznia do grudnia 2020 r. z przerwą wakacyjną

Szacunkowa wartość projektu:
9 730 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt przewiduje zorganizowanie cotygodniowych, godzinnych zajęć dla mam i ich maluszków z dzielnicy, które będą się odbywały w terminie od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. z przerwą wakacyjną. Specjalny program dla Mam, które chcą jak najszybciej powrócić do formy po ciąży, jednocześnie nie rozstając się ze swoim dzieckiem, odpowiednio dobrane ćwiczenia przy muzyce, prowadzone przez wyszkolonych specjalistów. Wspólne zajęcia umożliwiają zwiększenie więzi między mamą a dzieckiem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 16:35:50

Realizacja projektu została ukończona w maju 2021 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 9 430 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:

Wydział Polityki Rodzinnej
ul. Świętojańska 1, Gdynia
tel. (58) 620 00 64
e-mail: rodzina@gdynia.pl

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 481 | Ilość punktów: 1515

2019/Zajęcia ruchowe zdrowy kręgosłup na Obłużu

Szacunkowa wartość projektu:
9 920 zł

Lokalizacja projektu:
Sala gimnastyczna budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zdrowy kręgosłup to zajęcia ruchowe dla każdego, niezależnie od wieku i płci. Prowadzone są przez fizjoterapeutę. Jeśli pracujesz w pozycji siedzącej, Twój kręgosłup jest przeciążony pracą fizyczną lub licznymi obowiązkami domowymi, masz małe dzieci, które często nosisz, chcesz zadbać o swój narząd ruchu, to te zajęcia są właśnie dla Ciebie. Możesz miło i aktywnie spędzić czas, a w konsekwencji odczuć ulgę. Zajęcia zdrowy kręgosłup wzmacniają wszystkie podstawowe grupy mięśniowe, by odciążyć kręgosłup w codziennym funkcjonowaniu. Ćwiczenia wykonywane systematycznie zmniejszają dolegliwości bólowe kręgosłupa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-07 11:20:39

Projekt rozpoczął swą realizację w lutym 2020 r. Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 20.00 na terenie CKZiU nr 2. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 1225 | Ilość punktów: 5032

2019/ Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopców w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu.

Szacunkowa wartość projektu:
292 800 zł

Lokalizacja projektu:
Teren projektu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu Biedronka

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt dotyczy odnowienia harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopców, które miało miejsce 80 lat temu, czyli w 1939 roku na terenie naszej dzielnicy Gdynia - Obłuże, montaż tablic informacyjnych, oświetlenia, stworzenie placu apelowego - miejsca dorocznych uroczystości, estetyzacja terenu zielonego, remont chodników i schodów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa chodnika w miejscu wykorzystywanym przez pieszych wiodącego przez trawnik oraz remont schodów z parkingu przyległego do terenu pomnika w stronę skrzyżowania ulicy Unruga z Kwiatkowskiego. Młodzi chłopcy oddali życie, my oddajmy głos by pamięć o nich nie zaginęła!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 16:05:20

Zrealizowane działania:

 • maj 2021 r. - ogłoszenie postępownia na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej; brak ofert.

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2021 r. - zakończenie projektowania.

-----------------------------
Jednostki realizujące:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Wydział Ochrony Dziedzictwa
ul. 10 Lutego 24, pokoje 512 i 506
tel. (58) 668 83 30
e-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl

Biuro Plastyka Miasta
ul. 10 Lutego 24, pokój 502
tel. (58) 668 25 60
e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl

Obłuże
Ilość głosów: 549 | Ilość punktów: 1959

2019/Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla mieszkańców Obłuża od 3 do 100 lat

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt "Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla mieszkańców Obłuża od 3 do 100 lat" to połączenie edukacji i zabawy w jedną interaktywną całość. To zajęcia dające mnóstwo satysfakcji, możliwość samodzielnego wykonywania eksperymentów, uzyskania wiedzy skąd się bierze mąka czy jak zrobić masło. Takie działania pomogą zainicjować tworzenie pokolenia, które rozumie świat, umie rozwiązywać skomplikowane problemy, jest twórcze i pełne radości życia. Zaszczepić w uczestnikach zamiłowanie do nauki. Pokazać, że nauka może być wielką przyjemnością, być bardzo ciekawa, kryć w sobie wiele tajemnic, że matematyka, biologia, chemia to nie nuda tylko przygoda życia.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 12:22:59

Realizacja projektu rozpoczęła się w lutym 2020 r. Warsztaty odbywały się w Miejskiej Bibiotece Publicznej w Gdyni przy ul. Boisko 6. Obecnie, w związku z pandemią, realizowane są w formule online. Bieżące informacje o wydarzeniach dostępne są tutaj.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biblioteka Obłuże - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
ul. Boisko 6, 81-183 Gdynia
tel. 58 625 08 16
e-mail: filianr1@bibliotekagdynia.pl
oraz
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Karwiny
Ilość głosów: 279 | Ilość punktów: 769

2019/Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Karwiny

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
Miasteczko zawodów umiejscowione byłoby na terenie szkoły, przy boisku, dzieci zaś biegałyby po boisku i okolicznych terenach.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Organizacja Pucharu w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Karwiny, czyli bezpłatnych biegów, na których każdy otrzymuje medal i może wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a najlepsi otrzymują puchary. Będzie to profesjonalnie zorganizowany bieg w marynarskim - gdyńskim stylu, wchodzący w skład większego cyklu zakończonego galą sportu. Przewidujemy, że w biegu weźmie udział około 350-500 dzieci. Mnóstwo ruchu, zabawy, emocji i edukacja sportowa, to to, czego potrzebują dzieci w czasach komputerów i telefonów komórkowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:40:19

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 171 | Ilość punktów: 514

2019/Cykliczne zajęcia ruchowe z zumby na Leszczynkach

Szacunkowa wartość projektu:
9 300 zł

Lokalizacja projektu:
W jednej ze szkół na terenie Leszczynek, najchętniej nr SP nr 29

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zumba to innowacyjne zajęcia fitness, które kształtują sylwetkę, dbają o kondycję, wprawiają w świetne samopoczucie i integrują.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:55:11

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 470 | Ilość punktów: 1982

2019/Park rekreacji i wypoczynku dla młodzieży i starszych dzieci przy SP nr 29

Szacunkowa wartość projektu:
276 900 zł

Lokalizacja projektu:
Teren Szkoły Podstawowej nr 29, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada rozbudowę istniejącego przy szkole placu zabaw o elementy stanowiące atrakcyjne miejsce dla młodzieży i dzieci: linarium, zadaszone miejsce wypoczynku, elementy siłowni zewnętrznej dla młodszych dzieci oraz związane z tym elementy małej architektury, nawierzchnie itp.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 11:24:17

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
 • styczeń 2020 r. - uzyskano zgodę na zainwestowanie,
 • czerwiec 2021 r. - wszczęcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy.

Planowane działania:

 • grudzień 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 193 | Ilość punktów: 597

2019/Plenerowe kino dzielnicowe przy Szkole Podstawowej nr 29 - projekcja czterech filmów podczas trzech wieczorów filmowych

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Tereny zielone Szkoły Podstawowej nr. 29

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ideą „Plenerowego kina dzielnicowego...” jest stworzenie imprezy filmowej na Leszczynkach, w której będą chcieli tłumnie uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Spotkajmy się na czterech seansach podczas trzech letnich wieczorów. Nie ma nic przyjemniejszego niż kino w plenerze z sąsiadami w letni ciepły wieczór, a wszystko tylko o kilka kroków od własnego domu. Do projektu ma zostać wykorzystany profesjonalny dmuchany ekran i składane fotele. Repertuarowo mają zostać zaprezentowane nowe filmy, które będą przystępne dla większości widzów. Przewiduje się zaprezentowanie jednej bajki i trzech filmów dla dorosłych. Wstęp na wszystkie pokazy będzie bezpłatny.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:14:07

Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 9 100 zł

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 183 | Ilość punktów: 537

2019/Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat

Szacunkowa wartość projektu:
9 900 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła podstawowa nr 29

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Cel projektu: Zajęcia ruchowe dla seniorów (55+) - Podniesienie świadomości seniorów na temat istotnego znaczenia aktywności fizycznej dla spowalniania procesu starzenia i przeciwdziałania skutkom starzenia. - Stworzenie środowiska mobilizującego seniorów do aktywności i zwiększenia wiary we własne siły i możliwości. - Wyrobienie (odbudowa) nawyku na potrzeby ruchu. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (8-12 lat) - profilaktyka i korekcja wad postawy. - wyrównanie odchyleń postawy. - wyrabianie nawyku prawidłowej postawy - znajomość i kontrola własnego ciała, - stymulowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowanie cech motorycznych, - poprawa sprawności fizyczn

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:56:30

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1462 | Ilość punktów: 6369

2019/Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora

Szacunkowa wartość projektu:
392 940 zł

Lokalizacja projektu:
Teren po ogródkach - część działki 3803

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora. Strefa sportowa ze ścieżką asfaltową dla rolkarzy, koszem do streetballu, stołem do ping ponga oraz stołem do gry w "piłkarzyki". Strefa rekreacji z dużymi terenami zielonymi wkomponowanymi pomiędzy drzewa i pozostałości sadów oraz istniejącą infrastrukturę z amfiteatrem z małą sceną, dodatkowymi ławkami, leżakami ogrodowymi i hamakami rozwieszanymi między drzewami. Strefa seniora - ze stołem do szachów, bieżnią zewnętrzną z "jeźdźcem", ławkami i leżakiem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-08 16:59:12

Projekt wskazany do realizacji jako Projekt +1.

Zrealizowane działania:

 • styczeń 2020 r. - uruchomienie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej;
 • luty 2020 r. - unieważnienie postępowania,
 • kwiecień 2020 r. - ogłoszenie drugiego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i wybór projektanta,
 • wrzesień 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • luty 2021 r. - wyłonienie wykonawcy robót,
 • kwiecień 2021 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót.

Planowane działania:

 • sierpień 2021 r. - zakończenie realizacji projektu.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 481 | Ilość punktów: 1316

2019/Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
zajęcia będą sie odbywały w pomieszczeniach parafialnych oraz poza nimi

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka – propozycja bardzo lubianych przez młodzież zajęć w ramach których pod okiem instruktorów pogłębiają zagadnienia funkcjonowania teatru oraz przygotowują własny spektakl teatralny. Zwieńczeniem zajęć będzie możliwość udziału w kolejnym Przeglądzie Teatrów Amatorskich KURTYNA.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-14 08:33:19

Realizacja projektu została zakończona w listopadzie 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Kultury
ul. Jana z Kolna 25, Gdynia
tel. (58) 527 49 06
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 713 | Ilość punktów: 1799

2019/Szybowisko w Bernadowie - Tablica upamiętniająca szybowisko na wzgórzach Bernadowa w latach 1936-1939 oraz 1946-1949, na terenie którego szkolili się przyszli polscy piloci

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
skrzyżowanie ulic Parkowej, Leśnej i Kameralnej na Małym Kacku

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Tablica upamiętniająca szybowisko zlokalizowane pomiędzy trzema wzgórzami Bernadowa w Małym Kacku w latach 1936-1939 oraz 1946-1949 na terenie którego szkolili się przyszli polscy piloci zwani "ORŁAMI BERNADOWA", wykonana ze sztucznego brązu (żywica z pyłem brązu), patynowana, osadzona na kamieniu (głazie) za pomocą trzpieni. Liternictwo wypukłe, dopełnione płaskorzeźbionym przedstawieniem autentycznej mapy terenu szybowiska o graficznym charakterze. Głaz z tablicą zostanie umieszczony przy skrzyżowaniu ulic Parkowej, Leśnej i Kameralnej na wzgórzach Bernadowa, tj. miejscu gdzie w tamtych latach zlokalizowane były hangary szybowiska.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-03-11 15:41:04

Zrealizowane działania:

 • styczeń - czerwiec 2020 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz skonsultowanie projektu z Plastykiem Miejskim; wybór i dostarczenie na docelowe miejsce głazu, na którym będzie zamontowana tablica; wyłonienie wykonawcy projektu tablicy; wyłonienie wykonawcy projektu fundamentowania oraz zamocowania głazu z tablicą,
 • lipiec - sierpień 2020 r. - podpisanie umowy z projektantem i wykonanie projektu fundamentu,
 • wrzesień - październik 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą tablicy. Wykonanie tablicy wg zatwierdzonego projektu,
 • listopad - grudzień 2020 r - wykonanie fundamentu pod kamień, montaż kamienia oraz montaż tablicy na kamieniu; zakończenie realizacji zadania.

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt jego realizacji wyniósł: 15 965,50 zł.

 

zdj. WOD

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ochrony Dziedzictwa
ul. 10 Lutego 24, pokoje 512 i 506
tel. (58) 668 83 30
e-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl
oraz
Biuro Plastyka Miasta
ul. 10 Lutego 24, pokój 502
tel. (58) 668 25 60
e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 1492 | Ilość punktów: 6511

2019/Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej

Szacunkowa wartość projektu:
286 700 zł

Lokalizacja projektu:
Wybieg dla psów - tzw. Mały Lasek,ul.Halicka, Zumba Latino, Halicka 8, monitoring ul. Halicka/Spokojna

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Leśna strefa dla piesków (Ciapkowo +) Zumba, Latino, Bardzo duża , ponad pół ha, leśna strefa dla wszystkich piesków ze szczególnym uwzględnieniem piesków z pobliskiego Ciapkowa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-20 12:16:50

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. / styczeń 2020 r. - zakończenie prac związanych z oczyszczaniem terenu; uruchomienie procedur związanych z wyłonieniem projektanta wybiegu dla psów,
 • kwiecień 2020 r. - wyłonienie projektanta wybiegu dla psów,
 • maj 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcami dokumentacji projektowej wybiegu dla psów oraz oświetlenia i monitoringu boiska,
 • wrzesień 2020 r. - aneksowanie umowy z projektantem,
 • listopad 2020 r. - odbiór dokumenatcji projektowej wybiegu dla psów i dot. oświetlenia,
 • grudzień 2020 r. - otrzymanie braku sprzeciwu na wykonanie prac z Wydziału Architektoniczno-Budowlanego; ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • luty - marzec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy wybiegu dla psów i podpisanie umowy,
 • marzec - kwiecień 2021 r. - przekazano do realizacji dokumentację oświetlenia,
 • lipiec 2021 r. - zakończenie realizacji wybiegu dla psów.

Planowane działania:

 • III-IV kwartał 2021 r. - organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców,
 • zakończenie realizacji oświetlenia i monitoringu boiska.

fot. H. Pałgan

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
oraz
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

oraz
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Kamienna Góra
Ilość głosów: 71 | Ilość punktów: 228

2019/Puchar w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Kamienna Góra

Szacunkowa wartość projektu:
9 500 zł

Lokalizacja projektu:
Miasteczko zawodów umiejscowione byłoby w Parku Lecha i Marii Kaczyńskich, dzieci zaś biegałyby po terenie parku.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Organizacja Pucharu w biegach dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Kamienna Góra, czyli bezpłatnych biegów, na których każdy otrzymuje medal i może wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, a najlepsi otrzymują puchary. Będzie to profesjonalnie zorganizowany bieg w marynarskim - gdyńskim stylu, wchodzący w skład większego cyklu zakończonego galą sportu. Przewidujemy, że w biegu weźmie udział około 350-500 dzieci. Mnóstwo ruchu, zabawy, emocji i edukacja sportowa, to to, czego potrzebują dzieci w czasach komputerów i telefonów komórkowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:38:37

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Karwiny
Ilość głosów: 430 | Ilość punktów: 1641

2019/Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia (ul. Makuszyńskiego/Brzechwy/Iwaszkiewicza/Gałczyńskiego)

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
ściana kaplicy

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED, urządzenia służącego do ratowania życia, z którego w chwili zagrożenia może skorzystać każdy. Urządzenie miałoby być zlokalizowane w łatwo dostępnym miejscu dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, przy przystanku komunikacji miejskiej - w miejscu gdzie łatwo przyjechać samochodem, autobusem, rowerem czy biegiem, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. W skrzynce typu "zbij szybkę" znajdowałby się alarm a także ogrzewanie włączające się w chwili mrozów oraz chłodzące w chwili upałów (dla bezpieczeństwa urządzenia)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-14 15:40:41

Zrealizowane działania:

 • wrzesień - październik 2020 r. - wszczęcie procedury zakupu i podpisanie umów użyczenia z właścicielami nieruchomości,
 • listopad 2020 r. - montaż defibrylatora AED, oddanie inwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 11 086 zł.

Zdj. Gdyńskie Centrum Zdrowia

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
tel. 58 880 83 22
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Karwiny
Ilość głosów: 591 | Ilość punktów: 2570

2019/Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy

Szacunkowa wartość projektu:
267 629 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt obejmuje trzy lokalizacje w różnych częściach Karwin i przewiduje budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Staffa (między Kruczkowskiego a Nałkowskiej), doświetlenie przejścia dla pieszych (Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej) oraz lepsze zagospodarowanie jezdni ulicy Brzechwy

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Przyjazne Karwiny chcą kontynuować działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy: na ulicy Staffa, Nałkowskiej oraz Brzechwy. Proponujemy budowę oświetlenia drogowego wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych Nałkowskiej/Korzenna oraz wyznaczenie miejsc Kiss and Ride i pasa rowerowego na Brzechwy. Oprócz tego chcemy stworzyć możliwość przesiadki na autobusy jadące w stronę pętli Tuwima. Zaproponowane działania w naszej ocenie poprawią bezpieczeństwo pieszych, ale także innych grup użytkowników dróg. Co dla nas ważne, projekt nie jest skoncentrowany na jednym osiedlu, tylko rozlokowany we wszystkich trzech częściach Karwin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-12 15:27:50

Zrealizowane działania:

 • lipiec - sierpień 2019 r. - wystąpiono z wnioskiem o warunki techniczne;
 • wrzesień - grudzień 2019 r. - uzyskano warunki techniczne na oświetlenie wzdłuż ul. Staffa, wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wyłoniono i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji;
  uzyskano warunki techniczne na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na ul. Brzechwy - wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji; 
  doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej włączono do dokumentacji na budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej (projekt z BO2018);
 • styczeń - wrzesień 2020 r. - projektowanie inwestycji,
 • wrzesień 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej dot. inwestycji na ul. Staffa,
 • październik 2020 r. - odbiór i weryfikacja dokumetacji projektowej dot. budowy wyniesienia przejścia dla pieszych, miejsc Kiss and Ride wraz z pasem rowerowym na ul. Brzechwy; złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót - inwestycja dot. ul. Staffa,
 • listopad - grudzień 2020 r. - uzyskano zgłoszenie robót budowlanych.

Planowane działania:

 • styczeń - luty 2021 r. - przekazanie inwestycji do realizacji, 
 • III kwartał 2021 r. - planowana data zakończenia projektu.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Grabówek
Ilość głosów: 303 | Ilość punktów: 895

2019/Plenerowe kino dzielnicowe przy Szkole Podstawowej nr 17 - projekcja czterech filmów podczas trzech wieczorów filmowych

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Boisko Szkoły Podstawowej nr 17

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ideą „Plenerowego kina dzielnicowego...” jest stworzenie imprezy filmowej na Grabówku, w której będą chcieli tłumnie uczestniczyć wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Spotkajmy się na czterech seansach podczas trzech letnich wieczorów. Nie ma nic przyjemniejszego niż kino w plenerze z sąsiadami w letni ciepły wieczór, a wszystko tylko o kilka kroków od własnego domu. Do projektu ma zostać wykorzystany profesjonalny dmuchany ekran i składane fotele. Repertuarowo mają zostać zaprezentowane nowe filmy, które będą przystępne dla większości widzów. Przewiduje się zaprezentowanie jednej bajki i trzech filmów dla dorosłych. Wstęp na wszystkie pokazy będzie bezpłatny.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:11:05

Realizacja projektu zakończona w sierpniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 9 100 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Kamienna Góra
Ilość głosów: 374 | Ilość punktów: 1741

2019/Modernizacja wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
189 500 zł

Lokalizacja projektu:
Górne boisko przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni przy ulicy Juliusza Słowackiego 53 oraz strony ulicy Adama Asnyka. Boisko zlokalizowane jest około 50 metrów na północ od budynku szkoły, na działce o nr 88, w obrębie Kamienna Góra.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest modernizacja starego, niszczejącego wielofunkcyjnego boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Z uwagi na atrakcyjną lokalizację, boisko służyłoby mieszkańcom całej Gdyni, zarówno mieszkającym na Kamiennej Górze i w pobliskich dzielnicach oraz dzieciom uczęszczającym do pobliskiej szkoły podstawowej. Boisko w nowej odsłonie stanowiłoby miejsce, gdzie rodzice z dziećmi mogliby się zatrzymać i oddać zabawie na świeżym powietrzu. Zasięg prac to: wymiana zniszczonego ogrodzenia, naprawa-renowacja i wyrównanie boiska oraz schodów od strony szkoły, wyposażenie boiska w sprzęt sportowy, naprawa ławek, montaż śmietnika i stojaka rowerowego oraz dokumentacja projektowa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 11:20:17

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
 • czerwiec 2020 r. - uzyskano decyzję w sprawie zainwestowania,
 • listopad - grudzień 2020 r. - w wyniku połączenia realizacji wniosku BO z programem dofinansowania powstaje kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu, uwzględniające założenia wniosku BO a także wykonanie nowej nawierzchni boiska; ogłoszono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • luty 2021 r. - wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - zakończenie prac projektowych.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 371 | Ilość punktów: 1608

2019/Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej

Szacunkowa wartość projektu:
202 000 zł

Lokalizacja projektu:
Zmiany zostaną wprowadzone: w obrębie skrzyżowania ulic Pomorskiej i Nowogrodzkiej, na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół przy ulicach Tatrzańskiej i Wolności

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa i wygody pieszych korzystających z przejść przez jezdnie zlokalizowanych w różnych rejonach dzielnicy Działki Leśne. Na bezpieczeństwo pieszych duży wpływ ma widoczność przejścia oraz uspokojenie ruchu samochodowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy możliwa będzie dzięki: wyniesieniu przejść dla pieszych, uzupełnieniu brakujących pasów (wymalowanie „zebry”), a także zamontowaniu słupków w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania, w miejscu gdzie parkowanie nie jest dozwolone. Projekt zakłada również uzupełnienie zniszczonej zieleni oraz nowe nasadzenia w niektórych miejscach objętych zmianami.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 10:31:15

Zrealizowanie działania:

 • styczeń 2020 r. - rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • luty 2020 r. - wyłonienie wykonawcy projektu,
 • wrzesień 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • październik 2020 r. - uzyskanie zaświadczenia z Wydziału Architektoniczno - Budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych,
 • listopad 2020 r. - rozpoczęcia prac budowlanych,
 • grudzień 2020 r. - zakończenie prac budowlanych i przekazanie inwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu została zakończona 30.12.2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 225 659 zł.

