Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej 8 dzielnic w Gdyni: Orłowo, Wielki Kack, Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek, Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Obłuże, Pogórze – BO Gdynia

Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej 8 dzielnic w Gdyni: Orłowo, Wielki Kack, Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek, Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Obłuże, Pogórze

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Projekt stworzenia identyfikacji wizualnej 8 dzielnic w Gdyni: Orłowo, Wielki Kack, Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek, Chwarzno-Wiczlino, Cisowa, Obłuże, Pogórze

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0087
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Orłowo:Pl.Górnośląski,Trawnik przy parkingu od ul.Orłowskiej,Promenada Królowej Marysieńki od strony ul.Przebendowskich; Wielki Kack:Róg ul.Starodworcowej i Stoemów,Pl. im.66.Pułku Kaszubskiego,ul.Starodworcowa,Trawnik przed placem zabaw na ul.Gryfa Pomorskiego;Pogórze:Pas zieleni przy ul.St.Dąbka,Zieleń przy ul.Unruga,Plac zabaw przy ul.kadm B.Steyera;Obłuże:Pas zieleni pomiędzy ul.Unruga,Zieleń przy „Zameczku”,Skwer im.I.Kwiatkowskiej,Wzgórze Św.Maksymiliana:Skarpa przy schodach od ul.Partyzantów do ul.Franciszkańskiej,Róg ul.Norwida i Tetmajera,Plac pomiędzy ul.Tetmajera i Kopernika,Grabówek:Skarpa-trawnik pomiędzy ul.Morską a H.Kołłątaja,Skarpa-trawnik przy schodach-ul.Lelewela,Skarpa przy schodach-ul.Kapitańska,Plac zieleni na rogu ul.Beniowskiego i Demela;Chwarzno-Wiczlino:Przestrzeń przy parafii Św.Urszuli przy ul.Apollina;Rondo,ul. Chwarznieńska i Staniszewskiego,Park przy ul.Franciszka Sokoła;Cisowa:Trawnik przy stacji SKM,Trawnik przy ul.Zbożowej,Park przy ul.Zbożowej i Morsk

Opis:

Projekt zakłada organizację spotkań i warsztatów dla mieszkańców ośmiu dzielnic miasta z obszarów: Gdynia Południe: Orłowo, Wielki Kack, Gdynia Północ: Pogórze i Obłuże, Gdynia Wschód: Wzgórze św. Maksymiliana, Grabówek, Gdynia Zachód: Chwarzno-Wiczlino, Cisowa zakładających zgłębienie wiedzy o dzielnicy, poszukiwań tego, co jest jej specyfiką w celu budowania tożsamości dzielnicy, związanej z historią i identyfikacją walorów.

Lokalizacje w 8 dzielnicach wybrane zostały przez uczestników pracujących nad wnioskiem. Ich uzasadnienie wyboru oparte jest na weryfikacji z mieszkańcami dzielnic miejsc i ich potrzeb lokalnych. Wybór form i cel działania projektu stanowi działanie spójne i przemyślane.

Na podstawie zabranych informacji od mieszkańców i wypracowanych materiałów, wspólnie z uczestnikami warsztatów, zostaną podjęte następne działania:
• wydanie folderu o dzielnicach (dla każdej osobno), które mogą posłużyć ewentualnemu stworzeniu tras rowerowych/spacerowych/ szlaków turystycznych,
• posadowienie formy przestrzennej w dzielnicy, spójnej z jej identyfikacją – zarówno wybór wizualizacji instalacji artystycznej, jak i jej lokalizacji w przestrzeni dzielnicy odbędzie się z udziałem lokalnej społeczności w formie ankiety.

Myślą przewodnią będzie zaangażowanie mieszkańców w życie i historię miejsca ich zamieszkania, miasta poprzez zwrócenie uwagi na istniejące w dzielnicy obiekty, zabytki, ludzi, twórców i artystów, przemysł lub przemysłową przeszłość a także odwołanie się do jej tradycji, historii, kultury i przywołanie symboli.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby:
– budowania tożsamości z dzielnicą w celu identyfikowania się z nią mieszkańców,
– dbania o swoje bliskie otoczenie w celu jego zachowania i zindywidualizowania,
– kształtowanie lokalnego patriotyzmu,
– dumy z dzielnicy i ze swojego miasta.

Projekt składa się z trzech komponentów następujących po sobie w czasie:

I) Etap spotkań z mieszkańcami w poszukiwaniu wiedzy o dzielnicy:
• Pogadanki, spotkania, warsztaty prowadzone przez historyka ze szczególnym udziałem osób starszych, których wspomnienia będą pomocne w celu poznania specyfiki dzielnic,

Historyk będzie osobą, która z doświadczenia zawodowego lub społecznego, zna historię miasta Gdynia, jak również jego warstwę społeczno –kulturalną. To także autor licznych publikacji na temat dzielnic Gdyni, współpracujący z podmiotami miejskimi (muzea, biblioteki, rady dzielnic) przy organizacji spacerów oraz w zakresie popularyzacji wiedzy o mieście, jego dziejach oraz wzmacnianiu lokalnego patriotyzmu.

• Spacery po dzielnicy z udziałem historyka,
• Warsztaty z fotografii,
• Zajęcia plastyczne (np. podczas lekcji, w działającej na trenie dzielnicy szkole), podczas których społeczność lokalna wskaże, co w jej odczuciu stanowi wizualny symbol określający tożsamość dzielnicy i stanowi o jej indywidualności.

II) • Warsztaty pod kierunkiem moderatora/specjalisty z obszaru społeczno-twórczego w celu opracowania koncepcji folderu i pomysłu na identyfikację dzielnicy.
Moderatorem będzie osoba, która z doświadczenia zawodowego lub społecznego, realizowała działania warsztatowe z mieszkańcami Gdyni, oparte na budowaniu tożsamości dzielnicy, zna historię miasta Gdynia, jak również jego warstwę społeczno-kulturalną. To osoba o bogatym zasobie warsztatów pracy opartych na współpracy z różnymi grupami społecznymi.
• Redakcja, opracowanie graficzne, przygotowanie i druk folderu w oparciu o materiały wypracowane podczas pierwszego etapu.
• Wypracowanie zaleceń do konkursu/zlecenia wizualizacji dla artystów i plastyków.

Wykonawcą projektu wizualnego będzie osoba, która kieruje się sztuką nowoczesną i odważną, profesjonalny/a artysta/tka plastyk/plastyczka , wnikliwy obserwator życia mieszkańców naszego miasta. To osoba legitymująca się ukończeniem wyższej szkoły sztuk plastycznych oraz bogatym dorobkiem artystycznym.
Warunkiem kluczowym, przy stworzeniu wizualizacji w przestrzeni dzielnicy, artysta zobligowany jest uczestniczyć w całym procesie pracy z mieszkańcami, by móc zrozumieć tkankę społeczno-kulturalną każdej z dzielnic i jej mieszkańców.

III) Proces wyboru wizualizacji instalacji artystycznej proponowanej przez artystę plastyka, która zostanie umieszczona w przestrzeni dzielnicy.

Proces wyboru wizualizacji wykonanej przez artystę będzie poprzedzony zebraniem informacji zwrotnych od samych mieszkańców. To oni będą głównymi decydentami jaka forma ma powstać w ich przestrzeni lokalnej oraz w której, spośród proponowanych przez projekt, lokalizacji w obrębie dzielnicy. Wybór projektu-wizualizacji, odbędzie się w formie ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców przez grupę streetworkerów, jak również lokalne instytucje kultury (biblioteki) jak pomocnicze jednostki Urzędu Miasta czyli Rady Dzielnic.

Miejscem realizacji działań projektu będą stanowić te dostępne dla wszystkich mieszkańców a więc miejsca ogólnodostępne z pełną infrastrukturą we władaniu Gminy Gdynia, np. szkoły, biblioteki.
Bierzemy pod uwagę:
– w dzielnicy Orłowo: Szkołę Podstawową nr 8, Szkołę Podstawową nr 11 i Szkołę Podstawową nr 13;
– w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, Szkołę Podstawową nr 37, Szkołę Podstawową nr 48;
– w dzielnicy Wielki Kack: Szkołę Podstawową nr 20;
– w dzielnicy Cisowa: Szkołę Podstawową nr 10, Szkołę Podstawową nr 31, Szkołę Podstawową nr 40
oraz biblioteki: „Śródmieście”, „Wzgórze”, „Mediateka Pogórze”, „Obłuże”.

Biorąc pod uwagę szkoły zakładamy zabezpieczenie środków na koszty związane z organizacją udostępnienia sal i ich eksploatacji. Ponadto przyjęte zostały koszty wynajmu lokalizacji poza ogólnodostępnymi, miejskimi i użyczanymi od podmiotów zaangażowanych w realizację projektu na warsztaty, spotkania z mieszkańcami, wystawy itp.

Szacunkowa łączna wartość projektu

992000 zł

Załączniki