Wykonanie chodnika i zatoczek postojowych przy ul. II MPS – BO Gdynia

Wykonanie chodnika i zatoczek postojowych przy ul. II MPS

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie chodnika i zatoczek postojowych przy ul. II MPS

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Helena Olech-Szpakiewicz

E-mail: rywicz@onet.pl

Telefon: 784042076, 586988985

ID projektu:

2015/507

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ul. II MPS za pętla autobusową - teren gminny i częściowo SM "Bałtyk".

Opis:

Budowa chodnika 80 x 1,5 m. Budowa zatoki postojowej (30m x 5m). Teren pod powyższe stanowi pas starego trawnika przy ul. II MPS. Chodnik zapewni bezpieczeństwo pieszym poruszającym się z i do pętli autobusowej, poczty, sklepów, apteki, itp., z okolicznych domów oraz interesantów. Podobnie zatoka zapewni bezpieczeństwo ruchu na jezdni oraz bezpieczny postój aut.

Szacunkowa łączna wartość projektu

111714 zł

Kalkulacja kosztów:

Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu branży drogowej (zatoka postojowa wraz z chodnikiem) i sanitarnej (odwodnienie zatoki), badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto, w ramach planowanej inwestycji zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na odprowadzeniu wód opadowych z zatoki postojowej i chodnika do istniejącego kanału deszczowego w ulicy poprzez budowę wpustów deszczowych i przyłączy (zgodnie warunkami technicznymi ZDiZ, przyszłego eksploatatora)- 25 000 Roboty budowlane (zatoka, chodnik oraz odwodnienie zatoki i chodnika)- 86 700

Załączniki