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 143 | Ilość punktów: 458

2019/Cykliczne spacery i pikniki na łonie natury oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców z dziećmi

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdyńskie lasy i parki ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni w dzielnicy Działki Leśne.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt Rodzinnie Blisko Przyrody kierowany jest do rodzin z dziećmi- nie tylko rodziców ale także dziadków. Spacery leśne, pikniki, warsztaty oraz gry edukacyjne organizowane w gdyńskich lasach i parkach mają na celu ukazanie korzyści ze spontanicznej zabawy na świeżym powietrzu i zmniejszenie czasu spędzanego przez ekranami telefonów czy komputerów. Nasi eksperci będą inspirować i dzielić się wiedzą a spotkania będą świetną okazją do integracji rodzin zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz budowaniem zdrowych nawyków u swoich dzieci. Spotkania są otwarte, gdyż przebywanie w przyrodzie ma zbawienny wpływ na ludzi w każdym wieku. Zapraszamy do lasu!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:56:45

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 8 703 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Grabówek
Ilość głosów: 746 | Ilość punktów: 3252

2019/Międzypokoleniowy plac zabaw na Osiedlu Lelewela

Szacunkowa wartość projektu:
329 130 zł

Lokalizacja projektu:
Plac zabaw usytuowany będzie we wschodniej części Osiedla Lelewela. Szczegółowa lokalizacja jest przedstawiona w załączniku graficznym.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Chcemy zapewnić dzieciom z osiedla i okolicy możliwość bezpiecznej i inspirującej zabawy. Plac ten pomoże w rozwoju fizycznym i psychospołecznym najmłodszego pokolenia. Rodzicom pozwoli na chwilę wytchnienia bez obaw o spotkanie z dzikami okupującymi pobliskie krzaki. Z mini-zestawu siłowego chętnie skorzystają seniorzy. Nazwaliśmy więc ten projekt MIĘDZYPOKOLENIOWYM PLACEM ZABAW, aby było to miejsce umożliwiające spotkanie różnych pokoleń. Pozwoli to na integrację, zacieśnianie więzi sąsiedzkich naszej osiedlowej społeczności. Realizacja tego projektu sprawi nam ogromną radość, a korzystanie z niego przyczyni się do poprawy zdrowia małych i dużych mieszkańców nie tylko naszego osiedla.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-08 16:57:02

Zrealizowane działania:

 • styczeń 2020 r. - odbiór dokumetacji projektowej, 
 • lipiec 2020 r. - podpisanie nowej umowy użyczenia z Morską Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • sierpień 2020 r. - zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego,
 • wrzesień 2020 r. - nie wniesiono sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót,
 • kwiecień 2021 r. - wyłonienie wykonawcy robót.

Planowane działania:

 • wrzesień 2021 r. - zakończenie realizacji projektu.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 296 | Ilość punktów: 965
Działki Leśne
Ilość głosów: 127 | Ilość punktów: 438

2019/Cykl warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania dla wszystkich mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
9 870 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40 i budynek nr 2, ul. Wolności 25. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 22 B. "Effetha" Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół, Warszawska 76, 81-309 Gdynia.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt Cykl warsztatów dotyczących zdrowego odżywiania dla wszystkich mieszkańców dzielnicy jest skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Działki Leśne i będzie składał się z dwóch elementów: 1. Cyklu warsztatów otwartych. Uczestnicy uzyskają informację jak dbać o urozmaicanie jadłospisu i co to jest „zrównoważona dieta”. Po każdym z wykładów będzie możliwość konsultacji indywidualnych z dietetykiem. 2. Warsztatów dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 26 oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Uczniowie dowiedzą się jak czytać etykiety zamieszczone na produktach spożywczych i będą mieli możliwość sprawdzenia ile węglowodanów prostych, w przeliczeniu na kostki cukru, znajduje si

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:54:36

Zrealizowane działania:

 • marzec 2020 r. - rozpoczęcie warsztatów w Szkole Podstawowej nr 26 oraz w II Liceum Ogólnokształcącym,
 • lipiec - wrzesień 2020 r. - cykl warsztatów otwartych organizowanych na terenie Parafii Św. Stanisława Kostki przy ul. Tatrzańskiej 35.

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 8 866 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 256 | Ilość punktów: 677

2019/Sąsiedzki festyn integracyjny - wyprzedaż garażowa, wspólne sadzenie kwiatów i spotkania integracyjno-edukacyjne przy SP47 na Dąbrowie

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Sale lekcyjne i korytarze Szkoły Podstawowej nr 47, tereny rekreacyjne i dziedziniec Szkoły Podstawowej nr 47. Wskazane przez Ogrodnika Miejskiego i Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni działki na których mieszkańcy mogą posadzić cebule kwiatowe.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Festyn integracyjny "Poznaj swojego sąsiada" plenerowa impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywająca się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni. Będzie to okazja do spotkań sąsiedzkich wokół ich zainteresowań.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:33:12

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 954 | Ilość punktów: 3633

2019/Park trampolin ziemnych przy skrzyżowaniu ul. Szafranowej i Rdestowej

Szacunkowa wartość projektu:
194 200 zł

Lokalizacja projektu:
Działka przy skrzyżowaniu ulic Szafranowa i Rdestowa, po prawej stronie ulicy Rdestowej kierując się w stronę Dąbrowa Centrum

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt polega na montażu całorocznych trampolin ziemnych wraz ze strefą bezpieczną znajdującą się dookoła nich. Trampoliny te są solidne, trwałe i wytrzymałe. Są specjalnie stworzone do użytkowania na dworze w miejscach publicznych. Szczególnie poleca się je na place zabaw. To urządzenia gotowe do zainstalowania w ziemi. Wszystkie elementy są wandaloodporne i wodoodporne, dlatego mogą być używane przez cały rok. Bardzo szeroka nawierzchnia bezpieczna wokół maty skokowej chroni przed urazami w czasie upadków. Trampoliny nieustająco cieszą się popularnością wśród dorosłych i dzieci. To atrakcja, która nieodmiennie przyciąga rzesze chętnych do zabawy, zarówno małych jak i dużych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-23 10:13:09

Zrealizowane działania:

 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie projektanta,
 • marzec 2020 r. - wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 • maj 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • lipiec 2020 r. - zgłoszono zamiar wykonania robót bodowlanych, do którego Wydział Architektoniczno - Budowlany nie wniósł sprzeciwu,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • luty - marzec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy robót, podpisanie umowy,
 • lipiec 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 173 782 zł.

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Cisowa
Ilość głosów: 372 | Ilość punktów: 1040

2019/Kino letnie w Cisowej

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren boiska do piłki nożnej znajdującego się przy Przedszkolu Nr 56 w Gdyni

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Wyświetlane filmy zostaną wyłonione przez mieszkańców. Termin pokazów: wakacje szkolne. Filmy będą wyświetlane w trzy różne wieczory, dwa razu po jednym filmie i raz dwa filmy po sobie (pierwszy dedykowany dzieciom i młodzieży lub familijny, drugi dedykowany osobom dorosłym). Będą to filmy mające swoją premierę maksymalnie na 3 lata wstecz z wysoką opinią. Możliwość podłączenia się do prądu do budynku przedszkola, uczestnicy mogą korzystać z toalet w budynku przedszkola.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-08-05 12:38:05

Projekt zakończony. Projekcje filmów odbyły się w terminach: 18.07, 25.07 i 01.08.2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Cisowa
Ilość głosów: 803 | Ilość punktów: 3449

2019/Park linowy i rowerowy, siłownia i festyn dla dzieci, wszystko przy SP 31, boisko przy Kcyńskiej 14, przejście przy Morskiej 521 oraz wycieczki dla seniorów i festyn w dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
453 200 zł

Lokalizacja projektu:
Szkoła SP31,Przejście dla pieszych na ulicy Morskiej,Tereny spółdzielni GSM

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
To wspólny projekt wielu mieszkańców i środowisk z naszej dzielnicy. Na terenie SP 31 miałby powstać park linowy i zestaw zabawowy dla dzieci młodszych. Jest to uzupełnienie powstającego placu zabaw. Przy nowym boisku piłkarskim powstanie siłownia zewnętrzna przystosowaną dla dzieci i dorosłych. Na terenie szkoły ma powstać miasteczko ruchu drogowego, monitoring boiska i placu zabaw oraz zewnętrzny defibrylator. W planach projektu jest zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka. Dla seniorów planuje się dofinansowanie wycieczek i festyn dzielnicowy z koncertami i wspólnym piknikiem. Na terenie dzielnicy planuje się zmodernizować boisko przy ul. Kcyńskiej 14 oraz zainstalować aktywne przejś

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 10:57:34

Zrealizowane działania:

 • Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia procedur zamówienia publicznego związanego z realizacją: festynu z okazji Dnia Dziecka oraz festynu rodzinnego połączonego z koncertami i biesiadą, jednak z uwagi na pandemię dalsze działania zostały wstrzymane,
 • Wystąpienie o przeniesienie realizacji zadania - aktywne przejście dla pieszych do Zarządu Dróg i Zieleni,
 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia: Turnieju Piłkarskiego Cisowa CUP i warsztatów piłkarskich dla dzieci,
 • marzec 2020 r. - wyłonienie wykonawcy zadań: Turniej Piłkarski Cisowa CUP i warsztaty piłkarskie dla dzieci,
 • czerwiec 2020 r. - ogłoszenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy zadania Aktywny Senior; ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy przejścia dla pieszych w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zakończenie realizacji zadań: Turniej Piłkarski Cisowa CUP oraz warsztaty piłkarskie dla dzieci,
 • lipiec 2020 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uruchomienia procedur zamówień publicznych zadań: boisko dla dzielnicy, zestaw linowy, zestaw dla dzieci młodszych, siłownia oraz przygotowania dokumentacji do wykonania zamówień: miasteczko ruchu drogowego, monitoring i defibrylator,
 • sierpień 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą przejścia dla pieszych,
 • wrzesień 2020 r. - zakończenie realizacji kina letniego, 
 • październik 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych; zakończenie realizacji zadań: Aktywny Senior, miasteczko ruchu drogowego i montaż defibrylatora,
 • listopad 2020 r. - odbiór i zakończenie realizacji boiska przy ul. Kcyńskiej, 
 • grudzień 2020 r. - zakończenie budowy aktywnego przejście dla pieszych oraz realizacji zadań: zestaw dla dzieci młodszych, zestaw linowy, siłownia oraz monitoring. 

Planowane działania:

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, festyn z okazji Dnia Dziecka, Rodzinna integracja wszystkich pokoleń oraz zawody zoltar będą zrealizowane w 2021 r. 
 
       
        
     zdj. SP 31
 
   

     zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Szkoła Podstawowa nr 31
ul. Chylońska 227, Gdynia
tel. (58) 782 11 51
e-mail: sp31@sp31gdynia.pl 

oraz

Zarząd Dróg i Zieleni
ul.10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 453 | Ilość punktów: 1677

2019/Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową

Szacunkowa wartość projektu:
99 999 zł

Lokalizacja projektu:
Trawnik przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową, nieużytek pomiędzy myjnią samochodową Kameliowa 2, lasem, a chodnikiem wzdłuż ul. Rdestowej

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Utworzenie wybiegu dla psów z urządzeniami do zabawy dla nich tzw. tor agility. Ogrodzone miejsce w którym miłośnicy czworonogów będą mogli spuścić psa ze smyczy i się razem z nimi pobawić.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 16:11:24

Zrealizowane działania:

 • luty 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie projektanta,
 • marzec 2020 r. - wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 • lipiec 2020 r. - odbiór dokumentacji projektowej; uzyskanie umowy użyczenia terenu od Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu",
 • wrzesień 2020 r. - uzyskanie zaświadczenia z Wydziału Architektoniczno - Budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
 • grudzień 2020 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót,
 • luty 2021 r. - wyłonienie wykonawcy robót,

 Zakończenie realizacji zadania następiło w lipcu 2021 r.

