Pasy rowerowe na ul. Hutniczej – BO Gdynia

Pasy rowerowe na ul. Hutniczej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Pasy rowerowe na ul. Hutniczej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/CIS/0017
Dzielnica
Cisowa
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Jezdnia ul. Hutniczej przy jej prawych krawędziach (w obu kierunkach) od granicy z Rumią do skrzyżowania z ul. Północną. Długość: 2,4 km.

Opis:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu i jej wdrożenie procedurą „zaprojektuj i wybuduj” (do decyzji inwestora), pozwalającą na optymalne wykorzystanie dostępnych środków.

Założenia projektu:
1. wyznaczenie pasów rowerowych z obu stron jezdni (w kierunku zachodnim i wschodnim) na ul. Hutniczej od granicy z Rumią do ul. Północnej (dystans 2,4 km).
2. Szerokość pasów rowerowych: min. 1,5 m, max 2,0 w zależności od szerokości jezdni na danym przekroju. Im szersza jezdnia tym szersze pasy.
3. Na bardzo szerokich odcinkach (np. działka nr 205 obręb 0012 Cisowa), na których jezdnia z jednym pasem w jednym kierunku wynosi aż 7,2 m, można zastosować dodatkowy bufor powierzchni wyłączonej z ruchu (znak P-21) między pasem rowerowym a pasem do ruchu ogólnego – do decyzji Referatu Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji.
4. W miejscach, gdzie szerokość nie pozwala na wytyczenie pasów rowerowych, sugeruje się oznakowanie P-27. Miejsce na pasy rowerowe wygospodarować można przede wszystkim poprzez likwidację powierzchni wyłączonych z ruchu i przewymiarowanej szerokości istniejącej jezdni (miejsca do tej pory niewykorzystywane do jazdy).
5. W miejscach zawężeń na potrzeby azyli przy przejściach dla pieszych (3 szt.), ciągłość pasów rowerowych należy miejscowo przerwać wytyczając tor ruchu rowerowego w obrębie przejścia za pomocą znaków P-27 (tzw. „sierżant rowerowy”).
6. W miejscach newralgicznych zastosować dodatkowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego typu separatory, punktowe odblaski, prefabrykowane azyle itp. – do decyzji Referatu Organizacji Ruchu Wydziału Inwestycji.
7. Na przedmiotowym odcinku brak jest sygnalizacji świetlnych, co upraszcza wyznaczenie pasów rowerowych.
8. W projekcie wykorzystać „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów” opublikowane na stronach Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
9. Na granicy z Rumią, pasy rowerowe po stronie Gdyni połączyć z separowaną drogą rowerową po stronie Rumi przy wykorzystaniu schematu 15.7 „Wjazd na jezdnię (na pas ruchu) z drogi dla rowerów bez separacji uczestników ruchu oraz wyjazd z jezdni (z pasa ruchu) na drogę dla rowerów z wykorzystaniem azylu” – strona 56 wytycznych WR-D-42-2 (https://www.gov.pl/attachment/2a5fc4ea-6b73-483f-b150-5f9923a62062).
10. W miejscu nasypu kolejowego dopuszcza się wykorzystanie chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym, przy zachowaniu dobrych parametrów wjazdu z jezdni na chodnik i zjazdu z chodnika na jezdnię.

Odniesienie się do uwag autorstwa Pana Pawła Kimela z Wydziału Inwestycji zawartych w weryfikacji szczegółowej:
1. „skierowanie rowerzystów na pasy rowerowe na jezdni nie jest rozwiązaniem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo rowerzystów” – zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi, w dzisiejszych warunkach rowerzysta powyżej 10 roku życia ma obowiązek poruszania się jezdnią ulicy Hutniczej w znacznie gorszych warunkach, bo wspólnie z pojazdami ciężarowymi na jednym pasie. To właśnie obecne warunki nie zapewniają rowerzystom komfortowych i bezpiecznych warunków poruszania się. Wyrazem niezrozumienia przez Wydział Inwestycji intencji wniosku jest więc określenie, że rowerzyści mają zostać skierowani na jezdnię. Rowerzyści dzisiaj już tam są. Celem projektu jest więc ODSEPAROWANIE rowerzystów od innych pojazdów, wyznaczając dla nich osobny pas rowerowy i tym samym podniesieniem ich bezpieczeństwa w stosunku do warunków obecnych.
2. „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Hutniczej jest zaplanowanym zadaniem gminnym, dotychczas wykonano koncepcję przebiegu oraz wpisano zadanie do listy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt STOI W SPRZECZNOŚCI z planowanymi działaniami finansowymi Miasta” – fakt wpisania budowy drogi rowerowej na ul. Hutniczej na listę ZIT nie poprawia bezpieczeństwa rowerzystów. Jeśli budowa wydzielonej drogi rowerowej na ul. Hutniczej uzyska dofinansowanie, jej zaprojektowanie, uzgodnienie i wybudowanie zajmie wiele lat (patrz harmonogram realizacji trasy R-10, która trwa już ok. 10 lat). Budowa wydzielonej drogi rowerowej o długości 5 km, jak najbardziej potrzebnej na tej ulicy, szacowana jest na minimum 20 mln zł i biorąc pod uwagę proces projektowy, powstanie najwcześniej za ok. 7 lat. W tym czasie wyznaczenie pasów rowerowych za ok. 125 tys. zł (a więc za jedynie 0,6% kwoty budowy wydzielonej drogi rowerowej!) jest doskonałym rozwiązaniem przejściowym i NIE STOI W SPRZECZNOŚCI, a wręcz uzupełnia planowane przedsięwzięcie. Tak niski koszt przedsięwzięcia wart jest poniesienia dla zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów przez najbliższe lata do czasu wybudowania wydzielonej drogi rowerowej i nie stanowi znamion niegospodarności. Zwłaszcza w obliczu przytoczonych przez Wydział Inwestycji trzech wypadków śmiertelnych z udziałem rowerzystów. Wyznaczenie pasów rowerowych jest zatem wyrazem dbania przez miasto o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego z zachowaniem gospodarności w obliczu planowanych inwestycji. Z kolei odrzucenie proponowanego rozwiązania do czasu budowy wydzielonej drogi rowerowej, nosi znamiona nonszalanckiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
3. „Niedopuszczalna jest likwidacja lewoskrętów na ul. Hutniczej z uwagi na duży ruch pojazdów ciężkich. Pojazdy te już aktualnie nie mieszczą się w lewoskrętach blokując ruch na głównej jezdni, m.in. powodując opóźnienia w ruchu transportu zbiorowego” – zgodnie z obowiązującymi przepisami, likwidacja lewoskrętów jest dopuszczalna i zależy od umiejętności projektowych zarządcy ruchu. Szerokość jezdni ul. Hutniczej znacznie przekracza 10 m, co stanowi spory zapas dla lepszej organizacji ruchu bez strat dla innych uczestników ruchu, w tym dla komunikacji zbiorowej.
4. „Nowe inwestycje realizowane wzdłuż ul. Hutniczej (place składowe) wpłyną na zwiększenie ruchu pojazdów ciężarowych” – to prawda i jest to argument za jak najszybszym wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo rowerzystów, właśnie poprzez wyznaczenie pasów rowerowych, co stanowi meritum mojego wniosku.
5. „Dostępna szerokość jezdni nie pozwala na wyznaczenie pasów rowerowych z osłoną elementami bezpieczeństwa ruchu z uwagi na konieczność wyznaczenia skrajni po obu stronach takiego urządzenia: 20 cm od strony pasa rowerowego oraz 50 cm od strony jezdni. Biorąc pod uwagę te wymiary, szerokość jezdni potrzebna do wyznaczenia jednego pasa rowerowego to minimum 2,2 m”. Istnieją różne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, również takie, które nie wymagają zachowania wspomnianych skrajni. Co więcej, na przeważającej części ul. Hutniczej, jezdnia ma przewymiarowaną szerokość, która dochodzi aż do 7,2 m dla pasa w JEDNYM kierunku (sumarycznie dla obu kierunków jezdnia ma aż 14 m!). Standardowa szerokość jednego pasa ruchu dla pojazdów ciężarowych wg obowiązujących przepisów wynosi 3,5 m. Miejsca jest aż nadto.
6. „Referat Zrównoważonej Mobilności uznaje za niegospodarne wydawanie znacznych środków oraz przebudowę azyli i lewoskrętów celem realizacji tymczasowego rozwiązania które nadal nie będzie satysfakcjonujące dla użytkowników.” – jak zostało wyżej wykazane, rozwiązanie kosztujące zaledwie 0,6% kwoty planowanej na długofalowe, wieloletnie, docelowe rozwiązanie, mieści się w definicji gospodarności. 0,6% (słownie: sześć dziesiątych procenta) kwoty planowanej inwestycji trudno uznać za „znaczne środki”. „Tymczasowe rozwiązanie”, w kontekście planowanej budowy drogi rowerowej na długości 5 km (od granicy z Rumią do estakady Kwiatkowskiego), będzie trwać minimum 5-7 lat, dlatego właściwszym określeniem – zamiast „tymczasowe” – jest „przejściowe” rozwiązanie. Jako osobę składającą wniosek, mający na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, którzy każdego dnia zmierzają do pracy w zakładach ulokowanych przy ul. Hutniczej w Gdyni, martwi mnie tak nonszalanckie podejście do kwestii bezpieczeństwa, przytoczone w weryfikacji szczegółowej Wydziału Inwestycji.
7. „Należy zmienić przedmiot projektu z wyznaczenia pasów rowerowych na budowę odcinka dedykowanej drogi dla rowerów bądź zmianę zadania na wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego” – wysokość środków będących w dyspozycji Budżetu Obywatelskiego nie wystarcza na zaprojektowanie i wybudowanie sensownego odcinka wydzielonej drogi rowerowej. Proporcjonalnie do kosztów, byłby to zaledwie ok. 30-metrowy odcinek. Zmieniając zakres wniosku wg sugestii Wydziału Inwestycji, byłby wówczas w sprzeczności z kryterium kontrolnym nr 9: „Projekt stanowi kompletną inwestycję lub działanie. (To znaczy: mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu złożonego w ramach danej edycji Budżetu Obywatelskiego bez konieczności wykonania niezbędnych uzupełnień w przyszłości)”. Zatem zmiany sugerowane przez Wydział Inwestycji zmierzają do dyskwalifikacji całego wniosku, co stanowi pogwałcenie § 24 ust. 4 uchwały nr XXIII/749/20 z dn. 28.10.2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego i narusza zaufanie obywatela do instytucji miejskiej.
Korzystając z sugestii Wydziału Inwestycji – projektant może w ramach projektu organizacji ruchu, w drodze wyjątku, zaproponować wykonanie chodnika z dopuszczonym jednokierunkowym ruchem rowerowym, wyłącznie na najwęższym odcinku przy nasypie kolejowym przy ul. Piaskowej. Bardzo dziękuję za tę uwagę, którą uwzględniam w skorygowanym kosztorysie.

