Przyjazna Dzielnica

Tegoroczna, II edycja konkursu „Przyjazna dzielnica”, rozpoczęta! To przedsięwzięcie skierowane do gdyńskich rad dzielnic i ich mieszkańców z pulą nagród w wysokości 550 000 zł. Na każdą z dzielnic przypada 25 000 zł.

Celem "Przyjaznej dzielmicy" jest budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie dla nich stosownych rozwiązań. Pozyskiwane środki mają służyć podnoszeniu jakości życia wszystkich mieszkańców.
Na realizację najlepszych pomysłów zostaną przekazane środki z budżetu miasta, umożliwiając realizację poszczególnych projektów w każdej z 22 dzielnic Gdyni. W efekcie głosowania mieszkańców pieniądze mogą zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.

Gospodarzem konkursu są rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci - partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład tego partnerstwa mogą wejść np.: Rada Dzielnicy, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej. W celu prawidłowego przygotowania wniosku partnerstwo muszą tworzyć co najmniej dwa podmioty: rada właściwej miejscowo dzielnicy (obowiązkowo) oraz przynajmniej jeden partner spośród następujących kategorii: osoby prawne działające na terenie Gdyni lub jednostki organizacyjne Miasta Gdyni. Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów.

Składane wnioski dotyczyć mają propozycji projektów w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.

Rady dzielnic, wraz z przynajmniej jednym partnerem, przygotowuje wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą Rady Dzielnicy. Następnie składane są one w Urzędzie Miasta Gdyni - w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem konkursu jest poddanie złożonych prawidłowo wniosków ocenie mieszkańców i wyłonienie najlepszych projektów do realizacji. Głosowanie odbędzie się w tym samym czasie, co wybór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: od 18 września do 2 października.

Termin składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna Dzielnica” upływa 7 lipca 2017 r., a wyniki konkursu poznamy 10 października.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.gdynia.pl l oraz we wszystkich siedzibach rad dzielnic.   

Zarządzenie prezydenta Gdyni
 

I edycja konkursu "Przyjazna Dzielnica" odbyła się w roku 2016. W całym mieście gdynianie wskazali do realizacji 36 projektów.
 
Edycja 2016

Projekty zwycięskie

Projekty zakwalifikowane do głosowania

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia I edycji konkursu "Przyjazna dzielnica"

Harmonogram i wytyczne I edycji konkursu dla rad dzielnic Przyjazna dzielnica