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 443 | Ilość punktów: 1164

2019/Kino letnie na Dąbrowie - projekcje czterech filmów podczas trzech wieczorów

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Teren zielony pomiędzy szkołą a kościołem, przy bibliotece miejskiej.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Wyświetlane filmy zostaną wyłonione przez mieszkańców w głosowaniu internetowym. Termin pokazów: wakacje szkolne.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:03:47

Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł 9 100 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 259 | Ilość punktów: 651

2019/Dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych) w przestrzeni miejskiej Dąbrowy

Szacunkowa wartość projektu:
9 000 zł

Lokalizacja projektu:
Sztuka zostanie odegrana w przestrzeni miejskiej na dzielnicy Dąbrowa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (schody, ławki, poręcze). Widownia również będzie siedziała na stołach, schodach, ławkach, poręczach czy na kocach piknikowych na trawnikach. Dokładna lokalizacja zostanie dopasowana do tematyki prezentowanej sztuki. Będzie to teren miejski.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Utworzenie w przestrzeni miejskiej dzielnicy letniej sceny teatru plenerowego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-25 12:34:23

Projekt został zrealizowany. Spektakle odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Nagietkowej 73 w lipcu 2020 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 8 777,50 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Kultury
ul. Jana z Kolna 25, Gdynia
tel. (58) 527 49 06
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 322 | Ilość punktów: 976

2019/Ustawienie znaku ostrzegawczego drogowego "Uwaga jeże" przy ul. Miętowej.

Szacunkowa wartość projektu:
1 182 zł

Lokalizacja projektu:
Wjazd na osiedle

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Jeżom mówimy TAK! Oznakowanie ratujące życie tych sympatycznych i pożytecznych zwierząt posiada wiele miast i dzielnic, dołączmy do nich.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-07-30 11:50:36

Projekt zotał zrealizowany w kwietniu 2020 r.

Koszt jego realizacji wyniósł 1182 zł. 

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 593 | Ilość punktów: 1873

2019/Rewitalizacja skweru Ks. Piotra Mazura

Szacunkowa wartość projektu:
14 800 zł

Lokalizacja projektu:
Skwer ks. Piotra Mazura

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Rewitalizacja Skweru Ks. Piotra Mazura - strefa relaksu na Dąbrowie. Zapewnijmy odpowiednie warunki do odpoczynku dzieciom, młodziezy i dorosłym!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 10:38:11

Zrealizowane działania:

 • w 2020 r.  w ramach projektu zostało zrealizowane: nasadzenie krzewów ozdobnych oraz ustawienie ławek młodzieżowych,
 • marzec 2021 r. - montaż tablic edukacyjnych "kostki wiedzy", zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 14 800 zł.

zdj. ZDiZ

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. 58 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Cisowa
Ilość głosów: 112 | Ilość punktów: 330

2019/Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Dom Sąsiedzki - "Przystań" Chylońska 237

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Warsztaty kreatywnego przerabiania odzieży z elementami nauki szycia dla mieszkańców w Domach Sąsiedzkich "Przystań". Celem warsztatów jest nauka szycia oraz edukacja w w nurcie zero waste. Materiały, tkaniny które wykorzystamy do nauki szycia i przerabiania odzieży będą pochodziły z wymian ubraniowych SWAP -Przystań. Głównym celem warsztatów jest pokazanie jak można dać ubraniom drugie życie oraz wykorzystać je do uszycia użytecznych akcesoriów dnia codziennego. W trakcie 9-cio miesięcznych warsztatach będą zaproszeni goście projektant, stylista, krawiec teatralny, ekspert od repasacji pończoch, konserwator maszyn.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-25 11:04:36

Zrealizowane działania:

 • lipiec 2020 r. - zakup maszyn do szycia i wyłonienie osoby prowadzącej warsztaty,
 • sierpień - wrzesień 2020 r. - przeprowadzenie 4 warsztatów.

Planowane działania:

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 dalsza realizacja projektu zostaje przesunięta na 2021 r. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel. (58) 727 39 01 
e-mail: sekretariat@lis.gdynia.pl

Cisowa
Ilość głosów: 131 | Ilość punktów: 437

2019/Wycieczki kulturalne i krajoznawcze jedno- i dwudniowe dla seniorów z dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Budynek przystosowany do przeprowadzenia zajęć multimedialnych, wykładów i warsztatów, przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Cel : integracja lokalnej społeczności seniorów podczas wycieczek organizowanych do rożnych miejsc Liczba uczestników 69. Zakres : kompleksowa organizacja i realizacja wycieczek dla seniorów z Cisowej. Odbiorcy : Seniorzy lokalnej społeczności z Cisowej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-23 14:44:31

Zrealizowane działania:

 • lipiec - sierpień 2020 r. - wyłonienie przewoźnika,
 • sierpień - październik 2020 r. - realizacja wycieczek.

Realizacja projektu została zakończona. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31, Gdynia
tel. (58) 661 55 38
e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl

Cisowa
Ilość głosów: 158 | Ilość punktów: 507

2019/Zorganizowane, darmowe wyjścia seniorów do placówek kultury (teatr, kino, koncerty)

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Budynek/pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, umożliwiający przeprowadzenie zajęć multimedialnych, wykładów i warsztatów.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Cel : spotkania Seniorów z kulturą. Liczba uczestników 69. Zakres : darmowe bilety dla Seniorów na wspólne wyjścia do kina, teatru i na koncerty. Odbiorcy : Seniorzy lokalnej społeczności z Cisowej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-03 16:47:21

Zrealizowane działania:

 • lipiec - sierpień 2020 r. - wyłonienie organizatora wyjść dla seniorów,

Realizacja projektu została zawieszona w związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID 19, z zamiarem realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Cisowa
Ilość głosów: 103 | Ilość punktów: 297

2019/Warsztaty poprawiające pamięć, redukujące stres i relaksujące dla seniorów z dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Budynek przystosowany do prowadzenia zajęć, wykładów, warsztatów, dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Cel : poprawa pamięci, redukcja stresu, poprawa jakości świadomego oddychania i świadomego dbania o zdrowie Zakres : warsztaty psychologiczno-rozwojowe dla Seniorów. Odbiorcy : Wszyscy seniorzy lokalnej społeczności. Liczba uczestników 69.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-03 16:37:15

Zrealizowane działania:

 • czerwiec 2020 r. - ogłoszenie postępowania oraz wyłonienie wykonawcy warsztatów,
 • wrzesień 2020 r. - zakończenie realizacji warsztatów.

Realizacja projektu została zakończona. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 217 | Ilość punktów: 565

2019/Nocne młodzieżowe manewry ratownicze - ćwiczenia z pierwszej pomocy dla młodzieży podczas symulacji wypadków z udziałem profesjonalnych służb ratowniczych

Szacunkowa wartość projektu:
9 850 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie odbywał się na terenie szkół znajdujących się w dzielnicy Chylonia: XIV LO w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nocne młodzieżowe manewry ratownicze Cel: Ideą manewrów jest zintegrowanie młodzieży ze środowiskiem ratowniczym, krzewienie empatii wobec drugiego człowieka, rozwijanie wiedzy, doświadczenia i współpracy w udzielaniu pierwszej pomocy Odbiorcy projektu: Manewry skierowane są do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz służb mundurowych, organizacji ratowniczych. Przebieg manewrów: Szkolne drużyny ratownicze, przemieszczając się po terenie Chyloni, będą brały udział w inscenizowanych, widowiskowych wypadkach reprezentujących różne aspekty ratownictwa. Ratownikom podczas zmagań będą mogły towarzyszyć ekipy telewizyjne, jak i szersza publiczność zainteresowana wydarzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 10:46:19

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, organizacja wydarzenia została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 107 | Ilość punktów: 322

2019/Wykład, warsztaty oraz spektakl upamiętniające 50. rocznicę wydarzeń grudniowych 1970 r.

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
W 2020 roku przypada 50 rocznica Wydarzeń Grudniowych. Dla mieszkańców Chyloni Grudzień 70 to ważna data – dla starszych, bo uczestniczyli w nich, dla młodszych – bo stanowi historię ich małej ojczyzny. Spektaklem (według autorskiego scenariusza) upamiętnimy Ofiary Grudnia 70.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:24:03

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
ul. Wejherowska 55, Gdynia
tel. (58) 623-12-27
e-mail: liceum@xivlo.pl

Chylonia
Ilość głosów: 271 | Ilość punktów: 818

2019/Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych na terenie dzielnicy Chylonia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szacunkowa wartość projektu:
8 470 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt będzie odbywał się na terenie szkół znajdujących się w dzielnicy Chylonia: XIV LO w Gdyni Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni , Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni ,

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Cele: 1.Przeszkolenie z zakresu ratowania życia i zdrowia. 2.Przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa poszkodowanegoi ratującego. 3.Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. 4.Integracja środowiska lokalnego poprzez uczenie współpracy dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy podczas niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia. W ramach realizacji zadań projekt profilaktycznego docelowa liczba przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej: - około 400 dzieci z klas trzecich i szóstych - 130 osób młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:27:00

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 626 | Ilość punktów: 2293

2019/Montaż defibrylatora na hali basenowej pływalni przy ul. Gospodarskiej 1

Szacunkowa wartość projektu:
9 600 zł

Lokalizacja projektu:
Pomieszczenie ratowników

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Montaż defibrylatora na pływalni. Codziennie z pływalni korzysta kilkaset osób. Nagłe problemy kardiologiczne mogą zdarzyć się każdemu. Najważniejsze jest udzielenie pierwszej pomocy i ew. wczesna defibrylacja w 2-3 minucie. Defibrylator pomaga szybko ocenić sytuację i odpowiednio zareagować, co zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 12:41:01

Zrelizowane działania:

 • wrzesień - październik  2020 r. - wszczęcie procedury zakupu,
 • listopad 2020 r. - montaż defibrylatora AED, przekazanie inwestycji do użytkowania.

Realizacja projektu zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł 9 129 zł.

zdj. Gdyńskie Centrum Zdrowia

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
tel. 58 880 83 22
e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 732 | Ilość punktów: 3279

2019/Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy SP40

Szacunkowa wartość projektu:
527 670 zł

Lokalizacja projektu:
TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W GDYNI

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
W trosce o sprawność fizyczną zarówno dzieci, jak i dorosłych mieszkańców Chyloni, pragniemy umożliwić i zachęcić każdego do aktywnego spędzania czasu na powietrzu. Sport pozwala na budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności. To także doskonała integracja oraz zdecydowanie lepsza alternatywa dla internetowego bytu, zwłaszcza młodego pokolenia!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 16:51:01

Zrealizowane działania:

 • maj 2020 r. - złożenie wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • czerwiec 2020 r. - uzyskanie wstępnej dokumentacji projektowej,
 • październik - grudzień 2020 r. -  wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych, wybór i podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
 • styczeń - kwiecień 2021 r. - wykonanie prac budowalnych.

Realizacja projektu została zakończona w maju 2021 r. Całkowity koszt projektu wyniósł: 571 950 zł.

zdj. SP nr 40

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni
ul. Rozewska 33, Gdynia
tel. 58-623-25-88
e-mail: sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 123 | Ilość punktów: 364

2019/Dwie wycieczki jednodniowe oraz dwie wycieczki dwudniowe dla 60 seniorów z Chyloni

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Budynek/pomieszczenie przystosowany dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające realizację niedużych spotkań edukacyjnych i imprez artystycznych.

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Cel: integracja lokalnej społeczności seniorów podczas wycieczek organizowanych do rożnych miejsc. Zakres: kompleksowa organizacja i realizacja wycieczek dla seniorów z Chyloni Odbiorcy: Seniorzy z Chyloni.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-10-23 14:51:00

Zrealizowane działania:

 • lipiec - sierpień 2020 r. - wyłonienie przewoźnika,
 • sierpień - wrzesień 2020 r. -  realizacja wycieczek.

Wdrażanie projektu zakończone. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 000 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31, Gdynia
tel. (58) 661 55 38
e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 155 | Ilość punktów: 412

2019/Warsztaty dla dzieci i rodziców (zumba i rytmika, warsztaty kreatywne, z psychologiem, z rozwoju osobistego) oraz festyn międzypokoleniowy

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Budynek dostosowany do prowadzenia zajęć gimnastycznych, dostosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w sprzęt multimedialny

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Klub dziecka i rodzica to miejsce spotkań dla rodziców i dzieci. W ofercie klubu znajdą się zajęcia artystyczne, edukacyjne i sportowe dla dzieci, imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców, a także warsztaty dla samych rodziców. Liczba uczestników 15. Zakres : kreatywne warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe. Warsztaty dla Rodziców ze świadomego rodzicielstwa, warsztaty i konsultacje psychologiczne, warsztaty z rozwoju osobistego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 11:31:12

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja projektu została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 465 | Ilość punktów: 1281

2019/Sprzątnie dzielnicy - edycja jesienna

Szacunkowa wartość projektu:
7 000 zł

Lokalizacja projektu:
obszar całej dzielnicy

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
W zorganizowanych czy to spontanicznie, czy też w ramach dni sprzątania świata, sprzątaniach dzielnicy, wzięło udział zaskakująco dużo osób, i sporo śmieci zostało powyciągane z różnych zakamarków. Wychodząc na przeciw głosom mieszkańców, projekt ma na celu kontynuację wcześniejszych akcji oraz zwiększenie ilości miejsc, gdzie będzie można składać znalezione odpady, zachęci więcej mieszkańców do posprzątania terenów wokół siebie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 10:41:45

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, wydarzenie odbędzie się w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1111 | Ilość punktów: 4421

2019/Uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do SP48 od strony Sokółki do przejścia przy przystanku Tezeusza

Szacunkowa wartość projektu:
250 000 zł

Lokalizacja projektu:
uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - od miejsca przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych (przystanek ZKM na żądanie Amona) do kolejnego przejścia dla pieszych (przy przystanku ul. Tezeusza)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wykonanie chodnika od przystanku na żądanie Amona do przystanku Tezeusza, gdzie pracuje osoba przeprowadzająca przez ulicę w godzinach funkcjonowania szkoły, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej 48, chodzących do szkoły z i w kierunku osiedla Sokółka i dalszych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-16 09:28:42

W związku z przygotowaniem przez Wydział Inwestycji zadania pn.: „Buspas na Chwarznieńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gierdziejewskiego do zjazdu na obwodnicę” i pokrywającym się zakresem obu zamierzeń, w kwietniu 2020 r. projekt został przekazany do realizacji Wydziałowi Inwestycji w ramach planowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od przystanku autobusowego – Gierdziejewskiego do włączenia z S6”.

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2020 r. - wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • marzec 2021 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Planowane działania:

 • sierpień 2021 r. - przekazanie koncepcji drogowej,
 • sierpień 2022 r. - przekazanie projektu budowlanego,
 • wrzesień 2022 r. - przekazanie projektu wykonawczego.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 71 | Ilość punktów: 228

2019/Cykliczne zajęcia z samoobrony dla kobiet i dziewcząt

Szacunkowa wartość projektu:
3 680 zł

Lokalizacja projektu:
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 na Babich Dołach

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zajęcia z samoobrony dla kobiet i dziewcząt mają na celu aktywizować ruchowo mieszkanki Babich Dołów, co jednocześnie nauczy kobiety radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Cykl zajęć obejmie 16 godzin po 60 min po jednej w tygodniu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 10:35:53

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, realizacja zajęć odbędzie się 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 235 | Ilość punktów: 982

2019/Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu tzw. "kortu" za Wymiennikownią przy ul. Dedala lub między ul. Dedala 4 i 6 a skarpą

Szacunkowa wartość projektu:
226 260 zł

Lokalizacja projektu:
"Kort" za wymiennikownią CO przy ul. Dedala / teren między ul. Dedala a skarpą

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Budowa boiska wielofunkcyjnego typu multisport

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-02 11:17:30

Zrealizowane działania:

 • grudzień 2019 r. - wystosowano pismo o zgodę na zainwestowanie,
 • kwiecień 2021 r. - ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • maj 2021 r. - unieważnienie pierwszego postępowania z powodu braku ofert oraz ogłoszenie drugiego postępowania,
 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej i podpisanie umowy.

Planowane działnia:

 • listopad 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel. 58 622 11 64, 58 622 35 74
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 137 | Ilość punktów: 475

2019/Piknik rodzinny na leśnej polanie między ul. Rybaków a klifem

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Polana leśna między ul. Rybaków a klifem

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i integracja mieszkańców oraz, przede wszystkim, promowanie lokalnych walorów poprzez zorganizowanie pikniku na polanie

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-22 16:52:49

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 realizacja projektu zostaje przesunięta na rok 2021 r. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 144 | Ilość punktów: 496

2019/Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6 a koroną klifu

Szacunkowa wartość projektu:
9 440 zł

Lokalizacja projektu:
Teren miejski znajduje się między działkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych Dedala 4 i 6 a koroną klifu

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Pas zieleni z kwiatami będzie miał na celu podniesienie komfortu mieszkańców spacerujących wzdłuż klifu i estetyzację zaniedbanej części dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-18 16:59:13

Realizowane działania:

 • lipiec - sierpień 2020 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia projektu,
 • wrzesień - październik 2020 r. - wyłonienie wykonawcy prac oraz realizacja nasadzeń,
 • listopad 2020 r. - odbiór prac, zakończenie realizacji projektu.

Projekt został zrealizowany łącznie z projektem z edycji BO 2020 "Uzupełnienie zieleni miejskiej między ul. Dedala 4 i 6 a koroną klifu".

Całkowity koszt projektów wyniósł: 24 562 zł.

zdj. WOM

-----------------------------

Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 519 | Ilość punktów: 1803

2019/Zajęcia zumba dla mieszkańców Chwarzna- Wiczlina

Szacunkowa wartość projektu:
9 800 zł

Lokalizacja projektu:
Kompleks Szkolno - Przedszkolny (Liceum nr XVII)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zajęcia Zumba prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt zakłada wynajęcie sali sportowej w nowym kompleksie szkolno-przedszkolnym w pobliżu ulic Wiczlińskiej i Filipkowskiego raz w tygodniu. Pod okiem trenera uczestnicy będą mogli poznać różne style tańca dobrze się przy tym bawiąc.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:48:13

Realizacja projektu została zakończona w grudnia 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5 200 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 599 | Ilość punktów: 1935

2019/Gimnastyka dla mieszkańców Chwarzna- Wiczlina

Szacunkowa wartość projektu:
9 940 zł

Lokalizacja projektu:
Kompleks szkolno - przedszkolny (liceum nr XVII)

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej zawierają elementy pilatesu, stretchingu i zdrowego kręgosłupa. Przeznaczone są dla osób w każdym wieku a ich prozdrowotny charakter sprosta wymaganiom tak szybko rozwijającej się dzielnicy jaką jest Chwarzno- Wiczlino. Zajęcia raz w tygodniu doskonale poprawią kondycję, odprężą i zrelaksują uczestników a to wszystko przy spokojnej muzyce i pod okiem wykwalifikowanego trenera. Dodatkowym atutem zajęć będzie lokalizacja jaką jest nowy kompleks szkolno-przedszkolny w pobliżu ulic Wiczlińskiej i Filipkowskiego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 17:50:16

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5 200 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 410 | Ilość punktów: 1041

2019/Dzielnicowe grillowanie na rozpoczęcie sezonu letniego

Szacunkowa wartość projektu:
9 800 zł

Lokalizacja projektu:
tereny obok nowobudowanego kopleksu edukacyjnego przy ulicy Wiczlińskiej / Filipkowskiego

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Dzielnicowe grillowanie, mające na celu integrację mieszkańców z różnych osiedli i zakątków dzielnicy. Do tej pory podobne wydarzenia były realizowane w sposób spontaniczny przez samych mieszkańców - organizacja w sposób usystematyzowany ma na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-02-05 10:44:36

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, organizacja wydarzenia została przeniesiona na 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 547 | Ilość punktów: 1981

2019/Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna

Szacunkowa wartość projektu:
320 000 zł

Lokalizacja projektu:
3 rejony dzielnicy posiadające braki w połączeniu infrastruktury chodnikowej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Realizacja układów chodnikowych zgodnych z głównymi trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-16 09:33:52

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Obywatelskiego i środków rady dzielnicy, zgodnie z § 23 ust. 5 Uchwały nr IV/80/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.

Realizacja chodnika została ujęta w zakresie inwestycji "Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej w Gdyni".

Zrealizowane działania:

 • maj 2020 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowane działania:

 • lipiec 2021 r. - przekazanie projektu budowlanego, weryfikacja dokumentacji,
 • III kwartał 2022 r. - zakończenie realizacji zadania. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 58 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 702 | Ilość punktów: 1978

2019/Kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja czterech filmów w jeden weekend

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Miejscem odbycia się proponowanego Kina pod gwiazdami, będzie niezagospodarowany jeszcze teren należący do Gminy – działka 514/4 (pomiędzy ulicą Chwarznieńską oraz Staniszewskiego, na tyłach pawilonu w którym znajdują się m.in. delikatesy Misiek oraz komisariatu).

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Projekt ma na celu organizację kinowego spotkania plenerowego. W jeden weekend cztery seanse - dwa dla dzieci, dwa dla dorosłych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:06:49

Relizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2020 r.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 8 872 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 800 | Ilość punktów: 3096

2019/Estetyzacja przestrzeni wzdłuż ul. Zaruskiego (osiedle Patio Róży) - nasadzenia drzew i krzewów, instalacja wiaty autobusowej

Szacunkowa wartość projektu:
108 224 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Zaruskiego - droga wzdłuż osiedla Patio Róży

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Realizacja nasadzeń (drzew) wzdłuż drogi przy ul. Zaruskiego, a także instalacja 2 wiat autobusowych.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-18 17:54:18

Zrealizowane działania:

 • czerwiec - lipiec 2020 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, przygotowywanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiaty; wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym i uzgodnienie projektu budowlanego; przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia projektu nasadzeń;
 • sierpień - wrzesień 2020 r. - ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż wiaty oświetlanej z energii fotowoltaicznej; wyłonienie Wykonawcy dostawy i montażu wiaty,
 • wrzesień - październik 2020 r. - wyłonienie wykonawcy nasadzeń oraz realizacja prac;
 • listopad 2020 r. - zakończenie realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 116 238 zł.