Odniesienie się do uwag autorstwa Pana Pawła Kimela z Wydziału Inwestycji zawartych w mailu z dnia 29.05.2023 r.:
1. Różnica w szacowanych kosztach i tym samym możliwość ograniczenia kosztów wdrożenia organizacji ruchu wynika z uwzględnienia podnoszonego przez Państwa argumentu ograniczonego w czasie funkcjonowania nowej organizacji ruchu i założenia, że nie wszystkie elementy oznakowani muszą być wykonane w trwałej technologii grubowarstwowej. Przychylając się do Państwa sugestii o przejściowym charakterze, przybliżone koszty obniżono poprzez kalkulację wykorzystania tańszej technologii cienkowarstwowej. Sprawdzono koszty realizacji podobnych przedsięwzięć i urealniono kosztorys. Zweryfikowano również koszty wykonania projektu, które w pierwotnej wersji okazały się przeszacowane.
2. Jak zostało wspomniane wyżej, celem projektu nie jest budowa chodników dla rowerów (co jest sprzeczne z założeniami budowy infrastruktury rowerowej – chodniki służą do chodzenia), tylko wdrożenie rozwiązania na okres przejściowy do czasu budowy separowanej drogi rowerowej, które podniesie bezpieczeństwo rowerzystów w odniesieniu do stanu dzisiejszego. A dzisiaj na ul. Hutniczej brak jest wydzielonej drogi rowerowej i pasów rowerowych a rowerzyści muszą współdzielić ten sam pas drogowy z pojazdami ciężarowymi.
3. Zaproponowana alternatywa dot. budowy chodników bądź krótkich odcinków dróg rowerowych nie może być zastosowana z uwagi na sprzeczność z kryterium kontrolnym nr 9. Z kolei uwzględnienie propozycji Wydziału Inwestycji o wykorzystaniu krótkich fragmentów chodnikowych przy nasypie kolejowym jest możliwa, gdyż na tym odcinku będzie stanowić spójność i łączyć się będzie bezkolizyjnie z pasami rowerowymi wyznaczonymi przed i za nasypem.
4. Podsumowując – wprowadzono wszystkie zmiany, które umożliwiają poddanie projektu pod głosowanie i jednocześnie nie dyskwalifikują projektu poprzez sprzeczność z kryteriami kontrolnymi.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Projekt stałej organizacji ruchu10000 zł
Oznakowanie poziome60000 zł
Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (odblaski punktowe, separatory)15000 zł
Oznakowanie pionowe20000 zł
Prace brukarskie20000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

125000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki