→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

JAK WYPEŁNIĆ FORMULARZ WNIOSKU DZIELNICOWEGO?

1. Podaj informacje podstawowe:

- Zatytułuj swój projekt
Nazwy zgłaszanych projektów mogą zawierać wyłącznie określenie lokalizacji zadania i zakres proponowanych działań. Nazwa może składać się maksymalnie ze 180 znaków wraz ze spacjami. W tytule projektu nie można używać nazw własnych, znaków towarowych oraz wskazywać potencjalnych wykonawców projektu.

- Opowiedz o projekcie
W pierwszej kolejności – wybierz rodzaj projektu: miejski (w tym miejski w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego) bądź dzielnicowy. Wybierając projekt dzielnicowy wskaż dzielnicę, której dotyczy Twój pomysł oraz określ jego typ. Projekty małe, to takie, których koszt nie przekracza 10.000 zł – jeżeli koszt jest większy, zaznacz projekt „duży”. Wskaż także obszar tematyczny, w którym mieści się Twoje zadanie – jeżeli dotyczy ono kilku obszarów, możesz zaznaczyć ich więcej.


2. Wpisz swoje dane kontaktowe

Koniecznie podaj swój adres e-mail i numer telefonu i zaznacz, którą formę kontaktu preferujesz. Ułatwi to pracownikom LIS oraz pozostałym urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek kontakt z Tobą. Opcjonalnie możesz wpisać dane kontaktowe drugiego wnioskodawcy/czyni, który będzie mógł odpowiedzieć na pytania podczas analizy i pomóc projektowi trafić na listę do głosowania, gdy urzędnicy nie będą mogli skontaktować się z Tobą. Pamiętaj, by koniecznie do wniosku dołączyć, podpisane przez każdego z autorów, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

UWAGA!

  • W przypadku projektu miejskiego konieczne jest podanie danych kontaktowych 3 osób, przy czym urzędnicy będą kontaktować się przede wszystkim z osobą wpisaną jako pierwszy autor.

  • W przypadku, gdy autorem projektu jest osoba niepełnoletnia do wniosku musi być załączona zgoda jego rodzica/opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego.

3. Wskaż lokalizację projektu

W przypadku projektów inwestycyjnych podaj adres lokalizacji, w której planujesz swoje działanie. Wskazanie lokalizacji jest kluczowe przy projektach inwestycyjnych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Załącz do projektu mapę z zaznaczonym miejscem realizacji projektu (nie jest to konieczne przy projektach miękkich/nieinwestycyjnych).

WSKAZÓWKA
Numer oraz obręb działek możesz sprawdzić na Gdyńskim Portalu Mapowym >> tutaj 
Instrukcja obsługi mapy znajduje się >> tutaj
Jeśli będziesz mieć wątpliwości związane z lokalizacją Twojego projektu, skorzystaj ze wsparcia urzędników z Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Geodezji oraz Wydziału Architektoniczno – Budowlanego (kontakty do nich znajdziesz >> tutaj).

 

Gdy wybrana przez Ciebie lokalizacja nie jest działką miejską, dołącz oświadczenie, w którym właściciel nieruchomości wyrazi zgodę na inwestycję, gdy Twój projekt wygra. Wzór oświadczenia znajdziesz w zakładce Do pobrania.
 

4. Opisz cel Twojego projektu i uzasadnij potrzebę jego realizacji

Opisanie celu projektu jest kluczowe dla jego późniejszej analizy. Urzędnicy, opiniując Twój projekt, będą sprawdzać zgodność i spójność zaplanowanych w projekcie działań z obranym celem oraz potrzebę jego realizacji pod kątem spełnienia warunku gospodarności.

5. Zastanów się i uzasadnij, czy 
Twój projekt uwzględnia możliwość skorzystania z niego/z jego efektów przez osoby z niepełnosprawnościami.

Realizując projekty z Budżetu Obywatelskiego powinniśmy dokładać starań, by służyły one wszystkim mieszkańcom, również tym ze szczególnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością ruchową, czy sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową).

Pamiętaj, że każdy projekt będzie analizowany indywidualnie. Jeśli masz wątpliwości lub pytania w tym temacie, koniecznie skontaktuj się z Ekspertem ds. Dostępności (dane kontaktowe znajdziesz >> tutaj).


6. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł

Opisz, z czego ma się składać planowany projekt, komu ma służyć i jakie kroki trzeba podjąć, aby go zrealizować. Im dokładniej to zrobisz, tym łatwiej będzie zrozumieć go urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek.

Poza opisem szczegółowym, w formularzu znajdziesz także miejsce na skrócony opis. To nie więcej niż 700 znaków podsumowania, streszczenia Twojego pomysłu. Po co jest to pole? Skrócony opis zostanie opublikowany na stronie bo.gdynia.pl – będzie stanowił zachętę dla głosujących, by oddali na niego głos. Warto ich zachęcić, by zapoznali się ze szczegółami Twojego pomysłu, prawda?


7. Oszacuj koszt realizacji pomysłu 


Napisz, ile będą kosztować proponowane przez Ciebie działania. Jeżeli nie potrafisz dokładnie tego określić, podaj szacunkowe koszty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich. Pamiętaj jednak, że w wyniku tej weryfikacji ostateczny koszt projektu może ulec zmianie.

WSKAZÓWKA
Szacując koszty swojego projektu, możesz skorzystać z cenników zamieszczonych w zakładce Do pobrania. Znajdziesz tam kwoty potrzebne na wykonanie najczęściej zgłaszanych zadań w ubiegłych latach oraz na zadania, które mogłyby być realizowane w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Podzieliliśmy je na kilka kategorii dotyczących projektów sportowych, rekreacji i zieleni miejskiej oraz wydatków drogowych i oświetleniowych. 


8. Załączniki

Lista poparcia. To lista podpisów mieszkańców i mieszkanek dzielnicy, w której planujesz swój projekt. Liczba podpisów jest różna dla każdej z dzielnic – sprawdź tutaj, ilu podpisów potrzebujesz, by złożyć swoje zadanie.

Uwaga! Jeśli składasz wniosek elektronicznie, możesz dołączyć skan/zdjęcie listy poparcia. W takim wypadku oryginały list poparcia musisz przechować do dnia ogłoszenia listy projektów zakwalifikowanych do głosowania (czyli do 26 maja 2021 r.) i okazać nam w przypadku wezwania. Pamiętaj, że przechowując listy jesteś zobligowana/y do przestrzegania przepisów RODO.

Listy mozesz też przesłać nam pocztą lub dostarczyć osobiście - szczegóły znajdziesz tutaj.

Do wniosku koniecznie dołącz także: 

  • mapę z zaznaczoną lokalizacją przyszłego projektu (przy projektach inwestycyjnych),
  • oświadczenia właścicieli terenu ze zgodą na realizację, jeśli Twój projekt miałby powstać na terenie nienależącym do miasta,
  • oświadczenie dotyczące realizacji projektu autorskiego, jeśli Twój projekt zakłada działania o charakterze kulturalno-artystycznym, którego istotą jest realizacja koncepcji autorskiej,
  • zgodę opiekuna prawnego, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią.

POMOCNA INFORMACJA
Wzory oświadczeń znajdziesz w zakładce Do pobrania. Jeśli chcesz, możesz uzupełnić wniosek o dodatkowe załączniki – np. zdjęcia, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój pomysł i pomogą urzędnikom lepiej zrozumieć Twoje intencje. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu!