Budżet obywatelski 2016 - Harmonogram realizacji projektów

Chwarzno - Wiczlino
Ilość głosów: 1309 | Ilość punktów: 6162

A teraz czas na budowę nowoczesnego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą na Chwarznie w ZS nr 15 przy ul. Jowisza

Szacunkowa wartość projektu:
390 000 zł

Lokalizacja projektu:

Działka gminna nr 141/7 (aktualny po synchronizacji nr działki: 1857) o pow. 29 121 m2 przy ul. Chwarznieńskiej na terenie ZS15 w Gdyni

Opis:

Remont boiska trawiastego przy Zespole Szkół nr 15 w Gdyni przy ul. Jowisza 60, polegający na wykonaniu 1000 m2 sztucznej nawierzchni trawiastej wraz z drenażem a także montaż dwóch nowoczesnych bramek piłkarskich.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 11:52:54

Wystąpiono o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym w dniu 27 stycznia 2017 roku. Obecnie trwa przygotowywanie specyfikacji zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. W dniu 9 maja 2017 r. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związanej z budową boiska przy ul. Jowisza do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego UM Gdyni.
W dniu 23 maja 2017 r. otrzymano przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Architektoniczno - Budowlany.  Ze względu na konieczność realizacji dwóch inwestycji związanych z budową boisk na terenie ZS 15 realizowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu oraz ze względu na usytuowanie tych boisk, które znacznie utrudnia wykonanie prac w dwóch różnych terminach, Gdyńskie Centrum Sportu chcąc uniknąć dodatkowych kosztów planuje realizację inwestycji  polegającej na budowie boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy (w ramach BO) i budowie sąsiedniego boiska o nawierzchni poliuretanowej (ze środków własnych GCS )w jednym terminie. W związku z tym budowa boisk przełożona na rok 2018. W przygotowaniu SIWZ na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z budową boisk przy ZS 15 .

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 2606 | Ilość punktów: 12481

ABC zabawy! Atrakcyjne Bezpieczne Centra Zabawy! Stwórz nam podstawy dobrej zabawy - modernizacje placów zabaw - przy Szkole Podstawowej nr 16 oraz Wesoła Dolinka przy ul. Rumskiej

Szacunkowa wartość projektu:
267 156 zł

Lokalizacja projektu:

Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Chabrowa 43, plac zabaw w dotychczasowym miejscu, po schodkach na przeciw głównego wejścia do szkoły. Wesoła Dolinka - działka 329/1 KM 12, przy ul. Rumskiej, na końcu leśnego ciągu spacerowego Osiedle Zamek-Tesco, u podnóża leśnej górki.

Opis:

Projekt modernizacji placów zabaw ABC ZABAWY to ważna inwestycja w przyszłość, którą są nasze dzieci. Zwróci się ona w postaci wszechstronnego rozwoju dzieci - ruchowego, a także społeczno-emocjonalnego, zwiększenia ich kreatywności i wyobraźni! STWÓRZ NAM PODSTAWY DOBREJ ZABAWY!

---------------------------------------

REALIZACJA:

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Planowany termin ukończenia zadania to druga połowa października 2017 r. W sierpniu nastąpiło Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych. Plac zabaw został oddany do użytku w listopadzie 2017r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 617 | Ilość punktów: 2360

Absolutnie Piękny Mały Kack - Meble Miejskie

Szacunkowa wartość projektu:
44 600 zł

Lokalizacja projektu:

Zdecydowana większość terenu znajduje się nieopodal ronda przy ul. Sandomierskiej. Pozostałe dwa miejsca w promieniu około 350 metrów od tego miejsca, tj. Olkuska, Kurpiowska oraz przystanek ZKM Łęczycka ( ławeczka ).

Opis:

Celem projektu jest podniesienie estetyki i funkcjonalności najczęściej uczęszczanych miejsc przez mieszkańców w tej części miasta. Zdecydowanie takim miejscem jest rejon w pobliżu ronda, pętli autobusowej przy ul. Sandomierskiej. Posadowienie estetycznych elementów typu ławki, kwietniki, koszy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:53:33

W marcu 2017 r. zlecono wykonanie projektu na zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami. W kwietniu wykonano projekt na zagospodarowanie terenu zieleni. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy prac. W czerwcu przeprowadzono procedurę wyboru Wykonawcy. W lipcu nastąpiło zawarcie umowy na wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu zieleni.  W sierpniu rozpoczęła sie realizacja projektu. Zadanie zostało ukończone - termin wykonania prac to 12.10.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 608 | Ilość punktów: 1909

Absolutnie Piękny Mały Kack - S.P. nr 13 dwa urządzenia siłowni zewnętrznej

Szacunkowa wartość projektu:
10 600 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni przy ul. Halickiej

Opis:

Celem projektu jest doposażenie placu przy boisku szkolnym w funkcjonalne urządzenia siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 11:56:13

 W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zatrudnienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 14 kwietnia 2017 r wszczęte zostanie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji.  W dniu 19 kwietnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku dokonano otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 18 maja 2017 r. podpisano umowę z  Wykonawcą dokumentacji projektowej.  W dniu 21 czerwca przkazano kompletną dokumentację projektową i złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego. W dniu 29 czerwca otrzymano decyzję o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 08 września 2017 r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych wszczęto procedurę w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę i mon+O19N23 W dniu 19 września 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W listopadzie 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 685 | Ilość punktów: 2732

Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenia turystyczne pod Kasztanem - liniarnia

Szacunkowa wartość projektu:
56 800 zł

Lokalizacja projektu:

Urządzenia pod turystyczne pod Kasztanem to kolejny etap rewitalizacji zaniedbanego terenu przy ulicy Olkuskiej. Tym razem projekt zakłada zrealizowanie linariów przy ulicy Olkuskiej (na wysokości ulicy Lipnowskiej) pod pięknym kasztanem który zdobi ten teren.

Opis:

Kolejny etap realizacji na terenie przy ulicy Olkuskiej. W ubiegłym roku dzięki Państwa głosom wybrane zostały urządzenia Street Workout, w tym roku liczymy na Państwa poparcie dla projektu dla starszych dzieci, zabawek zrealizowanych głównie z lin.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:25:02

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej.   W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Unieważniony przetarg na wybór wykonawcy , ponieważ złożona została jedna oferta, która przekraczała kwotę planowaną na wykonanie zamówienia. Ogłoszone zostało ponownie postępowanie na wybór wykonawcy. W
październiku dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu. Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu 14.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Mały Kack
Ilość głosów: 785 | Ilość punktów: 2797

Absolutnie Piękny Mały Kack - urządzenie turystyczne - zjazd linowy przy ul. Racławickiej

Szacunkowa wartość projektu:
46 720 zł

Lokalizacja projektu:

dz. nr 0019.2109 (504/2) Gmina Mmiasto Gmina

Opis:

Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego miejsca dla dzieci w wieku 3-15 lat. Zjazd linowy służy do przemieszczania się z jednej strony na drugą, składa się z dwóch stacji - początkowej i końcowej - z rozciągniętą pomiędzy nimi stalową liną, na której zamocowane jest siedzisko.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:29:45

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Podpisana została umowa z wykonawcą  dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane wykonanie zadania IV kw. 2017r. We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 11.10.2017 r.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Chylonia
Ilość głosów: 1700 | Ilość punktów: 8199

Akcja Rekreacja - modernizacja boisk do piłki koszykowej i piłki światowej dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni

Szacunkowa wartość projektu:
330 000 zł

Lokalizacja projektu:

Boiska do piłki koszykowej i siatkowej znajdują się na terenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni przy ul. Rozewskiej 33

Opis:

Boisko do piłki koszykowej z możliwością dostosowania do gry w tenisa oraz boisko do piłki siatkowej mają służyć rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Chylonia. Projekt propaguje aktywny tryb życia i budowanie pozytywnych relacji lokalnej społeczności.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:04:59

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku.  W czerwcu przygotowano specyfikację istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), do wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. W dniu 19 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie SP 40 przy ul. Rozewskiej. W dniu 3 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert.  Od września do listopada 2017 r. trwały prace związane z realizacją inwestycji. Inwestycja ukończona i oddana do użytku w grudniu 2017 r.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
 

Wzgórze Św. Maksymiliana
Ilość głosów: 1208 | Ilość punktów: 5615

Arka Pokoleń - rewitalizacja historycznej Górki przy ul. Ejsmonda wraz z realizacją stałej wystawy poświęconej największym sukcesom Arki Gdynia

Szacunkowa wartość projektu:
37 040 zł

Lokalizacja projektu:
1. Gminna Działka 410/64 przy ul. Ejsmonda (ogrodzenie) 2. Gminna Działka 249/63 przy ul. Ejsmonda (estetyzacja Górki, regulacja wód) 3. Gminna Działka 355/64 przy ul. Ejsmonda (regulacja wód)

Opis:
1.Rewitalizacja tzw. Górki polegająca na estetyzacji miejsca oraz regulacji wód opadowych z lasu w kierunku kortów po przez wykonanie tzw. faszyn. 2. Wystawa stała na ogrodzeniu obiektu od strony ul. Ejsmonda przedstawiająca 18 zdjęć z historii gdyńskiej Arki w formatach 270 x 120cm.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 13:03:51

 W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. WW dniu 13 lutego złożono do Wydziału UM w Gdyni wyjaśnienia dotyczca planowanego zagospodarowania terenu inwestycji. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego wniosku. W dniu 29 maja 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu Arka Pokoleń. Obecnie trwa etap projektowania. W dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynęło zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia wykonania robót budowlanych, dotyczące prac związanych z porządkowaniem Trybuny "Górka". W dniu 01 września 2017 r w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. Trwa sprawdzanie ofert. Trwają prace związane z zaprojektowaniem wystawy stałej związanej z historią terenów sportowych przy ul. Ejsmonda. Ustalono wersję logotypu tablic, trwa końcowy etap projektowania wystawy. Inwestycja zakończona w zakresie rewitalizacji trybuny. Wykonanie stałej wystawy dotyczącej lokalizacji - I połowa 2018 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Grabówek
Ilość głosów: 1652 | Ilość punktów: 7946

Bezpieczne boisko do piłki nożnej

Szacunkowa wartość projektu:
140 750 zł

Lokalizacja projektu:

Teren SP nr 17, w Gdyni, ul. Grabowo nr 12, Działka nr 267/1 Typ własności: Zasób gruntów gminy

Opis:

Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni piaskowej, wraz z wyposażeniem. Budowa piłkołapu i trybuny oraz skoczni do skoku w dal(bez rozbiegu)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:35:16

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku.  W dn. 21 marca 2017 r. wszczęto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.
W dn. 28 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie dokumentacji projektowej. W maju 2017 nastąpiła podpisanie umowy z wykonawcą projektu. Trwa sprawdzanie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawcę. W dniu 1 września 2017 r. w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W dniu 10 października 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. W grudniu 2017 r. inwestycja została ukończona i oddana do użytku.
 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Obłuże
Ilość głosów: 935 | Ilość punktów: 3896

Biblioteka dla wszystkich - budowa platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych

Szacunkowa wartość projektu:
110 000 zł

Lokalizacja projektu:

Gdynia, Obłuże, ul Boisko 6, budynek Spółdzielni mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni na działce nr 426 obręb 0020 Obłuże, o powierzchni 1700 metrów kwadratowych, księga wieczysta nr GD1Y00010149/7. Na parterze znajduje się sklep spożywczy "Maja" i prywatne przedszkole "Nutkolandia". Piętro zajmuje Biblioteka - Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych przylegać będzie do podestu na piętrze na przeciw schodów wejściowych na piętro (po drugiej stronie podestu).

Opis:

Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 1400 x 1100 mm w szybie samonośnym z trzech stron oszklonym, zadaszonym. Wjazd/wejście na platformę przez oszklone drzwi. Panel sterowania z podświetlanymi przyciskami, z oznaczeniem Braille'a, przyciskiem stop, telefonem alarmowym.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-06 12:01:05

Wydział Budynków informuje, że przeprowadzona została procedura wyboru Wykonawcy projektu przy ul. Boisko 6 w Gdyni wraz robotami towarzyszącymi. W efekcie ww. procedury nie został wyłoniony Wykonawca. Planowany termin wyłonienia wykonawcy to marzec 2018 roku. Realizacja w terenie: kwiecień - lipiec 2018 r. 


Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Budynków, ul. 10-go Lutego 24 ,81-364 Gdynia
tel.: 58 668-23-00, e-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl


Obłuże
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 4151

Budowa 4-torowej bieżni i skoczni do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 Gdynia - Obłuże

Szacunkowa wartość projektu:
15 900 zł

Lokalizacja projektu:

Ul. Adm. J. Unruga 88, działka o numerze ewidencyjnym:nr 970/10, KM 15 obręb Pogórze

Opis:

Budowa 4-torowej bieżni ze skocznią do skoków w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Adm. J. Unruga 88, która stanowić będzie element ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:46:24

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję  termin to początek maja 2017 roku. GCS otrzymało w czerwcu pismo informujące o braku możliwości budowy bieżni w zaproponowanej we wniosku lokalizacji.
Po szeregu rozmów 20 lipca OPEC przekazał wstępną kalkulację przełożenia sieci ciepłowniczej.W dn. 13 grudnia 2017 r. otrzymano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczących budowy skoczni w dal i bieżni na terenie SP 17. W przygotowaniu postępowanie do wyboru Wykonawcy  realizacji inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji został przełożony na II kwartał 2018 roku.

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:

Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia

tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Karwiny
Ilość głosów: 795 | Ilość punktów: 3643

Budowa boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego

Szacunkowa wartość projektu:
217 509 zł

Lokalizacja projektu:

W załączniku - mapa terenu z informacją o własności oraz z zaznaczonym miejscem budowy boiska - listy (2) z podpisami mieszkańców

Opis:

Boisko wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego; z montażem urządzeń, słupków (2 kosze będą z zasobów szkoły). Dzięki wielofunkcyjności 1 obiekt będzie spełniał funkcje 3 obiektów. Dzięki wymianie nawierzchni podniesione zostanie bezpieczeństwo korzystających uczniów i mieszkańców.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:39:33

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 27 marca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
W dniu 10 kwietnia 2017 dokumentacja została przekazana do Gdyńskiego Centrum Sportu. W dniu 25 kwietnia 2017 r. złożono w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni zgłoszenie zamiaru wykonania robót  budowlanych. W dniu 16 maja 2017 roku  Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W dniu 20 lipca 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót związanych z budową boiska na terenie ZS nr 10 przy ul. Staffa. W dniu 7 sierpnia 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert. W październiku 2017 r. Dokonano korekty dokumentacji projektowej.Ze względu na opracowanie dokumentacji projektowej w miesiącu listopadzie nie ma możliwości rozpoczecia i zakończenia robót w bieżącym roku, postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji zostanie wszczęte w 2018 r. W przygotowaniu jest postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 962 | Ilość punktów: 3700

Budowa boiska do piłki plażowej

Szacunkowa wartość projektu:
36 500 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni przy ulicy Nagietkowej 73

Opis:

Budowa kompleksowego boiska do siatkówki plażowej z ogrodzeniem.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:16:47

W styczniu została ustalona ostateczna lokalizacja boiska do siatkówki na terenie szkoły. W dniu 02 lutego 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej - planowany termin luty 2017 roku. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję - koniec maja 2017 roku. 3 listopada 2017 roku złożono jedną ofertę  w trybie zapytania ofertowego związana z realizacją robót polegających na budowie bosika do siatkówki plażowej. Do końca grudnia 2017 roku zrealizowano cześć prac w zakresie budowy boiska. W 2018 roku do wykonania pozostały ogrodzenie boiska i nasadzenia kompensacyjne związane z wycinką drzewa. Termin wykonania prac to II kwartał 2018 roku. 

2) Uzyskano decyzję na wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją,
3) Trwają negocjacje z  wykonawcą który złożył ofertę na temat terminu jej realizacji i ceny.
Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Działki Leśne
Ilość głosów: 1516 | Ilość punktów: 7308

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum

Szacunkowa wartość projektu:
131 320 zł

Lokalizacja projektu:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum - Działka 270/41

Opis:

Budowa otwartego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią przy II Liceum (koszykówka i siatkówka) wraz z montażem piłko-łapu przy piaskowym boisku co zwiększy liczbę korzystających z największego w dzielnicy boiska piłkarskiego.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:33:23

Wystąpienie o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym planowany termin - styczeń 2017. Wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej - luty 2017 roku. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dn. 27 marca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
W dn. 10 kwietnia 2017 dokumentacja została przekazana do Gdyńskiego Centrum Sportu.  W dniu 9.05.2017 roku w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych związane z budową boiska wielofunkcyjnego.  W dniu 17.05 Wydział Architektoniczno-Budowlany przesłał decyzję o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych związanych z budową boiska oraz dostawą i montazem piłkochwytów. We wrześniu 2017 roku trwała realizacja inwetycji. W dniu 9 października 2017 r. dokonano odbioru prac związanych z realizacją inwestycji. Obiekt oddany do użytku.  

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Cisowa
Ilość głosów: 449 | Ilość punktów: 2108

Cisowa Playground II

Szacunkowa wartość projektu:
219 500 zł

Lokalizacja projektu:

Projekt zlokalizowany będzie na terenie Osiedla Cisowa w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, pomiędzy budynkami Chylońska 261, Chylońska 265 i Chylońska 267. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach 633, 641, 705/637 stanowiących współwłasność gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców tych nieruchomości, a także na gruntach stanowiących własność gminy - działki 536/7, 539/28, 544/21, 386/1, 390/19, 388/19, 392/18.

Opis:

Projekt zakłada: - modernizację istniejącego placu zabaw (wymiana nawierzchni, budowa chodnika przez plac, demontaż starych urządzeń, zakup i montaż nowych zabawek), - budowę siłowni zewnętrznej (6 urządzeń), - estetyzację terenu (wymiana chodników, klomb, nasadzenia, kosze, parking dla rowerów)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:06:01

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpiło w kwietniu 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych nastąpił w czerwcu 2017 r. W sierpniu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postępowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych  We wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych . Termin wykonania został określony na dzień 20.11.2017 r. W październiku 2017 r. trwały prace związane z realizacja obiektu. Zakończone zostały roboty budowlane i odebrane w dniu 29.11.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Kamienna Góra
Ilość głosów: 425 | Ilość punktów: 2001

Modernizacja boiska przy Gimnazjum nr 11 ogólnie dostępnego dla mieszkańców dzielnicy

Szacunkowa wartość projektu:
74 000 zł

Lokalizacja projektu:

Ogrodzony teren Gimnazjum nr 11 przylegający do ul.Słowackiego 53 wzdłuż schodów prowadzących do budynku szkoły.

Opis:

Boisko dolne przy szkole służy do realizacji programu z zakresu wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum nr 11.Po zakończeniu zajęć szkolnych jest obiektem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy od godz. 16 do 20.Projekt dotyczy modernizacji powierzchni płaskiej(aktualnie piasek z resztkami trawy)

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:38:35

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 14 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 6 kwietnia rozstrzygnięto postępowanie. W dniu 14 kwietnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 28 czerwca złożono wniosek o zgodęna możliwość budowy tymczasowej drogi dojazdowej koniecznej do realizacji inwestycji. Ze względu na rozszerzony zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu sportowego na terenie Gimnazjum nr 11, obecnie trwa projektowanie. W dniu 01 września 2017 r. w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane. W związku z realizacją przez Gdyńskie Centrum Sportu nowej nawierzchni boiska przy Gimnazjum nr 11, projekt zostanie realizowany łącznie z inwestycją realizowaną w ramach zadania własnego Gdyńskiego Centrum Sportu. Ze względu na jedną drogę dojazdową do terenu zasadnym jest realizacja obu inwestycji przez jednego wykonawcę w jednym terminie. W przygotowaniu  postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji.
 

Kontakt do jednostki realizującej zadanie:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Babie Doły
Ilość głosów: 362 | Ilość punktów: 1740

Modernizacja placu zabaw przy ul. Dedala 6 - 8

Szacunkowa wartość projektu:
134 115 zł

Lokalizacja projektu:

Teren stanowi własność Gminy Miasta Gdynia pomiędzy ulicami Ikara 6, a Ikara 8. Działka o nr. 1066/25

Opis:

Modernizacja części istniejącego placu zabaw polegająca na stworzeniu wielofunkcyjnego bezpiecznego i nowoczesnego miejsca zabaw dla dzieci przede wszystkim wolnego od ingerencji zwierząt (psów, kotów, dzików). Miejsca, które będzie w całości ogrodzone, wyposażone w nowoczesny sprzęt zabawowy.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:02:18

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest do końca kwietnia 2017 roku.W maju 2017 trwały prace związane z opracowywaniem  dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W lipcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej i przygotowane zostało postepowanie o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych we wrześniu została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania został określobny na dzień 16.11.2017 r. W październiku i listopadzie trwały prace związane z realizacja obiektu.Roboty budowlane zakończone i odebrane w dniu  07.12.2017 r. 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Witomino Radiostacja
Ilość głosów: 796 | Ilość punktów: 3916

Oświetlenie Placu 50-lecia SM "Bałtyk"

Szacunkowa wartość projektu:
126 922 zł

Lokalizacja projektu:
Plac 50-Lecia SM "Bałtyk" Działka nr 28-375 (stary nr 226/168) Użytkownik wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"

Opis:
Wykonanie oświetlenia parkowego odpornego na uderzenia (uszkodzenia opraw) na słupach stalowych malowanych farbą proszkową na Placu 50-Lecia SM "Bałtyk" w Gdyni wraz z niezbędną dokumentacją projektową

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:59:45

W dniu 13.01.2017 została zwarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji to 31.07.2017 roku. Prace montażowe rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. Inwestycja jest na etapie odbioru.  Planowane podłączenie do sieci energetycznej to marzec 2018 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Witomino Leśniczówka
Ilość głosów: 486 | Ilość punktów: 2299

Plac Sportów Miejskich

Szacunkowa wartość projektu:
114 400 zł

Lokalizacja projektu:
Witomino Leśniczówka: 723/313, 721/315, 719/316 Wielkokacka, Graniczna, Stawna

Opis:
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego: plac do ćwiczeń street workout i parkour

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 13:03:02

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym.  Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Od kwietnia 2017 r trwało trwało ustalanie lokalizacji  i przygotowanie specyfikacji dotyczącej planowanej inwestycji. W dniu 25 października 2017 r. rozstrzygnięto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla wykonania Placu Sportów Miejskich.W dniu 6 listopada 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W styczniu wykonano dokumentację projektową. Trwa sprawdzanie dokumentacji. W przygotowaniu zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych w obecnym zakresie.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 442 | Ilość punktów: 1855

Plac zabaw dla dzieci w wieku 2-10 lat przy ul. Stolemów

Szacunkowa wartość projektu:
140 600 zł

Lokalizacja projektu:

Wielki Kack ul. Stolemów. Fragment działki 150/4, bezpośrednio przy zlokalizowanej tam siłowni zewnętrznej. Wskazana lokalizacja jest własnością gminy, zaś plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu powstanie placu zabaw. Lokalizacja ma uwzględnić ochronę i włączenie w teren placu zabaw rosnących tam drzew szlachetnych i o walorach ozdobnych.

Opis:

Utworzenie przy ul.Stolemów na Wielkim Kacku nowoczesnego placu zabaw, który stworzy miejsce rekreacji i zabawy dla najmłodszych dzieci. Dzięki położeniu bezpośrednio przy siłowni zewnętrznej powstanie strefa korzyści dla dzieci i ich rodziców, a zaniedbana działka zmieni się w przestrzeń publiczną.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-01-30 16:47:16

W lutym 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W kwietniu 2017 r. podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W czerwcu nastąpił odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamiar wykonania robót budowlanych został zgłoszony do Wydziału Architektoniczno Budowlanego, W sierpniu nastąpiło przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót. Zostały złożone oferty w przetargu nieograniczonym. Obecnie trwają procedury związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych. Z powodu wycofania się wykonawcy zadanie będzie realizowane w I kwartale 2018 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Redłowo
Ilość głosów: 602 | Ilość punktów: 2741

Place rekreacyjno-wypoczynkowe w Redłowie

Szacunkowa wartość projektu:
154 900 zł

Lokalizacja projektu:

a) Plac między blokami Powst. Śląskiego 4 Powst. Śląskiego 10 Powstania Wlkp. 68 b) szczyt bloku przy ul. Powstania Śląskiego 10 c) szczyt bl. Powst. Śląsk. 2 d) trójkąt między blokiem Powstania Wlkp. 89-93 a "Fresh" marketem uwagi: wszystkie place należą do gminy gdynia

Opis:

uporządkowanie najbardzie zaniedbanych miejsc w dzielnicy i przeznaczenie części na rekreację i wypoczynek mieszkańców upiększenie i modernizacja polegająca a nasadzeniach oraz montażu urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 13:00:58

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwa przygotwanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - początek kwietnia 2017 roku. W dniu 23 maja 2017 złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno Budowlanego UM w Gdyni. W dniu 8 czerwca 2017 wpłynęła decyzja Wydziału Architektoniczno-Budowlanego UM Gdyni o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczącego przedmiotowej inwestycji. W dniu 17 sierpnia 2017 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń. W dniu 25 września 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż urzadzeń. W dniu 28 września 2017 przetarg unieważniono z powodu braków formalnych. We wrześniu powtórnie przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy zadania - wykonawcę wyłoniono.  W październiku podpisano umowę na wykonanie zadania. Termin realizacji do 13.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone w terminie, w  listopadzie 2017r.

Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 
 

Oksywie
Ilość głosów: 612 | Ilość punktów: 2660

Połączone Oksywie - adaptacja przestrzeni rekreacyjnych na Oksywiu Górnym i Dolnym

Szacunkowa wartość projektu:
215 200 zł

Lokalizacja projektu:

Oksywie Górne: ul. Dickmana, działki nr 44,54,55 stanowiące własność gminy Gdynia; Oksywie Dolne: ul. Żeglarzy, działki nr 31/2 oraz 33/2 stanowiące własność gminy Gdynia oraz działka nr 35/2 stanowiąca własność Spółdzielni Mieszkaniowej Nova w Gdyni

Opis:

Projekt zakłada adaptację obszarów w okolicy ul.Dickmana i ul.Żeglarzy na Oksywiu, z uwzględnieniem potrzeby modernizacji obiektów sportowo -rekreacyjnych. W działania zaangażowani są mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące w dzielnicy Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywni” i „Światłowcy”.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:53:13

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod inwestycję między Gminą Miasta Gdynia a Spłdzielnią Mieszkaniową.
Równocześnie wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji z wnioskiem o wydanie zgody na zainwestowanie na terenach gminnych. Trwa przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W kwietniu trwało przygotowanie specyfikacji dotyczącej planowanej inwestycji. W związku z programem rewitalizacji Oksywia, projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy współpracy z GCS.
W związku z programem rewitalizacji Oksywia, projekt realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przy współpracy z GCS. W dniu 20 wrześnie 2017 roku wszczęto postępowanie w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Żeglarzy w Gdyni w ramach projektu połączone Oksywie.  W styczniu 2018 r. zakończono prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw i terenu sportowo rekreacyjnego przy ul. Żeglarzy. W przygotowaniu zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektoniczno - Budowlanego UM Gdyni.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pustki Cisowskie - Demptowo
Ilość głosów: 1060 | Ilość punktów: 4715

Projekt "+1" dla dzielnicy z najwyższą frekwencją: Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj Się!

Szacunkowa wartość projektu:
231 500 zł

Lokalizacja projektu:

Teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni (dz. nr 1025). Grunt wchodzi w skład zasobów gminnych.

Opis:

Chabrowa dla Ludzi - Aktywuj się ! czyli podarujmy przyszkolnym boiskom oświetlenie i dodatkowe wyposażenie. Dzięki temu projektowi ogólnodostępny , zrewitalizowany teren sportowo- rekreacyjny będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla przez wiele kolejnych lat. To projekt dla nas wszystkich: od przedszkolaka do seniora !

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-28 10:59:36

W dniu 26 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Oczekiwanie na zgodę. W lutym 2017 roku miało miejsce przygotowanie specyfikacji istatnych warunków zamówienia publicznego. W dniu 21 marca 2017 r. wszczęto postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji. W dniu 28 marca 2017 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wyykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. W dniu 14 kwietnia 2017 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą. W dniu 14 kwietnia została podpisana umowa z Wykonawcą. W maju i czerwcu 2017 roku trwał etap projektowania. W dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymano przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na projekt dotyczacy dostawy sprzętu sportowego i modernizacji. W dniu 5 lipca 2017 roku uzyskano decyzję o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego niezbędnej do złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Obecnie oczekuje się na na przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dotyczacych prac związanych z budową oświetlenia boisk. W przygotowaniu postępowania na Wyłonienie wykonawców związane z dostawą i montażem urządzeń crossfit/streetworkout, budowę oświetlenia i budowę ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z dostawą wyposażenia boisk. W dniu 13 września 2017 roku unieważniono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na prace związane z wykonaniem ogrodzenia boiska ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem piłkochwytów oraz dostawą sprzętu sportowego. W wyniku braku ofert wszczęto postępowanie wyłonienia Wykonawcy w trybie Zamówienia z wolnej ręki. W dniu 12 września 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert dotyczące postępowania na dostawę i montaż urządzeń do Crossfitu. W grudniu 2017 roku, zostały zainstalowane urządzenia crossfit. Instalacja oświetlenia planowana jest na II kwartał 2018 roku. 

 

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Wielki Kack
Ilość głosów: 496 | Ilość punktów: 2275

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

Szacunkowa wartość projektu:
167 562 zł

Lokalizacja projektu:

Ulica Maszopów Obręb nr 27 Wielki Kack (Wielki Kack KM 14) Działka 2150 (stary numer 269/21) Działka 2413 (stary numer 482/22)

Opis:

Remont nawierzchni jezdni ulicy Maszopów

---------------------------------------

REALIZACJA:

Realizacja projektu planowana jest na grudzień 2017 roku w ramach utrzymania bieżącego dróg.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego tę część projektu:
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel.: 58 668 83 00, e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl

Leszczynki
Ilość głosów: 1756 | Ilość punktów: 8574

Rodzinny plac zabaw i zewnętrzna siłownia

Szacunkowa wartość projektu:
185 000 zł

Lokalizacja projektu:

Teren Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni Leszczynkach, ul. P. Ściegiennego 8, działka nr 401/89 i 503/91. Obręb Gdynia, KM 25

Opis:

Budowa ogólnodostępnego, rodzinnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

---------------------------------------

REALIZACJA:

Planowany termin realizacji inwestycji to II kwartał 2018 roku.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

 

Dąbrowa
Ilość głosów: 1043 | Ilość punktów: 3881

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Szafranowa/Rdestowa. Budowa urzadzeń linowych dla starszych dzieci i młodzieży

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:

ul. Rdestowa / ul. Szafranowa Działka nr 77/1; Arkusz 30; Obręb WK Stanowiąca własność Gminy Miasto Gdynia Nowe urządzenia mają być wpasowane w wolne miejsca na istniejącym placu zabaw.

Opis:

Dostawa i montaż urządzeń linowych placu zabaw dla dzieci starszych wraz z wymianą nawierzchni. Nowe urządzenia mają być wpasowane w istniejący plac zabaw.

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:31:58

W lutym 2017 r. nastąpiło przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. W kwietniu ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W wyniku powtórnego ogłoszenia na wybór wykonawcy robót budowlanych została podpisana umowa na realizacje zadania. W lipcu Trwały place budowlane. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 09.08.2017 r.  ;

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 870 | Ilość punktów: 3161

Rozbudowa terenów sportowych w ZS 14 - skok w dal

Szacunkowa wartość projektu:
55 000 zł

Lokalizacja projektu:

Tereny sportowe Zespołu Szkół nr 14, w miejscu dawnej skoczni - odbudowa.

Opis:

Budowa skoczni do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenach sportowych Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:31:44

W dniu 27 stycznia 2017 roku wystąpiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM w Gdyni o zgodę na zainwestowanie na gruncie gminnym. Trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec 2017 roku. W dniu 5 maja 2017 roku, została przekazana dokumentacja projektowa od projektanta. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - nastąpiło w czerwcu 2017 roku. W dniu 28 czerwca 2017 w trybie zapytania ofertowego wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na roboty związane z budową skoczni w dal. W dniu 10 lipca podpisano umowę na roboty związane z budową skoczni w dal. Inwestycję oddano do użytku w dniu 08.09.2017

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Pogórze
Ilość głosów: 784 | Ilość punktów: 3661

Sport i rekreacja w centrum Pogórza

Szacunkowa wartość projektu:
208 389 zł

Lokalizacja projektu:

cześć działek 170/107 i 170/98 arkusz 14 obręb PG dojazd od ulicy Żelaznej

Opis:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, jego inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem pod przyszłe wykorzystanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Etap I

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 13:16:30

Inwentaryzacja zieleni planowana jest do końca grudnia 2016 roku. Sporządzenie mapy do celów projektowych planowane jest do końca stycznia 2017 roku a przeprowadzenie badań geologicznych na początku maja 2017 r. Wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - początek lipca 2017 roku. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - sierpień 2017 r. Zadanie związane z budową siłowni zewnętrznej zakończone. Prace w tym zakresie odebrano 22.12.2017 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

Dąbrowa
Ilość głosów: 901 | Ilość punktów: 3171

Street Workout Park

Szacunkowa wartość projektu:
64 532 zł

Lokalizacja projektu:

ul.Melisowa, działka nr 148/1, arkusz 30, obręb WK. Teren Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Wzgórzu"

Opis:

Stworzenie miejsca do ćwiczeń siłowych - drążki, drabinki, lina do wspinania, poręcze, ławeczka do ćwiczeń, poręcze do ćwiczeń, koła gimnastyczne i inne. Nie mylić z siłownią plenerową!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Data aktualizacji: 2018-02-02 12:10:47

W dniu 31 stycznia 2017 roku wystąpiono do Referatu Mienia Skarbu Państwa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM o podpisanie umowy użyczenia dla terenu pod przyszły Plac Sportów Miejskich między Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem specyfikacji warunków zamówienia. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z uwzględnieniem uwag wnioskodawców oraz sprawdzenie dokumentacji - marzec/kwiecień 2017 roku. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych - koniec maja 2017 roku. Wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie  wykonawcy, który zrealizuje inwestycję -  koniec czerwca 2017 roku. W dniu 31 lipca 2017 roku Gdyńskie Centrum Sportu otrzymało podpisaną Umowę pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Spółdzielnią Mieszkaniową "Na Wzgórzu" W przygotowaniu postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.15 listopada 2017 roku rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.W dn. 21 listopada 2017 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W styczniu 2018 r. Wykonano dokumentację projektową.W dniu 12.01.2018 r. złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Oczekiwanie na przyjęcie zgłoszenia.. Planowany termin realizacji inwestycji to drugi kwartał 2018 r.

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 81–538 Gdynia
tel.: 58 622 11 64, 58 622 35 74, e-mail: sekretariat@gdyniasport.pl

Śródmieście
Ilość głosów: 1476 | Ilość punktów: 7061

Śródmieście wygodne dla pieszych - więcej zieleni, lepsze oświetlenie ulic i mała architektura

Szacunkowa wartość projektu:
453 890 zł

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Antoniego Abrahama od ul. 10 lutego do ul. S.Batorego

Opis:

Chcemy zmienić fragment Gdyni tak, by stworzyć przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i wszystkich gdynian. Pokażmy, że "da się"!

---------------------------------------

REALIZACJA:

Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  planowany jest na koniec sierpnia 2017 roku. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji z terminem wykonania 16.10.2017 Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 28.02.2018. Realizacja zadania wymaga zgłoszenia robót budowlanych. Przetarg, zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych planowany jest w terminie 30.06.2018, a realizacja projektu to 30.10.2018

Kontakt do wydziału merytorycznego prowadzącego projekt:
Zarząd Dróg i Zieleni Gdynia, ul. 10 lutego 24, 81 364 Gdynia 
tel.: 58 761 20 00, e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl