BO 2021 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

ZAKRES PROJEKTÓW

W ramach BO mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, które wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu oraz są zgodne z regułami procesu BO 2021, określonymi w uchwałach Rady Miasta i zarządzeniu Prezydenta.


Projekty zgłaszane do BO mogą dotyczyć inwestycji oraz tzw. działań „miękkich”, czyli np. wydarzeń czy zajęć.


Propozycje – zarówno na poziomie dzielnicowym, jak i miejskim – mogą dotyczyć takich obszarów, jak:


Ponadto w projektach miejskich została wyodrębniona oddzielna kategoria Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO). Jest to zachęta, żeby poprzez Budżet Obywatelski włączyć się w działania zmierzające do przygotowania Gdyni do postępujących zmian klimatu. Można w nim składać projekty, których celem jest:

 • zwiększenie efektywności energetycznej i udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii (np. panele fotowoltaiczne na budynkach miejskich, wymiana żarówek na energooszczędne);
 • zmniejszenie emisji CO2 (np. poprawa spójności sieci dróg rowerowych, uspokojenie ruchu samochodowego, pomiary stanów jakości powietrza);
 • zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja drzew dorosłych, nasadzenia, zwiększanie bioróżnorodności – w tym łąki kwietne), 
 • efektywne gospodarowanie wodą (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów), 
 • działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach oraz dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 W ramach KBO nie mogą być realizowane projekty, które:

 • dotyczą zwiększenia dostępności i jakości transportu zbiorowego,
 • zakładają dofinansowanie do już istniejących programów miejskich,
 • dotyczą inwestycji, które mogłyby się przekładać na zyski bądź oszczędności indywidualnych mieszkańców czy ich grup, bądź wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

 

Jakie warunki muszą spełniać projekty?

Wszystkie zgłaszane projekty powinny spełniać następujące warunki:

1. Ogólnodostępność
Projekty z Budżetu Obywatelskiego powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, tak aby mogli skorzystać z inicjatywy zrealizowanej w ramach BO. W praktyce oznacza to:

 • w przypadku inwestycji (np. sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych) - dostęp dla zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00);
 • w przypadku zakupu wyposażenia dla instytucji/podmiotu działającego na rzecz mieszkańców - możliwość korzystania z tego wyposażenia przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami - na zasadach określonych przez ten podmiot;
 • w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć itp. – umożliwienie korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub - w przypadku ograniczonej liczby miejsc - otwarty nabór uczestników.

Za udostępnienie mieszkańcom nie są uważane godziny wynajmów/użyczeń dla podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych.

W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję o dopuszczeniu go do głosowania podejmuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

2. Uniwersalne projektowanie

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, powinny uwzględniać projektowanie uniwersalne, czyli umożliwiać korzystanie z niego również mieszkańcom ze specjalnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością ruchową. W praktyce oznacza to, że:
 • zakładając budowę nowych obiektów rekreacji i sportów (np. placów zabaw, siłowni, obiektów sportowych) powinno się:
- uwzględnić w nich urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową czy sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową) oraz potrzeby opiekunów z niepełnosprawnością ruchową,
- wziąć pod uwagę możliwości dostępu do terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz swobodne dojście do niego trasą wolną od barier;
 • planując modernizację istniejących obiektów rekreacji i sportów, powinno uwzględnić się poprawę dostępności oraz uzupełnienie ich o urządzenia dostępne dla wszystkich;
 • planując organizację zajęć, wydarzeń itp. starać się wybierać te miejsca, które spełniają zasady dostępności lub zapewnić alternatywny dostęp (np. zakładając koszty wynajmu/zakupu urządzeń, które tę dostępność zapewnią) oraz uwzględnić działania zapewnianiające możliwość wzięcia w nich udziału osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Celowość i gospodarność
Działania proponowane w projekcie muszą prowadzić do założonych celów, a środki przeznaczone na realizację powinny być proporcjonalne do planowanych efektów. 
Projekty nie mogą zakładać powielania istniejących już działań lub infrastruktury, z wyłączeniem sytuacji, w których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.

4. Zgodność z zasadami współżycia społecznego
Projekty powinny przestrzegać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni miasta różnych grup mieszkańców. Opis projektu nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

5. Kompletność
Projekty muszą też stanowić kompletną inwestycję, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO.

 

PAMIĘTAJ!
Wartość jednego projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów miejskich: kwoty 1 miliona złotych,

 • w przypadku małych projektów dzielnicowych: kwoty 10 tysięcy złotych,

 • w przypadku dużych projektów dzielnicowych: kwoty równej 90% puli środków na daną dzielnicę.

Wysokość pul środków w podziale na projekty małe i duże dla każdej dzielnicy znajdziesz >> tutaj.

 

Jakich projektów nie można zgłaszać w ramach BO?

 • zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
 • dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub remontów budynków, z wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnością,
 • których dominującą częścią jest budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób z niepełnosprawnością,
 • sprzecznych z działaniami sfinansowanymi wcześniej z budżetu miasta,
 • sprzecznych z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami lub z innymi obowiązującymi przepisami prawa,
 • noszących znamiona pomocy publicznej,
 • wymagających na etapie oceny projektów pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych,
 • naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie,
 • łączących zadania inwestycyjne z projektami miękkimi dotyczącymi organizacji wydarzeń, zajęć itp., chyba że działania miękkie są ściśle powiązane z zaplanowaną inwestycją,
 • zakładających realizację inwestycji w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnych celów,
 • powielających istniejące już działania lub infrastrukturę, z wyłączeniem sytuacji, w których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.