Poradnik dla mieszkańców BO 2018


→  ZAKRES PROJEKTÓW
→  WSPARCIE
→  PROMOCJA
→  GŁOSOWANIE
→  REALIZACJA

ZAKRES PROJEKTÓW

W ramach BO mieszkańcy mogą zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, które dotyczą:

1) REKREACJI 
np. budowy i doposażania placów zabaw, obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych; 

2) ZIELENI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

np. urządzania zieleni miejskiej, parków i skwerów dzielnicowych, budowy karmników i budek lęgowych dla ptaków czy domków dla wolnożyjących kotów, montażu urządzeń pomiarowych sprawdzających jakość powietrza; 

3) BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

np. instalacji monitoringu, budowy toalet publicznych, montażu pojemników do segregacji odpadów oraz pojemników na psie odchody; 

4) BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU NA DROGACH PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

np. wprowadzania zmian w organizacji ruchu, montażu środków służących uspokojeniu ruchu drogowego, tworzenia wydzielonych pasów, przejazdów i śluz rowerowych oraz wszelkich innych elementów służących poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zwłaszcza pieszych, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rowerzystów i osób z ograniczoną mobilnością); 

5) ESTETYZACJI
np. tworzenia elementów dekoracyjnych w przestrzeni miejskiej takich jak murale, neony, tablice pamiątkowe, obiekty sztuki, jak również likwidacji obiektów zakłócających estetykę; 

6) REMONTÓW, UTRZYMANIA ORAZ PRZEBUDOWY ULIC I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

np. budowy, przebudowy i remontów nawierzchni jezdni, skwerów, placów, ciągów pieszych, dróg rowerowych i parkingów; 

7) DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH

mających na celu poprawę jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej, np. budowy i remontów obiektów inżynierskich (kładek, balustrad) i infrastruktury sieciowej, instalacji oświetlenia czy podjazdów ułatwiających dostęp dla osób o ograniczonej mobilności.


PAMIĘTAJ!

Na terenach administrowanych przez jednostki miejskie realizujące funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne (czyli np. szkoły, przedszkola czy domy pomocy społecznej), mogą być realizowane wyłącznie przedsięwzięcia z zakresu rekreacji, estetyzacji i urządzania zieleni.

 

Jakie warunki muszą spełniać projekty?

Wszystkie zgłaszane projekty powinny spełniać następujące warunki:

1. Lokalność
Co do zasady projekt z BO powinien być wykonany na terenie jednej dzielnicy. Część działań opisanych we wniosku może zostać zrealizowana na terenie innych dzielnic pod warunkiem, że: • chodzi o teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której realizowana jest większość działań, • realizacja części projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów projektu.

2. Ogólnodostępność
Projekty z BO powinny być dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz przez dziesięć godzin dziennie w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8-22). Dzięki temu wszyscy mieszkańcy mają gwarancję, że będą mogli skorzystać z inicjatywy zrealizowanej w ramach BO.

3. Celowość i gospodarność
Działania proponowane w projekcie muszą prowadzić do założonych celów, a środki przeznaczone na realizację powinny być proporcjonalne do planowanych efektów.

4. Zgodność z zasadami współżycia społecznego
Projekty powinny przestrzegać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni miasta różnych grup mieszkańców.

5. Kompletność
Projekty muszą też stanowić kompletną inwestycję, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO.

 

PAMIĘTAJ!
Wartość jednego projektu nie może przekroczyć puli środków z BO przeznaczonych na dzielnicę, której on dotyczy.

 

Projekty nie mogą też:

• dotyczyć wnętrz budynków,
• zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej,
• podważać działań sfinansowanych wcześniej z budżetu miasta,
• być sprzeczne z obowiązującymi miejskimi strategiami i programami,
• nosić znamion pomocy publicznej.


WAŻNA WSKAZÓWKA

Zanim zaczniesz przygotowywać swój projekt, zapoznaj się z zadaniami inwestycyjno-remonotowymi swojej rady dzielnicy i upewnij się, czy podobne działania nie są już planowane. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj>>.
Przy opracowywaniu wniosków pomocne mogą okazać się też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego czy dokumenty regulujące np. standardy dostępności inwestycji budowanych ze środków budżetu miasta. Te i inne dokumenty znajdziesz w Bazie materiałów>>.