Zdj. ZKM oraz WOM

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl
oraz
Zarząd Komunikacji Miejskiej
ul. Zakręt do Oksywia 10, Gdynia
tel. (58) 623 30 22
e-mail: zkm@zkmgdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 624 | Ilość punktów: 2478

2019/Nasadzenie krzewów w celu wyeliminowania parkowania na skrzyżowaniu ul. Filipkowskiego 2, 20, 3

Szacunkowa wartość projektu:
21 490 zł

Lokalizacja projektu:
Skrzyżowanie przy budynkach Filiopkowskiego 2, 20, 3

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Nasadzenie krzewów w celu wyeliminowania parkowania metodą najeżdżania na krawężnik i trawnik w przypadku chęci skorzystania z usług sklepu lub bankomatu. Nasadzenie wzdłuż krawężnika - dodatkowo elementy związane z lekką architekturą podtrzymującą (drewniane boxy / otuliny).

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-18 17:20:36

Realizowane działania:

 • lipiec - sierpień 2020 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienia projektu,
 • wrzesień - październik 2020 r. - wyłonienie wykonawcy prac, rozpoczęcie realizacji nasadzeń,
 • listopad 2020 r. - zakończenie i odbiór prac. 

Realizacja projektu została zakończona.

Całkowity koszt projektu wyniósł: 37 044 zł.

zdj. WOM

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
Al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia
58 620-72-86
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów:

2019/Piknik rodzinny z grami i zabawami dla najmłodszych, wizytą Straży Pożarnej oraz sąsiedzką wymianą rzeczy

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Miejscem odbycia się proponowanego pikniku będzie niezagospodarowany jeszcze teren należący do Gminy – działka 514/4 (pomiędzy ulicą Chwarznieńską oraz Staniszewskiego, na tyłach pawilonu w którym znajdują się m.in. delikatesy Misiek oraz komisariatu).

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Piknik ma na celu integrację mieszkańców, zdobycie lub ugruntowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, zasad zachowania się w sytuacji pożaru lub wypadku drogowego oraz jak zabezpieczać mienie i życie. Dla najmłodszych mieszkańców zostaną przygotowane gry i zabawy. Dodatkowo, przez cały czas trwania pikniku będzie możliwa wymiana niepotrzebnych rzeczy zalegających gdzieś na strychach czy w piwnicach takich jak na przykład foteliki samochodowe, rowerki, hulajnogi, zabawki, wózki czy ubranka dziecięce, z których pociechy już wyrosły.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-09-22 16:57:43

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 realizacja projektu zostaje przesunięta na rok 2021. 

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 413 | Ilość punktów: 1058

2019/Sprzątnie dzielnicy - edycja wiosenna

Szacunkowa wartość projektu:
7 000 zł

Lokalizacja projektu:
Cały teren dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
W zorganizowanych czy to spontanicznie, czy też w ramach dni sprzątania świata, sprzątaniach dzielnicy, wzięło udział zaskakująco dużo osób, i sporo śmieci zostało powyciągane z różnych zakamarków. Wychodząc na przeciw głosom mieszkańców, projekt ma na celu kontynuację wcześniejszych akcji oraz zwiększenie ilości miejsc, gdzie będzie można składać znalezione odpady, zachęci więcej mieszkańców do posprzątania terenów wokół siebie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-15 18:22:34

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2020 r (z uwagi na pandemię).

Całkowity koszt projektu wyniósł: 5 495 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 662 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 782 | Ilość punktów: 782

2020/Cykliczne zajęcia ruchowe - joga i fitness w Redłowie

Szacunkowa wartość projektu:
9 505 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Cylkowskiego 5, Szkoła Podstawowa nr 34

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bezpłatne zajęcia fitness i joga na terenie naszej dzielnicy. Przeznaczone dla osób dorosłych, w tym seniorów. Atrakcyjne zajęcia, które pomagają zachować sprawność i zdrowie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-03 09:15:21

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 roku.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 452 | Ilość punktów: 452

2020/Parki kieszonkowe na Wzgórzu Św. Maksymiliana

Szacunkowa wartość projektu:
317 070 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada ucywilizowanie i lepsze wykorzystanie przestrzeni miejskiej znajdującej się w ciasnej zabudowie Wzgórza Św. Maksymiliana. Celem projektu jest budowa dwóch skwerów - parków kieszonkowych na skrzyżowaniu ulic Ujejskiego i Reja oraz przed kościołem Franciszkanów.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:54:01

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 431 | Ilość punktów: 431

2020/Joga - zajęcia ruchowe dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu:
9 990 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Joga / relaksacja / stretching - zajęcia ruchowe dostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i płeć. Poprawa kondycji fizycznej i integracja z innymi członkami społeczności dzielnicowej, a wszystko to pod czujnym okiem profesjonalnego trenera.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:51:39

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 420 | Ilość punktów: 420

2020/Pilates - zajęcia ruchowe dla mieszkańców

Szacunkowa wartość projektu:
9 990 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Pilates / zdrowy kręgosłup / gimnastyka terapeutyczna - zajęcia ruchowe dostępne dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek i płeć. Poprawa kondycji fizycznej i integracja z innymi członkami społeczności dzielnicowej, a wszystko to pod czujnym okiem profesjonalnego trenera.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:50:31

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 493 | Ilość punktów: 493

2020/Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana

Szacunkowa wartość projektu:
9 350 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców Wzgórza Maksymiliana (4 grupy po max. 20 osób każda) sprawią, że każdy z nas będzie czuł się bezpieczniej i będzie wiedział jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Podczas pięciu godzin szkolenia prowadzonego przez doświadczonych instruktorów, stosujących profesjonalny sprzęt, każdy uczestnik dowie się jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia. Gdzie można znaleźć defibrylator i jak go użyć. Jak postępować w stanach nagłych takich jak zawał, udar, czy krwotok. Uczestnicy poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy dorosłym, dzieciom i niemowlętom.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:49:17

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca: 
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 622 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Witomino
Ilość głosów: 802 | Ilość punktów: 802

2020/Budowa nowoczesnego boiska piłkarskiego z syntetyczną trawą - na terenie po byłych ogródkach działkowych przy ul. II MPS i Wielkokackiej na Witominie

Szacunkowa wartość projektu:
526 200 zł

Lokalizacja projektu:
ul. II MPS/Wielkokacka

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada zaprojektowanie i realizację boiska piłkarskiego o pow. 1245,5 m2 z nawierzchnią trawy syntetycznej wraz z montażem dwóch bramek aluminiowych na terenie po byłych ogródkach działkowych. Budowa boiska piłkarskiego w tej części dzielnicy Witomino jest oczekiwana przez mieszkańców od wielu lat, wpisuje się również w plan zagospodarowania terenu. Wraz z istniejącym boiskiem do koszykówki, siłownią zewnętrzną oraz budowanym zbiornikiem retencyjnym będzie tworzyć przyszły teren o charakterze sportowo - rekreacyjnym dla mieszkańców całej dzielnicy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-04-27 11:53:25

Zrealizowane działania:
 • październik 2020 r. - otrzymano zgodę na zainwestowanie.
Trwa uzyskiwanie warunków technicznych dla inwestycji.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Witomino
Ilość głosów: 524 | Ilość punktów: 524

2020/Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Witomino rozwijające pamięć i koncentrację

Szacunkowa wartość projektu:
9 964 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zajęcia w formie warsztatów dla Seniorów, które rozwiną możliwości Ich pamięci i koncentracji, odpowiadające na potrzebę radzenia sobie z kłopotami z pamięcią. Rozwijają umiejętności zapamiętywania dowolnych informacji, np. nr PESEL, listy zakupów, działań matematycznych, zapamiętywanie osób i wiele innych. Na warsztatach występuje nie tylko duża dawka wiedzy, ale również pozytywnej energii i przekraczania swoich granic. Każde spotkanie pełne wyzwań, zakończone jest relaksem i oczyszczeniem umysłu. Mózg jest nam potrzebny do końca życia, dbajmy o niego każdego dnia. Projekt przewiduje w ciągu roku 2 cykle warsztatów ( dla 15 Seniorów jeden cykl), każdy po 16 spotkań trwających 1,5h.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:45:32

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31, Gdynia
tel. (58) 661 55 38
e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl 

Witomino
Ilość głosów: 526 | Ilość punktów: 526

2020/Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z klas 0-3 SP z terenu Witomina oraz organizacja XIV Mikołajkowych Zawodów Pływackich

Szacunkowa wartość projektu:
46 000 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Stawna 4/6, 81-629 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest upowszechnienie pływania jako najzdrowszej formy aktywności fizycznej, edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka i korygowanie wad postawy oraz zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.Pod koniec trwania projektu możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w trakcie XIV Mikołajkowych Zawodach Pływackich. Odbiorcami projektu będzie około 300 dzieci z klas 1-3 SP oraz oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Szkoły Podstawowej nr 35 w Gdyni. Projekt obejmie cały okres dni szkolnych od 02.01.2021 r. do 21.12.2021 r.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:43:59

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
oraz
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Stawna 4/6, Gdynia
tel. (58) 624 04 07 
e-mail:sekretariat@sp12.edu.gdynia.pl

Witomino
Ilość głosów: 753 | Ilość punktów: 753

2020/Kaczkomat przy Stawie na Witominie

Szacunkowa wartość projektu:
9 750 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Nie samym chlebem kaczka żyje, nakarm ją zdrową karmą.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:41:50

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Środowiska
ul. 10 Lutego 24 (pokoje 513-522), Gdynia
tel. (58) 668 84 80
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl 

Witomino
Ilość głosów: 478 | Ilość punktów: 478

2020/Zabawa z mapą - gra terenowa na orientację (Witomino)

Szacunkowa wartość projektu:
5 995 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt polega na zorganizowaniu rekreacyjnej imprezy na orientację. Na starcie każdy dostanie mapę z zaznaczonymi miejscami do których będzie musiał dotrzeć i potwierdzić swoją obecność. Impreza odbędzie się z użyciem elektronicznego systemu pomiaru czasu SportIdent. Na mecie każdy otrzyma wydruk z wynikiem. Ideą projektu jest integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy w zakresie wypoczynku na terenach zielonych. Chcemy przekonać mieszkańców do spędzania wolnego czasu z dala od smartfona czy komputera, oraz promować postawy pro-ekologiczne i pro-rodzinne. Uczestnicy poznają zasady posługiwania się mapą, czytania znaków topograficznych i orientacji w terenie.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:40:22

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 1192 | Ilość punktów: 1192

2020/Budowa oświetlenia wzdłuż Starodworcowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii i uspokojenie ruchu na ulicy Górniczej.

Szacunkowa wartość projektu:
448 945 zł

Lokalizacja projektu:
Projekt jest zlokalizowany w 6 różnych miejscach Wielkiego Kacka: na Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Źródle Marii, Starodworcowej, Witosławy i Górniczej

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Strefa Tempo 30 w wielu miejscach naszej dzielnicy to nadal fikcja. Rodzice obawiają się puszczać dzieci same z domu, zwłaszcza po zmroku. Razem to poprawmy! Projekt przewiduje poprawę bezpieczeństwa poprzez poprawę oświetlenia oraz wyniesienia przejść dla pieszych w 6 miejscach wskazywanych nam jako potencjalnie niebezpieczne przez mieszkańców dzielnicy. Chcemy przede wszystkim poprawić widoczność pieszych i spowolnić zbyt szybki względem przepisów ruch samochodów przede wszystkim na Fikakowie, ale także przy Źródle Marii i na Starodworcowej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-01-12 15:47:54

Zrealizowane działania:

 • sierpień 2020 r. - wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych,
 • wrzesień 2020 r. - uzyskanie warunków technicznych,
 • listopad 2020 r .- wysłano zapytania ofertowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
 • grudzień 2020 r. - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Obecnie inwestycja jest w trakcie projektowania. 

