Mały park przy rzece Kaczej wzdłuż ul. Sieradzkiej – BO Gdynia

Mały park przy rzece Kaczej wzdłuż ul. Sieradzkiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Mały park przy rzece Kaczej wzdłuż ul. Sieradzkiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/188
Dzielnica
Mały Kack
Autor projektu
Kamil Hajduk
E-mail
khajduk@bahati.pl
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

ul. Sieradzka, przy rzece Kaczej dz. nr 568, 566/3, 153/, obręb Mały Kack, własność : Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Wykonanie terenu rekreacyjnego ( „Małego parku przy rzece Kaczej”) ma służyć zagospodarowaniu dużego obszaru nieużytków. Wykonanie projektu wpłynie znacząco na poprawę walorów estetycznych  oraz dostarczy mieszkańcom nowego miejsca wypoczynku i rekreacji. Proces rekultywacji terenu przy rzece Kaczej pozwoli powiększyć istniejącą, sąsiednią strefę wypoczynku zawierającą plac zabaw oraz boiska.

Wniosek dotyczy zagospodarowania terenu  o pow. ok. 4945 m2 do celów rekreacyjnych.

Przewidywany zakres prac: oczyszczenie terenu za pomocą frezu gruntowego z funkcją separacyjną, wysiew traw oraz pielęgnacja w okresie wzrostu, wyrównanie powierzchni terenu poprzez budowę nasypów (wyprofilowanie terenu pod ścieżkę od strony ul. Sieradzkiej), wykonanie nowych nawierzchni (alejki żwirowe), montaż nowych urządzeń: ławek, koszy oraz mostku łączącego teren rekreacyjny z placem zabaw oraz boiskiem, sadzenie krzewów oraz cebul kwiatowych.

Kalkulacja kosztów:

  1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   1. Sporządzenie mapy do celów projektowych i dokumentacji geologicznej szt 1 c.j. 3 000 zł  koszt 3 000 zł 2. Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej szt 1 c.j.  8 500 zł  koszt 8 500 zł   2. ROBOTY BUDOWLANE   3. Przygotowanie terenów zielonych ( oczyszczenie frezem gruntowym,wysianie trawy na trawnikach) ha 0,4945 c.j. 30 000 zł  koszt 14 835 zł 4. Wykonanie koryta pod ścieżki (głębokość 30 cm) oraz rozplantowanie wybranej ziemi urodzanej (hummusu) na planowane tereny zielone m3 115,74 c.j.  30 zł  koszt 3 472 zł 5. Budowa i formowanie nasypów i inne prace ziemne (materiał + usługa) m3 50 c.j. 80 zł  koszt  4 000 zł   3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELEŃ I KOMUNIKACJA     6. Plantowanie skarp i korony nasypów m2 72 c.j.  25 zł  koszt 1 800 zł 7. Budowa ścieżki żwirowej ( materiał + usługa) m2 385,8 c.j. 80 zł  koszt  30 864 zł 8. Obrzeża betonowe (materiał + usługa) mb 514,4 c.j.  30 zł  koszt 15 432 zł 9. Sadzenie dużych krzewów kwitnących przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m szt. 20 c.j. 95 zł  koszt 1 900 zł 10. Sadzenie cebul kwiatowych (materiał + usługa ) szt. 200 c.j.  2 zł  koszt  400 zł 11. Koszt dostawy i montażu ławki z oparciami i podłokietnikami (1 szt.)  szt. 6 c.j. 1 500 zł  koszt 9 000 zł 12. Koszt dostawy i montażu kosza na śmieci (1 szt.), szt. 6 c.j. 500 zł  koszt 3 000 zł 13. Mostek nad kanałem burzowym (konstrukcja stalowa, ocynkowana z drewnianym podestem) szt. 1 c.j. 8 500 zł  koszt 8 500 zł 14. Pielęgnacja trawy i innej roślinności w okresie wzrostu szt. 1 c.j.  5 000 zł  koszt 5 000 zł SUMA: 109 703 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

109700 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki