Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów) – BO Gdynia

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

UZASADNIENIE: Projekt ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych na terenie miasta i ograniczenie problemów oraz kosztów związanych z ustawowym wymogiem opieki gminy nad zwierzętami bezdomnymi w mieście (koszty leczenia, karmy, opieki).

Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich identyfikacja to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Zabiegi te bezpośrednio przełożą się na zmniejszenie liczby zwierząt bezdomnych w mieście.

Przyczynami bezdomności są: niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt, ucieczki zwierząt, łatwość pozyskiwania zwierząt. W wielu gminach w Polsce, gdzie została wprowadzona metoda ograniczenia i zapobiegania bezdomności poprzez całkowite finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych, problem bezdomności został zminimalizowany lub wyeliminowany całkowicie.

Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich eliminuję przyczynę problemu a nie walczy tylko z jego skutkami, czym jest gromadzenie zwierząt w schronisku. Dodatkowo zabłąkane zwierzęta, które dzięki akcji zostaną oznaczone czipem (zarejestrowanym przez lecznicę w bazie międzynarodowej), szybko wrócą do właściciela i tym samym nie obciążą gminy kosztami związanymi z przyjęciem i utrzymaniem psa/kota w schronisku.

Zminimalizowanie liczby zwierząt trafiających do schroniska wiąże się z oszczędnościami finansowymi dla gminy, zaoszczędzone pieniądze można wydać na inny, bardziej pożądany przez mieszkańców cel.

ODBIORCY: Beneficjentami projektu są mieszkańcy Gdyni.

Z bezpłatnego zabiegu skorzystają właściciele zwierząt, ale pozytywne aspekty masowej sterylizacji i kastracji odczują wszyscy mieszkańcy. Zminimalizowanie liczby małych, chorych i umierających bezdomnych zwierząt wpłynie korzystnie na poprawienie jakości życia mieszkańców, a także na pozytywny wizerunek miasta. Akcja bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia mieszkańców, oraz docelową redukcję nakładów finansowych miasta na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

ZASIĘG: Ogólnomiejski – wszyscy właściciele/opiekunowie zwierząt zameldowani w Gdyni

ISTOTA PROPOZYCJI: Mieszkańcy Gdyni – właściciele psów i kotów – będą mogli dobrowolnie skorzystać z bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji swoich zwierząt domowych.

Program ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt (porzucanych, zagubionych, niechcianych) w naszym mieście. Sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz ich identyfikacja to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu będzie spełnienie i potwierdzenie jednego z warunków przez właściciela psa lub kota:
● meldunek w Gdyni
● rozliczenie podatku w poprzednim roku w Gdyni
● decyzja o podatku od nieruchomości z gminy Gdynia
● faktura za opłatę mediów w Gdyni
● przedstawienie ważnej Karty Mieszkańca

Zgłoszenia do programu będą przyjmowane w Wydziale Środowiska. Zweryfikowane i zakwalifikowane zgłoszenia będzie można zrealizować w jednej z lecznic biorących udział w projekcie.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Koszt zabiegu obejmuje:
– wizytę kwalifikującą (w tym badanie krwi),
– wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji za zgodą właściciela,
– opcjonalnej identyfikacji zwierzaka czipem – jeśli zwierzak nie posiada identyfikatora oraz właściciel będzie zainteresowany oznakowaniem zwierzęcia
– zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy,
– zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki),
– wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Zwierzęta nie oznaczone elektronicznie czipem zostaną podczas zabiegu kastracji lub sterylizacji (w przypadku zainteresowania i zgody właściciela) oznaczone w ten sposób i wpisane w ewidencję:
– w programie „Pies w wielkim mieście” (dane kontaktowe opiekuna psa, nr czipa) oraz
– w międzynarodowej bazie identyfikacyjnej (dane kontaktowe opiekuna psa/kota, nr czipa – poprzez konto lecznicy wykonującej zaczipowanie)

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza.

Do udziału w programie zostaną zaproszone lecznice weterynaryjne (realizacja zabiegów) oraz agencje marketingowe, fundacje i stowarzyszenia prozwierzęce działające na terenie Gdyni (akcja informacyjno-edukacyjna).

Powinno się zapewnić powszechny dostęp do programu poprzez zakontraktowanie puli pomiędzy jak największą możliwą liczbę lecznic (minimum jedna lecznica na 2-3 sąsiadujące dzielnice).

W ramach projektu zostanie zrealizowana całoroczna akcja informacyjno-edukacyjna (pod patronatem miasta) na temat samej akcji bezpłatnych zabiegów, ale także korzyści ze sterylizacji, kastracji i czipowania dla właścicieli zwierząt oraz miasta. Do przygotowania akcji zostanie zaproszona agencja marketingowa, a do współudziału miasto i schronisko Ciapkowo. Na akcję informacyjno-edukacyjną zostanie przeznaczone ok. 17% kosztów projektu.

Koszt projektu wyceniony jest na 425 000 PLN (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych), z czego na zabiegi dla kocurów i kotek przeznaczona będzie pula 200000 PLN, a na psy i suki – pula 150000 PLN. Podział puli na psy i koty wynika z większego problemu dotyczącego rozmnażania się kotów i kotek „wychodzących”. W przypadku niewykorzystania puli na koty lub psy – pozostała niewykorzystana kwota z puli zostanie przeznaczona na dodatkowe zapisy na zabiegi dla rezerwowych zgłoszeń psów lub kotów (według kolejności zgłoszeń).

Za taką kwotę uda się szacunkowo wysterylizować/wykastrować od siedmiuset do nawet tysiąca dwustu zwierząt właścicielskich. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od tego jakie zwierzęta trafią na darmowe zabiegi i ile z nich zostanie poddanych dodatkowym badaniom (niektóre zwierzaki mogą mieć już aktualne badania krwi) i opcjonalnemu zaczipowaniu.

Na opcjonalne czipowanie zostanie przeznaczona maksymalnie pula 5% kosztów projektu.

Koszt zabiegu różni się w zależności od tego czy jest to samica czy samiec (kastracje suk i kotek są bardziej kosztowne niż kastracje kotów i psów) oraz w zależności od wielkości dostarczonego na zabieg psa/suki (zabiegi zwierząt większych są bardziej kosztowne).

Zgłoszenia będą weryfikowane i kwalifikowane do czasu wyczerpania puli środków przeznaczonych na kastracje/sterylizacje.

Przykładowy cennik szczegółowy oparty na anonimowych danych statystycznych od gabinetów weterynaryjnych:

● Wizyta kwalifikująca (badanie krwi) + wizyta kontrolna (zdjęcie szwów) + leki przeciwbólowe / antybiotyki 100 PLN
● Kastracja kocura 150 PLN
● Sterylizacja kotki 250 PLN
● Kastracja psa do 10kg 200 PLN
● Kastracja psa do 35kg 300 PLN
● Kastracja psa powyżej 35kg 450 PLN
● Sterylizacja suki do 10 kg 250 PLN
● Sterylizacja suki do 35 kg 400 PLN
● Sterylizacja suki powyżej 35 kg 500 PLN
● Sterylizacja aborcyjna 500-1000 PLN
● Opcjonalne czipowanie i rejestracja czipa w międzynarodowej bazie zwierząt 100 PLN

Etapy projektu:
1. Zaproszenie do realizacji zadania lecznic weterynaryjnych w Gdyni oraz organizacji pozarządowych – przedstawienie projektu oraz budżetu, negocjacje ws. realizacji zabiegów na podstawie proponowanego cennika
2. Wybór lecznic biorących udział w zadaniu (realizujących zabiegi kastracji/sterylizacji oraz usługę czipowania i rejestracji czipow)
a. priorytetem wybór minimum kilku lecznic, idealnie przynajmniej jednej na 2-3 sąsiadujace dzielnice miasta
3. Wybór agencji marketingowych i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla zwierząt do współpracy przy zadaniu (wspólna z miastem całoroczna akcja informacyjno-edukacyjna zachęcająca do profilaktyki w temacie kastracji/sterylizacji i czipowania)
4. Przygotowanie procedury przyjmowania, weryfikacji oraz realizacji zgłoszeń właścicieli zwierząt (kto, kiedy, gdzie)
5. Przygotowanie regulaminów oraz formularza zgłoszeniowego dla właścicieli zwierząt:
a. jeden darmowy zabieg na właściciela w trakcie realizacji projektu
b. weryfikacja właściciela jako mieszkańca Gdyni
c. podstawowa weryfikacja zwierzęcia (wiek, aktualne szczepienia)
d. opisanie praw i obowiązków właściciela przed i po zabiegu
6. Przygotowanie akcji informacyjno-edukacyjnej – projekt akcji, materiały drukowane i cyfrowe, plan akcji na cały rok
a. akcja informacyjna na start programu (materiały drukowane i cyfrowe):
i. informacja – o projekcie i czego dotyczy
ii. edukacja – opisanie pozytywnych aspektów profilaktyki poprzez zabiegi kastracji/sterylizacji dla właścicieli, mieszkańców i miasta
b. akcja informacyjna podsumowująca projekt po zakończeniu programu – wersja cyfrowa do dystrybucji w internecie:
i. podsumowanie akcji – ilość wykonanych zabiegów, statystyki, podziękowania i zachęcenie do udziału w przyszłości
c. akcja edukacyjna całoroczna – promocja w materiałach drukowanych i cyfrowych z pomocą miasta i schroniska Ciapkowo
7. Uruchomienie programu wraz z akcją informacyjno-edukacyjną (druk i dystrybucja plakatów/ulotek/broszur oraz promocja i edukacja w internecie)
8. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń
9. Skierowanie zweryfikowanych zgłoszeń I tury do lecznic w celu realizacji
10. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych w przypadku niewykorzystania puli po określonym czasie (np. 3 lub 6 mc od rozpoczęcia zapisów)
11. Skierowanie zweryfikowanych zgłoszeń rezerwowych do lecznic w celu realizacji
12. Akcja informacyjna – podsumowanie
Promocja programu:
● broszury i ulotki dostępne w miejskich punktach oraz dystrybuowane przez agencję marketingową i zaproszone do współpracy przy projekcie prozwierzęce organizacje pozarządowe
● plakaty w miejskich punktach, komunikacji miejskiej oraz dystrybuowane przez agencję marketingową i zaproszone do współpracy przy projekcie prozwierzęce organizacje pozarządowe
● edukacyjne materiały drukowane i cyfrowe promowane na portalu gdynia.pl oraz w mediach społecznościowych (profil “Pies w wielkim mieście”) przez agencję marketingową oraz przez współpracujące przy projekcie prozwierzęce organizacje pozarządowe
● wspólna akcja promocyjna z prozwierzęcymi organizacjami pozarządowymi na terenie miasta, połączona z promocją zwierzaków ze schroniska Ciapkowo

Kalkulacja kosztów:

Zabiegi sterylizacji / kastracji kotów i kotek właścicielskich (wizyta kwalifikacyjna z opcjonalnym badaniem krwi, zabieg kastracji/sterylizacji, leki, wizyta kontrolna ze zdjęciem szwów, opcjonalne chipowanie przy chęci i zgodzie właściciela) – pula środków do wykorzystania w zależności od gatunku i, płci i wagi zwierzęcia (max. 600 kotów/kotek) 200000
Zabiegi sterylizacji / kastracji psów i suczek właścicielskich (wizyta kwalifikacyjna z opcjonalnym badaniem krwi, zabieg kastracji/sterylizacji, leki, wizyta kontrolna ze zdjęciem szwów, opcjonalne chipowanie przy chęci i zgodzie właściciela) – pula do wykorzystania w zależności od gatunku i, płci i wagi zwierzecia (max. 400 psów/suk) 150000
Akcja informacyjno-edukacyjna na temat projektu – przygotowanie i prowadzenie całorocznej akcji edukacyjnej, przygotowanie materiałów informacyjnych na okres trwania akcji (plakaty, ulotki, broszury, posty, artykuły do druku i w wersjach cyfrowych) 75000

Szacunkowa łączna wartość projektu

425000 zł