BO2022 podstawowe informacje – BO Gdynia

BO2022 podstawowe informacje

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie BO2022 podstawowe informacje

Kropki w zdjęciu w tle sekcji

BO2022 a wcześniejsza edycja

BO2022 a BO2021:

 1. zwiększony został szacowany koszt realizacji projektu małego w dzielnicy do maksymalnie 15 000 zł;
 2. w projektach miejskich możliwe jest składanie projektów tylko i wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski”,
 3. w przypadku zamiaru realizacji projektu zarówno inwestycyjnego, jak i miękkiego na terenach miejskich placówek oświatowych, autor zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zgody dyrektora placówki wskazanej we wniosku,
 4. wydłużony został etap weryfikacji projektów,
 5. głosowanie odbędzie się we wrześniu.

Harmonogram

Tegoroczny proces Budżetu Obywatelskiego rusza 24 stycznia i będzie trwał do 23 września, kiedy to zostaną ogłoszone wyniki głosowania na projekty.

Poniżej prezentujemy daty kolejnych etapów BO:

Pula środków

W 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydujemy o wydaniu kwoty 11 054 272 zł. 

Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 094 548 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 8 959 724 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

Pula dzielnicowa

Każda z dzielnic otrzymała kwotę bazową w wysokości 125 000 zł oraz środki podzielone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysłowych). Ponadto kwoty te zostały uzupełnione o środki niewykorzystane w ubiegłych edycjach BO.

W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.

Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić:

 • w przypadku projektów małych – maksymalnie 15 000 zł,
 • w przypadku projektów dużych – od 15 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej.

małe projekty ≤ 15 tys. zł < duże projekty ≤ 90% puli

Dzielnica GdyniPula środków
na projekty duże*
Pula środków
na projekty małe
Babie Doły235 825 zł26 203 zł
Chwarzno-Wiczlino713 289 zł79 254 zł
Chylonia561 009 zł62 334 zł
Cisowa453 403 zł50 378 zł
Dąbrowa467 670 zł51 963 zł
Działki Leśne331 135 zł36 793 zł
Grabówek286 276 zł31 808 zł
Kamienna Góra216 198 zł24 022 zł
Karwiny276 904 zł30 767 zł
Leszczynki274 507 zł30 501 zł
Mały Kack403 933 zł44 881 zł
Obłuże467 522 zł51 947 zł
Oksywie538 241 zł59 805 zł
Orłowo394 651 zł43 850 zł
Pogórze347 363 zł38 596 zł
Pustki Cisowskie-Demptowo270 468 zł30 052 zł
Redłowo285 968 zł31 774 zł
Śródmieście361 774 zł40 197 zł
Wielki Kack466 388 zł51 821 zł
Witomino393 405 zł43 712 zł
Wzgórze św. Maksymiliana317 822 zł35 314 zł

*  maksymalny koszt projektu dużego

W ramach BO mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, które wpisują się w katalog zadań własnych gminy i powiatu oraz są zgodne z regułami procesu BO 2022, określonymi w uchwałach Rady Miasta i zarządzeniu Prezydenta.

Projekty zgłaszane do BO mogą dotyczyć inwestycji oraz tzw. działań „miękkich”, czyli np. wydarzeń czy zajęć.

Propozycje projektów mogą dotyczyć takich obszarów, jak:

 • edukacja (na przykład warsztaty, zajęcia profilaktyczne, edukacja regionalna, kampanie edukacyjne, zakup książek, gier, pomocy naukowych dla instytucji),
 • komunikacja i organizacja ruchu (na przykład drogi rowerowe, chodniki, remonty jezdni, rozwiązania uspokajające ruch m.in. progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania/przejścia dla pieszych),
 • kultura (na przykład festiwale, koncerty, festyny, zajęcia artystyczne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy),
 • przestrzeń publiczna (na przykład mała architektura [jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe], elementy dekoracyjne w przestrzeni, oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów,)
 • sport i rekreacja (na przykład boiska, place zabaw, wybiegi dla psów, siłownie zewnętrzne, zawody i zajęcia sportowe),
 • zdrowie i polityka społeczna (na przykład badania profilaktyczne, edukacja prozdrowotna, montaż defibrylatorów, działania na rzecz integracji społecznej),
 • zieleń i ochrona środowiska (na przykład nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie parków, łąki kwietne, montaż mierników jakości powietrza, paneli słonecznych, zagospodarowanie wód opadowych).

Projekty miejskie można składać tylko i wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski” (KBO), którego celem jest:

 • zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja drzew dorosłych, nasadzenia drzew i innych elementów zieleni, zwiększanie bioróżnorodności – w tym łąki kwietne),
 • zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów),
  oraz
 • działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w ww. obszarach.

W ramach projektów KBO dopuszcza się ujmowanie kosztów służących rekreacji oraz elementów małej architektury pod warunkiem, że zaplanowane w projekcie miejskim wydatki w dominującej części bezpośrednio przyczyniają się do realizacji ww. celów.

Wartość projektu miejskiego nie może przekraczać 1 miliona złotych.

Warunki, które muszą spełnić projekty

1. Ogólnodostępność
Projekty z Budżetu Obywatelskiego powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, tak aby mogli skorzystać z inicjatywy zrealizowanej w ramach BO. W praktyce oznacza to:

 • w przypadku inwestycji (np. sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych) – dostęp dla zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-22:00) oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę (w godzinach 8:00-22:00);
 • w przypadku zakupu wyposażenia dla instytucji/podmiotu działającego na rzecz mieszkańców – możliwość korzystania z tego wyposażenia przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców w godzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach określonych przez ten podmiot;
 • w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzeń, zajęć itp. – umożliwienie korzystania z efektów realizacji projektu w pełnym zakresie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gdyni w ramach określonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub – w przypadku ograniczonej liczby miejsc – otwarty nabór uczestników;
 • w przypadku realizacji projektów na terenach administrowanych przez jednostki miejskie – efekty realizacji projektów nie mogą służyć jedynie pracownikom oraz osobom korzystającym z oferty danej jednostki w ramach jej podstawowych zadań statutowych.

Za udostępnienie mieszkańcom nie są uważane godziny wynajmów/użyczeń dla podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych.

W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, ostateczną decyzję o dopuszczeniu go do głosowania podejmuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.


2. Uniwersalne projektowanie

Projekty zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego, powinny uwzględniać projektowanie uniwersalne, czyli umożliwiać korzystanie z niego również mieszkańcom ze specjalnymi potrzebami, np. z niepełnosprawnością ruchową. W praktyce oznacza to, że:

 • zakładając budowę nowych obiektów rekreacji i sportów (np. placów zabaw, siłowni, obiektów sportowych) powinno się:

– uwzględnić w nich urządzenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową czy sensoryczną (intelektualną, wzrokową i słuchową) oraz potrzeby opiekunów z niepełnosprawnością ruchową,

– wziąć pod uwagę możliwości dostępu do terenu dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz swobodne dojście do niego trasą wolną od barier;

 • planując modernizację istniejących obiektów rekreacji i sportów, powinno uwzględnić się poprawę dostępności oraz uzupełnienie ich o urządzenia dostępne dla wszystkich;
 • planując organizację zajęć, wydarzeń itp. starać się wybierać te miejsca, które spełniają zasady dostępności lub zapewnić alternatywny dostęp (np. zakładając koszty wynajmu/zakupu urządzeń, które tę dostępność zapewnią) oraz uwzględnić działania zapewnianiające możliwość wzięcia w nich udziału osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Celowość i gospodarność
Działania proponowane w projekcie muszą prowadzić do założonych celów, a środki przeznaczone na realizację powinny być proporcjonalne do planowanych efektów. Projekty nie mogą zakładać powielania istniejących już działań lub infrastruktury, z wyłączeniem sytuacji, w których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.


4. Zgodność z zasadami współżycia społecznego
Projekty powinny przestrzegać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni miasta różnych grup mieszkańców. Opis projektu nie może zawierać treści uznawanych powszechnie za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne.


5. Kompletność
Projekty muszą też stanowić kompletną inwestycję lub działanie, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO.

Jakich projektów nie można zgłaszać w ramach BO

 • zakładających wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej,
 • dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy lub remontów budynków, z wyłączeniem rozwiązań poprawiających dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnością,
 • których dominującą częścią jest budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont miejsc postojowych dla samochodów, z wyjątkiem tych przeznaczonych jedynie dla osób z niepełnosprawnością,
 • sprzecznych z działaniami sfinansowanymi wcześniej z budżetu miasta,
 • sprzecznych z obowiązującymi miejskimi planami, strategiami i programami lub z innymi obowiązującymi przepisami prawa,
 • noszących znamiona pomocy publicznej,
 • wymagających na etapie oceny projektów pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowanych rozwiązań dla ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych,
 • naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub prawa autorskie,
 • łączących zadania inwestycyjne z projektami miękkimi dotyczącymi organizacji wydarzeń, zajęć itp., chyba że działania miękkie są ściśle powiązane z zaplanowaną inwestycją,
 • zakładających realizację inwestycji w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnych celów,
 • powielających istniejące już działania lub infrastrukturę, z wyłączeniem sytuacji, w których funkcjonujące przedsięwzięcia nie zaspokajają potrzeb mieszkańców.

Projekty poddane pod głosowanie w BO2022

W tej edycji pozytywnie zweryfikowanych i tym samym zakwalifikowanych pod głosowanie zostało 245 projektów. 241 to projekty dzielnicowe: 152 małe i 89 dużych, a cztery to projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego.

Lista projektów wraz z opisami dostępna jest pod tym linkiem [KLIK].