BO 2019 - poradnik dla mieszkańców i mieszkanek


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

ZAKRES PROJEKTÓW

W ramach BO mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, które wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu oraz są zgodne z regułami procesu BO 2019, określonymi w uchwałach Rady Miasta i zarządzeniu Prezydenta (
znajdziesz je tutaj)

Na poziomie dzielnicowym mieszkańcy i mieszkanki zgłaszają indywidualnie projekty, zawierające szczegółowy opis zadania.

Na poziomie miejskim zgłaszane są pomysły i potrzeby, a projekty wypracowywane są wspólnie podczas warsztatów.

Od tego roku zgłaszane zadania nie muszą mieć wyłącznie charakteru inwestycyjnego – mogą dotyczyć także tzw. działań „miękkich”, czyli np. wydarzeń czy zajęć.


Propozycje – zarówno na poziomie dzielnicowym, jak i miejskim – mogą dotyczyć takich obszarów, jak:


Jakie warunki muszą spełniać projekty?

Wszystkie zgłaszane projekty powinny spełniać następujące warunki:

1. Ogólnodostępność
Projekty z Budżetu Obywatelskiego powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, tak aby wszyscy mogli skorzystać z inicjatywy zrealizowanej w ramach BO. W praktyce oznacza to:

 • Zapewnienie możliwości korzystania z infrastruktury czy sprzętu nawet tym osobom, które na co dzień nie korzystają z oferty danego miejsca czy instytucji. Na przykład? Jeżeli w jednej ze szkół w ramach BO wyposażana jest pracownia komputerowa, to możliwość dostępu do niej powinni mieć wszyscy mieszkańcy chcący z niej skorzystać - nie tylko uczniowie tej szkoły.
 • W przypadku inwestycji sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych – dostęp dla zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00).
 • W przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć itp. – umożliwienie korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy). Lub - w przypadku ograniczonej liczby miejsc - otwarty nabór uczestników.

Za udostępnienie mieszkańcom nie są uważane godziny wynajmów/użyczeń dla podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych.

W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję o dopuszczeniu go do głosowania podejmuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.

2. Celowość i gospodarność
Działania proponowane w projekcie muszą prowadzić do założonych celów, a środki przeznaczone na realizację powinny być proporcjonalne do planowanych efektów.

3. Zgodność z zasadami współżycia społecznego
Projekty powinny przestrzegać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni miasta różnych grup mieszkańców. Opis projektu nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.

4. Kompletność
Projekty muszą też stanowić kompletną inwestycję, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO.

 

PAMIĘTAJ!
Wartość jednego projektu nie może przekroczyć:

 • w przypadku projektów miejskich: kwoty 1 miliona złotych,
 • w przypadku małych projektów dzielnicowych: kwoty 10 000 złotych,
 • w przypadku dużych projektów dzielnicowych: kwoty równej 90% puli środków na daną dzielnicę.

Wysokość pul środków w podziale na projekty małe i duże dla każdej dzielnicy znajdziesz tutaj.

 

Jakich projektów nie można zgłaszać w ramach BO?

 • Zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej
 • Dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub remontów budynków, z wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnością
 • Zakładających jako element dominujący projektu budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób z niepełnosprawnością
 • Podważających działania sfinansowane wcześniej z budżetu miasta
 • Sprzecznych z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami lub z innymi obowiązującymi przepisami prawa
 • Noszących znamiona pomocy publicznej
 • Wymagających na etapie oceny projektów pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych
 • Naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie


WAŻNA WSKAZÓWKA
Zanim zaczniesz przygotowywać swój projekt, zapoznaj się z zadaniami inwestycyjno-remontowymi swojej rady dzielnicy i upewnij się, czy podobne działania nie są już planowane. Informacje na ten temat znajdziesz
tutaj>>.
Przy opracowywaniu wniosków pomocne mogą okazać się też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy dokumenty regulujące np. standardy dostępności inwestycji budowanych ze środków budżetu miasta. Te i inne dokumenty znajdziesz w
Bazie materiałów>>.