Modernizacja nawierzchni i oświetlenie chodnika łączącego ul. Krętą z kościołem św. Wawrzyńca – BO Gdynia

Modernizacja nawierzchni i oświetlenie chodnika łączącego ul. Krętą z kościołem św. Wawrzyńca

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja nawierzchni i oświetlenie chodnika łączącego ul. Krętą z kościołem św. Wawrzyńca

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/316
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Odcinek chodnika pomiędzy placem przy kościele pw. św. Wawrzyńca a ulicą Krętą. Działka nr 588/326, obr. WK, ark. 14

Opis:

PROBLEM: W chwili obecnej najkrótsze i najbezpieczniejsze – bo całkowicie odizolowane od ruchu samochodowego – przejście z rejonu ulicy Starodworcowej do kościoła i do schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego jest nierówne i przede wszystkim nieoświetlone. To powoduje, że po zapadnięciu zmroku niewiele osób decyduje się na chodzenie tamtędy wybierając albo ulicę Wschodnią, albo ulicę Siewną. Obie te ulice mają prowizoryczne jezdnie z płyt yomb wybudowane wyłącznie dla samochodów, pozbawione chodnika. Problem dotyczy w szczególności osób uczęszczających na nabożeństwa po zmroku w miesiącach zimowych, jak również dzieci chodzących na przygotowanie do sakramentów. CELE PROJEKTU: – poprawa bezpieczeństwa i wygody przemieszczania się pieszo po Wielkim Kacku – poprawa dostępności kościoła św. Wawrzyńca – uzupełnienie ciągu pieszego pomiędzy ul. Gryfa Pomorskiego a Starodworocową o kolejny element. DZIAŁANIE: W ramach projektu zakłada się ustawienie 5 latarni wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną oraz modernizację istniejącego chodnika – ok. 100 metrów (szerokość chodnika: 3 metry). Prace realizowane będą na działce należącej do parafii św. Wawrzyńca i są uzgodnione z księdzem Jarosławem E. Piotrowskim – proboszczem parafii. EFEKT: Po realizacji inwestycji pomiędzy kościołem św. Wawrzyńca a ulicą Krętą powstanie równy i oświetlony ciąg pieszy, dzięki któremu możliwe będzie bezpieczne przejście pomiędzy Fikakowem, kościołem a ul. Starodwrocową. Warto podkreślić, że przedmiotowy projekt wpisuje się w większe zadanie stworzenia wygodnego i bezpiecznego ciągu pieszego od os. Fikakowo do ul. Starodworcowej: zrealizowano już schody i dojście do nich od strony ulicy Źródło Marii, zagospodarowano i oświetlono plac między kościołem a biurem parafialnym, zaś w najbliższych latach modernizowana będzie ulica Kręta. Uwadze Państwa polecam także inny projekt z tego obszaru: wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z przystankami autobusowym na skrzyżowaniu ulic Krętej i Starodworcowej. Polecam ten projekt każdemu, kto ma w sobie pierwiastek lokalnego patrioty pragnącego lepszej jakości życia w naszej dzielnicy dla siebie i dla swoich bliskich. Ufam, że w trosce o bezpieczeństwo pieszych i jakość życia w Wielkim Kacku projekt uzyska Państwa głos.

Kalkulacja kosztów:

Zgodnie z zaleceniami Wydziału Inwestycji UM Gdynia i ZDiZ Gdynia w ramach projektu należy wykonać: 1) Ułożenie chodnika z kostki betonowej ograniczonego obrzeżami na całej szerokości istniejącego ciągu pieszego dł. ok. 110 m (jak w stanie istniejącym pomiędzy ogrodzeniami), tj. na szer. ok. 3 m. Koszt wykonania nowego chodnika o szer. ok. 3 m ograniczonego obrzeżami z rozbiórką istniejącego wyniesie ok. 100 000 zł. brutto (według wskaźników cenotwórczych wskazanych w BO). 2) Montaż 5 lamp, okablowanie, pomiary i uziemienie oraz zasilanie z miejskiej sieci oświetleniowej. Koszt tych robót budowlanych to kwota ok. 40 000 zł. brutto. 3) Ponadto, zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Zieleni należy przewidzieć odwodnienie liniowe z połączeniem z siecią kanalizacji deszczowej w okolicach Kościoła. Szacunkowy koszt tych robót to kwota ok. 50 000 zł. brutto. 4) koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu drogowego, odwodnienia oraz oświetlenia, badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych to ok. 20 000 zł. brutto.

Szacunkowa łączna wartość projektu

210000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki