Często zadawane pytania

Wnioski będzie można składać wyłącznie w terminie od 17 marca do 14 kwietnia 2017 r. Wnioski złożone zarówno przed, jak też po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

Każdy mieszkaniec Gdyni może złożyć więcej niż jeden wniosek do gdyńskiego BO.

Projekt musi dotyczyć jednego  z czterech wskazanych obszarów, na które mogą być przeznaczone środki Budżetu Obywatelskiego:
a) ładu przestrzennego w zakresie estetyzacji otoczenia
b) rekreacji
c) zmian organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych
d) działań inwestycyjnych i remontowych w przestrzeni publicznej.
Na terenach administrowanych przez podmioty publiczne realizowane mogą być wyłącznie projekty z zakresu ładu przestrzennego i rekreacji, spełniające wymóg ogólnodostępności.

Formularz wniosku nie został gruntownie zmieniony. Jednak z nielicznych nowości dotyczy sposobu formułowania tytułu wniosku. W bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego nazwy zgłaszanych projektów jedna muszą precyzyjnie określać lokalizację zadania, zakres proponowanych działań oraz składać się maksymalnie ze 180 znaków wraz ze spacjami.

Tak. Do projektu należy dołączyć listę poparcia projektu podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Z obowiązku tego są zwolnieni autorzy ponownie składający swój projekt, który w jednej z ubiegłych edycji został poddany pod głosowanie, ale nie wygrał. Wniosek taki musi być jednak zgodny z regułami obowiązującymi w tegorocznym BO.  

Gdy planowany projekt jest zlokalizowany na ziemi nie należącej do Gminy Miasta Gdynia ani do Skarbu Państwa, oprócz „Listy poparcia mieszkańców dzielnicy”, potrzebne jest oświadczenie właściciela nieruchomości oraz umowa użyczenia gruntu. „Oświadczenie właściciela nieruchomości i wzór umowy” będzie można pobrać ze strony https://bo.gdynia.pl/Pliki_do_pobrania.html. Jeżeli grunt jest własnością Skarbu Państwa, do wniosku należy załączyć jedynie oświadczenie, którego wzór także będzie można znaleźć na stronie internetowej BO.

Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą niezbędne druki otrzymać w Laboratorium Innowacji Społecznych (al. Zwycięstwa 96/98), a także w radach dzielnic lub w czasie spotkań w dzielnicach dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach od 18 września do 2 października 2017. Mieszkańcy Gdyni będą mogli oddać głos za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl oraz w siedzibach gdyńskich rad dzielnic i miejscach wyznaczonych do głosowania.

Głosowanie będzie skoordynowane z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”.

W głosowaniu będą mogły wziąć udział wszystkie osoby mieszkające w Gdyni - każdy, kto jest zameldowany w Gdyni, albo ujęty w rejestrze wyborców. Osoby, które nie spełniają tych wymogów, a mieszkają w Gdyni mogą złożyć w Laboratorium Innowacji Społecznych oświadczenie, które pozwoli im również zagłosować. Oświadczenia można składać od 1 września 2017 roku.

Metoda głosowania pozostaje taka sama, jak w 2016 roku. Wybierzesz jedną dzielnicę Gdyni i spośród wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania z niej będziesz mógł/a wybrać maksymalnie pięć projektów (możesz wybrać mniej albo tylko jeden), a następnie uszeregujesz wybrane przez siebie projekty od najbardziej do najmniej pożądanego. Jeżeli wybierzesz tylko dwa projekty i np. projekt „X” uznasz za najważniejszy to wpiszesz obok jego nazwy cyfrę 1, a przy projekcie „Y”, który uznasz za mniej ważny, wpiszesz cyfrę 2. Preferencje głosującego zostaną przeliczone na punkty, jakie otrzyma każdy z projektów, według następujących zasad:
 * projekty na pierwszym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „1” otrzymają 5 punktów
 * projekty na drugim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „2” otrzymają 4 punkty
 * projekty na trzecim miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „3” otrzymają 3 punkty
 * projekty na czwartym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „4” otrzymają 2 punkty
 * projekty na piątym miejscu (oznaczone przez głosującego cyfrą „5” otrzymają 1 punkt
Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 punktów z 15, które ma do dyspozycji.
Do realizacji wybrane zostaną przedsięwzięcia, które otrzymają od głosujących największą liczbę punktów. Środki będą przyznawane kolejnym projektom zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania środków przypadających na daną dzielnicę.
Głosowanie będzie skoordynowane z wyborem projektów w ramach konkursu „Przyjazna dzielnica”.
 

Wnioski mogą składać wyłącznie osoby prywatne. Rady dzielnic, szkoły, przedszkola oraz jednostki samorządowe będą włączać się w ogólną promocję idei i zasad gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, jako ważnej formy konsultacji społecznych.
Pod groźbą dyskwalifikacji, od tegorocznej edycji BO, wprowadzono zakaz wspierania oraz prowadzenia lub umożliwiania akcji promowania wybranego wniosku przez jednostki miejskie.
 

Wszystkie informacje znajdą się w internetowej zakładce: „Materiały do pobrania” na stronie bo.gdynia.pl. Już niedługo w kategorii „Przykładowe wnioski i kosztorysy” znajdą Państwo wzorce kosztorysów przygotowane przez wydziały i jednostki miejskie merytorycznie związane z Budżetem Obywatelskim. Przykładowe kosztorysy będzie można otrzymać również w formie wydruku w Laboratorium Innowacji Społecznych, a także w radach dzielnic i w czasie spotkań dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Mapka może być wykonana własnoręcznie, ważne aby była czytelna i w prawidłowy sposób odzwierciedlała lokalizację projektu. Podczas wskazywania lokalizacji przedsięwzięcia można posiłkować się także mapą, która pojawia się w systemie podczas elektronicznego wypełniania wniosków.

Koszt realizacji projektu powinien wynikać z dokonanej kalkulacji przedsięwzięcia. Kwota całkowita nie może przekraczać puli środków przewidzianej dla dzielnicy.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie można zgłaszać projektów dotyczących remontu budynków. Wszystkie projekty muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców Gdyni.

Listę poparcia mieszkańców dzielnicy mogą podpisywać dzieci zameldowane w Gdyni, za pisemną zgodą rodziców. W praktyce może być tak, że przy podpisie dziecka rodzic napisze że wyraża zgodę i podpisze się z imienia i nazwiska, podając swój numer PESEL.

Tak, można – należy jednak do projektu dołączyć listę poparcia 25 mieszkańców tej dzielnicy.

Tak, w jednym wniosku można łączyć projekty zlokalizowane w różnych częściach tej samej dzielnicy. Wnioski te powinny być powiązane tematycznie (dotyczyć np. remontu chodników, montażu oświetlenia itp.)

Pisemna zgoda nie jest wymagana. Warto jednak porozmawiać z dyrekcją, czy boisko będzie później ogólnodostępne dla mieszkańców. Projekty, które powstaną na terenach administrowanych przez podmioty publiczne, będą musiały być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców co najmniej przez 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w przedziale czasowym 8-22 oraz 10 godzin dziennie w soboty i niedziele w przedziale czasowym 8-22. Można również zapytać, czy szkoła nie przewidziała już modernizacji tego terenu w ramach innych środków.

Jeżeli wniosek dotyczy drogi ogólnodostępnej może być składany do Budżetu Obywatelskiego.

Nie. Autor może ponownie złożyć taki sam wniosek, jaki zgłosił w jednej z poprzednich edycji, bez konieczności dołączania do niego listy poparcia mieszkańców. Projekt taki musi być jednak zgodny z zapisami tegorocznego regulaminu Budżetu Obywatelskiego.