Planowane działania:

 • lipiec - sierpień 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
 • wrzesień - październik 2021 r. - uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych,
 • listopad - grudzień 2021 r. - przekazanie inwestycji do realizacji.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pokój 230), Gdynia
tel. (58) 668 83 00
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl 

Wielki Kack
Ilość głosów: 659 | Ilość punktów: 659

2020/Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Starodworcowej

Szacunkowa wartość projektu:
9 800 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Starodworcowa na odcinku Wielkopolska-Solna/Siewna (działka miejska). Zakłada się, że ławki zostaną ustawione co około 150 metrów.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada zakup i ustawienie 7 nowoczesnych i eleganckich ławek wzdłuż ulicy Starodworcowej, która jest głównym ciągiem komunikacyjnym dolnej części Wielkiego Kacka. Mieszkańcy Wielkiego Kacka także zasługują na najlepsze i nowocześnie wyglądające elementy w przestrzeni publicznej. Zakłada się, że ławki zostaną ustawione w odległościach co około 150 metrów, aby osoby starsze albo mamy z małymi dziećmi miały zapewniony komfort i odpoczynek w dogodnej chwili.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 11:28:24

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy,
 • wrzesień 2021 r. - montaż ławek; zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 623 | Ilość punktów: 623

2020/Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Gryfa Pomorskiego

Szacunkowa wartość projektu:
9 800 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Gryfa Pomorskiego (odcinek od Chwaszczyńskiej do Merkusa)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Ulica Gryfa Pomorskiego to główna ulica Fikakowa, jest tam wiele punktów usługowych (w tym Lidl), jest duże nachylenie terenu, ale - nie licząc przystanku na Lipowej, nie ma tam żadnej ławki. To spore utrudnienie dla osób starszych, mam z dziećmi i wszystkich tych, którzy chcą na moment przystanąć. Projekt zakłada zakup i ustawienie 7 nowoczesnych i eleganckich ławek - ten sam model, jaki jest stawiany jest przy najnowszych inwestycjach. Mieszkańcy Wielkiego Kacka także zasługują na najlepsze i nowocześnie wyglądające elementy w przestrzeni publicznej!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 11:29:48

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy,
 • wrzesień 2021 r. - montaż ławek; zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 477 | Ilość punktów: 477

2020/Nowoczesne i estetyczne ławki dla ulicy Górniczej

Szacunkowa wartość projektu:
9 800 zł

Lokalizacja projektu:
Ulica Górnicza (odcinek od Chwaszczyńskiej do pętli Wielki Kack Fikakowo)

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Ulica Górnicza to ważny ciąg pieszy, który łączy punkty usługowe, kościół i pętlę trolejbusową. Jest także mocno nachylony (w początkowej części), co może powodować potrzebę odpoczynku - w szczególności dla osób starszych i rodziców z małymi dziećmi. W tej chwili na ulicy Górniczej jest bardzo mało ławek - wspólnie to zmieńmy! Projekt zakłada zakup i ustawienie 7 nowoczesnych i eleganckich ławek - ten sam model, jaki jest stawiany jest przy najnowszych inwestycjach. Zakłada się, że ławki zostaną ustawione w odległościach co około 150 metrów.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 11:37:09

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy,
 • wrzesień 2021 r. - montaż ławek; zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 514 | Ilość punktów: 514

2020/Doposażenie placu zabaw w Gdyni przy ul. Źródło Marii 16 w huśtawkę bez oparć dla dzieci starszych

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia ul. Źródło Marii 16

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest doposażenie placu zabaw w brakującą podwójną huśtawkę wahadłową bez oparć, z siedziskami typu deska. Obecnie dzieci starsze chcąc skorzystać z tej atrakcji usilnie wciskają się w siedziska kubełkowe huśtawki dla maluszków lub stają na jego oparciach. Powoduje to zagrożenie dla zdrowia dzieci oraz duże ryzyko uszkodzenia tego elementu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 11:39:26

Zrealizowane działania:

 • maj 2021 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Planowane działania:

 • koniec lipca 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 398 | Ilość punktów: 398

2020/Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 20

Szacunkowa wartość projektu:
9 650 zł

Lokalizacja projektu:
81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 20 w Wielkim Kacku jest imprezą organizowaną cyklicznie w czerwcu dla wszystkich mieszkańców Gdyni, którzy mają ochotę odwiedzić naszą dzielnicę i spędzić czas na rodzinnej zabawie. Projekt ma na celu wsparcie i uatrakcyjnienie tego wydarzenia oraz podniesienie jego bezpieczeństwa. Dodatkowe środki dadzą możliwość wynajęcia dmuchanych zjeżdżalni, kul wodnych i namiotów, zakupu balonów, akcesoriów do baniek, medali i pucharów, licencji na muzykę, zorganizowanie pokazu ratownictwa medycznego. Zapewni bezpieczeństwo uczestników festynu poprzez zatrudnienie ochrony oraz wykupienie ubezpieczenia. Zakłada również promocję imprezy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-14 16:52:22

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka nie była możliwa w 2021 r. Realizacja projektu odbędzie się w czerwcu 2022 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Polityki Rodzinnej
ul. Świętojańska 1, Gdynia
tel. (58) 620 00 64
e-mail: rodzina@gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 701 | Ilość punktów: 701

2020/Remont boiska ul. W. Radtkego, międzypokoleniowy turniej sportowy, warsztaty dla seniorów: ruchowe, malarskie, z psychologiem, kino plenerowe, sąsiedzki piknik, wyprzedaż garażowa

Szacunkowa wartość projektu:
361 890 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Wójta Radtkego

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt dla wszystkich mieszkańców dzielnicy zachęcający do integracji sąsiedzkiej: 1. Remont zniszczonego boiska przy ul. Wójta Radtkego 2. Międzypokoleniowy turniej piłki nożnej i koszykówki – dzieci-rodzice-seniorzy 3. Warsztaty na wesoło dla seniorów - Jak zrozumieć dzisiejszą młodzież 4. Zajęcia ruchowe dla seniorów 5. Monet czy Picasso? - Zajęcia plastyczne dla seniorów 6. Seans filmowy w plenerze na nowym boisku 7. Mistrzowie wypieków domowych - Niedzielne spotkania przy kawie i domowych ciastach - Cykl małych pikników, degustacja ciast dzieci i dorosłych 8. Wyprzedaż garażowa dla mieszkańców – okazja do wspólnych spotkań, integracja przy wspólnych pasjach (kolekcje, unikaty,

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-04-27 11:50:44

Zrealizowane działania:

 • październik 2020 r. - otrzymano zgodę na zainwestowanie (dot. remontu boiska).
Trwa uzyskiwanie warunków technicznych dla inwestycji.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
oraz
 
Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24, Gdynia
tel. (58) 622 48 82
e-mail: dzielnice@gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 331 | Ilość punktów: 331

2020/Zajęcia samoobrony dla kobiet - mieszkanek Śródmieścia - prowadzone w systemie walki Krav Maga

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Śródmieście Gdyni proponowana lokalizacja Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących ul: Władysława IV 54, 81-384 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest przeprowadzenie kolejnych szkoleń samoobrony dla KOBIET wykorzystując system walki Krav Maga. Wcześniej te szkolenia organizowane były pod nazwą „Bezpieczna Gdynianka”. Edukacja kobiet w zakresie istniejących zagrożeń, ich rozpoznawania i unikania a także metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych pomaga zwiększyć bezpieczeństwo kobiet. Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne, ćwiczące umiejętności obronne kobiet oraz zwiększające sportową formę uczestniczek.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-04 14:21:08

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 271 | Ilość punktów: 271
Śródmieście
Ilość głosów: 281 | Ilość punktów: 281

2020/Instalacja przestrzenna na placu Kaszubskim "Koralowce wychodzą z morza!"

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Plac Kaszubski

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Plac Kaszubski jest ważny miejscem na mapie Gdyni, częstym punktem spotkań zarówno mieszkańców jak i turystów. Obecnie przestrzeń ta jest dość "poważna" w charakterze i nie do końca przyjazna. Naszą propozycją jest stworzenie w sąsiedztwie powstałego w 2019 roku Centrum Aktywności Rodziny kolorowej instalacji, która ożywi to miejsce. Instalacja nawiązywać będzie do rafy koralowej, ważną częścią ekosystemu. Do wspólnego projektowania zaprosimy mieszkańców miasta, których pokieruje projektantka pracująca w nurcie designu zrównoważonego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-03 09:22:37

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Kultury
ul. Jana z Kolna 25, Gdynia
tel. (58) 527 49 06
e-mail: wydz.kultury@gdynia.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 308 | Ilość punktów: 308

2020/Ustawienie lustra drogowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ul. Władysława IV

Szacunkowa wartość projektu:
1 747 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Władysława IV 50

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Zasadniczym celem ustawienia lustra na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie ulicy Władysława IV vis a vis wyjazdu z posesji nr 50, jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa kierowcom pojazdów zarówno mających zamiar włączyć się do ruchu jak i tych będących już w ruchu. Ze względu na bardzo ograniczoną widoczność z lewej strony przez pojazdy parkujące w zatoczce w każdej chwili może nastąpić kolizja. Ustawienie lustra radykalnie podniesie bezpieczeństwo tzn. zmotoryzowanych rodziców odbierających dzieci z przedszkola, mieszkańców posesji przy Władysława IV nr 50 oraz ulicy Żwirki i Wigury 15.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 17:21:02

Zrealizowane działania:

 • luty 2021 r. - zlecenie zadania wykonawcy,
 • marzec 2021 r. - ustawienie lustra i zakończenie realizacji zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 747 zł.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 1007 | Ilość punktów: 1007

2020/Pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego

Szacunkowa wartość projektu:
162 141 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Redłowska, od al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego, ul. Pawła Łaźniaka

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Stworzenie pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul Redłowskiej od al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego w obu kierunkach ruchu oraz śluz rowerowych przy skrzyżowaniach.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 17:16:57

Planowane działania:

 • wrzesień 2021 r. - wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej,
 • grudzień 2021 r. - odbiór dokumentacji projektowej,
 • II kwartał 2022 r. - zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 856 | Ilość punktów: 856

2020/Zagospodarowanie terenu zielonego przy parkingu na Polance Redłowskiej poprzez uporządkowanie terenu, wykonanie paleniska, postawienie ławek oraz koszy na śmieci

Szacunkowa wartość projektu:
38 000 zł

Lokalizacja projektu:
Polanka Redłowska

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Uporządkowanie terenu dla potrzeb mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-03 09:10:18

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

Redłowo
Ilość głosów: 681 | Ilość punktów: 681

2020/Cykliczne zajęcia ruchowe - Samoobrona dla kobiet

Szacunkowa wartość projektu:
7 500 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Cylkowskiego 5, Szkoła Podstawowa nr 34

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bezpłatne cykliczne zajęcia z samoobrony na terenie naszej dzielnicy. Przeznaczone dla kobiet i dziewcząt, mające na celu aktywizować ruchowo mieszkanki Redłowa, z jednoczesną nauką radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia od stycznia do czerwca 2021 roku, w sumie 25 godzin, 1 raz w tygodniu.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-03 09:08:38

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 782 | Ilość punktów: 782

2020/Nasadzenie krzewów ozdobnych i kwiatów wzdłuż ulicy Chabrowej oraz ogród deszczowy w pobliżu ulic Sępia, Pawia/Pusta

Szacunkowa wartość projektu:
269 995 zł

Lokalizacja projektu:
Ogród deszczowy , rejon ulic Sępia / Pawia , zaznaczone na mapie

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zieleń wzdłuż ulicy Chabrowa , Krzewy ozdobne, krzewy zimozielone, kwiaty wieloletnie (np, róże), I - na wysokości sklepu Stokrotka, II - od ul. Jeżynowa do ul. Bzowa, III - od ul. Bzowa do Chabrowa 62, IV - na wysokości Chabrowa 64. Proponuję się aby od jezdni pozostawić pas trawnika o szerokości od 80 do 100 cm, jako pas zimowego utrzymania, jednocześnie będzie to estetycznie. Całość powinna stanowić piękny widok, latem jak i zimą, Natomiast proponowany Ogród deszczowy w rejonie ulic Sępia / Pawia, powinien poprawić wizerunek otoczenia , miejsce do tego idealne , a od strony ul. Pustej gdzie jest nadwyżka wody opadowej powinien być wyprofilowany teren w kierunku Ogrodu deszczowego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-03 09:03:54

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 321 | Ilość punktów: 321

2020/Taniec towarzyski i zajęcia fitness na Pustkach Cisowskich-Demptowie

Szacunkowa wartość projektu:
9 920 zł

Lokalizacja projektu:
Proponowane miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni, ul. Chabrowa 43

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Bądź aktywny i miło spędzaj czas w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo. Rock and roll oraz inne tańce świata dla osób w różnym wieku. A po ukończonym kursie tańca nie zwalniaj tempa, bo druga część projektu to zajęcia fitness dla każdego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-03 09:00:57

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 717 | Ilość punktów: 717

2020/Ławki w różnych punktach dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

Szacunkowa wartość projektu:
9 960 zł

Lokalizacja projektu:
Dokładne lokalizacje zostaną wskazane po konsultacjach z mieszkańcami i ZDiZ. Proponowane rejony ulic: Borowikowa, Chabrowa, Demptowska, Jaskółcza, Sakowicza, Skarbka.

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Projekt zakłada zakup oraz ustawienie 6 nowoczesnych i eleganckich ławek - ten sam model, jaki w roku 2019 pojawił się już w kilku punktach dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo. Jest to model zaakceptowany przez Plastyka Miasta Gdyni i stawiany przy najnowszych inwestycjach miejskich (np. Park Centralny, rejon PPNT w Gdyni). Ławki zostaną ustawione w różnych punktach dzielnicy. Dokładne lokalizacje zostaną wskazane po konsultacjach z mieszkańcami i ZDiZ.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 17:09:34

Planowane działania:

 • czerwiec 2021 r. - wyłonienie wykonawcy,
 • wrzesień  2021 r. - montaż ławek; zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 572 | Ilość punktów: 572

2020/Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Pogórze przy ul. Porębskiego 21

Szacunkowa wartość projektu:
103 430 zł

Lokalizacja projektu:
ul. Porębskiego 21

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
"Ogród sensoryczno-rekreacyjny czyli ogród zabaw i odpoczynku" jest pomysłem na stworzenie przestrzeni zielonej o dużej wartości estetycznej, społecznej, rekreacyjnej polegającej na wzbogaceniu i upiększeniu terenu ogólnodostępnego dla mieszkańców tych najmłodszych do najstarszych w dzielnicy Pogórze. Nowatorski pomysł to ogródek sensoryczny / ścieżki sensoryczne / zielnik ogrodowy i miejsce relaksu. Projekt dostarczy wielu wrażeń zmysłowych i stworzy miejsce odpoczynku dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Pogórze. Zieleń w przestrzeni dzielnicy pełni szczególną funkcję - kształtuje stosunek do przyrody, poczucie piękna i postawy ekologiczne mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-02 16:29:47

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

Pogórze
Ilość głosów: 1182 | Ilość punktów: 1182

2020/Remont drogi dojazdowej do budynku Żelazna 29 w Gdyni wraz z przeglądem kanalizacji oraz zainstalowaniem dodatkowej kratki w jezdni na wody opadowe

Szacunkowa wartość projektu:
244 502 zł

Lokalizacja projektu:
Żelazna 29 Gdynia 81-150

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Poprawa warunków dojazdu mieszkańców oraz gości do budynku nr 29 . Jest to wieżowiec posiadający 56 dużych mieszkań .

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-10 17:12:10

Zrealizowane działania:

 • kwiecień 2021 r. - zlecenie realizacji zadania,
 • sierpień 2021 r. - zakończenie realizacji zadania.
-----------------------------
Jednostka realizująca:
Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, Gdynia
tel. (58) 761 20 00
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Pogórze
Ilość głosów: 320 | Ilość punktów: 320
Pogórze
Ilość głosów: 371 | Ilość punktów: 371

2020/Cotygodniowe zajęcia sportowe (np. tai chi, zdrowy kręgosłup) dla dorosłych mieszkańców dzielnicy od lutego do grudnia 2021 r. z przerwą wakacyjną

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Pogórze Górne, ul. Porębskiego 21, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Gdyni

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Wniosek przewiduje przeprowadzanie cyklicznych zajęć sportowych np. tai chi, zdrowy kręgosłup dla mieszkańców dzielnicy Pogórze, dostosowanych do wieku i poziomu sprawności uczestników.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-02 16:22:50

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pogórze
Ilość głosów: 466 | Ilość punktów: 466

2020/Cotygodniowe zajęcia ruchowe poprawiające prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa i innych stawów dla każdego, z przerwą wakacyjną

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Gdyni (dawniej SP nr 43) ul. Porębskiego 21 81-185 Gdynia

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Zdrowy kręgosłup to zajęcia ruchowe dla każdego, niezależnie od wieku i płci. Prowadzone są przez fizjoterapeutę. Są kontynuacją zajęć prowadzonych w 2019 roku. Jeśli pracujesz w pozycji siedzącej, Twój kręgosłup jest przeciążony pracą fizyczną, licznymi obowiązkami domowymi, masz małe dzieci, które często nosisz, chcesz zadbać o swój narząd ruchu, to te zajęcia są właśnie dla Ciebie. Możesz miło i aktywnie spędzić czas, a w konsekwencji poczuć ulgę. Zajęcia ruchowe zdrowy kręgosłup wzmacniają wszystkie podstawowe grupy mięśniowe by odciążyć kręgosłup w codziennym funkcjonowaniu. Ćwiczenia wykonywane systematycznie zmniejszają dolegliwości bólowe kręgosłupa.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-02 16:23:11

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, Gdynia
tel. (58) 622 11 64, (58) 662 25 74 
e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Orłowo
Ilość głosów: 216 | Ilość punktów: 216

2020/Renowacja zabytkowego okopu 2MPS na Kolibkach

Szacunkowa wartość projektu:
4 600 zł

Lokalizacja projektu:
al. Zwycięstwa

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Na wyspie drogowej pomiędzy jezdniami Al. Zwycięstwa obok cmentarza oraz na terenie Parku Kolibki znajdują się pozostałości oryginalnego, zabytkowego okopu 2MPS z czasów Kampanii Wrześniowej 1939 r. Jest to jeden z nielicznych, w skali całego kraju, tak dobrze zachowany obiekt. Projekt zakłada usunięcie samosiewów, pogłębienie okopu oraz umieszczenie tablicy informacyjnej z treścią na temat historii 2MPS. Miejsca, w których rozpoczęła się II Wojna Światowa otaczane są w całym kraju czcią i pamięcią. Dobrze, aby i ten obiekt - odnowiony niewielkim kosztem - był świadectwem pamięci o bohaterstwie polskich żołnierzy. Projekt zgłoszony przez prezesa Stowarzyszenia Nasze Orłowo.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-02 16:19:19

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ochrony Dziedzictwa
ul. 10 Lutego 24 (pokoje 512 i 506), Gdynia
tel. (58) 668 83 30
e-mail:dziedzictwo@gdynia.pl
oraz
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 269 | Ilość punktów: 269

2020/Uporządkowanie i poprawa estetyki placu na końcu ul. Orłowskiej

Szacunkowa wartość projektu:
9 990 zł

Lokalizacja projektu:
Gdynia, ul. Orłowska 1

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanego placu na końcu ulicy Orłowskiej. Miejsce to jest chętnie uczęszczane przez spacerowiczów, dlatego zasługuje na uporządkowanie i poprawę estetyki. Prace obejmują usunięcie chwastowiska oraz nasadzenie ozdobnych pnączy wzdłuż muru oporowego oraz wokół historycznego schronu na reflektor z czasów II wojny światowej.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-02 16:16:08

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

Orłowo
Ilość głosów: 336 | Ilość punktów: 336

2020/Zagospodarowanie Placu Górnośląskiego: nasadzenia nowych rabat kwiatowych, bylin i dużych drzew, budowa parkowego oświetlenia oraz montaż przeciwsłonecznych pergoli.

Szacunkowa wartość projektu:
374 988 zł

Lokalizacja projektu:
Plac Górnośląski

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Placowi Górnośląskiemu brakuje cienia, oświetlenia i kolorów! Wspólnie upiększmy go tysiącem różnobarwnych kwiatów, nasadźmy tam duże drzewa, ustawmy zadaszone pergole i wybudujmy oświetlenie! Dzięki projektowi plac zyska to, czego w tej chwili brakuje mu najbardziej: cienia w dzień, światła w nocy i kolorowych kwiatów!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2020-12-02 16:14:37

Projekt wybrany w głosowaniu, przekazany do realizacji w 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro), Gdynia
tel. (58) 620 72 86
e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl 

Orłowo
Ilość głosów: 64 | Ilość punktów: 64

2020/Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci

Szacunkowa wartość projektu:
10 000 zł

Lokalizacja projektu:

Stan realizacji projektu:
W realizacji

Opis:
Celem warsztatów jest nauka skutecznego przyswajania wiedzy, poznanie procesów i technik wspomagających ten proces, nabycie praktycznych umiejętności, które ułatwią codzienną naukę. Dzieci poznają sposoby na szybką i skuteczną naukę, techniki koncentrujące i relaksacyjne wspierające proces uczenia się, nabędą umiejętności notowania w postaci notatek wizualnych i map myśli.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-06-15 16:41:54

W obecnej chwili trwają przygotowania związane z uruchomieniem warsztatów.

Przewidywany czas zakończenia projektu - III kwartał 2021 r.

-----------------------------
Jednostka realizująca:
Wydział Polityki Rodzinnej
ul. Świętojańska 1, Gdynia
tel. (58) 620 00 64
e-mail: rodzina@gdynia.pl

Orłowo
Ilość głosów: 207 | Ilość punktów: 207

2020/Ogród Sąsiedzki przy Dzikim Sadzie, ul. Źródlana

Szacunkowa wartość projektu:
9 450 zł

Lokalizacja projektu:
Ul. Źródlana, 81-531 Gdynia

Stan realizacji projektu:
Wykonane

Opis:
Ogród sąsiedzki to spełnienie marzenia o uprawie własnych warzyw, owoców i kwiatów na działce "tuż za rogiem". To miejsce ogólnodostępne, naturalne i integrujące okolicznych mieszkańców. Tutaj chcemy wraz z sąsiadami z ul. Źródlanej oraz Wrocławskiej spędzać aktywnie czas angażując się w wszelakie prace działkowe i biernie ciesząc wzrok kolorowymi kwiatami, przy śpiewie ptaków w części rekreacyjnej ogrodu. Tutaj też planujemy sąsiedzkie pikniki i grille. Chcemy też organizować warsztaty, podczas których będziemy dzielić się wiedzą o uprawach oraz przetwórstwie płodów ziemi. Przy wejściu do ogrodu będzie jadłodzielnia, czyli miejsca dzielenia się plonami w przypadku urodzaju.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2021-07-14 15:54:15