Ochrona powietrza – edukacja, doradztwo, bezpieczeństwo – BO Gdynia

Ochrona powietrza – edukacja, doradztwo, bezpieczeństwo

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ochrona powietrza – edukacja, doradztwo, bezpieczeństwo

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

teren miasta Gdyni

Opis:

UZASADNIENIE: Projekt ma na celu poprawę jakości powietrza i zdrowia mieszkańców Gdyni. Ważne jest kształtowanie właściwych zachowań społecznych oraz włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

ODBIORCY: Odbiorcami efektów wdrożenia projektu, czyli poprawy jakości powietrza, będą wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Gdyni, a w szczególności ci mieszkający na obszarach najbardziej narażonych na występowanie smogu w dzielnicach domków jednorodzinnych. Bezpośrednimi odbiorcami działań zawartych w projekcie będą posiadacze pieców na paliwo stałe, tzw. „kopciuchów”.

ZASIĘG: Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały obszar miasta Gdynia.

ISTOTA PROPOZYCJI: Z rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2018 wynika, że w strefie aglomeracji trójmiejskiej został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Podstawową przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza na terenie całej Polski (w tym również Gdyni) , jest sektor bytowo-komunalny, w którym do celów grzewczych wykorzystuje się stare wysokoemisyjne urządzenia grzewcze (opalane paliwami stałymi).
Na terenie Gdyni są już prowadzone działania w kierunku poprawy jakości powietrza, m. in. miasto dysponuje siecią czujników powietrza, Straż Miejska przeprowadza kontrole, pobierane są próbki popiołu, udzielane są dotacje na zmianę źródła ogrzewania przez Samodzielny Referat Energetyki UM Gdyni, istnieje system doradztwa energetycznego dla mieszkańców, pomoc społeczna udziela wsparcia do zakupu opału, prowadzone są działania edukacyjne na terenie gminy związane z tematyką czystego powietrza.

Niniejszy projekt ma stanowić ważne uzupełnienie prowadzonych działań, a jego głównym celem jest wzmocnienie i przyspieszenie zmian w zakresie poprawy jakości powietrza. Cel ten będzie realizowany poprzez działania informacyjne w dzielnicach, w tym bezpłatne doradztwo energetyczne.

Działania realizowane byłyby bezpośrednio w każdej dzielnicy Gdyni poprzez zorganizowanie otwartych spotkań (21 spotkań, po jednym w każdej dzielnicy) dedykowanych mieszkańcom budynków ogrzewanych na paliwo stałe (poza zasobem komunalnym). Spotkania byłyby prowadzone w soboty lub w dni robocze w godzinach popołudniowych w miejscach ogólnodostępnych w dzielnicy (np. szkoły/przedszkola, kluby osiedlowe/gdyńskie „Przystanie”). Do spotkań angażować można byłoby także rady dzielnic.
Plan spotkań obejmowałby:
– informacje nt. jakości powietrza w Gdyni i/lub w woj. Pomorskim,
– przedstawienie działań Urzędu Miasta Gdyni na rzecz czystego powietrza,
– informacje na temat uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Pomorskiego i jak przełoży się to na życie mieszkańców;
– zachęcanie do wymiany pieca, termomodernizacji budynku, korzystania z OZE, pokazanie korzyści z przeprowadzanych działań (efekty energetyczne, ekonomiczne, zdrowotne i ekologiczne);
– przedstawienie dostępnych źródeł dofinansowania na ww. działania;
– umawianie indywidualnych terminów wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni w dedykowanym punkcie informacyjnym Samodzielnego Referatu ds. Energetyki w celu złożenia wniosku o dofinasowanie ze źródeł krajowych/gminnych,
– pomoc w składaniu deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
W trakcie spotkań dzielnicowych możliwe byłoby umawianie indywidualnych konsultacji w domu mieszkańca w celu omówienia plan działań dopasowanych do danego gospodarstwa domowego (spersonalizowane doradztwo energetyczne). Indywidualne spotkania obejmowałyby:
– identyfikację możliwości inwestycyjnych mieszkańca pod kątem zmiany źródła ogrzewania i/lub termomodernizacji;
– wsparcie w opracowaniu planu inwestycji i oszacowanie kosztów.
W ramach wizyt domowych dystrybuowane byłyby dla mieszkańców gadżety „energetyczne”, np. uszczelki do okien, maty zagrzejnikowe, żarówki LED zachęcające do podejmowania działań związanych z wymianą pieca/termomodernizacją budynku.

Po zakończonych spotkaniach w dzielnicach dodatkowe wizyty z doradcami energetycznymi mogłyby być umawiane z mieszkańcami, którzy:
– mieli przeprowadzone badania termowizyjne w ramach programów miejskich w latach 2019-2020, a nie dokonali wymiany starego pieca na nowy,
– nie dokonali wpisu do CEEB, a z danych UM Gdyni wynika, że budynek prawdopodobnie ogrzewany jest na paliwo stałe.

Kalkulacja kosztów:

Organizacja po 1 spotkaniu w 21 dzielnicach Gdyni koszt 2000zł/1 spotkanie 42000
Indywidualne doradztwo energetyczne ok. 200 spotkań 40000
Zakup gadżetów „energetycznych” (np. uszczelki do okien, maty zagrzejnikowe, żarówki LED) 70zł/komplet – łącznie 200 szt. 14000
Końcowy raport zbiorczy z przeprowadzonych spotkań 2000

Szacunkowa łączna wartość projektu

98000 zł