Gdyńska Akademia Młodych Obywateli – cykl szkoleń dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat z zakresu edukacji obywatelskiej – BO Gdynia

Gdyńska Akademia Młodych Obywateli – cykl szkoleń dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat z zakresu edukacji obywatelskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Gdyńska Akademia Młodych Obywateli – cykl szkoleń dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat z zakresu edukacji obywatelskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0003
Dzielnica
Ogólnomiejski
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Sale konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia oraz sala w Gdynia Infobox.

Opis:

Projekt zakłada organizację trzech cykli szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej dla gdyńskiej młodzieży w wieku 15 – 19 lat.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu partycypacji obywatelskiej wśród młodzieży poprzez:
• zachęcenie młodych ludzi do udziału w procesach współdecydowania o przyszłości lokalnej społeczności na poziomie szkoły, dzielnicy i miasta,
• zwiększenie ich wiedzy o partycypacji,
• zwiększenie w nich poczucia współodpowiedzialności za lokalną społeczność.

Funkcjonowanie demokratycznych społeczeństw opiera się na aktywnym udziale świadomych obywateli, zainteresowanych tym, jakie decyzje podejmowane są na różnych szczeblach władzy oraz biorące odpowiedzialność za to, co dzieje się w otaczającym ich świecie. Kluczowe staje się więc edukowanie młodych obywateli, którzy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, posiadać wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje demokracja, w jaki sposób mogą włączyć się w procesy decyzyjne oraz dlaczego warto brać w nich udział.

Pierwszym momentem styczności z tematem wiedzy o społeczeństwie jest szkoła, jednak zajęcia edukacji obywatelskiej prowadzone w szkołach nie wypełniają potrzeb edukacyjnych z tym związanych. O potrzebie działania w tym zakresie świadczy chociażby niska frekwencja w wyborach do Rad Dzielnic czy mała aktywność młodzieży w działaniach związanych z Budżetem Obywatelskim. Niskie zaangażowanie wynika przede wszystkim z braku wiedzy na temat możliwości włączenia się, niewiary w to, że ich głos zostanie usłyszany oraz braku kompetencji do tego, aby to zaangażowanie przejawiać.

Aby młodzi ludzie mogli stać się aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami, najpierw na szczeblu lokalnym, następnie na szczeblu państwowym, ważne jest kształtowanie poniższych umiejętności:
• umiejętności obywatelskich, obejmujących udział w życiu społecznym i politycznym, np. poprzez wolontariat, głosowanie w wyborach, współdecydowanie o losach lokalnej społeczności;
• umiejętności społecznych, obejmujących umiejętności współpracy czy rozwiązywania konfliktów,
• umiejętności komunikacyjnych, z zakresu słuchania i rozumienia różnych punktów widzenia oraz udziału w dyskusjach,
• umiejętności międzykulturowych, obejmujących budowanie dialogu międzykulturowego i uznawanie różnic kulturowych.

Proponowane działanie zakłada organizację szkoleń obejmujących kształtowanie wyżej wymienionych umiejętności. Szkolenia odbędą się w trzech cyklach trwających trzy miesiące, organizowanych dla grup liczących po 15 osób. W sumie w projekcie weźmie więc udział 45 młodych ludzi w wieku 15 – 19 lat.
Ponadto uczestnicy podzielą się zdobytą wiedzą ze swoimi rówieśnikami – każda z grup zorganizuje trzy odbywające się co miesiąc spotkania otwarte, w trakcie których omówi z rówieśnikami wybrane przez siebie tematy poruszane na szkoleniach.

Na każdy cykl składać się będą:

1. 3 weekendowe szkolenia (14 godz. szkoleniowych x 3 = 42 godz.) z zakresu edukacji obywatelskiej dla 15 uczestników zgłaszających się do organizatora poprzez formularz zgłoszeniowy. Szkolenia będą prowadzone metodą warsztatową, w sposób dostosowany do potrzeb i atrakcyjny dla młodzieży.

Proponowane tematy do poruszenia w trakcie szkoleń:
• Narzędzia współdecydowania o życiu szkoły (np. działalność samorządów uczniowskich, zakładanie spółdzielni uczniowskich).
• Narzędzia współdecydowania o życiu społeczności lokalnej (np. działalność Rady Dzielnicy, organizacji pozarządowych, Budżet Obywatelski).
• Narzędzia współdecydowania o życiu gminy (np. wybory samorządowe, Młodzieżowa Rada Gminy, konsultacje społeczne, panele obywatelskie, interpelacje mieszkańców, inicjatywa uchwałodawcza).
• Urząd – z czym to się je? (np. zadania samorządu, jednostki samorządu lokalnego w Gdyni, budżet miasta)
• Poznawanie głosu mieszkańców – sposoby realizacji analizy potrzeb, z uwzględnieniem różnych grup społecznych.
• Praca w grupie (np. zasady komunikacji i współpracy, poznanie barier i korzyści pracy w grupie, zastanowienie się nad rolami w grupie oraz motywacją).
• Bycie liderem i przywództwo (np. kim jest lider, jakie są typy przywództwa, jakie są zadania lidera).
• Myślenie o mieście i jego mieszkańcach – jakie potrzeby zaspokajane są w mieście, jakie są problemy współczesnych miast, jakie trendy obserwuje się jeżeli chodzi o rozwój miast. Krytyczne spojrzenie na miasto i próba zastanowienia się nad długofalową polityką miasta.

Szkolenia będą odbywać się w salach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

2. 3 otwarte spotkania organizowane przez młodzież o tematyce edukacji obywatelskiej, mające na celu podzielenie się przez uczestników zdobytą w trakcie szkoleń wiedzą, a co za tym idzie – popularyzację tematu zaangażowania obywatelskiego wśród szerszej grupy młodzieży.

Spotkania będą skierowane do młodzieży niebiorącej udziału w warsztatach (ze względu na ograniczoną liczbę uczestników). Ich celem jest zwiększenie oddziaływania projektu oraz grupy, która dzięki niemu poszerzy swoją wiedzę z zakresu edukacji obywatelskiej. Dodatkowo młodzież biorąca udział w szkoleniach będzie mogła sprawdzić się w organizowaniu i prowadzeniu tego typu działań i zobaczy na własnej skórze, że każdy człowiek może zapoczątkować proces wprowadzania zmian. Uczestnicy-prowadzący staną się niejako ambasadorami edukacji obywatelskiej dla swoich rówieśników, co zwiększy ich autorytet, a z drugiej strony pokaże młodym ludziom, że oni również mogą mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nich.

Spotkania będą miały charakter otwarty, w każdym będzie mogło wziąć udział ok. 40 uczestników. Organizowane będą raz w miesiącu, w temacie wybranym przez uczestników warsztatów. Organizacja spotkań będzie wspierana przez mentora, który pomoże młodzieży w ich zaplanowaniu, przygotowaniu oraz poprowadzeniu. Zakładamy, iż młodzież wraz z mentorem poświęci ok. 15 godzin na organizację i realizację każdego spotkania. Forma każdego spotkania zależy od decyzji młodzieży biorącej udział w jego przygotowaniu, przy czym zakłada się, że czas trwania każdego z nich będzie wynosił około 2 godziny. Spotkania będą odbywać się w sali Gdynia Infobox.

Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2020. Każdy z cykli szkoleniowych będzie trwał ok. 3 miesiące.

Działania projektowe promowane będą głównie w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych organizatora i szkół, a także poprzez kanały Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, domów sąsiedzkich, Wymiennikowni – Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu oraz w miejskiej gazecie „Ratusz”. Proponujemy nawiązanie partnerstwa ze szkołami, które mogłyby pomóc w rekrutacji uczestników szkoleń oraz spotkań i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat edukacji obywatelskiej.

Dodatkowym elementem projektu będzie udostępnienie scenariuszy szkoleń w formie plików do ściągnięcia ze strony organizatora. Scenariusze zostaną wysłane do poszczególnych szkół i będą mogły zostać wykorzystane podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Kalkulacja kosztów:

Prowadzenie warsztatów (150 zł/godz. x 2 prowadzących x 126 godzin szkoleniowych) (37800 zł); Poczęstunek dla uczestników i prowadzących (30 zł/os. x 17 os. x 18 dni szkoleniowych, np. owoce, napoje, słone i słodkie przekąski, pizza lub inna forma lunchu) (8100 zł); Materiały edukacyjne (w formie drukowanej, opracowane przez trenerów przed każdym spotkaniem - koszt wydruku oraz sporządzenia materiałów) (1000 zł); Materiały biurowe (np. kartki flipchart, ryzy papieru, flamastry, kolorowy papier, markery, karteczki post-it, nożyczki, koszt wydruku itp.) (1000 zł); Projekt materiałów reklamowych (grafik do wykorzystania w reklamie online) (1000 zł); Reklama w mediach społecznościowych (500 zł); Wynagrodzenie mentora wspierającego młodzież w organizacji otwartych spotkań (100 zł/godz. x 15 godzin x 9 miesięcy) (13500 zł); Wynajem sal na warsztaty (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, sala H x 126 godzin) (6819 zł); Wynajem sal na otwarte spotkania (Gdynia Infobox) (0 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

69719 zł

Załączniki